PERSONPROFIL

Karsten Brønnum

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Aarhus

Født 28. august 1949 i København Gift 4 børn Bor i Aarhus Kommune

O

Karsten Brønnum var i år 2017 kandidat for Dansk Folkeparti ved Kommunalvalget i Aarhus kommune. Karsten Brønnum blev ikke valgt ind.

Han har været aktiv i partiet siden 2010, hvor han meldte sig ind grundet et værdiskred i samfundet, som han ikke brød sig om.

Karsten Brønnum er uddannet journalist og har tidligere arbejdet som journalist på Christiansborg. De sidste 20 år han har dog været beskæftiget inden for kommunikationsbranchen, hvor han har arbejdet med at skabe en kommunikationsplatform - Idify, der skal hjælpe demente, pårørende og plejepersonalet. I 2005 vandt han og hans kone tillige Aarhus Kommunes priskonkurrence på baggrund af deres nye visioner for bedre plejehjem.

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Beskæftigelse
  • Ældreområdet

Med kandidatens egne ord

Fleksible dagpenge: Bedre muligheder for dem som viser, at de vil klare sig selv i samfundet.

Lovlige indvandrere og flygtninge skal møde håndfaste krav og klare forventninger. Vi bør modtage vores andel af lovlige krigsflygtninge. Velfærdsmigranter og kriminelle indvandrere skal udvises.

Bedre forhold for vores ældre: Plejeboliger er et hjem, ikke en institution. Styrket fokus på demens-området. Demens er en folkesygdom med op imod 100.000 ramte og 300.000 pårørende, som er direkte påvirket af de afledte effekter.

EU skal slankes og effektiviseres: Genopfind det EF som vi sagde ja til i 1972.

Israels stemme i Folketinget. Israel er et lys i en region af mørke diktaturer.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Misbrug skal forebygges. Det kan ske igennem brugerbetaling baseret på individuel vurdering.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis medicin kan hjælpe - selvom det kun er få - skal velfærdssamfundet have råd til det.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være rimelige undtagelser. Der skal derfor oprettes et organ som kan tage individuel stilling.

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nutidens arbejdsmarked er i høj grad præget af deltidsjobs, og det er urimeligt, at man er tvunget til enten at have fast arbejde eller være på dagpenge - og måske kontanthjælp. Det passer simpelthen ikke til nutidens virkelighed. Vi skal derfor skabe en arbejdsmarkedsmodel, som giver mulighed for at opbygge en erhvervskarriere - og dermed indtjening - baseret på varierende jobs samtidig med at man modtager dagpenge, ligeledes på et varierende niveau, afhængig af den øvrige indtægt.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreplejen skal have flere ressourcer, men det må ikke betyde at andre områder får færre ressourcer. Det skal ske gennem prioritering.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må forstå, at Rusland oplever NATO som aggressor i kraft af udvidelser.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For meget bistand går til krigsførende lande/regimer, f.eks. palæstinenserne. Ulandsbistand skal målrettes så det gavner fred og opbygning.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NATO er det rette forum for sikkerhedssamarbejde.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf ER resocialisering - eller bør være det. Der skal ydes en resocialiserende indsats sammen med straf.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jordkabler er det bedste, men der skal også være økonomisk fornuft i projektet.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 84 Dansk Folkeparti in total 12174

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

> Fleksible dagpenge - tilladelse til at arbejde deltids ved siden af uden at miste dagpenge.

Kompetente, livskraftige mennesker henvises til et stift og ufleksibelt dagpengesystem, som forhindrer dem i selv at skabe et nyt livsgrundlag. Jeg vil arbejde for, at Århus Kommune går foran med et forsøg med indføre et fleksibelt dagpengesystem, som - suppleret med let tilgængelige og sikre digitale løsninger - kan give initiativrige mennesker mulighed for selv at skabe et nyt livsgrundlag, gerne i samarbejde med andre ligestillede.

> Trafikforholdene i Århus by skal indrettes, så det bliver nemt og sikkert at færdes i midtbyen
For meget regulering skaber trafik-egoister. Vi skal indrette bymidten i Århus, så trafikanterne motiveres til at tage hensyn til hinanden. Frem for at stå på deres ret, bare fordi en cykelsti eller en vejstribe eller et skilt giver en fornemmelse at ret, skal midtbyen indrettes, så trafikanter får lyst til at anerkende hinandens forskellighed og 'samarbejde' om at skabe et godt, sikkert og afstresset trafikmiljø for gående, cyklister i alle aldre, og bilister.

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Professionsbachelor Journalist, Århus

Erhvervserfaring

2001 - nu

Kommunikationsrådgiver, CEO Brønnum Kommunikation Ivs

2017 - 2017

Owner Idify

2011 - 2016

Inventor, Founder, Co-owner Idify Ivs

2005 - 2009

Grundlægger/ejer Info-Partner Aps

2002 - 2006

Grundlægger/ejer IT Systems Storenor ApS

1999 - 2002

Kommunikationschef Peter Johansen Group

1995 - 1999

Journalist Politikens Hus

1990 - 1995

Grundlægger/ejer Brønnum Kommunikation

1992 - 1993

Adm. direktør Casino Aalborg

1988 - 1990

Salgs- og Servicechef BornholmsTrafikken

2012 - 2016

Inventor, Founder, Co-owner Idify Ivs

2014 - 2017

Owner Idify

2001 - nu

Kommunikationsrådgiver, journalist Brønnum Kommunikation Ivs
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Professionsbachelor Journalist, Århus

Erhvervserfaring

2001 - nu

Kommunikationsrådgiver, CEO Brønnum Kommunikation Ivs

2017 - 2017

Owner Idify

2011 - 2016

Inventor, Founder, Co-owner Idify Ivs

2005 - 2009

Grundlægger/ejer Info-Partner Aps

2002 - 2006

Grundlægger/ejer IT Systems Storenor ApS

1999 - 2002

Kommunikationschef Peter Johansen Group

1995 - 1999

Journalist Politikens Hus

1990 - 1995

Grundlægger/ejer Brønnum Kommunikation

1992 - 1993

Adm. direktør Casino Aalborg

1988 - 1990

Salgs- og Servicechef BornholmsTrafikken

2012 - 2016

Inventor, Founder, Co-owner Idify Ivs

2014 - 2017

Owner Idify

2001 - nu

Kommunikationsrådgiver, journalist Brønnum Kommunikation Ivs

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik