PERSONPROFIL

Niels Henrik Bøggild Nielsen

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 12. februar 1965 i Rebil Skovhuse. Rold Skov. Himmerland. Gift 4 børn

A

Niels Henrik Bøggild Nielsen var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Niels Henrik Bøggild Nielsen blev ikke valgt ind.

Han er udlært tømrer, og han arbejder til daglig som holdleder i Vejle Kommune. Niels Henrik Bøggild Nielsen bor i Mølholm nær Vejle. Privat er han gift og far til fire.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 101 Socialdemokratiet in total 18456

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Niels Henrik Bøggild Nielsen (S). Stiller op til kommunal-valget, i Vejle kommune, for at gøre kommunen til den førende i forhold til natur og grøn omstilling, inden for alle områder. Der må ikke gås på kompromis når det gælder vores fælles ressourcer såsom: Vand;ren luft og fødevarer. Vejle skal have en strategi for grøn omstilling. Her ligger fremtidens vækst og arbejdspladser også gemt. Mine mærkesager: Folkelighed;Udsatte;Miljø og Lokal Bæredygtighed.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolen trænger til et gevaldigt løft, så flugten til de private skoler bliver bremset. Vores succesfulde samfund er grundlagt af mangfoldigheden som vores folkeskole har en stor andel i.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være kapitalens frie spil der skal bestemme, hvor der skal bygges. Vejle skal beholde de bynære skove og grønne områder. vandlinen skal også være offentligt tilgængelig.Der skal lægges klausuler ind i det private byggeri så lejeboliger prioriteres.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De grundlæggende velfærdsydelser, skal blive i kommunalt regi. Der må ikke gås på kompromis med kvaliteten.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den andel af borgere som benytter den kollektive trafik må man jo erkende, at det er en fiasko. Der skal tænkes helt anderledes stort for at få folk til at benytte offentlig transport, tænker der skal ske store struktur ændringer, og det vil jo koste mange penge. Men får det en stor procentdel af befolkningen til at benytte offentlig transport, er pengene jo givet godt ud.Desuden vil den miljømæssige gevinst blive stor.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den grønne omstilling,Naturen,Bæredygtighed og Miljø kan ikke prioriteres højt nok.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo flere vi kan få til at dyrke idræt jo bedre, de forældre der ikke selv har råd til at betale for deres børns og egne fritidsaktiviteter, skal kommunen betale for. Folkeligt, sundhedsmæssige og for trivsel generelt er dette vigtig.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Biblioteker og kulturhuse er vigtige elementer i en kommunes bestræbelser på at være en samlende enhed. Der er mange andre ting der kan hjælpe kommunens borgere i at mødes og føle samhørighed, et godt og veldrevet foreningsliv,koncerter og lignende er her en vigtig faktor.Naturen kan også være en samlende faktor.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udsatte kan simpelthen ikke hjælpes nok. De skal have den hjælp som behøves, så de igen kan blive en aktiv del af fællesskabet. Vi har i Vejle også lige haft en masse vrøvl og debat om udsatte i byparken, var der blevet sat ressourcer af i tide til de udsatte var dette problem aldrig opstået.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle kommune skal tage sit ansvar af fordelingen. Generelt set er optagelsen/integrationen af flygtninge/fremmede i Danmark Slået fejl.Vi kan ikke være bekendte at de kommer op til en tilværelse gemt væk i centre/lejligheder i lange perioder af deres liv.Hjælp i nær områderne vil hjælp flere. Vi kan tage flygtninge ind i det omfang, hvor vi kan tilbyde dem en ordentlig tilværelse og hvor vi undgår at skabe parallelsamfund/ghettoer. Hvis integrationen lykkes udgør de en kæmpe ressource.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Min mening er : tværtimod, tror simpelthen det er så svært at lave en udlicitering så detaljeret at de private aktører ikke har mulighed for at udnytte det, hvis de vil. Da høj indtjening ofte er det vigtigste barometer(ja så) falder serviceniveauet,

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tænker at regionerne skal afholde en større del af udgiften til dette område, for at det ikke bliver et spørgsmål om for regionen, at komme af med patienten hurtigst muligt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener at trivslen og indlæring vil blive bedre med færre elever pr klasse. Børn og viden er Danmarks vigtigste grundstof.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem der er på kontanthjælp bliver stresset for meget, der skal laves en ændring i den måde man sagsbehandler på, dermed ikke sagt, at de sagsbehandlere der er, ikke gør et godt stykke arbejde, det gør de. Selve opbygningen af konceptet/systemet bør ændres.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vejle skal den ikke sættes ned, da vi skal være en foregangs kommune på mange barometre og det kommer til at koste penge, men på sigt vil det kunne betale sig,ikke kun økonomisk set.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en fair fordeling og stillingstagen i forhold til de forskellige sager.Der hvor behovet er størst, de områder skal selvfølgelig også prioriteres først.Blot for at sige at Vejle city også har store problemer at slås med."Hjemløse, Udsatte).

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den unge som bevæger sig på kanten af kriminalitet, skal til knyttes en voksen/mentor for at få den rette vejledning i tide. SSP samarbejdet bør også prioriteres højt.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal etableres gode cykelstier alle steder i Vejle kommune, hvor det giver mening, så man kan komme sikkert frem, som sårbar trafikant. Dette er også en win win situation :)for ens egen sundhed og miljøet. Der er i år brugt mange penge på at vedligeholde veje i Vejle kommune. Trafiksikkerheden må der ikke gåes på kompromis med.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturen og miljøet i vores land er truet, der er for lidt sammenhængende natur til skade for biodiversiteten. Tænk blot på, hvor meget antallet af bier og insekter er faldet til skade for mange erhverv. Vi skal i Vejle bevare og udbygge vores bynære skove og grønne områder. Mange flytter til Vejle netop på grund af den smukke natur.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeligheden skal prioriteres højt, det vil give kampgejst og samhørighed. "Folkelighed"

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et eksempel er de ghetto områder/parallelsamfund som er skabt igennem de sidste mange år, her skal tilføres midler så vi får skabt et harmonisk samfund mellem alle kulturelle forskelligheder, så alle får en tilknytning samhørighedefølelse af at ville det danske samfund.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle kommune skal tage sit ansvar. Generelt set er optagelsen/integrationen af flygtninge/fremmede i Danmark Slået fejl.Vi kan ikke være bekendte at de kommer op til en tilværelse gemt væk i centre/lejligheder, i lange perioder af deres liv.Hjælp i nær områderne vil hjælpe flere. Vi kan tage flygtninge ind i det omfang, hvor vi kan tilbyde dem en ordentlig tilværelse og hvor vi undgår at skabe parallelsamfund/ghettoer.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt skal det offentlige stå for den personlige pleje.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inden for sundhedsvæsenet er det vigtig at prioritere så ingen grupper kommer i klemme. 2% kravet må afskaffes og større medarbejder ansvar implementeres og kontrol af medarbejdere fjernes så effektiviteten drives af lyst.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er yderst vigtig, ikke mindst for det enkelte barns udvikling på alle tænkelige måder, men også for mangfoldigheden i samfundet. Børn og viden er Danmarks vigtigste grundstof.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle er en kommune i vækst og vi skal ikke væksten for vækstens skyld. Vi skal tiltrække de rigtige virksomheder, de som satser på en bæredygtig produktion, som Vejle kommune skal være behjælpelig med at udvikle. Tænker også at vækst gerne må komme/fordeles til nogle af center byerne i kommunen og her er Give oplagt med dens placering.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Betragter grundskylden som en slags bondefangeri og det bryder jeg mig ikke om. Man må bearbejde lovgivningen ordentlig fra starten af, så borgerne i dette land ved, hvad de har at rette sig efter.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Tømrer, Aalborg Tekniske skole

Erhvervserfaring

Holdleder Vejle Kommune
A

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Tømrer, Aalborg Tekniske skole

Erhvervserfaring

Holdleder Vejle Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik