PERSONPROFIL

Kim Pedersen

Nye Borgerlige

Spidskandidat i Fredericia
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 15. september 1966 i Odense Single

D

Kim Pedersen var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Fredericia kommune og for partiet i Region Syddanmark. Kim Pedersen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Kim Pedersen er født i Danmark og opvokset i Japan. Han har læst japansk på Aarhus Universitet og har siden uddannet sig som eksportør ved Den Danske Eksportskole. Han arbejder til daglig med eksport til Japan som selvstændig konsulent, og han har tidligere bl.a. haft lederstillinger i det private erhvervsliv og arbejdet som eksportassistent på den danske ambassade i Tokyo. Privat er Kim Pedersen bosat i Fredericia.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 132 Nye Borgerlige in total 233

Mærkesager

  • Ældre
  • Integration

Med kandidatens egne ord

Indvandring og manglen på vilje til integration og de problemer der følger med, er det altoverskyggende problem i Danmark i dag. Vi bruger penge på fejlslagen integration, på bekostning af vores ældre medborgere der ikke altid får en anstændig behandling. Det vil jeg gøre mit til at rette op på. Ligeledes er det vigtigt at prioritere erhverv og iværksætteri, da det er vejen til vækst i samfundet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal forfølge en erstatningssag mod firmaet DanGødning for skaderne efter storbranden på Fredericia Havn februar 2016.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal tvinge ældre til at modtage rehabilitering (længst muligt i eget hjem).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal ikke tvinge borgerne til noget de ikke selv ønsker. Der kan dog være god ræson i fx tilbud til borgerne, således at de kan blive længere i eget hjem, da det har vist sig at det økonomisk kan betale sig. Det bør dog altid være en beslutning der tages sammen med borgeren og kommunen bør sikre sig at der tages hensyn til borgerens eget ønske.

3 Kommunen skal arbejde på at få farlige virksomheder væk fra bymidten, selvom det måtte medføre erstatning til disse virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være en vurderingssag fra gang til gang. Det er dog urimeligt at forlange af virksomheder der lovligt og med godkendelser i hånden har etableret sig i midtbyen, at de nu skal flytte derfra. Hvis en virksomhed har fået godkendelse til etablering for år tilbage, er det jo nok fordi virksomheden er vurderet til ikke at have en tilstrækkelig sikkerhed. Vi skal også tænke på de arbejdspladser de repræsenterer.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være en beslutning ud fra rent trafiksikkerhedsmæssigt, samt økonomisk fagligt begrundet synspunkt om man skal prioritere den ene eller anden transportform.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fredericia afsætter i forvejen mange penge til kultur. Kultur er godt, men der skal være en sund balance mellem byens størrelse, behov og antal arrangementer. Det bør ikke være kommunen der tiltrækker arrangementer, da det i sagens natur koster skattekroner og et evt. underskud kun kan dækkes af skatteindtægter. Det bør i stigende grad være private aktører der tiltrækker og arrangerer kulturelle begivenheder.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for mange flygtninge & migranter der ikke ønsker at integrere sig og tage de danske værdier til sig, tage et arbejde og leve blandt danskerne som danskere. Det er og bliver det alt overskyggende problem i Danmark i dag. Specielt er de en belastning for kommunens økonomi. Derudover øger deres krav om særbehandling kløften til danskerne. Vi ønsker ikke flygtninge eller migranter til Fredericia, som ikke vil være en aktiv del af det danske samfund og tage danske værdier til sig.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil ikke alene medføre en bedre service, men også en større valgfrihed for de ældre.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcentrene fungerer slet ikke. Arbejdsløse bliver sendt i ubrugelige aktiveringer og hænger uhjælpeligt fast i et system der nærmest har til formål at aflønne jobcentrenes medarbejdere fremfor at skaffe arbejde til de arbejdsløse.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler rigeligt i skat i Danmark. Skatten skal ned. Det gør vi ved at mindske det enorme bureaukrati der er i kommune, region og staten. Mindre bureaukrati betyder færre udgifter og dermed mindre skat.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den langt overvejende del af bandekriminalitet kommer fra indvandrerbander. Dem har vi brugt oceaner af midler på at integrere og forebygge, men det har ikke virket. Nye Borgerlige foreslår, at kriminelle indvandrere udvises af Danmark efter første dom. Det virker meget mere preventivt end nogen anden form for kommunal integration eller forebyggelsesaktivitet. Og så koster det ikke noget. Tværtimod.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være en beslutning ud fra rent trafiksikkerhedsmæssigt, samt økonomisk fagligt begrundet synspunkt om man skal prioritere den ene eller anden transportform.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være en vurdering fra sag til sag. Det er lige så vigtigt at bevare naturområder som det er at udstykke til erhvervsejendomme som genererer arbejdspladser.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fredericia bruger i forvejen mange penge på kultur. Kultur er godt, men der skal være en sund balance mellem byens størrelse, behov og antal arrangementer. Det bør ikke være kommunen der tiltrækker arrangementer, da det i sagens natur koster skattekroner og et evt. underskud kun kan dækkes af skatteindtægter. Det bør i stigende grad være private aktører der tiltrækker og arrangerer kulturelle begivenheder.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal principielt tilbage til deres eget land så snart der er mulighed for det. De skal ikke integreres. Integration er en privat sag som vi ikke skal bruge skattekroner på. De har desuden et ansvar for at hjælpe med genopbygningen af deres eget land.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er diskrimination og forskelsbehanlding jeg ikke kan gå ind for. Der må naturligvis gerne være tilbud fra private aktører, som den velhavende ældre kan betale for, men samme ydelse, bør koste det samme for alle borgere.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være en sundhedsfaglig vurdering, hvilke områder der skal prioriteres og har behov.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal følge barnet. Daginstitutionerne, skolerne og forældrene skal beslutte hvad der er vigtigt. Det skal ikke bestemmes og beskrives i en manual udarbejdet af DJØFferne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver ikke mening, at kommunerne skal bruge skattekroner på at konkurrere mod hinanden om at tiltrække private virksomheder. Lad de frie markedskræfter afgøre, om en virksomhed slår sig ned i den ene eller den anden kommune. Hvis alle kommuner afholdt sig fra at kæmpe om private virksomheder, kunne der spares mange millioner som kunne bruges til at dække reelle behov for kommunens indbyggere.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler rigeligt i skat i Danmark. Skatten skal ned - også grundskylden. Der er en enorm administration knyttet til inddragelse af grundskylden som man kunne spare væk. Skattesystemet skal forenkles. Fjernelsen af grundskylden er et skridt i den rigtige retning.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 113 Nye Borgerlige in total 0

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Indvandring og manglen på vilje til integration og de problemer der følger med, er det altoverskyggende problem i Danmark i dag. Vi bruger penge på fejlslagen integration, på bekostning af vores ældre medborgere der ikke altid får en anstændig behandling. Det vil jeg gøre mit til at rette op på. Ligeledes er det vigtigt at prioritere erhverv og iværksætteri, da det er vejen til vækst i samfundet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Misbrug af offentlige midler bør bekæmpes. Men det giver ingen mening at blive ved med at poste skattekroner i en sag der mere eller mindre er afsluttet.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At centralisere visse opgaver kan være en fordel, men det er også vigtigt, at man lokalt kan få et minimum af akuthjælp.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhvervslivet kan nok selv finde ud af hvor de har de bedste muligheder.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Stat og kommune blander sig alt for meget i forvejen i hele uddannelsessystemet. De enkelte institutioner skal i højere grad have frihed til at vurdere og prioritere.

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

1997 - 1998

Eksamineret Eksportør Eksportør, Den Danske Eksportskole

1994 - 1996

Bachelor Japansk, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Selvstændig konsulent Japan Expert
D

Uddannelse

1997 - 1998

Eksamineret Eksportør Eksportør, Den Danske Eksportskole

1994 - 1996

Bachelor Japansk, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2017 - nu

Selvstændig konsulent Japan Expert

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik