PERSONPROFIL

Nanna Nørholm

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Fredericia

Født 8. maj 1966 i Esbjerg Gift 3 børn Bor i Fredericia Kommune

B

Nanna Nørholm var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Fredericia kommune. Nanna Nørholm blev ikke valgt ind.

Hun er på nuværende tidspunkt partipolitisk aktiv som medlem af hovedbestyrelsen i Radikale Venstre samt som bestyrelsesmedlem i den lokal partiforening i Fredericia.

Hun er uddannet ingeniør fra Odense Teknikum, hvor primært beskæftigede sig med felterne bølgeenergi og biogas. I dag er hun ansat som udvikler inden for kommunekemi og har i den forbindelse også været udstationeret i Malaysia. Desuden er hun partner i et konsulenthus.

Hun betegner ligeledes sig selv som en ildsjæl, der har været med til at afvikle fællesskabsfremmende arrangementer som fællesspisning, kunstprojekter og opfinderklubber med flere.

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Børn og ungeområdet
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg vil kæmpe for et bæredygtigt Danmark, både hvad angår miljø, økonomi og mennesker.

Vi skal holde vores kredsløb sunde - vand, jord, materialer - det er et grundvilkår for at vi kan fortsætte vores velfærdssamfund i mange år.
Og vi skal opføre os anstændigt og med medmenneskelige værdier sat i højsædet.
Nøglen til at kunne sikre dette er at forvalte vores økonomi fornuftigt og at sikre at vores virksomheder har gunstige betingelser.

menneskerettighederne og FNs 17 bæredygtighedsmål er rygraden i mine værdier.

Jeg har arbejdet med innovation på energi- og miljøområdet i en årrække i store danske virksomheder, både som specialist og som leder. De seneste 3 år har jeg været selvstændig.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vi har presset vores børne og ungeområde for hårdt. Vi skal have mere personale i vuggestuer, børnehaver og skoler.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mener jeg ikke at der er noget belæg for.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uanset at man altid ønsker at yde den bedste hjælp til en syg borger, så kommer man ikke udenom at have et forsvarligt økonomisk blik på driften af sygehusvæsenet.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en menneskeret at kunne være sammen med sin mand eller kone i sit eget land.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er skandaløst som vi i Danmark behandler både flygtninge og indvandere; diskriminering og stramninger for stramningernes skyld. Vi skal holde fokus der hvor problemerne er og se mulighederne, der hvor de er.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke min oplevelse og jeg tror at det er et fåtal der er med på den vogn. Til gengæld er det et meget fint billede at bruge til at skræmme med.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at det er længden af skoledagen der er er problemet. Der hvor det knager er tilrettelæggelsen af skoledagen, der er nemlig ikke blevet tænkt meget nyt i forhold til tidligere. Hvad med en afslapningstime lige over middag og en fodboldtime sammen med en lokal idrætsforening sidst på dagen.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mit indtryk er at det hovedsageligt er blevet en spareøvelse mere end det er blevet til gavn børnene.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at en øget standard i ældreplejen skal tages fra vores børn, uddannelser eller sociale områder.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg forstår ikke den dragne sammenhæng mellem niveau i ældreplejen og pensionsalder. Umiddelbart er jeg tilhænger af en højere pensionsalder, fordi vi generelt har en højere folkesundhed. Men argumentet kan aldrig blive niveauet i ældreplejen.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes godt om princippet og det er et system der fungerer fint i nogle af vores nabolande.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være konkurrencedygtige med resten af verden - det gavner vores allesammens velfærdsstat og derfor kan det være nødvendigt at justere på skatter og afgifter for vores virksomheder.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et hvert tiltag der kan skubbe vores unges introduktion til alkohol hilser jeg velkommen. Og jo senere de kommer i gang jo flere får et uproblematisk forhold til alkohol.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke at længden af straffen har den afgørende betydning for om der forekommer vold eller ej. Men det er klart at straffen skal stå mål med forbrydelsen.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det der er endnu vigtigere er at der laves radikale ændringer i udbuddet af forbrugsprodukter. Fx deleøkonomiske produkter, emballager med pant, ensartede produkter til emballage så genbrug bliver nemmere.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt har de fleste virksomheder styr på deres udledninger. Men ofte er incitamentet ikke så stort for at komme op i en højere liga og det kunne en forhøjet afgift være med til at skubbe til.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at vi skal holde lejrene i europa. Vi kan ikke stole på at lejrene i nordafrika drives efter normer vi kan stå inde for.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke min opfattelse at der er nogen der lopper den af i hverken vores kommuner, regioner eller staten. Og bestemt heller ikke i de administrative funktioner.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke det billede jeg ser når jeg kommer rundt. Det er en skrøne at offentlig ansatte ikke performer på samme niveau som private. Tvært imod.

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brugt mange millioner på at forskønne vores landskab ved at lægge om fra kabler i luften til i jorden. fx i Østjylland. Det giver stor værdi, særligt for beboerne i området, og vi skal ikke begå en kæmpebrøler ved at bygge nye rædsler.

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver en falsk tryghed at sætte et hegn op. Der er ikke dokumentation for, at et hegn skulle være effektivt, fx er vildsvin dygtigere svømmere. Spredning af afrikansk svinepest er knyttet til menneskelige aktiviteter og bør angribes der.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores folkesundhed skal ikke udfordres yderligere. I forvejen er en liter sodavand billigere end en liter mælk. Stærkt bekymrende.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 97 Radikale Venstre in total 342

Mærkesager

  • Integration
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg er rigtig god til at se muligheder og til at bringe ressourcer i spil som man normalt ikke værdsætter tilstrækkeligt. Det drejer sig både om menneskelige ressourcer og om materielle og tidsmæssige ressourcer. Uanset social status og herkomst.
Jeg holder af mennesker og er god til at se deres styrker og potentialer.

Jeg ser ting i en helhed og det kan jeg bla fordi jeg både har været ansat i industrien, i det offentlige og nu er selvstændig. Jeg vil altid kæmpe for sager der på sigt giver størst mulig værdi for flest mulige af Fredericias borgere.
Ved at prioritere uddannelse højt, kan vi løfte rigtig meget, både erhverv, kultur og tilflytning.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal forfølge en erstatningssag mod firmaet DanGødning for skaderne efter storbranden på Fredericia Havn februar 2016.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal tvinge ældre til at modtage rehabilitering (længst muligt i eget hjem).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen skal arbejde på at få farlige virksomheder væk fra bymidten, selvom det måtte medføre erstatning til disse virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg oplever ikke at der uoverstigelige problemer med at finde et job hvis man er blevet arbejdsløs efter at have et job. Problemet er mere at komme i job, hvis man ikke er etableret på arbejdsmarkedet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge pengene på at sikre gode uddannelser og skoler til vores børn og unge.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke der er stor forskel på land og by i Fredericia kommune. Der er dog et enkelt punkt der skal fremmes for yderområderne og det er at sikre at der er ordentlige bustider, så vores unge mennesker kan komme på uddannelse uden at skulle bruge over en time hver vej i transport. Det fremmer ikke målet om at højne antallet af unge der får en uddannelse i Fredericia.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har nogle helt unikke naturområder i kommunen, som vi ikke kan retablere igen hvis vi først udstykker til erhverv. Men vi har rigtig store erhvervsarealer der stadig ikke er udbygget (ved Danmark C) og her bør man fortsætte udbygning.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De udsatte områder indeholder mange gode mennesker og ressourcer som ikke bliver sat i spil i tilstrækkelig grad. Vi bør nytænke måder at få dem i spil, til glæde for både mennesker og økonomi.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en menneskelig ressource til rådighed som vi slet ikke bringer i spil. Vi kan kun blive rigere ved at mobilisere disse kræfter.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2016 - nu

Medlem af hovedbestyrelse Radikale Venstre

2016 - nu

bestyrelsesmedlem i Fredericia Radikale Venstre Radikale Venstre

Tillidsposter

2016 - 2017

Bestyrelsesmedlem WorkWays ApS

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Fredericia Fjernvarme

Uddannelse

1990 - 1993

Teknikumingeniør Energi, Odense Teknikum / SDU

2009 - 2011

Master Innovation og Ledelse i komplekse systemer, CBS / århus universitet

Erhvervserfaring

2017 - 2018

Direktør Workways ApS

2011 - 2012

Direktør Renescience A/S
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2016 - nu

Medlem af hovedbestyrelse Radikale Venstre

2016 - nu

bestyrelsesmedlem i Fredericia Radikale Venstre Radikale Venstre

Tillidsposter

2016 - 2017

Bestyrelsesmedlem WorkWays ApS

2018 - nu

Bestyrelsesmedlem Fredericia Fjernvarme

Uddannelse

1990 - 1993

Teknikumingeniør Energi, Odense Teknikum / SDU

2009 - 2011

Master Innovation og Ledelse i komplekse systemer, CBS / århus universitet

Erhvervserfaring

2017 - 2018

Direktør Workways ApS

2011 - 2012

Direktør Renescience A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik