PERSONPROFIL

Martin Schmidt Konradsen

Enhedslisten

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Aarhus

Født 9. september 1986 I et forhold Bor i Odense Kommune

Ø

Martin Schmidt Konradsen (EL) er folketingskandidat til valget i 2019 i Sydjyllands storkreds.
Han var i 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i Aarhus kommune. Martin Schmidt Konradsen blev ikke valgt ind.

Han studerer til daglig på Erhvervsakademiet i Aarhus, hvor han læser til jordbrugsteknolog med speciale i miljø og natur.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Økonomi
  • Ældreområdet
  • Miljø og klima
  • Bureaukrati

Med kandidatens egne ord

Fælleder - de ting vi har til fælles er meget vigtig for mig. Det er rent drikkevand, en mangfoldig natur, ren luft og energi. De er netop fælleder fordi vi har dem sammen - i fællesskab. Derfor skal vi også værne om dem, og bidrage til, at de nationalt og lokalt prioriteres, så alle har lige adgang til fællederne. Det gøres ved at værne om drikkevandet, give mere plads til sammenhængende vild natur, sætte fart på omstillingen til grøn energi og ikke mindst: At holde disse fælles goder på fælles hænder. Vandforsyningen skal ikke privatiseres og vindmøller og solenergi skal forankres lokalt og ejes af lokalbefolkningen.

Desuden er det vigtigt for mig:
- At infrastruktur gavner alle egne af landet: Tognettet skal moderniseres og cyklismen skal støttes og have bedre vilkår.
- At de lokale samfund styrkes, gives midler og ansvar lokalt i stedet for en centralisering og ensartethed for alle.
- At der bliver større lighed i sundhed og i ældreplejen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhed er altså ikke nogen konkurrence. Man får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre ved at give de ansatte flere kolleger, bedre vilkår og støtte dem i at sikre en tryg og god behandling af patienterne. I årevis er der blevet skåret i det offentlige sundhedsvæsen, og det har kun medført øget stress, nedslidning og alvorlige, menneskelige konsekvenser. Så hvis vi vil have et godt sundhedsvæsen for alle, skal der flere midler til.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lighed i sundhed og lige tilgang til sundhed er virkelig vigtigt. For selvom vi har et gratis sundhedsvæsen er det ikke ligegyldigt hvor du bor eller hvor mange penge og ressourcer du har. Hvis der indføres brugerbetaling vil konsekvensen for mange med få ressourcer være, at de undgår at gå til lægen, når de har brug for det.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For den, der har brug for medicinen er det så utrolig vigtigt, at vi hjælper så godt vi kan. Men hjælpen skal gives med typer af medicin med dokumenteret effekt, der er bedre end de allerede kendte alternativer. Problemet er, at prisen på ny medicin sættes meget højt af medicinalindustrien. Derfor skal den offentlige forskning og medicinproduktion udvikles, så medicinalfirmaerne ikke kan få monopol på livsvigtig viden og livsvigtig medicin.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker, der blot kommer til Danmark for at begå kriminalitet skal straffes og udvises. Men vi skal huske på, at mennesker, der måske har levet hele deres liv i Danmark, har lovligt ophold, ikke skal straffes hårdere end alle andre.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion skal give mening og ikke blot være en spareøvelse. Selvfølgelig skal der også være plads til børn med særlige behov i folkeskolen, men det skal ske med ekstra støtte, fx med en ekstra lærer. Og hvis det giver mere mening, skal børn med særlige behov blive i specialklasser, når det er bedst for dem.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreplejen og en værdig alderdom skal prioriteres og have flere ressourcer. Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at mange ældre ikke får et bad eller gjort rent i flere uger. Men flere ressourcer til ældreplejen medfører ikke nødvendigvis, at andre områder får færre ressourcer. Velfærdpuljen kan gøres større. Og at droppe skattelettelser er bare en af måderne.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er simpelthen ikke rimeligt, at ældre, der har bidraget til fællesskabet og arbejdet hele deres liv får pleje og ydelser alt efter deres pengepung. Alle har ret til en værdig og ordentlig alderdom.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nuværende aldersgrænser er fine.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har lige adgang til velfærd, uanset om det er adgang til sundhed, ældrepleje, skoler eller fx børnecheck. Vi bidrager efter evne og får tilbage efter behov, når vi har brug for det. Det gavner alle og er noget vi kan være stolte over i Danmark.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere og flere børn i Danmark lever i fattigdom pga. lave ydelser til forældre, der er uden arbejde eller er syge. Det har stor betydning for børnene helt ind i voksenlivet, ofte er der fx ikke overskud til at børnene kan deltage i fritidsaktiviteter eller børnefødselsdage. Men der skal ikke kun direkte økonomisk støtte til børnefamilier. Og ikke kun til dem med få økonomiske ressourcer. Der skal også sikres bedre dagtilbud til alle børn, fx flere pædagoger i institutionerne.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold skal straffes så offeret/ofrene kan få retfærdighed, men der er ingen dokumentation for at selve længden af straffen hverken afhjælper problemet eller har en afskrækkende effekt. Der skal i stedes ses på årsagerne til vold og sættes ind før der overhovedet sker en forbrydelse.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er dog vigtigt at huske, at megen emballage og produkter ikke umiddelbart kan genbruges, repareres eller up-cycles. Det er derfor lige så vigtigt, at der stilles krav til producenter til at producere varer, der kan genbruges og repareres samtidig med, at vores affaldssystem bliver gearet mod genanvendelse og genbrug.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en virkelig dyr løsning på et problem, der skal løses i fællesskab med vores nabolande. Organiserede kriminelle, menneskesmuglere og andre, der udnytter de åbne grænser skal stoppes. Men det kan gøres bedre for pengene end en permanent grænsekontrol.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vildsvinehegnet langs grænsen mod Tyskland forhindrer ikke vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet, da der både er store huller i hegnet og vildsvin kan svømme udenom. Derimod er hegnet til gene for beboere på hver side af grænsen og skader det gode samarbejde vi har i grænseregionen. Det er altså en dyr symbolpolitisk handling, der ikke giver mening lokalt for hverken sønderjyderne eller vores naboer mod syd.

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser hellere, at afgifterne på sunde, bæredygtige varer bliver sat ned til gavn for sundheden og muligheden for alle i Danmark at kunne brødføde sig selv og sin familie med ordentlige råvarer uden sprøjtegifte eller unødvendige tilsætningsstoffer. Finansieringen kunne evt. findes ved en afgift på varer og produkter, der ikke er bæredygtige.

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 97 Enhedslisten in total 13567

Mærkesager

  • Sundhed
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Hvorfor jeg stiller op - og min mærkesag:
Aarhus skal være Danmarks Grønne hovedstad.
I en tid, hvor der tales om klima, miljø og natur, skal Aarhus Kommune gå forrest. Vi skal bevare de grønne åndehuller, beskytte vores drikkevand med skovrejsning og have 100 % økologi på kommunens landbrugsjorde - til gavn for både biodiversitet, dyreliv og mennesker.
Vi skal indtænke miljø, natur og klima på flere forskellige niveauer - herunder den bynære bynatur, men vi skal som politikere især have modet til at trække de store linjer med en naturpolitik, der både omfatter kommunen og regionen. Der skal være plads til mere urørt skov, til mere naturpleje på vores plejekrævende naturtyper, og vi skal have totalforbud mod sprøjtegifte i såvel landbrug som i haver og boligområder.
Jeg stiller op, fordi det ikke er nok at tale om grønne visioner. Vi skal sammen med naturorganisationerne, bevægelserne og eksperter lave en langsigtet handlingsplan, der sammen med borgerne kan standse tilbagegangen i biodiversiteten, være med til at løse klimaudfordringerne og sikre et rent miljø, med rent hav, rent drikkevand og ren jord.
Det har vi plads til. Det bør vi give plads til. For fremtidens aarhusianere, vores børn og børnebørn.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke plads til både biler, lastbiler, busser, cyklister og fodgængere inde i Midtbyen - og vejene kan ikke udvides. Byrådet har afsat penge til at lave cykelstier, men skal i højere grad ensrette eller helt lukke gader for bilisme i Midtbyen, fx Skolegade eller Mejlgade.

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal Århus have sports- og fritidsfaciliteter, især lokale faciliteter, der kan understøtte både forenings- og sportsliv.

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er råd til velfærd - og at prioritere genoptræning behøver ikke indebære, at andre sundhedsområder får færre penge.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Århus skal være en god cykelby. Der skal især satses på beskyttede cykelstier, hvor man ikke lige som nu kan risikere at komme i nærkontakt med biler.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har de sidste mange år satset meget på store prestigeprojekter såsom Kulturhovedstad 2017, mens små kreative tiltag og foreninger har trange kår. I fremtiden skal vi derfor satse på bredere kulturelle tilbud - til glæde for de mange, ikke for de få.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i højere grad understøtte klubtilbud i socialt udsatte boligområder. De gør en kæmpe indsats, både med lektiehjælp og med at skabe fællesskab.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er råd til velfærd. Der er råd til, at vi både giver et løft til indsatser blandt sindslidende OG andre sundhedsområder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi tiltrækker private virksomheder ved at satse på en by med både gode, lokale skoler, ordentlig normering i vores institutioner og flere varme hænder på plejehjemmene. Hvis virksomhedernes medarbejder ikke trives med ordentlig kernevelfærd, vil private virksomheder ej heller blive tiltrukket af at skabe arbejdspladser i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

Tillidsposter

2019 - nu

Repræsentant i bestyrelsen JID - Jordbrugsteknologer i Danmark

2019 - nu

Næstformand HK Ungdom Midt

Uddannelse

2015 - 2017

Jordbrugsteknolog AK Miljø og natur, Vejlby Landbrugsskole, Erhvervsakademi, Aarhus

2018 - 2020

Professionsbachelor i Jordbrug Jordbrugsøkonomi og Ledelse, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

Tillidsposter

2019 - nu

Repræsentant i bestyrelsen JID - Jordbrugsteknologer i Danmark

2019 - nu

Næstformand HK Ungdom Midt

Uddannelse

2015 - 2017

Jordbrugsteknolog AK Miljø og natur, Vejlby Landbrugsskole, Erhvervsakademi, Aarhus

2018 - 2020

Professionsbachelor i Jordbrug Jordbrugsøkonomi og Ledelse, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik