PERSONPROFIL

Kim Slott Nielsen

Kristendemokraterne

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Spidskandidat i Odense
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Gift 1 barn Bor i Odense Kommune

K

Kim Slott Nielsen (Kristendemokraterne) er folketingskandidat til valget i 2019.
Han har været kandidat til Odense Byråd, samt til regionsrådet i Region Syddanmark. Han er valgt for lokallisten 'Folkeflokken' i 2017. Han blev ikke valgt ind.
Han er uddannet kontor- og logistiskassisten ved det fynske livregiment.
Privat er han gift og har et barn.

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere
  • Børn og ungeområdet
  • Udenrigs- og forsvarspolitik

Med kandidatens egne ord

Det skal man gøre, hvis man lige som jeg, vil have MARKANTE MENINGER fra MIDTEN, for det trænger vi i den grad til, ikke mindst på Fyn. Vi har i årevis hørt alle vore folkevalgte politikere tale om POLITISK SAMMENHOLD på tværs af politiske tilhørsforhold, MEN INTET ER SKET i alle de år der er gået. Så nu må tiden være inde til at prøve noget nyt. Sammenlign eksempelvis den "jyske trafikmafia" hvad de har fået igennem, hvor vi her på Fyn har døjet med at få det tredje motorvejsspor hen over Fyn. De sidste valg er Fyn blevet lovet at vi skulle få Rigsarkivet til Fyn, Godsbanegården skulle til Fyn, Posterminalen skulle til Fyn osv. osv. INTET AF DET LOVEDE ER NOGENSINDE KOMMET TIL FYN. Og alligevel har vi fynboer stemt på de samme politikere år efter år. Og så er det mig meget magtpåligende at sige, lad nu vær med at stemme på en kandidat der bor uden for Fyn, for Fyn interessere dem ikke det fjerneste, når de først har fået vores stemmer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og så har vi som de eneste et rigtig godt forslag, man kan i optjeningsperioden tjene genoptjeningsperioden ved at tage på Højskole, og samtidig tage sine dagpenge med. Det er både godt for den almene dannelse, for en Højskoler som en institution i uddannelsessystemet ( som mange lande missunder os, hvorfor mange udenlandske statsborgere søger om ophold på disse skoler). Det kunneman for 30-40 år siden, LAD OS FÅ DEN GENINDFØRT IGEN. Her står KD som forkæmper.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturligvis, vi skal gå den modsatte vej, og lære de andre lande om den danske model, således at de tager ved lære i deres egne hjemlande, altså en form for opgradering, i stedet for at underbyde vores lønninger. Arbejder du i Danmark, er det efter danske forhold, længere er den ikke.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun såfremt der samtidig oprettes flere elv- lærepladser. I dag er der eksempelvis ikke mange elev-/lærepladser tilbage i Forsvaret, bare for at nævne et områder, der tidligere havde gode erfaringer med elev-/lærepladser til vore unge.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må forventes at når man betaler for en ydelse er standarden/servicen også derefter. Så når der er egenbetaling samt tilskud til privathospitaler forventes det formodentlig også at deres standard er højere, så selvfølgelig kan det offentlige ikke måles - være sammenligende - hvis ikke de har samme økonomiske mulighed stillet til råde.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvem skal sætte standarden for, hvornår effekten er så god/rimelig at prisen afspejler pris/effekt? Men hvis der ikke er den nødvendige dokumentation, men beror på "et måske" indtil der ligger et VELDOKUMENTERET effekt at medicinen, er det nødvendigt at samfundet forbeholder sig ret til en prioritering.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det krænker simpelthen min restopfattelse at høre den ene historie efter den anden, hvor kriminelle med den ene dom efter den anden for lovtil at blive i Danmark. Det kan vi ikke være tjent med!

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dansker er sådan indrettet at vi VIL arbejde, så det er noget sludder at vi som borgere blot vil sidde hjemme og undlade at arbejde, det er en forældet floskel som med jævne mellemrum for luft, men uden hold i virkeligheden.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk i Danmark må gerne, meget gerne, være rige hvis rigdommen kommer af flid, innovation, sparsommelighed, opfindsomhed o.lign. men det skal ikke være sådan, at man så ikke tænker på sin næste. Jeg vil ikke acceptere, at vi har mennesker, der lever på gaden, fra dagen og vejen, mens andre "smagsker" sig i overflød, og ikke tager vare på sin næste. De stærke, må/skal tage sig af de svage, for de stærkeste skal nok klare sig.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælploftet er nu så langt nede, at der er børn som ikke - i mine øjne - for mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, det er ikke rimeligt i et så stærkt velfærdssamfund som det danske.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genindfør terminsprøver, så eleverne bliver vandt til at skulle aflægge prøver, inden de skal op til de afgørende eksamener.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid godt og lærerigt at få børn "med særlige behov og udfordringer" ind i institutionerne, men i nogle tilfælde har det taget overhånd. Min egen datter går i Folkeskolens 5 klasse, her går det rigtigt fint, og de for en anden tilgang til det at være social orienteret, men alt med måde. For pengene skal naturligvis følge med, for det politikerne gjorde, var imidlertid IKKE for børnenes skyld, men ene og alene en spareøvelse.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre der har arbejdet hele livet, nogen ofte med hårdt arbejde, skal under ingen omstændigheder betale, for noget som helst, det burde være en menneskeret at få et ordentlig ældreliv. Jeg bryder mig slet ikke om UDLICITERING og PRIVATISERING!!

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De stærkeste skuldre skal bære mest, for det er en pligt - synes jeg - for de stærkeste skal nok klare sig, og har en forpligtigelsse til at hjælpe de svageste i vores samfund.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et eller andet sted er det ikke i orden, at de der kan få enderne til at nå sammen, og har sparet skal straffes med at man så tager deres opsparede penge, for at sende dem til nogen, som ikke har samme incitament, når de ved at de "bare for de andres penge" og dermed ikke selv sætter tæting efter næring.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er én af mine HELT STORE mærkesager, som jeg har kæmpet for i mere end 40 år. Men det er lykkedes embedsmændene at "bilde politikerne ind" at det ikke lader sig gøre. Det er DET RENE NONSENS, for det kan lade sig gøre i de omkringliggende lande, så kan det også lade sig gøre i Danmark. Og kan embedsmændene ikke finde ud af det, skal jeg hjælpe dem til at finde et andet job, LÆNGERE ER DEN IKKE!!!

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige skal fungere godt og rimeligt, men jeg tror ikke, at såfremt man blot "hovedløst" putter flere penge - sådan mere generelt - så tror jeg ikke det på sigt styrker økonomien. Et område, der imidlertid trænger til et løft er SKATTEVÆSENET, som er blevet beskåret i en sådan grad, at plat og svindel er blevet det mest fremherskende når talen falder på SKAT. Og det er IKKE medarbejdernes skyld, men skyldes alene en politisk beslutning.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har arbejdsmarkedets partner indgået aftaler om, hvorfor virksomheder naturligvis har kalkuleret med denne omkostning i deres produktion.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er i princippet imod at give skattelettelser til dem der i forvejen "tjener kassen" men jeg kan godt se, når vi ser SELSKABSSKATTEN som et afgrænset område, så duer det ikke at nogle lande i EU, sænker deres selskabsskat så meget, at virksomheder flyttes derhen hvor det er billigst. Derfor må en harmonisering på dette område, have prioritet.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har selv af flere omgange foreslået, at i stedet for kvartalsvis udbetaling af børnepenge, så bør det være 2 mdr. og rulles tilbage med en måned, således at udbetaling starter med at finde sted i December, så de mest udsatte familier får penge op til jul, og så passer det også bedre med sommerferie.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Efter 38 år i Forsvaret, kan det måske undre nogen at jeg er uenig i at Danmark skal deltage i EU's millitære samarbejde. Men når vi ikke engang kan opfylde de forpligtigelser vi har med NATO, skal vi da ikke begynde på et "nyt militær engagement" uden at betale først for forsikringen i NATO.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det forudsætter, at man så griber ind i en tidlig alder, når den unge så kommer på gale veje. For jo før man griber fat "om nældens rod" og for de unge på ret køl, desto bedre for den unge og ikke mindst samfundet. Men jeg er imod at de "bare skal bures inde" sammen med hårdkogte ældre kriminelle, for det gavner absolut intet. Men en eller anden form for "ungdomssanktion" er jeg med på.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har denne resocialisering ikke allerede slået fejl. Hvor mange er blevet resocialiseret, efter et fængselsophold. Hvis det var langt flere vi kunne hjælpe med en resocialisering, synes jeg det vil være helt fint, men er der ikke tale om gengagere, der ikke er særlig motiveret for resocialisering.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kører selv i en Hybridbil, altså både el og benzin drevet motor. Men når jeg skriver overvejen enig, så skyldes det, at der skal forskes langt mere, da selve produktionen pt. er meget belastende for miljøet. Men vi er på rette vej!

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal naturligvis starte med os selv! En rigtig god måde er at få det ind med "børnemaden" så det bliver en naturligdel i ens opvækst. Skolerne - som allerede gør et godt stykke arbejde - skal lave flere fællesudflugter, med skraldeindsamling for øje. Netoo gør det rigtig fint med at kunne aflevere pantplasticposer. Andre burde følge det gode eksempel.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog ikke så vi "smadre" virksomheders eksistensgrundlag, underforstået at vi naturligvis skal have de andre EU lande med, således at Danmark ikke bliver "klassens dusk" og forringer vores erhvervsliv så meget, at konkurrencevnen ødelægges.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele ideen med udlicitering var ganske god, den kom bare aldrig til at virke. For det der i sin tid lå til grund var; enten skal du have den samme ydelse som hidtil, bare billigere, eller en BEDRE service til samme pris som du giver nu. I stedet er der alt for mange der underbyder, ikke mindst i ældreplejen, som forårsager konkurser på stribe, som så går ud over vore ældre medborgere.

43 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de "gode gamle dage" var landbetjenten meget synlig i lokalområdet, han kendte de "lokale banditter" og fik dem ofte på ret køl, med en samtale, når de var taget i at gøre noget forkert. Det samme gælder med Nærpolitistationerne. D var også langt mere effektive, end at skulle sende en patruljevogn fra "Heroes til Pilatus" og så var tyveknægtene over alle bjerge.

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da de siddende politikere i sin tid - og det er efterhånden ved at være noget siden - talte om en forbindelse, der kunne afhjælpe Vejlefjordbroen, var det med udgangspunkt i to ting. De trafikpolitiske ordfører ville afhjælpe trafikken på Vejlefjordbroen, samtidig undgå trafikproppen ved Skærup, hvor der konstant skete uheld. Derfor - med udgangspunkt i den rapport - bør broen etableres via Bogense-Juelsminde (som var et af forslagene.

45 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke puttes flere penge i dette Letbaneprojekt, den første etape har allerede kostet dyrt, hvor pengene kunne være brugt til Ældre- og børneområdet. Ikke mindstset i lyset af, at der var en langt bedre, billigere og mere fleksibel løsning.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 63 Nyt Odense in total 242
KV 2013 Personlige stemmer 27 Folkeflokken in total 182

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Lokallisten Nyt Odense, er vi - efter alle andre partier/lister er gået i valgforbund med tilhængerne af Letbanen - de eneste der er tilbageværende, der fra starten af var IMOD Letbanen. Vi mener at de mange millioner kunne være brugt til kerneområder såsom VELFÆRD. Derfor er vi selvsagt også imod en gennemførelse af Letbane etape to!!

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overvejende enig, fordi vi har set yderst grelle tilfælde, specielt inden for HJEMMEPLEJEN, hvor det bare ikke har været godt nok, at PRIVATE firmaer har budt ind. Det er SIMPELTHEN FOR DÅRLIGT over for vores svageste borgere, det kan de siddene politikere ikke være sig selv bekendt.

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For det første er jeg af den opfattelse at der er penge nok i Odenses budget, det er kun et spørgsmål om PRIORITERING. For det andet vil jeg gerne se, denne skattestigning (Velfærdsprocenten) blive udmøntet på de områder, skattestigningen er tiltænkt eller der blot er tale om "et blålys" fra de røde partier. Husker jo endnu de millioner Folketinget (Regeringen) vedtog til et helt specifikt område, men hvor Odense kommune så valgte - i stedet for kerneområdet - at lappe de økonomiske huller.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er til bredidrætten så er Lokallisten Nyt Odense helt med. Men hvis der her - igen - kun tænkes på en enkelt klub (hvis resultater ikke kan siges at være prangende!) så for de vist tilført mere en rigeligt, i gennem Odense sport & Event m.fl.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se tidligere kommentar vedr området i et andet spørgsmål om udsatte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kig jer omkring, der er snart sagt ikke det sted i Danmark, hvor den ene eller anden aktør på området går konkurs!

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange Folkeskoler gør det rigtigt godt, de løfter i flok en stor opgave. Desværre har Rådmanden på området ikke tilført økonomiske midler, efter det blev besluttet at specialskolernes børn skal over i almindelige klasser. Samtidig har klasserne også fået tilført børn fra MODTAGEKLASSERNE, så lærer og pædagoger har mere end rigeligt at se til. Fatter stadig ikke at de (overvejende-)stemmer Radikalt!!

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det er IKKE den arbejdsløses skyld, det er den slendrian i Beskæftigelsesudvalget. For Lokallisten Nyt Odense er af den overbevisning at de fleste mennesker MEGET GERNE vil arbejde, men det kan jo ikke hjælpe noget, når de nuværende byrådspolitikere sidder på hænderne og bare siger "jamen der er gang i byggebranchen" ja go'dag mand økskeskaft, det er jo ikke BLIVENDE arbejdspladser. Skaf hellere nogle af dem i stedet for!

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at kunne svare på dette spørgsmål, har Lokallisten som sin første mærkesag, at der skal foretages et KASSEEFTERSYN, for som BS beskriver; hvis vi ikke ved, hvor vi er, så finder vi jo heller aldrig frem til målet" derfor bliver svaret, at det kan da godt være skatten skal ned (eller op!) men det afhænger først og fremmest af, hvad har Odense af penge, hvad ønsker vi (foreløbig-) at bruge dem til (Velfærd) inden vi MÅSKE skal have en skattenedsættelse!

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nyt Odense forstår simpelthen ikke dem der bor i Yderområderne - specielt hvis de har børn!!! - bliver ved med at stemme på de samme, som forringer deres vilkår. Se bare på klubtilbudene, hvor børnene (efter Rådmand Susanne Crawley (R) mening!) nu skal ud på stærkt befærdede veje.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Herunder forældrekontakt, som er MEGET VIGTIGT i dette arbejde. Spørg bare én som mig, der er opvokset i Vollsmose.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense har RIGELIGT med tomme erhverslokaler/-ejendomme der står gabende tomme, så der behøves bestemt ikke - med kommunens hjælp - skaffes endnu flere tomme (og grimme) ejendomme. Tænk blot på "øjebæen" på hjørnet Vestre-/Østre stationsvej UHA UHA, nej tak.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg magter det ikke! Hvad kan Horsens og Herning som Odense for ængst burde have kunnet? Verden passér revy forbi Odense. Prøv nu at gøre som de to nævnte byer, TAG FAT I DE LOKALE VIRKSOMHEDER OG SPØRG; "Er I med eller er I ikke med" og så se at få gang i det samarbejde, mellem kommune og erhvervsliv.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mit svar skal findes i, hvis vi tager et helt specifikt område som Vollsmose (hvor jeg trådte mine barnesko!) så har Vollsmose, som ingen andre steder, fået tilført et (næsten-)ukendt milionbeløb. Hvem har modtaget alle de penge, hvad har vi hidtil fået for dem og hvad er planen for fremtiden?

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og ikke mindst PÆDAGOGMEDHJÆLPERE, herunder SKAL der flere hænder i de børnehuse, der er inklusionsbørnehaver.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lad os prøve at se, hvilken effekt det har først eller om det skal rulles tilbage. For vælgerne skal være klar over, at pengene så skal tages andre steder fra. Men kan det få en positiv effekt, så KUNNE det være et af de tiltag, politikerne kan skrue på.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 14 Folkeflokken in total 434

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

1984 - 2010

Byråds-, Amt-, Regions og Folketingskandidat CD

2017 - nu

Byrådskandidat Lokallisten NytOdense

Tillidsposter

1986 - 1990

Bestyrelsesmedlem De Danske Forsvarsbrødre

Uddannelse

1976 - 1978

Tjener, Hotel Windsor, Odense

1985 - 1986

Merkonom, Ledelse og Strategi, Forsvarets Civiluddannelse, København

1980 - 1986

Kontorassistent, Forsvaret

1999 - 2001

Logistikassistent, Forsvaret/Mommark Handelsskole

Erhvervserfaring

1979 - 2017

Soldat Forsvaret
K

Politiske hverv

1984 - 2010

Byråds-, Amt-, Regions og Folketingskandidat CD

2017 - nu

Byrådskandidat Lokallisten NytOdense

Tillidsposter

1986 - 1990

Bestyrelsesmedlem De Danske Forsvarsbrødre

Uddannelse

1976 - 1978

Tjener, Hotel Windsor, Odense

1985 - 1986

Merkonom, Ledelse og Strategi, Forsvarets Civiluddannelse, København

1980 - 1986

Kontorassistent, Forsvaret

1999 - 2001

Logistikassistent, Forsvaret/Mommark Handelsskole

Erhvervserfaring

1979 - 2017

Soldat Forsvaret

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik