PERSONPROFIL

Niels Møller Jessen

Kristendemokraterne

Spidskandidat i Haderslev
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 3. februar 1959 i Strandelhjørn Gift 3 børn

K

Niels Møller Jessen var i år 2017 kandidat for Kristendemokraterne til kommunalvalget i Haderslev kommune og til regionsrådsvalget i Region Syddanmark. Niels Møller Jessen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Niels Møller Jessen har flere tillidsposter i partiet, og han er bl.a. hovedbestyrelsesmedlem for Kristendemokraterne.

Niels Møller Jessen er oprindeligt uddannet landmand, og han arbejdede som selvstændig landmand fra 1982 til 2000. Han fortsatte herefter som bl.a. pædagogmedhjælper i en børnehave og lærer på en friskole. Han har siden uddannet sig som kirketjener, hvad han arbejder som i dag. Privat er Niels Møller Jessen gift, og han har tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 140 Kristendemokraterne in total 394
KV 2013 Personlige stemmer 188 Kristendemokraterne in total 446

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg vil arbejde for en kommune i balance. Børnene er hele grundlaget for at opretholde kommunens fremtid. Udviklingen i kommunen er vigtig for at bevare arbejdspladser og indbyggere i hele kommunen og derved mindske centraliceringen til centerbyerne. Kommunens andel af ældre over 90 vil i 2023 udgøre 1% af kommunens indbyggere, så derfor skal vi forholde hos aktivt til denne udfordring, såvel på pleje , som på boligområdet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør stoppe al planlægning af vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør ske en tidligere beboer inddragelse i sager om opsætning af vindmøller og muligheden for at at lade overskuddene tilfalde lokalområdet, i stedet for spekulanter.

2 Jobcentret behandler ikke borgerne med fornøden hensyntagen og respekt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at kontakten altid foregår på et menneskeligt ligeværdigt plan.

3 Kommunen er for dyr i drift i forhold til andre kommuner i landsdelen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omkostninger til administration og kontrol bør altid holdes under opsyn.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kollektiv trafik er af stor betydning for vore børn og unge i forhold til skole og uddannelse, men afstandene i kommunen berettiger også til gratis bustransport af 65+ , altså en ligestilling med de unge.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er langt fremme men det kan jo altid gøres lidt bedre.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsområdet har et fornuftigt budget men der vil altid kunne ske forbedringer og omfordelinger af midlerne. Bedre planlægning i udnyttelsen af bestående anlæg.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En kommunal underskuds sikring, kan sikre et yderligere udbud af kulturelle tiltag og koncerter, men som udgangspunkt må varen sælge sig selv og løbe rundt.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at udbygge samarbejdet med anerkendte organisationer så som Parasollen m.m. kan kommunen yde en bredere støtte til socialt udsatte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kun i det tilfælde at vi ikke formår at integrere dem, men ved integration kan de blive et gode for et område. Fordi vi ikke formår at lære dem om vore værdier og demokratiets styrke.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke tjenes penge på at udføre menneskelig omsorg og pleje. Effektivitet for at tjene penge vil medføre mindre omsorg for det enkelte menneske, og dermed en forringelse af livskvaliteten.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Finder at der allerede foregår en god genoptræning og opfølgning i kommunen, men tidlig indsats skal have høj prioritet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

KD ønsker klasseassistenter i 0-3 årgang for at fremme inklusionen og tidlig forebyggelse, såfremt det ikke geografisk er muligt at nedbringe elevtallet i de enkelte klasser.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der stilles krav til de arbejdsløse og det fra dag et. Her vil vort forslag om en mentor ordning også kunne komme i anvendelse, samtidig med at indstillingen til hvad et arbejde er uddybes.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten har ligget fast i nogle år og kommunens budget viser nu et mindre overskud, som giver mulighed for at fastholde og udbygge kommunens velfærd. Jeg sætter pris på at alle betaler sin del, altså ingen skatteunddragelse eller sort arbejde.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerbudgettet er her et glimrende redskab til at få pengene til at række længere. Ildsjæle tænker anderledes end ansatte. Ved budget overskud er det et område som kan tilføres flere midler uden at det skal indgå i budgettet hvert år.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

KD går til valg på at der kan tilknyttes en voksen mentor til unge med problemer omkring overgangen til det selvstændige voksenliv. Der afsættes 1 million til aflønning af disse frivillige mentorer med lyst til at hjælpe de unge på ret vej.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Infrastrukturen er vigtig i kommunen og herunder også cykelstier, så der skal afsættes mindst 10 millioner til formålet pr år i næste periode.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen tager allerede et fornuftigt hensyn til natur og miljø, dette fastholdes i kommende periode. Der findes heldigvis egnede arealer til udstykning uden uoprettelige natur værdier, i kommunen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Finder at kommunen allerede bruger et stort beløb pr. indbygger på dette område.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har udfordringer i visse områder og derfor finder jeg det nødvendigt at fortsætte denne proces. Vi må forsøge at undgå parallel samfund i vores kommune.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at integration skal kunne lykkes, er det vigtigt at de er en del af samfundet , med sprog, arbejde og et sted at bo.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundydelserne i ældreplejen skal ikke være afhængig af indkomstforhold, tilgengæld finder jeg det rimeligt at der kan tilkøbes yderligere ydelser af dem der har råd og som ønsker det.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidelse er en ulykkelig til stand og bør understøttes bedst muligt af hensyn til den enkelte og familien/pårørende. Forebyggelse skaber store besparelser på længere sigt.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi går til valg på klasseassistenter i 0-3 årgang ved stort elevtal og en faglig forsvarlig normering i daginstitutionerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen kunne stille byggegrunde til salg for interesserede til netto omkostningspris og åbne mulighederne for etablering på nedlagte landbrugsejendomme.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskyld er en ekstra skat for dem der ejer fast ejendom og det rimelige heri vil altid kunne diskuteres.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 159 Kristendemokraterne in total 4809

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg vil arbejde for en kommune i balance. Børnene er hele grundlaget for at opretholde kommunens fremtid. Udviklingen i kommunen er vigtig for at bevare arbejdspladser og indbyggere i hele kommunen og derved mindske centraliceringen til centerbyerne. Kommunens andel af ældre over 90 vil i 2023 udgøre 1% af kommunens indbyggere, så derfor skal vi forholde hos aktivt til denne udfordring, såvel på pleje , som på boligområdet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt man udebliver finder jeg det i orden med et gebyr, men ellers ikke,

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lægehelikopter skal indgå i fremtidens beredskab for alle i regionen.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiske lidelser kan ikke bare klares uden omsorg og opfølgning.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fremmer uligheden i samfundet.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At klumpe tingene sammen skaber store udfordringer på transport og logistik området.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Visse ruter med få passagerer kan ændres til tilkalde ruter eller køres med Flextrafik.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Kristendemokraterne

Uddannelse

Kirketjener, Svendborg
Erhvervsuddannelse Landmand, Hammerum

Erhvervserfaring

Kirketjener
K

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Kristendemokraterne

Uddannelse

Kirketjener, Svendborg
Erhvervsuddannelse Landmand, Hammerum

Erhvervserfaring

Kirketjener

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik