PERSONPROFIL

Kristian Thulesen Dahl

Dansk Folkeparti

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Født 30. juli 1969 i Brædstrup Bor i Vejle Kommune

O

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Ældreområdet
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere
  • Retspolitik

Med kandidatens egne ord

Dansk Folkeparti er din sikkerhed for, at der bliver ført en stram udlændingepolitik i Danmark. I de perioder, hvor vi har haft indflydelse, har vi fået begrænset tilstrømningen markant.
Det er afgørende for Danmarks fremtid, at vi fastholder den stramme kurs på udlændingeområdet.
Derfor er det vigtigt, at DF også har afgørende indflydelse efter valget.

Udover udlændingepolitikken arbejder vi også for flere andre ting:
- En stærk kernevelfærd. Sundhedsområdet skal prioriteres og vores ældre skal have en værdig behandling.
- Permanent grænsekontrol - det er vigtigt, at vi kan sikre vores grænser og selv bestemme, hvem vi lukker ind.
- Mere Danmark og mindre EU. Vi skal bevare vores forbehold og sikre mere national selvbestemmelse

- Et Danmark i balance. Vi skal sikre lige adgang til vores velfærdsydelser, uanset hvor man bor i landet. Derfor skal vi have et retfærdigt udligningssystem

Jeg håber, at du vil sætte dit kryds ved Dansk Folkeparti.
Du ved stadig, hvad vi står for!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges årligt 36 milliarder kroner på den ikke-vestlige indvandring. Det tal skal markant ned! Dansk Folkeparti har fået strammet udlændingepolitikken markant i de perioder vi har haft indflydelse. Men der er fortsat meget at tage fat på!

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan godt lade sig gøre at tilføre ekstra ressourcer til velfærden generelt. Der bruges årligt 36 milliarder på den ikke-vestlige indvandring. De penge vil Dansk Folkeparti langt hellere bruge på velfærd!

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores forbehold skal bevares! De fleste af de øvrige partier vil gerne afskaffe vores forbehold og dermed give mere magt til EU. Det er vi ikke interesserede i.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har foreslået, at afgiften konsekvent fastsættes efter hvor miljørigtig bilen er. På den måde bliver det den teknologiske udvikling og ikke politikerne, der bestemmer, hvilke biler der har hvilken afgift.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For Dansk Folkeparti er det afgørende, at vi har en grænsekontrol, der kan sikre vores land. Siden 2016, hvor grænsekontrollen blev genindført, er cirka 6000 mennesker blevet afvist ved grænsen. Vi skal kunne kontrollere, hvem der kommer ind i vores land.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere Danmark og mindre EU er vejen frem! De fleste andre af folketingets partier kæmper for mere EU - og vil eksempelvis afskaffe vores gode forbehold. Vi kæmper med næb og kløer for at bevare dem, da de er vigtige for vores selvbestemmelse

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2012 - nu

Partiformand Folketinget, Dansk Folkeparti

1995 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti
Medlem af Finansudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Dansk Folkeparti

2007 - 2011

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti

2006 - 2010

Kommunalbestyrelsesmedlem Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

1998 - 2007

Folketingsmedlem Fyns Amtskreds, Dansk Folkeparti

1997 - 2006

Byrådsmedlem Give Kommune, Dansk Folkeparti

1995 - 1998

Folketingsmedlem Vejle Amtskreds, Dansk Folkeparti

1994 - 1995

Folketingsmedlem Vejle Amtskreds, Fremskridtspartiet

Tillidsposter

1995 - nu

Medlem Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse

2001 - nu

Medlem Nationalbankens repræsentantskab

2004 - nu

Retsmedlem Landsskatteretten

2007 - 2010

Bestyrelsesmedlem Billund Lufthavn A/S

2008 - nu

Bestyrelsesmedlem Nationalbanken

2011 - nu

Medlem Den Rådgivende Komité på Aalborg Universitet

Uddannelse

1992 - 1995

Cand.merc.jur Aalborg Universitet

1989 - 1992

Ha.jur. Aalborg Universitet

1985 - 1988

Student Tørring Gymnasium

1976 - 1985

Folkeskole Nørre Snede Centralskole

Erhvervserfaring

1988 - 1989

Værnepligt Artilleriet, Skive
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2012 - nu

Partiformand Folketinget, Dansk Folkeparti

1995 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti
Medlem af Finansudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Dansk Folkeparti

2007 - 2011

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti

2006 - 2010

Kommunalbestyrelsesmedlem Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

1998 - 2007

Folketingsmedlem Fyns Amtskreds, Dansk Folkeparti

1997 - 2006

Byrådsmedlem Give Kommune, Dansk Folkeparti

1995 - 1998

Folketingsmedlem Vejle Amtskreds, Dansk Folkeparti

1994 - 1995

Folketingsmedlem Vejle Amtskreds, Fremskridtspartiet

Tillidsposter

1995 - nu

Medlem Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse

2001 - nu

Medlem Nationalbankens repræsentantskab

2004 - nu

Retsmedlem Landsskatteretten

2007 - 2010

Bestyrelsesmedlem Billund Lufthavn A/S

2008 - nu

Bestyrelsesmedlem Nationalbanken

2011 - nu

Medlem Den Rådgivende Komité på Aalborg Universitet

Uddannelse

1992 - 1995

Cand.merc.jur Aalborg Universitet

1989 - 1992

Ha.jur. Aalborg Universitet

1985 - 1988

Student Tørring Gymnasium

1976 - 1985

Folkeskole Nørre Snede Centralskole

Erhvervserfaring

1988 - 1989

Værnepligt Artilleriet, Skive

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik