PERSONPROFIL

Karsten Uno

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 18. maj 1949 i Ringkøbing Gift 2 børn

A

Karsten Uno (S) er regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet (S) i Region Syddanmark, hvor han er formand for Innovationsudvalget, næstformand for Udvalget for Regional Udvikling og medlem af bl.a. Forretningsudvalget. Han er desuden medlem af det Europæiske Regionsudvalg I Bruxelles og andre europæiske organisationer indenfor sundhedsområdet. Han genopstiller for partiet i Region Syddanmark ved det kommende valg i 2017.

Karsten Uno startede sin politiske karriere i 1993 blev amtsrådsborgmester i Ribe Amtsråd, og han har været regionsrådsmedlem siden 2005.

Udover at være regionsrådsmedlem er han direktør for virksomheden LiveAid.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 4294 Socialdemokratiet in total 154901
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 9178 Socialdemokratiet in total 171645

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Der skal være fri og lige adgang til sundhed. Vi skal give hurtig og effektiv behandling af høj kvalitet. Patienten skal være i centrum i et sammenhængende sundhedsvæsen . Samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger skal sikre en smidig gang uden ventetider.
Vi skal sikre vækst I hele regionen. Gennem målrettet støtte til vore styrkeområder, Offshore/energy, sundheds- og velfærdsteknologi, turisme og design samt robotteknologi skal vi udvikle stærke virksomheder.
Det kræver at vi kan sikre den fornødne arbejdskraft gennem uddannelse og efter- og videreuddannelse og ved at skabe attraktive forskningsmiljøer der henter den fornødne uddannede arbejdskraft.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil gå ud over de svage grupper I samfundet og vil I øvrigt gå op I administration.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have læger i hele regionen og derfor skabe attraktive forhold som sundhedshuse og kompagniskaber.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver ikke flere lukninger Samarbejdet med kommuner skal sikre borgernære tilbud, hvor det er muligt - f.eks blodprøvetagning, kontroller og røntgen.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har til gode at se, at private kan udføre opgaverne billigere, hvis kvaliteten skal være den samme. Hvis kvaliteten e den samme kan det ske på ikke patientnære områder.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke gå ud over kvaliteten. Servicemålene skal vise, at vi ønsker kvaliteten forbedret bade I yderområder og generelt

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til gengæld har kommunerne nogle opgaver, der bedre kunne løses I regional regi - f.eks miljø-og planlægning og specialiseret handicapbehandling.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere og flere unge får psykiske problemer. Det skal vi have behandlet og især fundet ud af hvorfor. Psykiatri og somatic skal ligestilles.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kravet er fjernet, men vi ved ikke, hvad der kommer I stedet for. Jeg ønsker kvalitative krav såsom ventetids- og udredningsgaranti nationale faglige mål, regionale mål. De 2% svarer til 298 mio kroner, og de skal ikke fjernes men bevares I regionsregi. De svarer til 1,25% af regionsbudgettet til sundhed og skal bruges til at bedre kvaliteten. Jeg ønsker tillid fremfor kontrol. Vi har hele tiden overholdt budgettet, og det bliver vi ved med.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er de samme antal læger vi har at bruge - så private tager fra det offentlige og dermed øger ventetiden

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Væksten skal ske, hvor mulighederne er. Vi skal satse på vores styrkeområder offshore/energy, sundheds- og velfærdsinnovation, turisme og design samt robotteknologi. Samtidig skal vi give mulighed for udvikling I landdistrikterne med bedre uddannelsesmuligheder, infrastruktur og tafikforbindelser. Bredbånd skal d I alle områder.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge vores råstoffer med omhu - derfor skal det overvejes nøje inden der gives tilladelser.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2005 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialdemokratiet

1993 - 2005

Amtsrådsborgmester Ribe Amtsråd, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2013 - nu

Formand Social- og sundhedskomiteen i sammenslutningen af europæiske regioner - AER.

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Læreruddannelsen I Ribe

Erhvervserfaring

Direktør LiveAid
A

Politiske hverv

2005 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialdemokratiet

1993 - 2005

Amtsrådsborgmester Ribe Amtsråd, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2013 - nu

Formand Social- og sundhedskomiteen i sammenslutningen af europæiske regioner - AER.

Uddannelse

Professionsbachelor Lærer, Læreruddannelsen I Ribe

Erhvervserfaring

Direktør LiveAid

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik