PERSONPROFIL

Morten Brixtofte Petersen

Radikale Venstre

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 10. november 1966 i København Single 2 børn

B

Morten Brixtofte Petersen (R) er ny regionsrådskandidat for Radikale Venstre (R) i Region Syddanmark ved det kommende valg. Han har tidligere været opstillet for partiet i Ærø Kommune flere gange, senest ved valget i 2013.

Morten Brixtofte Petersen er uddannet hortonom (havebrugskandidat) fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Han arbejder til daglig som fuldmægtig i Landbrugsstyrelsen i Augustenborg på Als og som økologisk hobbylandmand og frugtavler. Han har tidligere bl.a. arbejdet som selvstændig tækkemand og som ansat i Ærø kommune. Privat er Morten Brixtofte Petersen bosat i Søby på Ærø. Han er far til to voksne børn.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1446 Radikale Venstre in total 23926

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

Lige adgang til sundhed. Der findes dele af Region Syddanmark, hvor det tager for lang tid inden ambulancen kommer, hvor borgerne ikke kan være sikre på at have en personlig privat praktiserende læge. Det skal vi have gjort noget ved.
Jeg bor på Ærø og har disse problematikker helt inde på livet. Jeg ved hvad det vil sige at bo langt fra centrum.
Syddansk Vækstforum uddeler årligt omkring 200 mio. kr til vækst- og udviklingsprojekter. Men pengene kommer ikke til udkantskomunerne - det skal de selvfølgelig!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne i sundhedssektoren målstyring og registrering har taget overhånd. Medarbejdernes trivsel er vigtig, også for at få den bedste behandling af patienterne.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En fadæse er nok

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionens har ifølge Kammeradvokaten meget ringe chance for at løfte bevisbyrden og vinde sagen. Derfor vil en retssag blot betyde flere regionale kroner ud af kassen til en sag regionen ikke kan vinde. Trist, men det er dumt at sende gode penge efter dårlige

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerens egen evne til at betale for sundhedstilbud og behandling skal ALDRIG afhænge af vedkommendes økonomiske formåen. Lige adgang til sundhed for alle.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige adgang til sundhed for alle.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige adgang til sundhed for alle. Alle borgere i Region Syddanmark skal have adgang til deres egen privat praktiserende læge.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er modstander af privathospitaler. Sundhed er en offentlig opgave i Danmark. Lige adgang til sundhed for alle.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle får den bedste specialistbehandling på store sygehuse, hvor erfaring og rutine er samlet. Men vi bør bevare de mindre sygehuse der hvor geografiske forhold, særlige specialer og særlig forhold gør sig gældende.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke generel tilhænger af udlicitering af offentlige opgaver, sporene skræmmer, men der kan være områder hvor det giver mening. Det vil bero på en konkret vurdering.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være farligere at blive akut syg på Ærø, Langeland og i Varde kommune end det er for regionens øvrige borgere. Geografien stiller dog udfordringer der ikke kan overkommes helt. En borger der bor nær akutmodtagelsen vil altid være bedre stillet end en der bor langt væk. Vi skal finde en acceptabel balance, der stiller udkantsbeboere som jeg (på Ærø) bedre.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forurenede grunde skal lokaliseres, men vi bør i første omgang prioritere kun at oprense de grunde hvor forureningen kan spredes til grundvand og havmiljø.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien skal ligestilles med det somatiske sundhedsvæsen.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod, regionen bør satse på vækst i yderområderne. Der opnås langt større effekt med få investerede midler i yderområderne end i f.eks. Odense eller Trekantsområdet.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have udvinding af skifergas.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan opnås meget bedre kollektiv trafikbetjening hvis man leder den kollektive trafik lokalt. Ærø har gratis busser og Langeland får det snart. På Ærø, hvor kommunen driver busdriften, er der bedre busbetjening og det er billigere end dag Fynbus var driftsherre. Passagértallet er 7-doblet

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende situation, hvor de enkelte uddannelsessteder konkurrerer om de studerende er ikke god. Ingen skal have mere end 25 km til en ungdomsuddannelse, derfor skal regionen have indflydelse på hvor der skal være ungdomsuddannelser.

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Kandidat Hortonomi, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Erhvervserfaring

Fuldmægtig Landbrugsstyrelsen, Augustenborg, Als.
B

Uddannelse

Kandidat Hortonomi, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Erhvervserfaring

Fuldmægtig Landbrugsstyrelsen, Augustenborg, Als.

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik