PERSONPROFIL

Mette Hjermind Dencker

Dansk Folkeparti

Valgt i Østjyllands Storkreds

Født 24. maj 1978 i Odder Gift 3 børn Bor i Syddjurs Kommune

O

Med kandidatens egne ord

Jeg kæmper for landdistrikterne og øerne, som desværre ikke er nævnt i denne test, hverken som områder man vil kæmpe for, eller i spørgsmålene. Det siger bare lidt om, hvor lidt fokus der er på området, og hvor vigtigt det er, at du stemmer politikere ind, der brænder for at skabe udvikling i hele landet.

Landdistrikterne og øerne skal ikke have al muligt ekstra. De skal bare have samme muligheder for at tale i telefon og gå på nettet, som der er i resten af landet. Have en god ældrepleje, en ordentlig infrastruktur, og være velfungerende helårssamfund.

Jeg bor selv i et landdistrikt på Mols, og elsker livet der i den smukke natur med gode mennesker omkring mig. I Folketinget har jeg siden jeg blev valgt ind i 2011 været ordfører for landdistrikter og øer, og på den tid fået gennemført en masse forbedringer på området. Det var mig der tog initiativ til den trafikale ligestilling af øerne, som betyder du i dag rejser billigere til og fra en ø, end du gjorde for få år siden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan på den ene side mangle hjemmehjælpere, og på den anden side være for mange teamledere. Det vigtigste er ikke at der skabes flere job, det er hvilke job der skabes.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bude det gøre, men det er ikke tilfældet alle steder

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med hvad? At hæve topskatten endnu mere? Nej tak. I Danmark er der kortere mellem rig og fattig end der er i så mange andre lande, og jeg synes vi er gode til at hjælpe dem der ikke kan selv.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal naturligvis tilpasse folkepensionsalderen efter gennemsnitslevealderen, og dermed vil den på sigt blive øget. Men vi skal i den proces lave særlige ordninger for de brancher, hvor man hurtigere bliver nedslidt, så de kan gå tidligere på pension. I øvrigt er midlet til en ordentig ældrepleje ikke at hæve pensionsalderen.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal vi kun gøre, hvis vi brænder for at fremme grænsehandel

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod går der for mange penge til København og omegnskommunerne, mens mange af kommunerne i landdistrikterne er hårdt ramt.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere meget mere i tiltag der forebygger sygdomme.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vores virksomheder skal begå os på et globalt marked, må vi også være konkurrencedygtige. Vi kan i forvejen ikke konkurrere på lønningerne, så vi må se på hvad vi kan gøre for at gøre det lettere at drive dansk virksomhed i en global verden.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste er at skabe en ordentlig, fornuftig og afslappet alkoholkultur hos de unge. Hvid de 16-årige slet ikke kan administrere det, og der sker et boom i alkoholforbrug hos dem, kan vi se på det til den tid

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er allerede blevet indkomstafhængig.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ved godt hvilke typer børnefamilier den økonomiske støtte primært ville tilgå, hvis man gjorde det.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod, vi skal have langt højere straffe for f.eks. voldtægt, overgreb og mishandling af dyr. Det er i forvejen et problem, at man i retssystemet hjælper krænkeren mere end offeret.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor er man så fokuseret kun på elbiler? Hvad med hybridbiler? Eller brintbiler? Hvorfor skal el være det eneste grønne alternativ man bakker op om?

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt at der findes alternativer på f.eks. hjemmeplejen, og konkurrence kan være sundt, så det sikrer kommunerne skal være oppe på beatet i deres service. Det er dog ikke alle steder det har fungeret lige godt.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den almindelige anstændighed og vilje til at hjælpe folk og sætte sig ind i tingene, er desværre langtfra gældende i alle offentlige instanser.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunerne skal ikke forbyde noget der er lovligt.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt både at udvide E45, så vi sikrer ordentlig infrastruktur på vejnettet, men det er ligeså vigtigt at sikre ordentlig offentlig transport, og dermed at letbanen går ud til de mere tyndt befolkede områder.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Landdistrikts- og øordfører Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udvalget for Småøer Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Coach Coach Companion, Malmø

2003 - 2007

Psykoterapeut Individuel-, par- og familieterapi, Psykoterapeutisk Institut, København

1995 - 1999

Student Sproglig, Odder Gymnasium og Viby Gymnasium

Erhvervserfaring

2009 - nu

Coach Håndsrækningen Terapi og Kurser

2008 - nu

Kursusleder Håndsrækningen Terapi og Kurser

2007 - nu

Individuel, par- og familieterapeut Håndsrækningen Terapi og Kurser
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Landdistrikts- og øordfører Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udvalget for Småøer Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Coach Coach Companion, Malmø

2003 - 2007

Psykoterapeut Individuel-, par- og familieterapi, Psykoterapeutisk Institut, København

1995 - 1999

Student Sproglig, Odder Gymnasium og Viby Gymnasium

Erhvervserfaring

2009 - nu

Coach Håndsrækningen Terapi og Kurser

2008 - nu

Kursusleder Håndsrækningen Terapi og Kurser

2007 - nu

Individuel, par- og familieterapeut Håndsrækningen Terapi og Kurser

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik