PERSONPROFIL

Karsten Fogde

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 18. september 1951 i København Gift 2 børn

F

Karsten Fogde (SF) er kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark for Socialistisk Folkeparti (SF).

Hans mærkesager er blandt andet at bekæmpe social dumping, at fremme grøn udvikling samt at udbrede adgangen til sundhedstilbud for udsatte borgere.

Karsten Fogde arbejder til daglig som seniorkonsulent for Gl. Damgaard og som sekretariatsleder for Lolland almennyttige Boligselskab. Tidligere har han arbejdet i Tanzania som Ulandssekretariatets rådgiver i Østafrika. Han har en bachelor fra Syddansk Universitet i litteratur og historie.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 629 Socialistisk Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

• Fri og lige adgang til sundhed – både forebyggelse og helbredelse
• Ligestilling af psykiatriske lidelser med fysiske
• Arbejde for fremskudte sundhedstilbud til udsatte borgere
• Grøn og beskæftigelsesfremmende udviklingspolitik for regionen
• Kollektiv regional trafik, der er til at betale for brugerne og gør det muligt at bo i landområderne, også for ældre
• Lige adgang til uddannelse (køn, alder, etnicitet, handicap osv.), også for børn/unge og voksne langt væk fra uddannelsesinstitutionerne
• Ingen tolerance over for social dumping hos leverandører til regionen; fremme danske overenskomster på danske arbejdspladser
• Bidrage til et opgør med den filosofi og praksis i public management, der gør os alle sammen mindre effektive.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stress, sygefravær, inddragelse af fridage, kortsigtet planlægning af arbejdstider er alle problemer der forekommer alt for ofte på regionens hospitaler, med alt for stor risiko for patienterne til følge.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Allerede afprøvet med et endog meget ringe resultat.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er der det mindste belæg i advokatrapporten for at rejse sag mod Carl Holst, skal dette gøres uden ophold.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre fri og lige adgang til sundhed.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil holde udsatte borgere med behov men ringe betalingsevne fra at gå til læge. Det kan vi ikke risikere.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre fri og lige adgang til sundhed.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver ikke mening at lægge ekstraudgifter som aktieudbytter oveni udgifterne til behandling.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som specialhospitaler er supersygehusene på deres plads men der skal også være akutfunktioner indenfor rækkevidde over alt i regionen.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores offentlige sundhedssystem skal ikke gøres mere sårbart af muligheden for konkurser i det private erhvervsliv. Det giver ikke mening at bruge skattekroner til aktieudbytter frem for udførelse af det direkte nødvendige arbejde.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre fri og lige adgang til sundhed også i yderområderne. Det skal kunne lade sig gøre uden at det generelle serviceniveau sænkes.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores grundvand er en uvurderlig ressource som skal beskyttes bedre end det sker i dag. Regeringen skal afsætte flere midler til opgaven.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for udvikling over hele regionen og flere uddannelsesmuligheder også i tyndt befolkede områder skal styrkes.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i dag ikke fri og lige adgang til sundhed. Psykiatrien halter bagefter til stor skade for den enkelte og vores samfund.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De sundhedsprofessionelle er ikke enige om værdien af massescreeninger. Vi risikerer at skabe utryghed hos nogle borgere.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer er for de velstillede i vores samfund og skal ikke stå i vejen for fri og lige adgang til sundhed. Prioritering af behandling skal de sundhedsprofessionelle stå for. Der bør ikke være skattefrihed for disse forsikringer da dette belaster fællesskabet.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er det rene vrøvl at udvikling kun og alene kan foregå i de store byer.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I sig selv giver det kun mening at udstede de nødvendige tilladelser som skal vurderes endog meget grundigt!

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik skal styrkes til gavn for både yderområder og miljø.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil styrke regionens muligheder for at understøtte den regionale udvikling.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Regionsrådskandidat Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

1972 - 1975

Bachelor Litteratur og historie, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Seniorkonsulent Gl. Damgaard

2013 - nu

Sekretariatsleder Lolland almennyttige Boligselskab
F

Politiske hverv

Regionsrådskandidat Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

1972 - 1975

Bachelor Litteratur og historie, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Seniorkonsulent Gl. Damgaard

2013 - nu

Sekretariatsleder Lolland almennyttige Boligselskab

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik