PERSONPROFIL

Mathilde Ziefeldt

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Tønder

Født 2. december 1987 i Ærøskøbing I et forhold 2 børn Bor i Tønder Kommune

F

Mathilde Ziefeldt (SF) har siden 2018 været kommunalbestyrelsesmedlem i Tønder Kommune,. Hun er medlem af Socialudvalget og Ungeudvalget.
Hun er folketingskandidat til valget i 2019.

Hun er uddannet Social- og sundhedsassistent og arbejder som teamkoordinator på Leos Plejecenter i Tønder. Hun er engageret i flere frivillige lokalforeninger, bl.a. Børns Voksenvenner, Røde Kors og Venligboerne. Hun har bl.a., før hun uddannede sig som Social- og sundhedshjælper, arbejdet nogle år i butik, diverse vikarbureauer, rengøringsfirmaer, fabrikkers produktion og pakkerier. Privat bor hun sammen med James og er mor til tre børn.

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed
  • Socialpolitik
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 376 Socialistisk Folkeparti in total 738

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg kæmper for at mennesket igen kan komme i centrum i Tønder Kommune.
Vores børn skal have de bedste forudsætninger for en sund opvækst, med fokus på forebyggelse og tryghed. Jeg mener vi har behov for en minimumsnormering i vores daginstitutioner, mere uddannet personale og i det hele taget, større mulighed for at imødekomme det enkelte barns behov.
Jeg vil arbejde på en ungdomspolitik, der giver de unge muligheder, rettigheder og rum. En politik hvor vi også tænker forebyggende, ved bl.a. at tilbyde gratis psykologhjælp og at tænke de unge som en gruppe på tværs af barn og voksen - altså de 15 til 25 årige og ikke stoppe alle tilbud/behandling når den unge fylder 18 år.
Desuden vil jeg kæmpe for bedre nærdemokrati, ved forslag som spørgerunder i Kommunalbestyrelsen og borgerdrevne forslag, m.v. De forskellige lokalråd, ungeråd m.v. skal have hørings ret og vi skal generelt nå helt ud i alle hjørner og småbyer af Tønder Kommune.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal arbejde for flere kæmpevindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre en indsats for den grønne omstilling, for ikke at efterlade en verden i forfald til fremtidige generationer. Kæmpe vindmøller må dog rigtig gerne placeres på havet.

2 Kommunen bør arbejde på at udvide nationalpark Vadehavet, så større landområder bliver omfattet. 

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Tønder har behov for at investere flere penge i indsatsen for børn truet af omsorgssvigt, da det er et område, som kommunen historisk set har udfordringer med.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunalbestyrelsen har afsat et større beløb til forebyggende tiltag indenfor bla. sundhedspleje. Jeg mener stadig vi mangler at understøtte det enkelte barn i dagligdagen ved, at sikre flere pædagoger, sørge for at størstedelen af de ansatte er uddannede og at børnenes "arbejdsmiljø" er hensigtsmæssigt. Desuden skal der fremover sikres, at midlerne til forebyggelse fastholdes og gerne udbygges, da en god forebyggende indsats bla. er med til at nedbryde den negative sociale arv.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udbygge vores muligheder for at benytte den kollektive trafik til og fra uddannelserne på østkysten, vi skal investere i alternative brændstofformer som fx elbusser, for at sikre en minimal udledning af CO2

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tønder Kommune stiller i forvejen med muligheden for at sortere i 3 spande - en udbygning af dette ville helt sikkert være godt, men vi skal sikre at en sådan håndtering kan efterkommes når aff. indsamles - og ikke mindst at borgerne er oplyst om den helt korrekte håndtering ifbm sorteringen.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsområdet er også en stor del af den sociale indsats, vi skal investere i en bred vifte af tilbud til børn og unge, der skal gives et større tilskud (evt. gratis) til udsatte børn og unge, så de opnår samme muligheder for at danne et godt netværk og en identitet i et positivt, og motiverende miljø.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan kræve en investering at tiltrække noget nyt, men jeg mener vi har flere sociale/sundhedsmæssige områder, som ikke må nedprioriteres på bekostning af kunst og kultur. Dog kan kommunen rådgive om ansøgning til fondsmidler m.v.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De som modtager §85-støtte i 2 timer om ugen, eller derunder, mister nu denne mulighed for derimod at skulle møde op på et støttecenter i Tønder. Har de brug for lidt vejledning i hjemmet, kan dette klares virtuelt. Det er simpelthen ikke i orden, at centralisere nærvær! Jeg er bekymret for hvor mange der fremtidig bliver visiteret til 2 timer eller derunder, for at ramme grænsen og dermed udgøre en større besparelse end hensigtsmæssigt. http://nis.egki.dk/Laartservicelovp85?Instance=18509219

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser alle mennesker som en ressource, uanset status, sprog og uddannelse. Der vil altid være et udviklingspotentiale og det skal vi udnytte, i en tid hvor flere flytter fra Tønder Kommune end til. Ser vi flygtninge som et problem og stiller vi ikke rimelige krav til os selv og ikke mindst til dem, risikere vi at forme en gruppe mennesker som ikke føler de hører til og vores udbytte af deres arbejdskraft og faglige/personlige/sociale kompetencer vil formentlig være mere begrænset.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan ikke skabes profit på velfærd! Hver en krone som gives til ældreplejen, skal bruges på de ældre. Vi skal højne vores ambitioner for en god og værdig ældrepleje, den skal ikke konkurrenceudsættes, med risiko for et dårligere arbejdsmiljø, lavere kvalitet i dokumentationen og utryghed hos de ældre, efter de seneste års private konkurser på området. Omsorg, nærvær og personlig pleje skal ikke effektiviseres, det skal understøttes og ses som en forebyggende investering.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er yderst vigtigt og en manglende genoptræning giver på sigt en dårlig sundhedstilstand, som blot kræver endnu flere ressourcer til behandling. Jeg mener dog ikke at vi skal nedprioritere andre sundhedsområder på denne bekostning, da vi har de nyoprettede korttidscentre med fokus på genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørge for at vores elevers skoledage bliver kortere og de timer som kommer herudaf, skal bruges på to-lære-undervisning og et klasseloft på max 24 elever!

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tønder kommune er geografisk stor, med et lille indbyggertal, vores muligheder for en tilfredsstillende vedligehold og velfærd vil være begrænset hvis vi sætter skatterne ned.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lokalråd og borgerforeninger skal have et bestemt beløb pr. indbygger i det pågældende område, som de kan anvende til lokale tiltag og udvikling i landområderne. Det skal være borgerbudgettering og altså ikke et beløb som foreningerne skal søge, ej heller skal kommunalbestyrelsen blande sig i hvilket tiltag den enkelte forening vælger at investere i.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tønder Kommune har ikke problemer med bander, men jeg mener dog at der altid vil være incitament for at forebygge sociale problemer hos unge. Det skal forebygges helt fra fødslen - i daginstitutionerne - i folkeskolerne og ungdomsuddannelserne. Jeg vil arbejde for at Tønder Kommune kan tilbyde gratis psykologhjælp til de 15-25 årige, som generelt skal ses som en ungdomsgruppe, på tværs af barndom og voksenlivet - med en tilhørende ungdomspolitik udarbejdet af de unge selv.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bygges flere cykelstier, ikke mindst mellem småbyerne og centerbyerne hvor skolerne ligger. Det skal dog ikke være på bekostning af fx el-biler i hjemmeplejen - det skal bygges/omstilles i etapper over de næste år med en jævn opmærksomhed på begge dele.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tønder Festival er en succes, vi kan godt lide at promovere os på det specielle. Selvom vi er lidt i udkanten, har vi hele verden for vores fødder og det skal vi udnytte - vi skal gøre os spændende og attraktive for investorer/initiativtagere/turister og ikke mindst tilflyttere.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil være grobund for forebyggende tiltag, da flere sociale ydelser er blevet begrænset og flere økonomiske tiltag, der fra regeringens side er tiltænkt at skulle ramme udlændinge, i højere grad rammer befolkningen bredt og skaber flere udsatte familier, ved fx at begrænse børne- og ungeydelsen.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En god integration giver det bedste udbytte. Der skal være en fornuftig balance mellem ret og krav - vi skal se potentialet i vores nye medborgere og vi skal sluse dem ind i det danske samfund som værdier, vi kan høste frugten af senere. Det behøver nødvendigvis ikke koste mere i længden, men et startskud til tiltag kan være nødvendig.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærd er velfærd og skal være lige for alle, uanset status, indkomst m.v. Jeg er decideret imod brugerbetaling på alle velfærdsområder.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiske lidelser skal ligestilles med fysiske lidelser, dette bør de tildelte ressourcer også afspejle.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere pædagoger beretter om, at de ofte er alene med mange børn i flere perioder om dagen, det er uholdbart. Pædagogen føler sig utilstrækkelig og barnet føler sig ikke hørt eller set. Det er bevist at daginstitutioner med gode normeringer og uddannet personale, er med til at bryde den negative sociale arv hos udsatte børn. En fornuftig investering i vores børn, giver unge voksne med mod på livet og lyst til udfoldelse og det giver folk udefra mere lyst til at bosætte sig i Tønder Kommune.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal evt. ændre vores strategi på området og ansætte en bosætningskoordinator, som har stor fokus på erhvervsdrivende og facilitering heraf. En sådan var for ikke længe siden ansat under erhversrådet, men er stille "forsvundet", utrolig uhensigtsmæssigt i en tid hvor vi har hårdt brug for flere tilflyttere og dermed medarbejdere til vores fremtidige virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Tønder Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Socialudvalget Tønder Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af ungeudvalget Tønder Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2011 - 2012

Erhvervsuddannelse Social- og sundhedsassistent, Social- og sundhedsskolen Syd

2009 - 2010

Erhvervsuddannelse Social- og sundhedshjælper, Sosu-skolen Horsens

Erhvervserfaring

2014 - nu

Teamleder, SSA Leos Plejecenter
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Tønder Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Socialudvalget Tønder Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af ungeudvalget Tønder Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2011 - 2012

Erhvervsuddannelse Social- og sundhedsassistent, Social- og sundhedsskolen Syd

2009 - 2010

Erhvervsuddannelse Social- og sundhedshjælper, Sosu-skolen Horsens

Erhvervserfaring

2014 - nu

Teamleder, SSA Leos Plejecenter

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik