PERSONPROFIL

Lars Schmidt

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 22. februar 1964 Gift 2 børn

V

Lars Schmidt (V) har siden 2010 været byrådsmedlem for Venstre i Vejle Kommune. Han er næstformand for Natur- og Miljøudvalget samt medlem af Kultur- & Idrætsudvalget.

Schmidt er uddannet landbrugsteknikker fra Vejlby Landbrugsskole, og han arbejder til daglig ved KHL i Kolding indenfor landbrugs- og miljørådgivning. Privat er Lars Schmidt gift og har to drenge. Han er bosiddende på en landejendom i Ågård ved Egtved.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 819 Venstre in total 18285
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 655 Venstre in total 19710

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op for at gøre demokratiet levende og nærværende. Mit politiske virke skal være kendetegnende ved at arbejde for det gode liv i dit lokalområde og sikre at kommune og byråd understøtter fortsat udvikling af lokalområderne i ord og handling.

Mine mærkesager:

* Balance mellem udviklingen i Vejle by og vores landsbyer og centerbyer.

* Gode rammebetingelser for erhverv og handel.

* Forbedre den kollektiv trafikbetjening i landområderne med nye innovative tiltag

* Vejle kommune skal kendes på sine ambitioner for idrætslivet og foreningslivet

* Værne vores mest værdifulde naturområder som eksempelvis Vejle Ådal og Randbøl Hede mod større anlægsprojekter som fx. vindmøller og vejanlæg.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er bred politisk enighed om at skole og uddannelse er områder som skal prioriteres yderligere de kommende år. Kommunen har de senere år opbygget en robust økonomi, således at der også er råderum til at prioritere uden at det nødvendigvis betyder forringet service andre steder.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at prioritere både leje- og ejeboliger til atrraktive beliggenheder, og det forsøger vi faktisk allerede i dag i Vejle.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg går ind for frit valg. Når det er sagt, så mener jeg at kærnevelfærdsområderne som fx ældrepleje som udgangspunkt skal forestås af kommunen, og der skal være en kvalitet som dækker de ældres behov.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle har nogle særlige udfordringer med infrastruktur og stor vækst i visse byområder som fordrer at vi investerer i vejnet. Det gælder blandt andet en ny vestlig omfartsvej og større kapacitet til vejnettet gennem vejle by.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle Kommune er allrede helt i front med vores relativt nyindførte sorteringssystem. Faktisk sorterer vi allerede nu bedre end målsætningen for 2020.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange af vores idrætsanlæg og haller trænger til modernisering og generelt er de tilskud som klubberne får ikke blevet fremskrevet de senere år. Det skal der rettes op på

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturlivet er vigtigt. Men jeg mener at området har de nødvendige resurser som det ser ud idag.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi har en passende balance. Der vil altid kunne ønskes flere midler, men de skal i givet fald tages andre steder fra.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mange flygtninge i et lokalsamfund kan udfordre sammenhængskraften. Det er vigtigt at antallet er tilpasset sådan at fokus kan holdes på resurserne frem for udfordringerne.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tænker jeg ikke. Men det er udmærket med mulighed for frit valg.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræninge er forudsætning for at man hurtigst muligt kan komme tilbage til et normalt liv eller et så normalt liv som muligt. Så ja, flere penge her.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolerne har meget forskellige udgangspunkter, idet de selv administrerer over deres midler og dermed også et stykke af vejen selv har indflydelse på hvilke klassestørrelser de finder hensigtsmæssig for dem. Der kan dog være behov for at vi fremover hjælper især de mindre skoler, som kan være særligt udfordrede på klassestørrelser.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en meget lavt skatte pct i Vejle. En sænkning kan meget vel resultere i dårligere service.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at kommunens yderområder føler sig som en ligeså prioriteret del af kommunen som hvis man bor i Vejle by. Dermed ikke sagt at alle skal have samme tilbud. Men vi skal investere i vores landområder for at de bevares attraktive.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cyklisterne er de svage trafikanter. Bilerne er blevet stadig mere sikre, og der køres stærkere. Så ja, der er behov for at prioritere cyklisterne.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lidt underligt spørgsmål, for vi vil normalt aldrig lægge jord til erhvervsvirksomheder tæt ved naturområder. Men overordnet set skal vi passe på vores unikke naturområder og landskaber, som er et kendetegn for Vejle

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle skal ikke ud og konkurrere om store koncertnavne, som mange andre byer gør. Men kan vi få tour de france start til byen, fordi vi er en cykelby, så skal vi gå efter det.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er løbende nødvendigt at vi prioriterer de socialt udsatte områder. Men det bør som udgangspunkt ske inden for de allerede afsatte rammer.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at der allerede i dag gøres en stor indsats på flere leder. Jeg vil ikke afvise at vi har områder hvor der er behov for yderligere indsats, men som udgangspunkt må det kunne ske inden for de afsatte midler

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores ældre har alle bidraget med deres arbejdsindsats til samfundet. Jeg synes ikke der skal gøres forskel i basisydelserne.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rigtig mange familier kommer i løbet af livet i kontakt med Psykiatri området. Det er mit indtryk at vi kan gøre det en del bedre her. Handicaporganisationerne har været bedre til at tale deres sag, og det er måske gået ud over fokus på psykiatrien.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De enkelte institutioner har decentralt mulighed for disponere over deres egne midler. Jeg vil ikke afvise at der kan være institutioner hvor der kan være behov for flere hænder. Men en generel øgning af antal pædagoger vil presse økonomien hårdt og medføre nedskæringer på andre omrder og vil ydermere kunne betyde øget egenbetaling. Så derfor overvejende uening.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Attraktive rammer for virksomhederne skaber arbejdspladser, som igen er forudsætningen for udskrivningen af skatter og dermed forudsætningen for at vi kan have en høj service.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskyld er skat på jord. Vejle Kommune har en af de laveste personskatte procenter her i landet. Derfor er det en udfordring at sænke øvrige skatter yderligere, uden at det går ud over serviceniveauet.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

2013 - nu

Næstformand, Natur- og Miljøudvalget Vejle Kommune, Venstre

Uddannelse

1987 - 1989

Erhvervsuddannelse Landbrugstekniker, Vejlby Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1998 - nu

Chefkonsulent Kolding Herreds Landbrugsforening
V

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

2013 - nu

Næstformand, Natur- og Miljøudvalget Vejle Kommune, Venstre

Uddannelse

1987 - 1989

Erhvervsuddannelse Landbrugstekniker, Vejlby Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1998 - nu

Chefkonsulent Kolding Herreds Landbrugsforening

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik