PERSONPROFIL

Mustapha Itani

Venstre

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 26. april 1983 Gift 2 børn

V

Mustapha Itani (V) er kandidat for Venstre (V) i Region Syddanmark ved det kommende regionsrådsvalg.

Mustapha Itani er uddannet læge fra Københavns Universitet, og han har siden uddannet sig som speciallæge i hjerne- og nervesygdomme. Han er nu i gang med et Ph.d. projekt om nervesygdomme hos folk med sukkersyge. Mustapha Itani arbejder til daglig som speciallæge på Odense Universitetshospital.

Privat er Mustapha Itani bosat i Vejle. Han er gift, og han er far til to børn.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2169 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Mærkesager:
1) Et sundhedsvæsen i balance:
Danmark har et af verdens mest enestående sundhedsvæsener med gratis og fri adgang for alle borgere. Dette må vi ikke tage for givet. Særligt i lyset af de udfordringer der er med rekrutteringen af sundhedspersonale til yderområderne i de enkelte regioner, er en målrettet og nytænkende indsats over for denne problemstilling alt afgørende for at forebygge ulighed og ubalance.

2) Kvalitet frem for kvantitet:
En hurtig udredning og behandling af syge borgere er kernen i vores sundhedsvæsen. Sygehusene måles desværre alt for ofte alene på hvor mange der udredes, og alt for sjældent på om borgeren får den rigtige diagnose og behandling. Levering af kvalitet er nødvendig, hvis vi virkelig ønsker at fremme sundheden i vores region

3) Region Syddanmark: Porten til Europa
Vi har Danmarks mest unikke geografiske placering. Dette bør vi udnytte i tiltrækningen af investorer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Herved kan vi øge velstanden og velfærden for alle regionens borgere, og fastholde vores region som et attraktivt sted at leve og bosætte sig i.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En hurtig udredning og behandling af syge borgere er kernen i vores sundhedsvæsen. Sygehusene måles og honoreres desværre alt for ofte alene på hvor mange der udredes, og alt for sjældent på om borgeren får den rigtige diagnose og behandling. Afskaffelsen af produktivitetskravet på 2% og indførelsen af et nyt styringssystem med fokus på kvalitet er vigtige skridt i den rigtige retning.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er generelt for en udlicitering, hvis private aktører kan udføre opgaven til en bedre pris end regionen. Som det ser ud nu er der desværre kun 1 privat aktør som forlanger overbetaling (736 mio kroner mere over 10 år), nemlig Falck. Så længe denne virkelighed gør sig gældende foretrækker jeg, at regionen varetager ambulancedriften, så borgernes penge kan bruges mere fornuftigt.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør have fokus på at kigge fremad, og ikke bruge en masse ressourcer på en gammel sag som på ingen måde vil gavne borgernes sundhed i regionen

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsområdet er et kerne velfærdsområde og enhver dansker bør således have ret til basale sundhedsydelser uden egenbetaling.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

kun hvis det kan gøres til bedre pris

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En opprioritering bør være målrettet de enkelte områder i regionen hvor der er udfordringer i forhold til responstider. Så vidt muligt bør midlerne findes i regionens råderum og dermed ikke påvirke serviceniveauet.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Overordnede vurderer jeg det vigtigt i første omgang med en prioritering af ressourcerne fremfor øget udgifter.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Screening af raske mennesker kan være forbundet med sygeliggørelse af ellers raske borgere og betydelige økonomiske omkostninger for samfundet. Screening giver mest mening ved sygdomme med høj forekomst og alvorlig/fatal konsekvens for borgerne.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vores offentlige sundhedsvæsen optimeres så det kan leve op til borgernes krav om hurtig udredning og behandling. Det er dog borgerens fulde private ret at tegne en forsikring hvis man føler behov for dette, særligt i forhold til sundhedsydelser der ikke dækkes af det offentlige.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udnyttelse af råstoffer er et vigtigt led i den regionale vækst. Dette bør dog altid ske i respekt for natur og menneske.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Cand.med Medicin, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Speciallæge Odense Universitetshospital
V

Uddannelse

Cand.med Medicin, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Speciallæge Odense Universitetshospital

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik