PERSONPROFIL

Karsten Byrgesen

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Fredericia
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 7. september 1955 i Nyborg Gift 3 børn

O

Karsten Byrgesen (Løsgænger) er byrådsmedlem i Fredericia Kommune. Han blev valgt ind for Dansk Folkeparti men har efterfølgende meldt sig ud af partiet. Han er medlem af Kultur- og Idrætsudvalget samt By- og Planudvalget.

Karsten Byrgesen er uddannet officer og løjtnant fra Hærens Officerskole, og han har en mangeårig karriere ved Forsvaret bag sig. Karsten Byrgesen arbejder i dag som selvstændig med virksomheden Husmanden.

Privat er Karsten Byrgesen bosat i Fredericia og gift med Birgit.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 633 Dansk Folkeparti in total 3433

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Officersuddannet major. Selvstændig erhvervsdrivende. Resultatskabende, dynamisk og handlekraftig. Familie menneske, gift, tre børn, et barnebarn. Politisk velfunderet og rede til de største udfordringer. Social fokus - børn, bæredygtighed, bedre pleje og alderdom.

Velfærd kommer fra jobs. Jobs kommer fra virksomheder. Virksomheder er vigtige for samfundet.

Fremtiden er vores børn. Børn skal have ordentlige vilkår for læring. Vigtigst er en god start og et godt samarbejde med forældrene. Skoler og læring er vigtigt.

Sundhed og helbred hænger sammen. Behandling er vigtigt når du bliver syg. Læger og pleje er vigtigt i nærmiljøet.

Fritid er godt. Det samme er god og folkelig underholdning og rekreative tilbud. Kultur og fritid er vigtigt.

Danskere oplever at stå i anden række overfor flygtninge og migranter. Jeg kræver ens behandling. Ingen snyderi i køen.

Gode miljømæssige vilkår til de der kommer efter os. Vi skal svine mindre og rydde mere op. Bæredygtighed er kommet for at blive. "Grøn bølge".

Jeg vil samle de politiske ender i respekt for alle vælgere i kommunen og derved sikre brede og fornuftige aftaler.

Sammen om Fredericia

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal forfølge en erstatningssag mod firmaet DanGødning for skaderne efter storbranden på Fredericia Havn februar 2016.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal tvinge ældre til at modtage rehabilitering (længst muligt i eget hjem).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker ikke at tvinge mennesker til noget de ikke vil

3 Kommunen skal arbejde på at få farlige virksomheder væk fra bymidten, selvom det måtte medføre erstatning til disse virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

såfremt en virksomhed er farlig for omgivelserne ør den uopholdelig gøres ufarlig. Alternativt må den flyttes

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal inventeres i bedre og mere sikre veje for alle trafikkanter, men ikke på bekostning af kollektiv trafik

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er min opfattelse at området genoptræning er på et tilfredsstillende niveau

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mindre skat = indre velfærd

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prioritere alle udgifter og projekter, yderområder eller ej

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et vigtigt område for borgernes tryghed. Området skal undersøges nærmere inden der bevilges flere midler

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have sikre cykelveje, men ikke på bekostning af at andre trafikområder nedprioriteres

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal ikke integreres. De skal hjem når forholdene tillader det og de skal ikke have retskrav på en bolig og derved skubben en dansker ud af ken.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke straffe den ældre der har arbejdet hårdt og sparet nogle småskillinger til at forsøde alderdommen

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det begynder med at fastlægge det mest optimale set-up. Bemanding! Herefter skal der tages beslutning om financiering

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private virksomheder kommer fordi er er en forretningsmæssig fordel ved det. Fordelen kan bl.a. begrundes i geografien samt en aktiv erhvervspolitik. Hurtig og effektiv sagsbehandling er nøgleord.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1960 Dansk Folkeparti in total 72356

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Officersuddannet major. Selvstændig erhvervsdrivende. Resultatskabende, dynamisk og handlekraftig. Familie menneske, gift, tre børn, et barnebarn. Politisk velfunderet og rede til de største udfordringer. Social fokus - børn, bæredygtighed, bedre pleje og alderdom.

Velfærd kommer fra jobs. Jobs kommer fra virksomheder. Virksomheder er vigtige for samfundet.

Fremtiden er vores børn. Børn skal have ordentlige vilkår for læring. Vigtigst er en god start og et godt samarbejde med forældrene. Skoler og læring er vigtigt.

Sundhed og helbred hænger sammen. Behandling er vigtigt når du bliver syg. Læger og pleje er vigtigt i nærmiljøet.

Fritid er godt. Det samme er god og folkelig underholdning og rekreative tilbud. Kultur og fritid er vigtigt.

Danskere oplever at stå i anden række overfor flygtninge og migranter. Jeg kræver ens behandling. Ingen snyderi i køen.

Gode miljømæssige vilkår til de der kommer efter os. Vi skal svine mindre og rydde mere op. Bæredygtighed er kommet for at blive. "Grøn bølge".

Jeg vil samle de politiske ender i respekt for alle vælgere i kommunen og derved sikre brede og fornuftige aftaler.

Sammen om Fredericia

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Fredericia Kommune, Løsgænger

2017 - nu

Medlem af By- og Planudvalget. Fredericia Kommune, Løsgænger

2017 - nu

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget. Fredericia Kommune, Løsgænger

Tillidsposter

Formand Det Konservative Folkeparti, Fredericia

Uddannelse

1977 - 1980

Officer Hærens Officersskole

Erhvervserfaring

Selvstændig Husmanden
O

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Fredericia Kommune, Løsgænger

2017 - nu

Medlem af By- og Planudvalget. Fredericia Kommune, Løsgænger

2017 - nu

Medlem af Kultur- og Idrætsudvalget. Fredericia Kommune, Løsgænger

Tillidsposter

Formand Det Konservative Folkeparti, Fredericia

Uddannelse

1977 - 1980

Officer Hærens Officersskole

Erhvervserfaring

Selvstændig Husmanden

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik