PERSONPROFIL

Karl Erik Olesen

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Haderslev
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 23. september 1950 i Vejle Gift 4 børn

B

Karl Erik Olesen (R) var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Haderslev kommune og for Radikale Venstre i Region Syddanmark. Karl Erik Olesen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Karl Erik Olesen har været byrådsmedlem i Haderslev Kommune, hvor han var valgt for Radikale Venstre. Han var formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og medlem af Socialudvalget.

Til daglig arbejder Karl Erik Olesen som folkeskolelærer på Sct. Severin Skole. Derudover er han også aktiv i foreningslivet og varetager formandsposten i Historisk Samfund samt på Folkeuniversitet i Haderslev.

Kandidaten på de sociale medier

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 137 Radikale Venstre in total 1824
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 127 Radikale Venstre in total 1851

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Det er vigtigt at vi giver den kommende generation en god start -både i familien, i dagtilbud og skole, at der bliver plads til at de vokser op og bliver til hele mennesker, der kan engagere sig i og interessere sig for vores liv i vores kommune.
Vi skal give hinanden oplevelser - vi skal være engageret i kommunens liv - og det betyder at vi skal satse på alt det der bredt går ind under fritid, kultur, idræt m.m.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør stoppe al planlægning af vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at alle former for grøn energi er godt, men der er i øjeblikket ikke opbakning til vindmøller - og det bør ages til eftrretning.

2 Jobcentret behandler ikke borgerne med fornøden hensyntagen og respekt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har for nogle år tilbage været situationer, hvor der har været plads til mere "menneskelighed" - det er der blevet rettet meget op på - men der er stadig centrale bestemmelser fra Folketinget, der kan blive bedre.

3 Kommunen er for dyr i drift i forhold til andre kommuner i landsdelen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Haderslev Kommune har et udgiftsniveau som ligger på et rimeligt niveau - der er dog 3 områder som der skal være en indsats omkring. Det er dagtilbud, skole og ældreområdet.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har nogle områder som kan støtte boligområder m.m. Det gælder f. eks. Starup og Hammelev området

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mangler nogle lidt bedre rammer på nogle områder i Haderslev, men Haderslev Kommune er ellers en god kommune på dette område - bl.a. pga. en fantastisk frivillig indsats - og det skal støttes.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har stadig for mange flygtninge/indvandrere der ikke i tilstrækkelig grad er med til at styrke det danske samfund. Her skal der sættes ind. I særlig grad har vi en udfordring for kvinderne. Her skal der osse sættes ind.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ar oplevet for mange uheldige situtioner på dette område rundt om i landet. Balancen i Haderslev ser ud til at være fornuftig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er betydningsfuldt, men der skal ose være fuld styrke på egenindsatsen. Vi lever længere og det er vigtigt at vi holder os selv sunde og raske - og at der så når der er behov osse er hjælp at hente.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først skal vi være gældfri

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan sagtens væres serviceområder, der kan rykke ud i yderområder, men vi skal samtidig være realistiske mht. hvilke områder der i fremtiden skal udvikles - og i særlig grad, hvis befolkningstallet fortsat falder.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal altid kunne omprioritere - jeg tror vi på de fleste områder har ressourcer nok, men det er klart at der skal være en koordineret indsats omkring de præventive indsatser og at politiet rolle tænkes sammen med dette.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne at kommunen bliver bundet sammen med cykelstier langs de fleste veje.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal turde at beskytte naturområder - både på grund af kulturelle, historiske og naturmæssige værdier - det gælder f.eks levende hegn og bevaringsværdige bygninger - og landskabelige værdier

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og det tror jeg kan gøres indenfor de nuværende budgetter.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Boligområdernes egenindsats er af overordentlig stor betydning - og skal koordineres med den kommunale indsats på bedste måde.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet er OK i dag

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende skal vi behandles ens mht. ydelser. når vi bliver gamle og ikke længere kan klare os.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indsatsen skal flettes med den indsats der ligger i Haderslev Erhvervsråds regi og Jobcenterets regi.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 380 Radikale Venstre in total 23926

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Det er vigtigt at vi giver den kommende generation en god start -både i familien, i dagtilbud og skole, at der bliver plads til at de vokser op og bliver til hele mennesker, der kan engagere sig i og interessere sig for vores liv i vores kommune.
Vi skal give hinanden oplevelser - vi skal være engageret i kommunens liv - og det betyder at vi skal satse på alt det der bredt går ind under fritid, kultur, idræt m.m.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre
Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Haderslev Kommune, Det Radikale Venstre
Medlem af Socialudvalget Haderslev Kommune, Det Radikale Venstre
Byrådsmedlem Haderslev Kommune, Det Radikale Venstre

Tillidsposter

1985 - nu

Formand Historisk Samfund Haderslev kredsen

2011 - nu

Formand Folkeuniversitet Haderslev

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Haderslev Seminarium

Erhvervserfaring

1975 - 1993

Folkeskolelærer Sct. Severin Skole
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre
Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Haderslev Kommune, Det Radikale Venstre
Medlem af Socialudvalget Haderslev Kommune, Det Radikale Venstre
Byrådsmedlem Haderslev Kommune, Det Radikale Venstre

Tillidsposter

1985 - nu

Formand Historisk Samfund Haderslev kredsen

2011 - nu

Formand Folkeuniversitet Haderslev

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Haderslev Seminarium

Erhvervserfaring

1975 - 1993

Folkeskolelærer Sct. Severin Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik