PERSONPROFIL

Mogens Birkelund

Partiet Klaus Riskær Pedersen

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Bor i Skive Kommune

E

Mærkesager

  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg er drevet af konkrete tiltag, og de resultater der kan skabes ved hårdt arbejde.

Jeg har i en årrække arbejdet med energieffektivisering, og har på egen krop oplevet, hvad der er muligt, men også hvad der sker når politikere lancere ’noget’, men løber fra det lovede senere. Et eksempel er solcelle eventyret som betød at en industri blev etableret på ingen tid, men døde lige så hurtigt da men erkendte sin fejl og lukkede ordningen. Det var i min optik ikke den største katastrofe – det kom da man fra politisk hold efterfølgende forsøger at løbe fra løfterne. Det udvander totalt tilliden fra befolkningen.

Jeg har tilbudt at engagere mig politisk, med det klare mål at klimadagsordenen skal behandles som et af verdens absolut vigtigste udfordringer. Danmark skal gå forrest, og samtidigt have visionen til at skabe flere ’vindmølle’ lignende eventyr i kølvandet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Situationen omkring Skat og de mange mia. der alene er tabt på udbyttebeskatningen, dikterer at der skal flere ansatte til i den offentlige sektor.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de sidste mange år har regeringerne gennemført et teoritiske spareeksperiment. Resultatet af dette eksperiment må stå lysende klar for alle - man kan sagtens ødelægge noget godt ved at spare det ihjel. Hvis der skal være konkurrence, skal det være på lige vilkår. Det giver ikke mening at påstå at private kan gøre det bedre, når 'man' har ødelagt det offentlige. Tilliden og det menneskelige engagement skal genskabes i det offentlige, før noget andet overhovedet kan overvejes,

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da min kone arbejder ved en praktiserende læge, har jeg måtte erkende at der er en lille gruppe 'kunder' som misbruger praktiserende læger og lægevagten. Et mindre gebyr vil kunne lede til mange besparelser og frigjorte ressourcer.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kulturen i vores uddannelsessystem det er galt med, og ikke folkeskolen.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tilliden til medarbejderne i ældreplejen skal genetableres, og spildt til irrelevante registreringer m.m. skal elimineres. Når vi får gælden genetableret ved medarbejderne og deres indspærrede energi frigivet, må vi se hvodan situationen så ser ud.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Differentieret moms kan lede til et enormt administrativt byrde. Hvis vi overvejer disse tiltag, mener vi at vi skal starte ved den grønne omstilling, og overveje miljøbyrden. Dette er jeg principielt i mod, men er åben for inspiration

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er enorm forskel på hvordan de enkelte kommuner har udnyttet de mange muligheder for besparelser på energi rigtige tiltag. Dem der ikke har 'høstet' store besparelser på energi, ved at gennemføre relevante investeringer, bør ikke have ret til store bidrag. Dette skal tænkes sammen.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdsstaten er underfinansieret . Det er totalt uacceptabelt at en lang række internationale virksomheder ikke betaler skat i Danmark. Hvis f.eks. Mc Donalds har drevet virksomhed i Danmark i en årrække, så er det alene fordi de har overskud ved det. Det er kun rimeligt at de skal bidrage til samfundet, som netop har investeret i uddannelse af dygtige medarbejdere, reparer dem hvis de bliver syge og levere et af verdens mest fleksible arbejdsmarked.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er igen dårligt stillet. Vi SKAL investere i den grønne omstilling, og den offentlige sektor repræsentere 20% af det samlede potentiale. Alle offentlige institutioner skal forpligtes til at investere i alle energiprojekter med en tilbagebetalingstid på under 5 år.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har konkrete løsningsforslag hvor vi hjælpe de unge med at blive engageret i sportsklubber m.m.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden skal tænkes sammen med FN's klimamål. Vi skal arbejde med mulighederne for nedbringelse af Co2 udleningen i kombination med at støtte de Ulande der målrettet arbejder med stabilitet og demokrati.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er i sig selv en god ide, men totalt urealistisk så længe at Rusland ledes af Putin og 'like minded'. Jeg har i en årrække arbejdet i Ukraine, hvor det står klart at Putin skal bruge en ydre fjende til at fjerne fokus fra de enorme problemer de han internt. Vi har ikke noget valg i forhold til konfrontationen - og Putin har kørt sig selv i et hjørne hvor han er nød til at leve op til sit image.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Trump's fokus på 'Amercia First' har medført at vi også skal overveje den globale sikkerhedssituation. Danmark skal fokusere på fredsbevarende indsatser og tættere på egne interesser, hvor EU klart er i vores baghave.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdsstaten er allerede underfinansieret, så nedsættelse af skatter er yderst problematisk. Da dette medfører tabe af indtægter, skal det reelt betragtes som en investering. Vi har som følge af politiske ledelse mistet halvdelen af den tid vi fik givet ved COP15, så det er ekstremt vigtigt at vi kommer i gang lige efter valgte, og at vi har mod til at satse på de bedste tiltag.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er klart mange muligheder for at mindske EU's indflydelse på forskellige områder. Kampen mod global opvarmning skal ske på alle fronter, og det er ekstremt vigtigt at EU også træder i karakter på dette område.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ledelsen i det offentlige skal ændres fra regnearks tyranni, til ledelse med tillid, frihed og ansvar. Spildt tid og ressourcer for irrelevante registreringer skal elimineres, hvilket vil lede til gladere medarbejder, og dermed bedre produktivitet.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er principilet 'Helt enig', men spørgsmålet er ikke klart. jeg er enig i at det offentlige er ødelagt af mange års ekstrem dårlig ledelse og regnearks-tyranni, men spørgsmålet er vist rette mod det offentlige, uden refleksion over hvorfor tingen er som de er.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige er blevet sparret ihjel, så f.eks. Skat har tabt mange mia. Dette har direkte indflydelse på kernevelfærden. Spørgsmålet kan ikke besvares kort.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Miljøet er for hele Danmark - faktisk hele verdenen. Vi SKAL kæmpe for miljøet i det rigtige perspektiv.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er enormt vigtigt at kampen mod Co2 udledningen kommer reelt i gang. Kollektiv trafik er en vigtig komponent i dette.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Partiet Klaus Riskær Pedersen

Uddannelse

2002 - 2004

Master MIC Mobil, Internet, forretningsudvikling, AUC & DTU

1988 - 1989

EDB Assistent IT, programmering og teknisk support, EDB Skolen Skive

1990 - 1990

Svagstrømsingeniør Værkstedskursus, Sstruer Handels- og Tekniske Skole

1991 - 1992

Mekonom & Datanom Virksomhedsøkonomi, sproglære, objekorienteret programmering, Skive Handelsskole

2007 - 2007

MBA Virksomhedsøkonomi MBA Virksomhedsøkonomi, Århus Handelshøjskole

Erhvervserfaring

2007 - 2013

Direktør GridManager A/S

1998 - 2006

Teknisk Direktør Aeromark Group

2013 - nu

Energikonsulent Selvstændig
E

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Partiet Klaus Riskær Pedersen

Uddannelse

2002 - 2004

Master MIC Mobil, Internet, forretningsudvikling, AUC & DTU

1988 - 1989

EDB Assistent IT, programmering og teknisk support, EDB Skolen Skive

1990 - 1990

Svagstrømsingeniør Værkstedskursus, Sstruer Handels- og Tekniske Skole

1991 - 1992

Mekonom & Datanom Virksomhedsøkonomi, sproglære, objekorienteret programmering, Skive Handelsskole

2007 - 2007

MBA Virksomhedsøkonomi MBA Virksomhedsøkonomi, Århus Handelshøjskole

Erhvervserfaring

2007 - 2013

Direktør GridManager A/S

1998 - 2006

Teknisk Direktør Aeromark Group

2013 - nu

Energikonsulent Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik