PERSONPROFIL

Nanna Bonde

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds

Bor i Københavns Kommune

F

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • Skattepolitik
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Man skal sætte kryds ved mit navn, hvis man ønsker et Danmark, hvor vi tager udfordringerne angående psykisk sårbarhed og klimaændringer seriøst! Vi skal knække den stigende kurve for stress og depression. Dette skal vi gøre gennem gratis psykologhjælp, flere voksne pr. barn i daginstitutionerne og fleksibel arbejdstid. Samtidig skal vi tilbage til at være et af de lande land, der går forrest i kampen for en grønnere fremtid. Vi har kun en jordklode, og vi er nødt til at sætte alle kræfter ind på at redde den!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for flere job i den offentlige sektor. Fx mangler der meget mere sundhedsfagligt personale på sygehuse og i ældreplejen. Der er også brug for flere pædagoger og andet pædagogisk personale i daginstitutionerne. Det kræver investeringer - og det kræver, at der oprettes flere job i den offentlige sektor.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at der er brug for en reform af dagpengesystemet. Det er virkelig uretfærdigt og fjerner fuldstændigt motivationen til at tage eksempelvis barselsvikariater med en periode på et år. Genoptjeningsperioden bør sættes ned til seks måneder, hvilket vil belønne de folk, der gør en indsats, og viser, at de står til rådighed.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udenlandsk arbejdskraft skal som udgangspunkt være velkommen i Danmark, men det må aldrig blive på bekostning af danske løn- og arbejdsvilkår.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling på sundhed skaber ulighed og utryghed, og ingen syge skal nægtes hjælp pga. størrelsen på deres tegnebog. Derfor kæmper jeg ikke bare imod stigende brugerbetaling, jeg kæmper også imod den brugerbetaling, der allerede er. Tilskuddet til receptpligtig medicin skal øges, og brugerbetaling på tandlægebehandling og psykologhjælp skal afskaffes. Det er dybt uretfærdigt, at brækker man benet, så får man hjælp, men knækker psyken eller tanden, skal man selv betale. Det vil jeg lave om!

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den øgede konkurrence skaber ikke et bedre sundhedsvæsen, men presser derimod kvaliteten i bund. Derudover er det gang på gang det offentlige, som må stå klar, når private aktører går konkurs, som vi flere gange har set det inden for plejesektoren.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at folk har ret til at være sammen med deres familier, og at det er alt for svært at få familiesammenføring i dag. Jeg mener f.eks. ikke, at økonomi bør have en betydning, som det har i dag.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke bare at udlændingepolitiken er for stram, den er også helt forfejlet. Regeringen og Dansk Folkeparti har brugt mange millioner på ligegyldige og symbolpolitiske tiltag som øen Lindholm, smykkeloven og grænsekontrolen. Jeg mener, at vi skal sørge for, at de der kommer til Danmark bliver ordentligt integreret, jeg mener, at Danmark skal tage kvoteflygtninge, og så mener jeg, at forholdene på udrejsecentrene skal forbedres markant.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, og det kan kun gå for langsomt. Kontanthjælpsloftet betyder, at rigtigt mange børn vokser op i fattigdom. I dag vokser mere end 65.000 danske børn op i fattigdom, det må vi gøre noget ved. Kontanthjælpsloftet skal være det første, SF fjerner, hvis vi får magt efter valget.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den økonomiske ulighed bør i den grad mindskes. Vi har alt for mange fattige danskere, og al forskning peger på, at ulige samfund fungerer dårligere og skader sammenhængskraften. Jeg mener, at alle danskere skal have råd til kernevelfærd!

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langt, langt de fleste danskere ønsker at arbejde. Arbejde er vigtigt for identiteten og for det sociale liv, og danskerne ønsker generelt at bidrage til fællesskabet. Ved at sænke de offentlige ydelser er det yderst begrænset, hvor mange flere man får i arbejde. Til gengæld kaster man flere ud i fattigdom, hvilket i høj grad går ud over børnefamilier. Dette skal vi for alt i verden undgå.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakterer fylder alt for meget i folkeskolen og bør begrænses til et absolut minimum. Derudover mener jeg, at de nationale test bør afskaffes. Flere og flere unge går ned med stress, depression og angst, og selvfølgelig spiller den stigende konkurrence i uddannelsesystemet en stor rolle i det.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoledagene er flere steder blevet for lange og bør forkortes. Derudover er lærernes arbejdstidsregler alt for ufleksible. Folkeskolen har desuden brug for ressourcer og bør sættes fri, så lærere, elever og forældre har større medbestemmelse over skoledagen.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at arbejdet med inklusion i folkeskolen ikke bliver en spareøvelse, og der fortsat er de nødvendige specialtilbud i kommunerne. Mange børn med særlige behov bliver presset ud i almindelige klasser, hvor de ikke kan få den hjælp, som de har brug for med henblik på at udvikle sig fagligt og socialt. Måske overvejende enig?

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, nej, nej. Slet ikke! De ældre borgere har brugt hele deres liv på at betale til fællesskabet, så når de går på pension, skal det selvfølgelig være værdigt. De fortjener, at velfærdssystemet holder hånden under dem.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er decideret forkert og en falsk modsætning. I SF mener vi, at det økonomiske råderum skal bruges på at opretholde det nuværende velfærdsniveau i stedet for at bruge pengene på skattelettelser. I forhold til pension, skal vi den helt anden vej og i øvrigt indføre et differentieret pensionssystem, hvor de mest nedslidte kan gå tidligere på pension.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er en falsk præmis, der ikke holder. Det er ikke nødvendigt at skære i velfærden, bare fordi man vil styrke ældreplejen. Jeg vil fx hellere beskatte de rige noget mere. Jeg går til valg på et nedskæringsstop i ældreplejen, så der altid kommer nye midler til, når der bliver flere ældre. Derudover skal vi droppe privatiseringen, sikre mere støtte til demente og pårørende, og vi skal sikre gode muligheder for, at ældre kan fortsætte med et aktivt arbejds- og fritidsliv.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De rigeste skal betale mest, og derfor er topskatten kun fair. Det betyder, at de rigeste også bidrager mest til vores fælles velfærd og er med til at løfte dem, der har mindst. Det tror jeg på er sundt.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver helt bestemt mening, at de rigeste kommuner bidrager til de fattigste. Danmark er et lille land, og vi skal sørge for, at alle landsdele er med.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at momsen bør sættes ned på grønne, sunde og økologiske varer.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke for at styrke økonomien - men der er brug for flere ressourcer til bedre velfærd, f.eks. sygeplejersker.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, bestemt ikke. I flere andre lande, f.eks. vores naboland, Tyskland, giver de så lave lønninger, at mange ikke kan få hverdagen til at hænge sammen ved kun at have ét job. Den situation skal vi ikke havne i. Hvis der er noget der skader dansk økonomi, så er det ulighed.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har i forvejen en af de laveste selskabsskattesatser blandt de lande, vi normalt sammenligner os med. De store virksomheder skal også bidrage til den grønne omstilling. Dette kan f.eks. ske gennem CO2-afgifter.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan både se fordele og ulemper ved at hæve aldersgrænsen. På den ene side vil det måske få færre unge til at drikke, på den anden side synes jeg, at det giver mening, at man som 16-årig må købe ikke-hård-alkohol, inden man som 18-årig må købe det hele.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er en falsk præmis. Det danske samfund er rigt nok til, at vi kan øge den økonomiske støtte til socialt udsatte børnefamilier uden at sætte den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier ned. Jeg ønsker et samfund med universel velfærd og plads til alle børnefamilier. Børnefattigdom hører ikke hjemme nogen steder, og slet ikke når børnefamilier bliver gjort fattige for at gøre plads til skattelettelser til de rigeste!

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker ikke et samfund, hvor julehjælp og lignende er en nødvendighed. Det første skridt er at afskaffe kontanthjælploftet, hvilket vil give flere penge til de økonomisk trængte børnefamilier.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen bruger udviklingsbistanden til at dække den danske modtagelse af flygtninge, så vi bruger slet ikke pengene på det, de burde bruges til; nemlig at hjælpe de fattigste lande med udvikling. Hvilket vi som rigt land har pligt til. - Rigtigt mange danskere tror, at udviklingsbistanden havner i de forkerte lommer, men det er langt fra sandheden. I 2012 var det blot 0,1 promille af beløbet, som ikke nåede frem: https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/den-danske-udviklingsbistand-naar-frem/

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en række problematikker vedrørende Rusland. Eksempelvis er der mangel på basale menneskerettigheder, og homoseksuelle og kvinder bliver behandlet rigtig dårligt, hvilket vi selvfølgelig ikke skal acceptere.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tiden har ændret sig meget, siden Danmark fik forsvarsforbeholdet, og jeg mener, at der er brug for en diskussion af, om det er tidssvarende for Danmark, at vi stadig har det - specielt set i lyset af en globaliseret verden i forandring.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis højere straffe betyder, at kriminelle skal sidde flere år i fængsel, så er jeg uenig. Flere år i fængsel betyder større sandsynlighed for, at de kriminelle begår mere og hårdere kriminalitet, når de kommer ud. Når jeg har skrevet "overvejende uenig", er det fordi, jeg mener, at der er områder, hvor flere bør dømmes - specielt i voldtægtssager. Her er det kun en ud af 60 voldtægter, der faktisk fører til en dom.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Længere straffe virker ikke. Tværtimod bliver kriminelle endnu mere kriminelle af at sidde i fængsel. Selvfølgelig skal folk straffes for deres forbrydelser, men der bør være større fokus på resocialisering, så de igen kan komme ud og blive en del af samfundet og ikke bare begår ny kriminalitet.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn under 15 år hører ikke under nogen omstændigheder hjemme i fængsler. Selvfølgelig skal der sættes ind, når de udøver ulovlige gerninger, men at gøre dem til kriminelle er ikke den rigtige måde at gøre dette på.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klimakrisen er en realitet, og der er brug for, at vi omstiller vores transport hurtigst muligt. Jeg vil styrke den offentlige transport og give bedre forhold for cyklister, og dem, der er afhængige af en bil for at få hverdagen til at fungere, skal have mulighed for at anskaffe sig en elbil, der er til at betale. Diesel og benzin er fortidens brændstof!

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den grønne omstilling lykkes kun, hvis vi stiller skrappe krav til virksomhederne og landbruget, styrker den offentlige transport og investerer massivt i den grønne omstilling, men hele befolkningen skal med. Det skal selvfølgelig være meget nemmere som borger at kunne bidrage til den grønne udvikling. Reklamationsretten bør udvides, så virksomerne presses til at producere produkter, som holder længere, og der bør være momsfritagelse på reparationer, så vi gør op med brug-og-smid-væk-kulturen.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne skal også bidrage til den grønne omstilling, og de står for en stor del af CO2-udledningen. Hvis ikke vi sætter de grønne afgifter op, så giver det en konkurrencefordel til de sorte virksomheder.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være en god idé for at flygtninge undgår en farlig flugt, hvor de risikerer at drukne.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jeg fuldstændigt uenig i. Grænsekontrollen er spild af penge - den forhindrer ingen overhovedet i at søge asyl i Danmark, og der er ikke blevet beslaglagt et eneste skydevåben. Derimod er der brugt to millioner timers politiarbejde, som i stedet burde bruges til at forhindre kriminalitet.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bureaukratisk bøvl fylder alt for meget i det offentlige. Eksempelvis bruges der meget tid på målstyring og unødvendig dokumentation. Jeg mener, at vi skal fjerne hver 10. regel i det offentlige.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er rigtigt mange grunde til, at det er en dårlig idé at udlicitere. Det største problem er, at når det private går konkurs, så skal det offentlige altid have et beredskab klar til igen at overtage velfærdsopgaverne.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nogle elementer, som kan fjernes. Men der er helt sikkert også virkelig mange, der ikke kan spares væk. Det offentlige er meget vigtigt, så vi skal ikke spare noget væk, hvis vi ikke er sikre på, at det er overflødigt.

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, det giver mening at grave så meget ned, som det overhovedet kan lade sig gøre.

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsehegnet er spild af penge og kommer slet ikke til at virke, og det er ødelæggende for naturen. Hvis vildsvinene vil krydse grænsen, er der fortsat mange steder, hvor det kan lade sig gøre.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsehandlen er styret af salget af øl, og de andre ting ryger i kurven, når folk allerede har kørt turen. Jeg mener derfor ikke, at det hjælper at sænke afgifterne, medmindre man sænker afgifterne på øl, og det er jeg imod, da jeg tror på, at flere vil drikke alkohol, hvis det blev endnu billigere.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Landsledelsesmedlem Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem SIND Ungdom

2015 - 2017

Landsformand SF Ungdom

2012 - 2015

Landsledelsesmedlem SF Ungdom

Uddannelse

2017 - nu

Sociologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - 2017

Blogger Berlingske

2014 - 2015

Phoner HK Danmark
F

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Landsledelsesmedlem Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2017 - nu

Bestyrelsesmedlem SIND Ungdom

2015 - 2017

Landsformand SF Ungdom

2012 - 2015

Landsledelsesmedlem SF Ungdom

Uddannelse

2017 - nu

Sociologi, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - 2017

Blogger Berlingske

2014 - 2015

Phoner HK Danmark

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik