PERSONPROFIL

Kim Jensen

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 19. januar 1978 i Vejle Gift 1 barn

A

Kim Jensen var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Kim Jensen blev ikke valgt ind.

Han bor til daglig i Vejle.
Han har arbejdet som sanitør i snart 20 år, heraf de seneste 9 hos SSG.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 61 Socialdemokratiet in total 18456

Mærkesager

  • Trafik
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Der er sket et skred i den kommunale administration, hvor borgerne ikke længere ses som personer der skal serviceres af kommunen, men som klienter der vil nasse på systemet. Mange fortæller om hvordan de bliver mødt med paragraffer og regler ved den første henvendelse. Det er ikke god service.
Hertil kommer at der bliver gjort nogle tiltag på forskellige områder, hvor det åbenbart er en nødvendighed at have været med til mødet, hvor det blev besluttet, for at kunne gennemskue planen.
Jeg mener det er på tide at få lidt "fornuft" ind det.

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med en klogere fordelen bør det være muligt at finde midler til et løft af skoleområdet.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En blandet boligmasse gør mere for social integration nd, hvis der kun er en type bolig i et enkelt område

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det virker forkert at gøre omsorg og pleje til et forretningsområde der skal give profit til ejere og aktionærer. Den evt. profit burde i stedet omsættes til øget omsorg

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik fungerer kun i tætbefolkede områder. At tro at kollektiv trafik kan rulles ud over hele kommunen i et tilfredsstillende omfang er naivt. Men forbindelserne mellem byerne skal være der og inde i selve Vejle må det være en prioritet at tilpasse buslinjer så borgerne kan passe deres arbejde

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sortering g genbrug er naturligvis godt. Det skal bare ikke pålægge borgerne for store gener. Hvis det går hen og bliver en sur pligt, kan det give bagslag

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsforeninger og lign. er fantasiske instrumenter til at nedbryde sociale barriere og skabe integration på tværs af sociale klasser og etniske skel. Klubbernes faciliteter er bare mange steder voldsomt nedslidt, og det gør det jo ikke nemt at tiltrække nye medlemmer. Det er vigtigt at holde sig for øje at der skal være tale om breddeidræt

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må bero på efterspørgslen

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt udsatte skal naturligvis have den fornødne hjælp. Det er bare vigtigt at de også selv er interesserede i at blive hjulpet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at skelne mellem indvandrere og flygtninge. Men når det er sagt, så er det et problem hvis ikke personer vil eller kan integreres i samfundet. Hvis det er fordi personen ikke VIL integreres bør det da overvejes om ikke personen er gået forkert og har valgt det forkerte opholdssted. Hvis en person derimod er velintegreret, er oprindelseslandet ligegyldigt, fordi personen er en borger på lige fod med alle andre

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private aktører vil altid gå efter det mest rentable, og det er sjældent det går hånd i hånd med omsorg og pleje

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo før en borger kan komme tilbage til en normal hverdag og være uafhængig af ekstern støtte og hjælp, jo bedre er det for borgeren og for samfundet. I det lange løb bliver det ikke til en øget udgift, men derimod en indtægt for kommunen. Derfor mener jeg ikke det behøver gå ud over andre områder at øge denne indsats

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af elever er ikke alene et problem. Der er lavet masser af forsøg med støttelærere og andre tiltag, der har givet meget gode resultater

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De arbejdsløse føler sig ofte som jaget vildt, og nogle med rette. Selvfølgelig findes der enkelte tilfælde, hvor en har kunnet omgå systemet, men det er stærkt begrænset. Indsatsen for at folk i arbejde bør dog være langt mere målrettet i stedet for kurser som: "Hvilken bil er du ? "

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gevinsten for den enkelte borger er i den grad til at overse. Hvis en skattelettelse skal batte noget, så kommer den til at gøre rigtigt ondt i kommunekassen. Hertil kommer så den uforudsigelige fremtid. Hvis det pludselig bliver nødvendigt med flere penge, så kan skatten ikke bare lige hæves igen

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Yderområderne skal have den hjælp der er nødvendig. Det er jo ikke sikkert at det udelukkende handler om en check. Det kunne jo f.eks. være bedre infrastruktur

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen må jeg sige at det er en investering. Det er ikke til gavn for den unge at havne i den slags. Derudover er det meget store summer kommunen kan spare hvis en person kan holdes væk fra de kriminelle miljøer

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstierne trænger i allerhøjeste grad til en nytænkning. De er mange steder udført på en sådan måde, at det kan være svært at gennemskue hvordan der skal køres på dem. Andre steder er de lavet så de gør det unødigt besværligt at anvende dem. F.eks. fordi en større vej skal krydses flere gange for at bruge cykelstien. Oveni alt dette kommer at der er nye transportformer der tager fart, såsom cykeltrailere til børn og 3-hjulede cykler der fylder markant mere end en normal cykel.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nu engang nemmere at flytte en bygning end at flytte en skov eller en å. Naturen er noget vi har til låns af vores børn. De vil også gerne opleve den. Hvis den går i stykker får vi ikke en ny

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges allerede en del ressourcer på dette, og man skal også passe på der ikke går "inflation" i det

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

et er vigtigt at griber de personer der lever lidt på kanten inden de falder ud over og enten bliver meget dyre at hale op igen, eller de overlades til en træls skæbne

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En succesfuld integration forudsætter naturligvis at den enkelte også ønsker at blive integreret. Personer der ikke kommer "ind i varmen" kan komme til at koste samfundet meget dyrt i længden, samtidigt med, at eventuelle efterkommere får endnu sværere ved at bryde den sociale arv

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et meget følsomt område. Det er meget vigtigt at definere hvornår man er velhavende. Der kan meget nemt opstå en følelse af at man intet må eje for at kunne modtage noget

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle borgere skal have den nødvendig hjælp til at have en værdig tilværelse. Selvom sindslidende er økonomisk tunge for kommunen bør det være muligt at løfte området uden at påføre andre områder mærkbare nedskæringer

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være det nødvendige antal pædagoger. Da børn er ligeså forskellige som voksne og har forskellige behov kan det måske ære en ide at se på en mere fleksibel model for normering

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal ikke give sig i kast med erhvervsstøtte

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo mere ejendomsmarkedet slippes fri, jo større er risikoen or en ny boligboble der kan give nogle alvorlige økonomiske lussinger

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Ingen

Erhvervserfaring

Sanitør SSG
A

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Ingen

Erhvervserfaring

Sanitør SSG

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik