PERSONPROFIL

Lone Myrhøj

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 13. februar 1981 I et forhold 2 børn

F

Lone Myrhøj (SF) har siden 2010 været byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Vejle Kommune, hvor hun er medlem af Voksenudvalget, Økonomiudvalget samt Natur- & Miljøudvalget.

Myrhøj er uddannet international socialrådgiver fra Den Sociale Højskole, og hun arbejder som projektleder hos Den Boligsociale Helhedsplan. Privat har Lone Myrhøj to børn, og er i et forhold med Jørgen.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1545 Socialistisk Folkeparti in total 4358
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1102 Socialistisk Folkeparti in total 3218

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Plads til forskellighed:
I stedet for at tage udgangspunkt i at alle mennesker skal passe ind i nogle kasser, så vil jeg fortsat arbejde for, at der skal være plads til forskellighed. Mangfoldighed er fantastisk, og det enkelte menneske skal altid være udgangspunktet.

Økonomisk ansvar:
Vejle Kommune har en solid økonomi, så der er råd til at prioritere den fremtidige udvikling af hele kommunen. Udover de sociale områder vil jeg også prioritere de lange træk, som måske ikke er så synlige, men alligevel utrolig vigtige. Det handler bl.a. om forebyggelse, miljø, sundhed, foreningsliv og byudvikling.

Mere tryghed i hverdagen:
Vi lever i et velfærdssamfund, hvor alle skal kunne føle sig trygge. Ældre som bor på plejecentre, har brug for hjælp i hverdagen eller pårørende skal vide sig sikre på, at de vil få den hjælp, der er brug for.
Når vi som forældre afleverer børn i daginstitution eller skole, skal vi vide, at der er pædagoger og lærere nok til at give børnene en god, tryg og lærerig dag.
Ikke alle har ressourcerne og overskuddet til at klare alt selv. Det er netop her, hvor vi skal sørge for, at den enkelte får den støtte og hjælp, som der er brug for.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det behøver ikke at betyde dårligere service på andre områder. Vejle Kommune har økonomien til at løfte både børne- og socialområdet. Det er et spørgsmål om at undlade eks. skattelettelser til erhvervslivet, som en del borgerlige ønsker. Det er en indtægt på over 40 mio. kr. om året, som med fordel kunne bruges på bl.a. skoleområdet.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør ikke være et enten eller. Søstrene i Vejle midtby er et godt eksempel på, at boligformerne kan blandes. Heldigvis har vi en god dialog med boligforeningerne i Vejle Kommune. Attraktiv beliggenhed (f.eks. Havnen) medfører dog også en ret høj husleje. Næste skridt bør klart være flere billige boliger - også i midtbyen.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke noget private aktører, men desværre har det vist sig at være skrøbeligt for borgerne. Vi har set private plejefirmaer gå konkurs og så må Vejle Kommune træde til og sikre borgeren den rette hjælp. Det kræver at kommunen bruger ekstra penge på nødberedskab. Og der er i forvejen rigeligt brug for pengene til mere personale. Ældre bør have en værdig og ordentlig hjælp, når de har brug for det.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at biltrafikken glider, skal den kollektive trafik opprioriteres. Det kræver flere afgange og billigere billetter, så bus og tog bliver et reelt alternativ til bilkørsel.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle Kommune er rigtig godt med i forhold til affaldssortering, men det kan selvfølgelig blive endnu bedre. Det er vigtigt at fokusere på løsninger, som er lette for borgerne i hverdagen. Det giver langt bedre resultater og dermed bedre miljø.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige nu tror jeg mest, at idrætsområdet er presset på halkapacitet. Derfor bør vi afsætte anlægspenge til udbygning/renovering af haller samt kunstgræs, som giver mulighed for at lægge mere træning udendørs. Desuden bør vi ikke glemme de mindre sportsgrene og foreninger.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, vi har rigtig mange fantastiske kulturtilbud i Vejle Kommune. Min bekymring er den store deltagerbetaling eks i Musikskolen. Det gør at nogle ganske enkelt ikke har råd. Derfor er Aktiv Fritid (betaling for dem der ikke har råd) vigtig. Jeg så dog hellere, at vi nedsatte priserne for alle.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig! Og så er faglighed med fokus på relationsdannelse afgørende. Det betyder så uendelig meget, at vi hjælper hvor der er brug for det. Uden fordømmelse - men med fokus på det enkelte menneske og mangfoldigheden.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør selvfølgelig modtage flygtninge og tage imod den mangfoldighed de bidrager med. At lukke dem inde i lejre giver ikke mulighed for den integration i lokalsamfundet, som er så afgørende. Ligeledes har adgang til uddannelse/arbejdsmarked stor betydning og her skal vi selvfølgelig hjælpe, da det både understøtter trivsel, sprog, integration og frihed. Mange har traumatiserende oplevelser med og dem bør vi hjælpe det bedste vi kan.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der absolut intet, der tyder på. Tværtimod har kommunen været inde og afbløde konsekvenserne af private aktørers konkurs. Jeg synes, vi skal fokusere på en ordentlig ældrepleje i stedet for at bruge energi og ressourcer på en ideologisk kamp om udlicitering.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal selvfølgelig tilbyde borgerne en ordentlig genoptræning. Samarbejdet mellem sygehusene (Regioner) og genoptræningen (kommuner) bør styrkes, så borgerne ikke bliver tabere i et økonomisk spil.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det skal være op til den enkelte skole, hvordan midlerne bruges bedst. Om det er to-lærerordning, pædagogisk støtte i de første skoleår eller hvordan det netop på den enkelte skole og med deres elevsammensætning giver mest mening. Vi bør ikke topstyre, men overlade en del af styringen til skolerne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Syge skal have ro til at komme sig. Folk som er i stand til at have et arbejde, skal hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis der er behov for opkvalificering eller uddannelse, skal vi selvfølgelig hjælpe med det. Al hjælp - også i Jobcenteret - skal tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, ikke i en kassetænkning. Væk med bureaukratiet- mennesket i fokus.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuneskatten bruges bl.a. til at sikre velfærden i kommunen. Derfor er det en afgørende indtægtskilde, når vi skal sikre en kommune, som behandler borgerne ordentligt.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at løfte velfærden tilføres byer og samfund uden for Vejle by også yderligere midler. Pengene bør fordeles efter behov. Da vi ser en kæmpe opblomstring af lokalråd, som også spiller mange spændende udviklingsprojekter og ideer på banen, bør vi afsætte penge, så der også er mulighed for at ideerne kan føres ud i livet.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ved at relationer og fritidstilbud er afgørende i kriminalpræventiv forebyggelse. Derfor bør foreninger støttes i at rumme børn med udfordringer, de sociale klubber skal udvikles (pt. er der kun tre tilbage i Vejle Kommune), SSP skal have tilstrækkeligt med ressourcer. Allervigtigst er dog det forebyggende arbejde allerede i daginstitution og de første skoleår.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges i forvejen meget få midler på kollektiv trafik. I stedet for blot hovedløst at plastre til med asfalt, ønsker jeg en større plan for udvikling af kollektiv trafik for hensyn til bløde trafikanter. Jeg vil fortsat arbejde for bedre forhold for cyklende og gående. Især har sikre skoleveje meget høj prioritet.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Natur- og miljøhensyn bør vægte højt ved udstykninger og lokalplaner, uanset om det er til erhverv eller private. Udover en VVM-undersøgelse skal det undersøges, om der er andre hensyn til mennesker, natur og dyr i området.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis ressourcer skal forstås som penge, så synes jeg ikke det er afgørende med prestigeprojekter. Så ser jeg hellere, at midlerne bruges på borgerne i Vejle Kommune og deres hverdag.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har gennem mange år haft en boligsocial helhedsplan i Løget og på Nørremarken. Det er også i samarbejde med Vejle Kommune også sikret de kommende fire år. Desværre har det ikke været muligt at få Vest- og Midtbyen med i den boligsociale helhedsplan (pga. krav fra Landsbyggefonden), men eftersom der er behov, bør Vejle Kommune gå ind og understøtte en tilsvarende indsats her.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En forbedret integrationsindsats handler ikke kun o penge, men også om vilje og lyst til at byde andre mennesker indenfor i fællesskabet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selv om det er fristende blot at indføre brugerbetaling for de mest velhavende, så er en grundsten i det danske velfærdssamfund netop, at alle har ret til hjælp, når der er brug for det.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen: Vejle Kommune har en økonomi hvor der er råd - så det er ikke enten eller. Men der er ingen tvivl om at bl.a. sindslidende bliver overset og ikke får den rette og tilstrækkelig hjælp. Der bør være lighed i sundhed - også lighed mellem fysiske og psykiske lidelser. Det betyder meget for mig, at vi behandler hinanden ordentligt.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Normeringerne bør ændres, så der i højere grad bliver tid til det pædagogiske arbejde.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det virker tiltrækkende på såvel virksomhed som medarbejdere, at vi kan præsentere en kommune med smuk natur, gode daginstitutioner/skoler, fritidstilbud osv. Her bør pengene bruges, så skal virksomhederne nok komme.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indtægter som bl.a. grundskyld er med til at sikre penge til velfærd dvs. børn, ældre, socialt udsatte og andre der har brug for det.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Natur- & Miljøudvalget Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

2014 - nu

Medlem, Voksenudvalget Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2003 - 2007

Professionsbachelor International socialrådgiver, Den Sociale Højskole

Erhvervserfaring

2016 - nu

Projektleder Den Boligsociale Helhedsplan

2014 - 2016

Projektkoordinator Nørremarken
F

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Natur- & Miljøudvalget Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

2014 - nu

Medlem, Voksenudvalget Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2003 - 2007

Professionsbachelor International socialrådgiver, Den Sociale Højskole

Erhvervserfaring

2016 - nu

Projektleder Den Boligsociale Helhedsplan

2014 - 2016

Projektkoordinator Nørremarken

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik