PERSONPROFIL

Lars Olesen

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Fredericia

Født 1. marts 1978 i Ribe Single Bor i Fredericia Kommune

F

Lars Olesen (SF) var i 2017 kandidat til kommunalvalget i Fredericia kommune. Lars Olesen blev ikke valgt ind.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Han arbejder til dagligt som folkeskolelærer.

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er social dumping og med til at lægge pres på mindstelønningerne i Danmark. Skandaløst at eksempelvis vognmænd importerer indonesere og lader dem leve under slavelignende vilkår til en dårlig løn og udnytter systemet på det groveste. De skal straffes hårdere og så skal vi have mere fokus på at omskole danskere der så kan få reelt arbejde på overenskomstmæssige vilkår.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Særligt frustreret er jeg over at Danmark har valgt ikke at modtage kvoteflygtninge. Det mener jeg faktisk er pinligt af et af verdens rigeste lande. Kvoteflygtningene er generelt de svageste og vi ved hvornår de kommer og kan dermed kontrollere det. Jeg mener sagtens at Danmark kan rumme og tage imod flere flygtninge. Rigtig mange af de stramninger der bliver vedtaget handler mere om symbolpolitik end om reel forandring. Endeligt er der ikke nogen der bliver bedre integreret af fattiggørelse.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den samlede pakke skal styrkes og vi skal droppe omprioriteringsbidraget. Danmark trænger til et generelt velfærdsløft efter at den borgerlige regering har udsat os for det modsatte og dermed været med til at stramme skruen også på ældreområdet.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kun rimeligt at dem der har mest også yder mest til velfærdssamfundet.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke i fængsel, men mødes med pædagogik i stedet for dommere. Det eneste man får ud af at dømme børn og sænke den kriminelle lavalder er at man som samfund producerer flere kriminelle. I stedet skal vi opprioritere de sociale indsatser omkring udsatte børn og unge. Det sparer vi penge på på den lange bane

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hegnet virker ikke efter hensigten og er udelukkende udtryk for gold og usympatisk symbolpolitik. Det koster tid og ressourcer at lave hegnet og det forhindrer en masse andre dyr i at krydse grænsen. Det er en ommer....

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et sundhedsfremmende formål med afgifterne og jeg er overbevist om at effekterne ved at regulere via økonomien er store.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 42 Socialistisk Folkeparti in total 979

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Ulige børn skal have lige muligheder

- Flere voksne i skolerne og bedre normeringer i institutioner og fritidstilbud
- Udvidet fripasordning til fritidsaktiviteter for udsatte børn
- Styrket socialfaglig indsats på skoler og institutioner

Grønnere på vej

- Gratis busdrift for børn og unge i Fredericia
- Bedre vilkår for den kollektive trafik i byen.
- Cykel- og oplevelsesfærge på Lillebælt

Fredericia kommune en sund og velfungerende arbejdsplads

- Synlige mål for og tydelige indsatser for et bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø
- Fleksible rammer for arbejdstid
- Større frihed i opgaveløsning og mere tillid til de ansattes faglighed

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal forfølge en erstatningssag mod firmaet DanGødning for skaderne efter storbranden på Fredericia Havn februar 2016.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal tvinge ældre til at modtage rehabilitering (længst muligt i eget hjem).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tvang har altid en negativ klang, men det er vigtigt at de ældre selv er en aktiv del af det at holde sig i gang. Helt afgørende er det dog at de ældre og deres pårørende selv er en aktiv stemme i, hvordan det bedst foregår.

3 Kommunen skal arbejde på at få farlige virksomheder væk fra bymidten, selvom det måtte medføre erstatning til disse virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fredericia er præget af tung industri tæt på bymidten. Særligt shell tankene ved voldene og Fredericia C bekymrer mig og jeg mener vi skal arbejde for at der findes en anden løsning for Shell. Samtidigt er det afgørende vigtigt at de virksomheder der tidligere har svinet også husker oprydningen, når de ikke er der længere. Shells forurening af Østre Strand skal vi sikre bliver helt ryddet op af virksomheden selv

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores trafik skal gøres grønnere og det er den kollektive trafik vi skal prioritere frem for biltrafik og asfalt.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo bedre vi kan sortere vores affald jo mere kan genanvendes. Fredericia er dog en rigtig god kommune hvad angår affaldssortering.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke nødvendigvis kun penge det handler om, men også muligheden for eksempelvis administrativ hjælp til små foreninger og et større fokus på samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger. Samtidigt er det vigtigt også at lave gode rammer for de mere "spontane" idræts fællesskaber, så man for eksempel kan have et skur og en vandslange eller lignende, der hvor disse fællesskaber hører til.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal gøre mere for at sikre de bedst mulige rammer omkring et mangfoldigt og afvekslende kulturliv. Samtidigt skal kommunen være med til at sikre at kulturen også bliver for dem der mindst, eksempelvis ved at købe sociale "fripas" forestillinger på teatret, evt. sammen med en sponsor. Rammerne til fri udfoldelse skal prioriteres over konkrete tilskud til kulturelle arrangementer. Det skæve skal dog også kunne lade sig gøre. Teatret må snart kunne klare sig selv.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har så rigelig både råd og plads til at modtage flygtninge og skabe de bedst mulige rammer omkring integration. Ser det som en berigelse af vores samfund at kunne være noget for andre og spejle vores egen kultur i deres. Det lærer alle af. Selvfølgelig er der grænser og områder der kræver særligt fokus, men det handler mindst lige som meget om social- og boligpolitik fremfor noget andet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror meget på genoptræning og forebyggelse i sundhedspolitikken og er sikker på at en styrket genoptræning og forebyggelse styrker det generelle sundhedsniveau i Fredericia. Det kan betale sig at investere. Det skal vi turde...

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fredericia kommune indtager en grim andenplads på landsplan når det kommer til antallet af megaklasser. Det skal vi gøre bedre og folkeskoler trænger til et massivt løft

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en sejlivet myte at det er en dans på roser at være arbejdsløs. Er led og ked af den klapjagt og sociale udstødelse man er ude for som arbejdsløs, den er til gengæld selvforstærkende.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være rum til at give velfærden et løft.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Unge der har det godt og er i gode rammer og trygge vilkår begår mindre kriminalitet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være attraktiv og nemt at tage cyklen rundt i kommunen, når der skal pendles. Det bør dog godt kunne kombineres med en stærkere indsats for den kollektive trafik.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturen er en kæmpe ressource og den frie natur bliver der meget mindre af. Den tendens skal vi have stoppet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tænker faktisk at Fredericias brand på det område er rigtig stærkt og det skal vi selvfølgelig understøtte, men kulturen har brug for et større spark andre steder.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er generelt en god investering at forsøge at ændre folks livsvilkår til det bedre og så er det en absolut kerneopgave for kommunen at sikre alle lige muligheder for det gode liv og det kræver en ekstra indsats i særlige områder. Erfaringer viser at en helhedsorienteret boligsocial indsats er meget effektiv - gerne i samarbejde med det private arbejdsmarked.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan betale sig. Både på den økonomiske konto, den sociale og den kulturelle.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener brugerbetalingen i ældreplejen skal ned på et absolut minimum for alle ældre.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialpolitik er også sundhedspolitik og det knækkede sind skal prioriteres ligeså højt som det brækkede ben.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for mange børn pr pædagog som det ser ud i dag. Selv om Fredericia kommune gør det rimeligt på dette område

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at stærk velfærd og gode kommunale rammer er det vigtigste for at tiltrække private virksomheder

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyske Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2016 - nu

Landsledelsesmedlem Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2001 - 2005

Folkeskolelærer Silkeborg Seminarium

2016 - nu

Pædagogisk diplom Ledelse, VIA

Erhvervserfaring

2014 - nu

Folkeskolelærer Søndermarkskolen
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyske Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2016 - nu

Landsledelsesmedlem Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2001 - 2005

Folkeskolelærer Silkeborg Seminarium

2016 - nu

Pædagogisk diplom Ledelse, VIA

Erhvervserfaring

2014 - nu

Folkeskolelærer Søndermarkskolen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik