PERSONPROFIL

Kenneth Fredslund Petersen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 24. marts 1965 i Rødding Gift 2 børn Bor i Vejle Kommune

O

Kenneth Fredslund Petersen (DF) har siden 2018 været byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Vejle Kommune. Han er formand for Seniorudvalget samt medlem af Økonomiudvalget og Sundheds- & Forebyggelsesudvalget.

Kenneth Fredslund Petersen har været ude på arbejdsmarkedet siden han 13, og han har gennem tiden været beskæftiget i flere forskellige brancher, såsom landbruget, eksportchauffør, fabriksarbejder og taxa chauffør. Til daglig er Kenneth ansat ved Carlsberg i Fredericia som tapperiassistent.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Retspolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Skattepolitik
  • Ældreområdet

Med kandidatens egne ord

1: Pensionister, syge, veteraner og arbejdsløse samt sundhedsvæsnet.
Ordentligheden skal tilbage. New Public Management skal afskaffes.
Vi skal være villige til at betale prisen for det samfund langt hovedparten er os er stolte af. Og ikke mindst skal vi sikre vores ældre et ordentligt og værdigt otium
Retsfølelsen skal tilbage Langt hårde straffe generelt. Indvandrer og asylansøger der begår vold og kriminalitet skal udvises. Det eneste de har respekt for. Asylanter er her tidsbegrænset, de skal ikke forvente permanent ophold i Danmark, de søger om asyl, og dem der får asyl er her til de kan vende hjem. Konventionerne skal ændres eller udfordres.
Skat er en katastrofe, moms og skatte svindel, eksport af skrotbiler i helt uhørt omfang, på grund af manglende kontrol mulighed.
Danmark skal have grænsekontrol i fuld skala, som før Schengen. Den nuværende har vist sig at virke, i det omfang det kan forventes af en halvfærdig grænse. Kontrol i lufthavne, havne og ved landegrænsen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil forhåbentligt give lysten til at påtage sig vikariater i et langt større omfang. Det bør dog aldrig være et mål blot at genoptjene retten til dagpenge, målet må være at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU er den store forhindring her. At et Italiens selskab dømmes til bod i DK, og efterfølgende frifindes i Italien viser jo hvor forkert det er, og hvor svært det er.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et spørgsmål om der skal skabes, der mangler arbejdskraft i det offentlige system. Ældre pleje og sygehuse blandt andet. Varme hænder, ikke flere kolde.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er på ingen måde en selvfølge. I første omgang skal New Public Management afskaffes, det alene vil give bedre præstationer, sundhedsvæsnet er presset af excel, kontrol og resultatbaseret målinger ud i det ekstreme.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er svær, hvad må 2 uger koste? Hvis vi ikke sætter begrænsninger, har vi så en reel forhandlingsmulighed med udbyderne. Medicin industrien er efterhånden blevet en så stor magtfaktor at de bør udfordres langt mere. Kan vi det hvis vi ingen grænser har?

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør indføres gratis tandlægebehandling i stedet, det vil være en gevinst på den lange bane.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Under forudsætning for, at det ikke bliver "familiesammenføring" Og at der sker forsørgelse af ægtefællen, enten ved ægtefællens eget arbejde, eller af den danske statsborger selv.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lettere og hurtigere.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topchefer aflønnes i et helt horribelt højt niveau.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har jeg ikke belæg for umiddelbart. Jeg har en tro på, at nogle kan opnå så store ydelser, at det kan være svært, at finde motivationen til at stå op og tage på arbejde hver dag, når belønningen måske ender med 2.000 kr. Det er ikke meget for 161 timers arbejde.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en maks grænse for hvad der kan modtages i offentlige ydelser. Det kan ingen vel være uenige i. Spørgsmålet må være om den måde det foregår på i dag er ok.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er tillige alt for meget fokus på måltal, test og karakterer, som flytter fokus og arbejdstid fra kerneopgaven, læring og udvikling.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 års eksklusion, af hensyn til børn med særlige behov, skulle på et par inkluderes. Det var og er ikke realistisk. Det går ud over alle parter. Barnet med særlige behov, resten af de børn der i klassen, samt lærernes muligheder for, at kunne yde et fokus på de enkelte elever i løbet af undervisningen.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er pålagt folkeskolen fra regering og folketinget. Er af den overbevisning at folkeskolen hellere vil bruge tiden på elever og læring.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja uden dette vil betyde færre til andre områder. SKAT skal først og fremmest tilføres de ressourcer der er nødvendigt for, at sikre den nødvendige kontrol, og derved øges indtægterne. Der udover koster den hovedløse indvandring i følge Finansministeriet mere end 36 milliarder. Det vil eksempelvis betyde at Vejle Kommune kunne tilføres i omegnen af 684.000.000 kr. hvert år. Det er næsten det samme som hele Senior området bruger hvert år. Eller ca. 1.400 Sosu hjælper/assistenter

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt at begrænse indvandringen og få SKAT op i gear. Fokus på anden aktør i f.eks. jobregi, der bruges store summer på kurser der indeholder noget så eksotisk som mindfullness og i høj grad, så skal vi lære at skrive en ansøgning version 143.0

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ses på et differentieret system. En murer holder ikke lige så længe som en kontorassistent. Det er kun rimeligt at blandt andet håndværker kan forvente et otium med mulighed for at nyde det.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lavere moms på eks børnetøj, sikkerheds udstyr, som hjelme til cykel, knallert og motorcykel. Sikkerhedsudstyr generelt. Sunde fødevare ja, men ikke en højere moms på andre varer, vi betaler i forvejen rigeligt med skatter.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det finder jeg svært at se. Når jeg sondere landet virker det som om de rigeste kommuner har det langt lettere end de fattigste.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske erhvervsskat er i dag på et lavt niveau sammenlignet med andre lande i Europa.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den danske arbejdskraft er overordnet set sin løn værd. Danskeren sætter en ære i at passe sit arbejde, i kvaliteten af sit arbejde og udviser stor loyalitet i forhold til sit arbejde og sin arbejdsgiver. Jeg oplever helt klart at medarbejderne bidrager til udvikling og nytænkning på arbejdspladsen, hvis de får lov at byde ind. De kan selv, og vil selv.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til socialt udsatte og familer der af den ene eller anden grund er ramt, bør der ses på en løsning for differencieret økonomisk støtte.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den skal tilpasses den udgift vi skal afholde i forhold til den indvandring der i høj grad koster os milliarder i DK. Der udover skal der forhandles med de lande der modtager ulandsbistand, hvis de eks ikke modtager afviste immigranter stoppes ulandsbistand helt konsekvent. Der bør også ses på menneskerettigheder i de enkelte modtagere lande, som ligeledes har indflydelse på evt. bistand.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aldrig. Vi skal ikke underlægges EUs humørsyge og ønsker om et nyt USE. Vi skal selv tage beslutningere der har stor betydning for vort land. Vi skal til gengæld forsøge at leve op til vores forpligtigelse i forhold til NATO, 2 % af BNP

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langt højere straffe. Det ser vitterligt ud til ikke, at skræmme i dag. Er det østeuropæer vi fængsler, betragter de det nærmest som et hotelophold.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tyder ikke på at have givet de store flotte resultater hidtil. Måske der skal mere fokus på forældres ansvar i forhold til opdragelse. I dag ser der mere og mere ud til at være en forventning om, at børnehave og folkeskole skal påtage sig den opgave, det er ikke på nogen måde rimeligt, og giver for såvidt heller ikke mening.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomheder skal betale deres skat, og vi skal finde andre måder at motivere til grøn omstilligen. Ved at sætte afgifter op, risikere vi blot at bremse eller lukke virksomhederne.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi står i en situation hvor vi reelt ikke kan forsyne elbiler med strøm pt. Der skal findes en løsning hvor en indfasning af elbiler/udfasning af fossile biler sker i takt med en realistisk opbygning af el produktionen. Vi kunne jo starte med at elektrificere togene.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende har vist sig at virke, i det omfang det kan forventes af en halvfærdig grænse. Kontrol i lufthavne, havne og ved landegrænse er absolut nødvendigt. Tyvekoster kører uhindret ud over grænsen. Menneskesmugler agere til trods for den nuværende kontrol, narkotika, kopivarer og meget andet, det skal stoppes i langt større omfang end hvad der gøres i dag.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tage selvbestemmelsen tilbage. 80 % af lovgivningen i dag på Christiansborg er dikteret fra EU. Det er ikke Dansk lovgivning, det er Fransk - Tysk lovgivning.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige er belastet af New Public Management og for mange konsulenter samt anden aktører der har fundet vej ind i systemet. Det skal der ryddes op i.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil helt sikkert være områder hvor der kan findes overflødige konsulenter. 2 parts aktører mfl.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er på ingen måde en selvfølge. Det skal udbydes hvis det giver værdi. I første omgang skal New Public Management afskaffes, det alene vil give bedre præstationer, offentligt såvel som i privat regi. Hvis det betyder dårligere service, dårligere arbejdsforhold eller den private aktør operer i skattely skal det ikke udbydes.

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Af hemsyn til landsskabet og beborerne i de berørte områder. Ingen ønsker de master i deres umiddelbare nærhed. Ikke engang de der beslutter masterne skal op.

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Slik og sodavand er nok ikke noget der skaber sundhed, men vi forhindre ikke det købes ved højere afgifter i sær i grænseområderne. Der er nogen der kører fra Ålborg til Flensborg, selv om det aldrig kan svare sig, de kalder det en hygge tur med bonus køb på vejen. Det er bedre der handles i DK mens vi prøver at løse sundhedsaspektet i det.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 899 Dansk Folkeparti in total 6755

Mærkesager

  • Ældre
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Først og fremmest er jeg ikke ”uddannet politiker” jer er en helt almindelig borger med en alsidig erfaring fra mit liv. Det er hvad jeg vil bringe med ind i byrådet. Jeg ønsker at arbejde for et fælles bedste i vores kommune.

New public management har udviklet et bureaukrati der kræver enorme ressourcer. Det drejer sig om måltal frem for værdier.
Empati er en mangelvare, og der fokuseres meget på politiske modstander, frem for på kommunens og borgernes interesser.

Vejle kommune skal tilbage til borgerne, dvs borgerservice i centerbyerne, og gerne endnu længere ud.
Personlig kontakt betyder meget for mange borgere, det giver tryghed.
Vi vil opleve mange flere ældre i de kommende år, dem skal vi sikre os på forhånd, for en god og værdig alderdom, det har de fortjent. Vi skal frigøre varme hænder fra kolde opgaver.

Borger der rammes af sygdom, ulykke eller arbejdsløshed, skal med ro og tryghed kunne henvende sig til kommunen og få den nødvendige hjælp. I dag oplever jeg borger, der møder op med frygt.
Kommunen skal have langt mere fokus på det enkelte menneske, frem for fokus på refusion. Det er jeg overbevist om, vil hjælpe frem for at klientgøre borgeren. Det er et spørgsmål om ordentlighed.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal findes en løsning i samråd med skole og lærerne. Jeg har opfattelsen af, at der i dag er for mange uproduktive hænder i skolerne. Mellemledere mv. Der er stress og en generel mangel på frihed under ansvar, den blev fjernet ved sidste skolereform. Jeg anser skolereformen som en fiasko, mest af alt fordi lærerne ikke blev involveret. Der skal sandsynligvis findes flere penge, i kombination med ovenstående.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke afvisende overfor dette. Dog skal det være muligt at betale for den almene danske lønmodtagere. I modsat fald vil det ikke give mening.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal i følge loven være tilbud om valg af privat hjælp. Det skal så være således at alle private aktørere skal stille med en bankgaranti, svarende til eks. 1 måneds drift, som kommunens beredskab kan råde over i en overgangsfase. Derved undgår vi de situationer hvor kommunen skal stille med et akut beredskab, der kun skaber frustration og dårlige oplevelser for de berørte borgere. Samt at ingen skal frygte at plejen udebliver så meget som en enkelt gang.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal findes en balance. Det giver ikke mening at invester i kollektiv trafik, hvis det eneste der flyttes ind i evt busser, er cyklister og gående. Jeg mener der skal ses på om flekstrafik er en del af en løsning i forhold til det kollektive, men det skal give mening. Jeg kan ikke bruge kollektiv trafik til mit arbejde, det er ikke muligt. Min kone kan ikke bruge kollektiv trafik til og fra arbejde. Der er ikke et behov der er stort nok.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er blandt de førende på området området i dag. Derfor kan der altid være muligt at forbedre dette, sålænge det ikke betyder flere container samt afhentningsdage. Det skal give mening, økonomisk og i forhold til om det kan udnyttes.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en indeksregulering, således vi ikke udhuler det området i forvejen har. Området er af stor og vigtig betydning i forhold til udvikling og social omgang mv.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges i dag mange penge på området, og tilfører vi flere, kommer andre områder som i min optik har højere prioritet til at betale.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eller også skal der ses på effekten af de mange tiltag der allerede kører i dag. Socialt udsatte skal have støtte og hjælp, uden tvivl. Der hersker i dag efter min opfattelse en udpræget uenighed omkring hvorledes, dette skal der findes fælles fodslag for.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har umiddelbart svært ved at se ressourcen. Måske nogen kan hjælpe mig med det i løbet af valgperioden.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod oplever vi at de går konkurs. Serviceniveauet bliver bedre, når prisen bliver lavere? Hvem betaler den pris, når det er ufravigeligt, at private aktører har en første prioritet, nemlig bundlinjen. Betaler e berørte borger, medarbejderne eller operere den private aktør evt med skattely? Når der skal akkumuleres et overskud, vil der være nogen eller noget der skal betale prisen. Private har vist mange gange at de byder ind for billigt, og efterfølgende går konkurs.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er efterhånden bevist for alle og enhver, at jo flere elever pr klasse, jo mindre kvalitet. Ingen ved sine fulde fem kan påstå, at en lære med 28 elever kan yde samme læring og kvalitet som med eks 22 elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke min opfattelse. Der er måske for stor fokus på refusion fremfor på reelt på genetablering af et arbejde. Der vindes på den korte bane, men koster kassen på den lange bane.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der findes områder som ældre, børn og skoler der skal findes besparelser på år efter år, vil det ikke give mening at sænke skatten. Vejle har i forvejen en af landets laveste skatteprocenter.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såvidt jeg er orienteret, er fordelingen af pengene omkring 50- 50 % Ca. 50 % af kommunens borger bor i Vejle, og 50 % fordelt i resten af kommunen. Der skal dog i min optik styrkes omkring borgerservice lokalt, samt inddragelse af lokalrådene. En sund fordeling af byggegrunde af forskellige karakter, samt god annoncering af selvsamme.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges noget tid på at finde en løsning, den rigtige løsning. Jeg har gennem tiden hørt om løsninger og tiltag i et væk. Men har ikke hørt at det er blevet løst. Fjern banderne.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er afsat midler til flere cykelstier, det er et spørgsmål om at udmynte dem i følge prioriteringslisten der foreligger i dag.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bevaring af naturen har meget høj prioritet. Og er det altid således at en erhvervsejendom KUN kan placeres præcist i det område, eller vil kommunen gå aktivt til opgaven og finde et egnet område til netop den virksomhed, samt sikre en smidig sagsbehandling, ser jeg det som et godt alternativ, til en evt. anden placering af den ejendom.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt vildt så mange ressourcer der er lagt op til at vi skal bruge i dette skema. Jeg er sikker på det ikke kan lade sig gøre. Måske vi skal fokusere på hvorfor der er en stigende tendens i nogle områder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal ikke integreres. Det er vigtigt at flygtningene forstår at det er midlertidigt de er i landet. Repatriering er mere aktuelt at fokusere på. Selvom jeg har meget svært ved, at acceptere vi skal betale dem for at rejse hjem. Det giver dog mening økonomisk på den lange bane.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så vil vi da i høj grad opfordre til ikke at spare op til vores pensionist tilværelse, hvis vi overhovedet når at opleve den. Med den støt stigende pensionsalder, er der jo en reel chance for at vi dør inden. Ingen grund til at straffe dem der har været sparsommelige.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Præmissen at det altid skal være på bekostning af andre områder er ikke nødvendigvis et faktum. Det vil også være muligt at arbejde for at tilføre penge via dialog. Vejle kommune er en af landets rigeste.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er efter min opfattelse en opgave i forhold til nomineringen. Vi skal have fundet en holdbar løsning der giver gode forhold til både pædagogerne og børnene.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dækningsafgiften fjernes, koster det i omegnen af 40 millioner. Det i sig selv gør kommunen mere attraktiv for virksomhederne. Der kan overvejes at sikre midler til at markedsføre kommunen i samme forbindelse, mange finder vores placering attraktiv med henhold til infrastruktur. Et minus kan være Vejlefjord broen og den problematik der er.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Formand, Seniorudvalget Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

Erhvervserfaring

2005 - 2018

Tapperiassistent Carlsberg Danmark

2000 - 2005

Taxa chauffør Fredericia

1997 - 2000

Vingestøber LM Glasfiber

1996 - 1997

Havnearbejder Kolding Havn. H. Daugaard

1995 - 1997

Ufaglært GKN Wheels Nagbøl

1983 - 1995

Eksportchauffør HOC Rødding, Peter Jensen Brørup, N&K Spedition Esbjerg, Roland Munch Esbjerg

1980 - 1983

Landbrugsmedhjælper Flere landmænd.
O

Politiske hverv

2014 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Formand, Seniorudvalget Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

Erhvervserfaring

2005 - 2018

Tapperiassistent Carlsberg Danmark

2000 - 2005

Taxa chauffør Fredericia

1997 - 2000

Vingestøber LM Glasfiber

1996 - 1997

Havnearbejder Kolding Havn. H. Daugaard

1995 - 1997

Ufaglært GKN Wheels Nagbøl

1983 - 1995

Eksportchauffør HOC Rødding, Peter Jensen Brørup, N&K Spedition Esbjerg, Roland Munch Esbjerg

1980 - 1983

Landbrugsmedhjælper Flere landmænd.

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik