PERSONPROFIL

Marianne Schultz

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 14. april 1960 i Vester Nebel Gift 2 børn

A

Marianne Schultz var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Marianne Schultz blev ikke valgt ind.

Hun er uddannet inden for fysioterapi, og arbejder i dag som fysioterapeut og akupunktør hos FysioDanmark Vejle.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 152 Socialdemokratiet in total 18456

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg mener at alle borgere der har kontakt med det offentlige skal behandlet med ligeværdighed og respekt. Det sker desværre ikke altid i Vejle Kommune i dag. Vi skal have en ældrepleje vi kan være bekendt og borgere med handicap skal have en god og ordentlig hjælp. Det kan ikke nytte noget at der kan gå op til 4 mdr. fra man henvender sig til kommunen til hjælpen bliver bevilliget. Vi skal støtte vores gode og aktive lokalsamfund med kommunale byggegrunde og bysarnering. Vi skal støtte op om idrætslivet og det øvrige foreningsliv og endelig skal vi støtte op om lokalrådets arbejde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

børneområdet er meget vigtigt fordi det er en investering i fremtiden. 30% af underklassens børn får ikke en uddannelse. Det kan og skal vi gøre bedre. Vi skal hjælpe børn med ressourcesvage forældre. Der skal der være tilstrækkelig tilbud fra sundhedsplejerske, daginstitutioner, skoler og til slut uddannelsesvejledning mm. Hvis vi lykkedes med det får vi ressourcestærke voksne ud, som kan klare sig selv og hermed en besparelse på socialområdet på sigt.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre blandede boliger som kan tiltrække mange forskellige mennesker i vores boligområder. Dermed sikres god sammenhængskraft og børnene lærer at livet kan leves på forskellig vis.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i øjeblikket samarbejde med private aktører på området. Det er ikke en vej jeg synes vi skal fortsætte ned af fordi hver gang vi laver et samarbejde med en privat aktør skal der være et tilsyn og det kræver administrationstid af kommunen. Samtidig skal man gøre sig klar at en privat virksomhed skal generere et overskud. Kommunen ser på prisen. Det betyder at overskuddet kun kan komme fra billigere arbejdskraft og hermed bidrager kommunen til social dumpning. Det vil jeg ikke være med til

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ved at investerer i kollektiv trafik kan vi få flere til at tage bussen. Det tager trygget af vejene. Det giver bedre fremkommelighed og nedsætter C02 udslippet.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der ligger mange ressourcer gemt i vores affald, som kunne komme bedre i spil og blive til værdi for vores samfund samtidig med at vi beskytter miljøet bedre.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes idræt er værd at prioritere, men det bliver de også i forvejen.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne styrke en bredt kulturtilbud, hvor børn og unge får mulighed for at være skabende inden for scenekunst, musik, billekunst og gastronomi. Når det gælder det mere professionelle kunst skal det hovedsagelig bæres af private kræfter, hvor kommunen kan gå ind og være underskudsgaranter i visse tilfælde.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

handicapområdet og psykisk sårbare trænger til et løft. Der skal arbejdes på at få flere af de langtidssygemeldte i arbejde. Unge med psykisk sårbarhed er et vigtigt indsatsområde for kommunen.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med flere private aktører er der stigende risiko for konkurser. Dette medfører at kommunen skal stå med et beredskab og det er ikke godt for serviceniveauet. Der er ikke noget der tyder på at private aktører yder bedre service end kommunale hjemmehjælpere. I hvert tilfælde ikke når man ser det i forhold til udgifter.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En god genoptræning giver borgere et højere funktionsniveau og kan være med til at undgå genindlæggelser, førtidspension, behov for hjemmepleje, højere livskvalitet med bedre social kontakt. Det er en rentabel investering både for den enkelte og for samfundet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er vigtigt at prioritere skolerne men om det lige skal gøres med at nedbringe antallet af eleverne i klassen er jeg ikke sikker på. Jeg synes man skal samarbejde med lærer og skolepædagogerne for at finde den bedste anvendelse af midlerne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcenteret gør en stor indsats for at få ledige i arbejde

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for skattekroner til bedre sevice på en lang række områder. Det vigtigste vi kan inverstere i er vores børn ved at søge for gode skoler og daginstitutioner, men også ældreplejen trænger til et løft.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil en kommune, hvor det er godt at leve i byen såvel som på landet. Der er nogle af kommunens yderområder der trænger til et løft. Vi skal investerer i kommunale byggegrunde, idrætsfaciliteter, skoler daginstitutioner der hvor der er behov og så skal vi i samarbejde med lokalrådene hjælpe med byforskønnelse og anlægsopgaver.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi kan få flere borgere til at cykle løser vi flere problemer. 1) Det er sundere end at køre i bus eller bil. 2)Det er godt for miljøet. 3) et tager en del af trængslen på vejene. Alt i alt sund fornuft.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den smukke natur der er omkring Vejle har en værdi i sig selv. Vi skal værne om naturen og gøre den tilgængelig for motionister og naturelskere så den rekreative og sundhedsskabende værdi som naturen repræsentere kan komme i spil.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har egentlig ikke noget imod det, men mener der er andre ting som skal prioriteres højere. Den professionelle kunst bør være privat båret.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investerer i mennesker og hjælpe de der har hjælpe behov Og så skal vi bekæmpe parallel samfund.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe de nye borgere som kommer til vores land bedre på vej, så de kommer i gang på arbejdsmarkedet og vi undgår at der udvikles parallel samfund.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På den helt basale hjemmehjælp skal der ikke gøres forskel. De ældre har bidraget til samfundet i mange år og det er kun rimeligt at fællesskabet sørger for at de kan få en god og ordentlig pleje når de får behov for dette.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I dag bruger politiet mange ressourcer på at være hos psykisk syge indtil de kan indlægges. Det er en dårlig anvendelse af samfundets ressourcer. I stedet skal vi have et straks team i kommunen som er klar til at rykke ud til akutte situationer med psykisk syge. Men ikke nok med det. Vi skal også hjælpe mennesker med psykisk sygdom bedre på vej, så de akutte tilfælde minimeres.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores børn er vores fremtid. For at de kan udvikle sig optimalt skal de stimuleres. Hvis der er flere pædagoger fremmer trivslen og skaber ro omkring vores børn, og vi kan bedre hjælpe børn med særlige behov.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere virksomheder er godt for det skaber vækst i kommunen. Tror dog at der allerede er afsat tilstrækkeligt.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

grundskylden er ikke den overvejende faktor når erhvervslivet afgør om de skal flytte til et område og vi har brug for hver en skattekrone, hvis vi skal hæve serviceniveauet til et acceptabelt niveau.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1988 - nu

Fysioterapeut Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg

Erhvervserfaring

Fysioterapeut/akupunktør FysioDanmark Vejle
A

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1988 - nu

Fysioterapeut Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg

Erhvervserfaring

Fysioterapeut/akupunktør FysioDanmark Vejle

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik