PERSONPROFIL

Knud N. Mathiesen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 8. februar 1953 Samboende 1 barn Bor i Aarhus Kommune

O

Knud N. Mathiesen (DF) er byrådsmedlem i Aarhus Kommune. Han er medlem af flere udvalg, råd og nævn bl.a Social- og Beskæftigelsesudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Handicaprådet.
Knud N. Mathiesen har i 36 år arbejdet som sælger, hvoraf de sidste par år har været indenfor autobranchen.

Mærkesager

  • Bureaukrati
  • Ældreområdet
  • Socialpolitik
  • Beskæftigelse
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Flere midler til Ældre, Handicappet og Social udsatte
Bedre infrastruktur og udvidelse af vores vejnet
Totalt flygtninge stop i en Årrække
Permanent grænsekontrol
Vi skal styrke erhvervslivet og ikke mindst Landbruget, som er et af vores store erhverv som har ekporterer for over hundrede milliarder om Året. ( 134) milliarder) samt de mange der er beskæftiget som følge af landbrugserhvervet

Retspolitik: Hårdere straffe, og hjemsendelse af Krimminelle som er kommet her til som flygtning eller andet
Hjemsendelsesstrategi- for hver enkelt flygtning.
Mere Danmark- mindre EU
Arbejdsløsheden skal bekæmpes, Man skal ikke kunne sige nej til job, hvis man er på understøttelse og kontanthjælp
Kontanthjælpsmodtagere skal yde en indsats for deres kontanthjælp, kommunerne skal bruge dem til rengøring af vores byer institutioner og andet, mindst 20 til 24 timer om ugen det skal være nogen som ikke bliver udført hvis ikke det er frivillige der gør det.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have løndompning i Danmark, hvis man kommer fra et andet EU kandidat skal man følge de overenskomster der er på området, hvis man underudbyder de Danska lønninger skal man bortvises med det samme det gælder ikke bare lønmodtagerne men også virksomhederne

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej der er rigelig undtagen på vores sygehuse og i hjemmeplejen og vores ældre centre.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et vanskeligt spørgsmål, man kan også spørge sig selve om ikke det kan virke modsat Hvis det offentlige sundhedsvæsen er klar over at der er hjælp at hente på det private, så virket det måske modsat at man bliver mere indeffektiv, det er en påstand jeg ikke har belæg for, men tanken har strejfe mig.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det livsvigtig må man se i øjnene at det bliver svært at begrænse, men det kræve selvfølgelig at der er videnskabeligt bevist det pågældende medicin virker.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man er Dansker og ikke bare dansk statsborger med anden ætnisk baggrund Der skal vurderes i hver enkelt tilfælde og er man dansker skal man selvfølgelig have lov til at tage en udenlands ægtefælde med sig til Danmark, men der skal være kontrol på området, så det ikke bare familie samføring

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej den skal yderlige strammes op, vi skal ikke modtage flygtninge, kriminelle skal straks sendes hjem, familier der ikke kan forsørge sig selv skal have tilbudet til hjemsendelse, der har vi en rigtig god ordning at de kan få økonomisk støtte med til deres hjemland (repatriering) De familier som kriminelle børn og er ytvangsfjernet skal også sendes hjem, det koster kommuner rigtig mange penge, det er ikke rimeligt, hvis ikke man kan passe sine børn her i Danmark skal man hjemsendes straks.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke bare være lettere, der skal være nul tolerance over for flygtninge/indvandre, hvis de bryder landets love, Vi hat taget imod dem for at hjælpe dem, så skal de ikke komme her til og ikke vil indordne sig efter vores normer Der må være en selvfølgelighed at man har bedt om hjælp så skal man ikke bryde de love og regler vi har her i Danmark, de bør og skal udvises

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja det er fuldstændig uacceptabel, det gælder også dem som er på understøttelse, bliver ,man tilbudt et bearbejde på ordentlige forhold til en løn der er overtkomst reguleret skal man ikke kunne sige nej, hvis man gør det skal man trækkes i dagpenge måske skal man have en karantæne på et hvis antal uger, hvis man siger nej til arbejde

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men ikke på nationale tests, der skal måske endda strammes op

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ordblindhed skal opgraderes, det skal ikke vente til de er kommet i 6 -7 klasse det skal ske meget før 2 klasse vil være passende

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De mange penge der kan spares på flygtningeområdet skal en stor del bruges på Ældre, handicappet og socialudsatte Der bruges 36 milliarder på flygtninge og integration, det beløb skal reduceres og bruges på velfærd som nævnt.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruger vores midler fornuftig, det er ikke nødvendig at folk skal tvinges længere tid på arbejdsmarkedet, hvis man ønsker det skal man selvfølgelig blive på arbejdsmarkedet, men der vil være en stor gruppe som er nedslidte også før end de bliver 67 år Men vi skal ikke hæve grænsen yderlig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være enkelte vare hvor det kan lyde fornuftig, men det vil være skruen uden ende, for hvem bestemmer hvad der sund, det er der meget delte meninger om

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan lyde godt, men jeg tror ikke det er så enkelt. Hvis virksomheder tjener penge skal de selvfølgelig betale skat derimod de mange afgifter virksomheder er pålagt, dem burde man se på en ekstra gang, det er både omkostningkrævende at få inddraget, også for virksomhederne, det skal gøres mere enkelt.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis børne pengene skal sættes ned, er det ikke nok med velfungerende familier, de skal også have en stor husstands indkomst, inden det kan komme på tale, man skal ikke straffes fordi man er velfungerende

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja vi har ikke nok kontrol med hvad pengene går til, vi bør bl.a. Bruge de sparede penge til hjælp i de nærområder hvor der er ufred og krig, så vi ikke får flere flygtninge til Europa og Danmark det er vel også en form for ulandsbistand, og så skal vi have klarhed hvad vores ulandsmidler går til, vi har for mange eks. På at de ikke bliver fornuftig.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke påduttes noget fra EU, hvis det tjener os bedst at stå uden for skal vi selvfølgelig det Forsvarsbeholdet er en sag der skal behandles i Danmark

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk der har begået vold og andet hård kriminalitet, skal ikke have deres straffe nedsat men derimod skal de skærpes, hvordan man så kan hjælpe disse lovovertrædere med resocialisering er noget man må se på, men sytraffen skal ikke sættes ned, hvordan tror man at dem der er gået ud over har det vis ikke man bliver straffet for en sådan forbrydelse, men offerene skal også have hjælp, dem taler man aldrig om

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, og så skal vi til at gøre mere for dem som det går ud over, de bliver mange ladt i stikken, men den kriminelle bliver der taget vare på, med psykologhjælp og meget mere, men offeret får dårlig nok hjælp.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kan godt sættes ned til 14 år, de unge mennesker som laver kriminalitet skal selvfølgelig kunne straffes, Men skal have nogle bedre institutioner til unge, de skal ikke blandes med andre stærk kriminelle personer, Vi skal oprette institutioner til denne gruppe af unge, så der en chance for at man kan få dem rette op, det får man ikke sammen med ældre stærkt kriminelle

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I øjeblikket bliver der kørt en hets på landbruget, også blandt disse spørgsmål, hvis landbruget skal være miljø venlig, og det skal de, så skal vores virksomheder også, frem for at sætte afgiftenop burde man i stedet for kontrollerer deres udledning i stedet for, de virksomheder som ikke forurener skal afgiften ikke sættes men de virksomheder der forurener der skal afgiften sættes op Det vil give god mening når vi taler grønne afgifter.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det giver god mening, men vi skal passe på at vi bliver hysterisk på området, men det giver god mening at genbruge så meget som muligt Vi skal sætte fokus på madspild et område der kan gøres meget mere ved.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for meget, vi skal tilbage til et handelssamarbejdet, der kan også være masse af andet ting man kan samarbejde om, men vores selvbestemmelse skal vi bevarer, Vi har Pt. givet for meget magt til EU, det er ikke det Danskerne ønsker, EU er ikke effektiv, nej tværdigmod Danske forhold er folketinget der afgør disse, og ikke EU Det var heller ikke det vi besluttede da vi meldte os ind

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have vores grænse kontrol til bage og den skal gøres permanent, og det skal gælde både ind og ud af Danmark

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kunnet være en løsning, for at vi kunne få et flygtninge stop ikke bare i Danmark, men i hele Europa Danmark skal tage imod flygtningen, hvis det kræves må det være sådan at vi bestemmer hvor de skal opholde sig Det kan være lejre i Nordafrika, men der tales så meget om Øer, vi kunne jo oprette lejer på en stor Ø nemlig Grønland Danmark støtter Grønland med rigtig mange penge, så det ville være ganske rimeligt at Grønland kom lidt ind i kampen med at hjælpe andre mennesker det giver mening

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja der er rigtig mange, vi skal have disse mennesker ud på det private arbejdsmarked, der mangler man arbejdskraft, det påstår man, så det må være rimeligt at folk i det offentlige søger ud på det private, vi har fået alt for mange, til at gøre de samme arbejdsopgaver der kan nemt spares nogle stillinger bort i det offentlige.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bureaukrati er en stor belastning for samfundet, og der skal vi have andre fundet andre metoder at gøre tingene på. Ineffektivitet er og bliver en belastning og omkostningskrævende Ingen tvivl om at der er et stigende problem og det koster mange resurser. Vi skal have gjort vores sagsbehandling mere brugervenlig det gav for almindelige mennesker, som ikke kan forstå, at hvis man søger hjælp skal det gemmen alt forme mange personer

43 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have udvidet E45 til 3 spor fra Randers til Vejle Den regionale kollektiv trafik er jo nærmest brudt sammen grundet letbanen, som har suget alt økonomi ud af den kollektive trafik, 4 milliarder er der brugt på en letbane i Århus og med forbindelse til Odder og Grenå en letbane som mange handicappet ikke kan bruge, og Grenå banen er ikke klar endnu, og kassen er Tom En katastrofa at bruge 4 milliarder på en letbane, tænk hvor meget kollektivtrafik vi kunne have fået for de samme penge

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ber formentlig den eneste måde vi kan få ghetto problematikken reduceret det gælder også vores integration, et problem vi har kæmpet med i 30 til 35 år Jeg bor selv i Gellerup og har været vidne til det ene tiltag efter det andet, og lige lidt har det hjulpet, Men en ting vi ikke må glemme når vi taler integration det er der skal sættes grænser over for de familier der ikke vil Danmark og dem er der mange af, de skal kort og godt hjemsendes, hvis de laver vrøvl, og det gør de

45 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lovlige sprøjtemidler skal landbruget selvfølgelig have lov til at bruge, det vil jo være det samme hvis man forbød folk at køre i en lovlig inrigistreret bil, det gør vi heller ikke Den forurening der har været i vores drikke vand, er sprøjtemidler der er 25 til 40 gammel så Men vi skal selvfølgelig ikke bruge flere sprøjtemidler end nødvendig og det gør landbruget heller ikke, det er veluddannet mennesker Hvad med de sprøjte midler vi bruger i vores haver, dem er der ingen kontrol med, hovsa

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1125 Dansk Folkeparti in total 12174
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1205 Dansk Folkeparti in total 13117

Mærkesager

  • Integration
  • Ældre

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Dansk Folkeparti

2016 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Medlem af Børn- og Ungeudvalget Tvangsfjernelse Aarhus Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1968 - 1971

Erhvervsuddannelse Slagter, viborggården Århus

Erhvervserfaring

1978 - 2013

Tidligere sælger igennen 35 å, uddannet slagter sælger ved søren Wisrtoft, Viborg slidbanefabrik/hjulcentret og metalinas
O

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Dansk Folkeparti

2016 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Medlem af Børn- og Ungeudvalget Tvangsfjernelse Aarhus Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1968 - 1971

Erhvervsuddannelse Slagter, viborggården Århus

Erhvervserfaring

1978 - 2013

Tidligere sælger igennen 35 å, uddannet slagter sælger ved søren Wisrtoft, Viborg slidbanefabrik/hjulcentret og metalinas

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik