PERSONPROFIL

Ole Lynggaard Jørgensen

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Vejle
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 17. maj 1955 i Aarhus Gift 2 børn Bor i Vejle Kommune

B

Ole Lynggaard Jørgensen var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i Vejle kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Ole Lynggaard Jørgensen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han har været opstillet for partiet i kommunen siden valget i 2013.

Ole Lynggaard Jørgensen underviser til daglig i samfundsfag på handelsskolen ved Campus Vejle. Han har tidligere bl.a. været trælasthandler, revisor og leder i det private erhvervsliv. Ole Lynggaard Jørgensen er desuden bestyrelsesmedlem og kasserer for lærerforeningen FLSH. Privat er Ole Lynggaard Jørgensen bosat i Vejle. Han er gift og har to børn.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Skole og uddannelse
  • Socialpolitik
  • Ældreområdet
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

- Vil dele rigdom og viden. Godt for alle og for afskaffelsen af fattigdom.
- Lige vilkår for alle. Også handicappede og pensionister.
- Stærkt erhvervsliv. Godt for velfærden.
- EU for velfærd og fred. Godt for det Danmark vi kender.
- Stop klimaforandringerne. Er også flygtningepolitik.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi lever primært af den private sektor, så jobs i den offentlige sektor må så blive efter behov og skal kunne bæres at aktiviteten i den private sektor. Ellers går det galt.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark skal gælde danske overenskomster - det skal der ikke være tvivel om.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fair med en hurtigere genoptjening, hvis ikke den blot misbruges til igen at gå på en ny dagpengeperiode.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private tilbud er begrænset - og har mere karakter af et frit og hurtigere tilvalg.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være kosmetiske behandlinger der ikke skal betales via vores skatter, men almindelig sundhed mv. skal være gratis og med lige adgang for alle.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid en afvejning, som må ske på et lægefagligt grundlag. Nogle gange kan de samme penge måske anvendes bedre på andre måder i sundhedssystemet.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være lighed for loven. Men hvis man i sin adfærd viser at “man ikke vil Danmark”, ja så kan udvisning være en mulighed.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke alle skal kunne komme Danmark. Men vi skal kunne tage kvoteflygtninge og ægtefæller med hjem fra udlandet mv.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal kunne hjemtage udenlandske ægtefæller. Vi har rigtig mange der rejser ud og som der finder kærligheden. Men det må ikke kunne misbruges til indvandring udenom de regler der ellers er gældende.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uligheden vokser. Flere rige og flere relative fattige og folk under fattigdomsgrænsen. Mindre ulighed skaber et bedre, sundere og stærkere samfund for os alle. Også for de rige.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være enkelte der udnytter de sociale systemer, men ellers vil langt de fleste gerne se sig selv som nogle der har et arbejde. Der kan så være flere årsager til at de ikke har job og her skal der være bedre hjælp og vejledning af få. Alle har nogle ressourcer der kan bruges.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for mange børn lever i relativ fattigdom og bliver mærket af det. F.eks. ikke råd til at komme til børnefødselsdage, fodbold osv. I øvrigt skulle kontanthjælpsloftet få flere i beskæftigelse - hvilket kun er sket i meget begrænset omfang. Så børnene betaler her en høj pris for en resultatløst politik.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusionen er mange steder blevet en spareøvelse. Blot et “vanskeligt”barn for meget kan ødelægge det for de andre børn og for det inkluderede barn selv. Vildt alvorligt og skadeligt for alles udbytte af skolegangen.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mange er skoledagen blevet for lang.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mange karakter og test giver elever stress og angst. Er også usikker på hvor meget det gavner kvaliteten for undervisningen. Sagt her af en underviser.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre har et legitimt behov for ordentlig pleje og omsorg - en legitimitet der er sparet op gennem et helt liv. Her er man afhængig af andre hjælp og velvilje når man ikke mere kan selv.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi lever længer og derfor skal vi også senere på pension. Men har man haft et hårdt arbejdsliv skal man selvfølgelig ikke arbejde længere, men have mulighed for at gå tidligere på pension. Alle skal have lige muligheder for en ordentlig pensionsttilværelse.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til et almindeligt liv skal der ikke betales ekstra for pleje og omsorg. Har man særlige behov, der ikke er luksuspræget skal det også være gratis.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skal der ske skattelettelser må det starte i bunden af skattesystemet. Når vi ellers har betalt velfærdssamfundet regninger kan der så også ske lettelser i topskatten.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Umuligt at forholde sig til - det er en evig diskussion. Men det må her handle om at alle kommuner får lige vilkår til at udbyde offentlig service på plejehjem, daginstitutioner , skoler osv.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal kun være EN momssats. Det er det letteste at styre for Skat. Skal der være lavere priser på f.eks. børnemælk må det ske ved tilskud.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Offentlige investering kan og vil styrke økonomien. Selvfølgelig er der investeringer der er bedre end andre.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne har fået mange lettelser. At drive virksomhed i er effektivt samfund som det danske er en fordel og det bør man også bidrage til som virksomhed.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har højtlønnede medarbejder, men Danmark har også en konkurrencekraft der berettiger de høje lønninger. Gode og veluddannede medarbejder der passer deres job.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige regler for alle børnefamilier. I forvejen ydes der støtte efter indkomst til daginstitutioner mv.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange børnefamilier er hårdt presset på tid og penge. For penge kan de købe tid - hvis da ikke pengene så vil gå til øget forbrug?

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Unge har ikke godt af for meget øl og vin. Kan unge få et sundere forhold til at drikke ved en anden aldersgrænse vil det være fint. Spørgsmålet er så om det er en grænse der kan håndhæves i praksis?

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland skal behandles ordentligt, men håndfast. Vi skal samarbejde med Rusland mht. samhandel osv.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Speciel efter at USA stiller sig tvivlende overfor Europa - bør vi se på om ikke det bedste ville være et selvstændigt Europa som modvægt til Rusland, Kina og USA.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skal vi afhjælpe flygtningestrømme, forurenende produktion i tredjelande mv. skal vi nærmere give mere i ulandsbistand - meget gerne sammen med lande der har en meget større økonomi end os. Så vil der virkelig kunne ske en mærkbar forandring. Vi må så, i Danmark, gå foran og vise det gode eksempel.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alvorlige forbrydelser kalder på hårde straffe og isolering fra det almindelige samfund. Men der er gode resultater og god økonomi i at have fokus på resocialisering. Godt for den enkelte og samfundet.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Personfalig vold skal bekæmpes effektivt. Der må så tages udgangspunkt i det der hjælper bedst. Fængsel, behandling e.lign.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 år er en grænse vi har haft i mange år. Er man under 15 år skal man have hjælp af de sociale myndigheder, hvis noget går galt. Når noget er gået galt er det sket for længe siden hvor myndigheder og forældre har svigtet. Så tidlig indsats her vil hjælpe meget.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal genbruge og heldigvis ser det ud til at der på flere områder er ved at være god økonomi i genbrug - hvilket selvfølgelig tegner godt for genbrugstanken.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være incitamenter til at tænke grønt, men ikke i et omfang så danske virksomheder ikke kan klare sig mod udenlandske virksomheder. Sker det eksporter vi jo blot forureningen.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fint med incitament til at fremme elbiler. Blot skal elforsyningen kunne følge med og det man taber i bilafgifter skal så skaffes på anden vis, hvis ikke det skal gå ud over velfærden.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen er reelt ikke blevet mere effektiv end den var før. ( med baglandspatruler osv ) Man kan fortsat komme ubemærket over grænsen, hvis det er det man vil.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den magt der er afgivet er i væsentligste aftalt og er velvalgt i samspillet med de andre lande. Men der vil altid i et samarbejde med andre være noget man skal give for at få noget andet - det kan selvfølgelig være lidt irriterende nogle gange.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er imod lejre hvis de ikke fører til en forandring til det bedre - må kun være midlertidigt. Ellers skal årsagerne til at mennesker søger mod Europa afhjælpes med div. støtte.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener vi har en effektiv offentlig sektor. Blot skulle man begrænse nogle opgaver og så bruge ressourcerne bedre. F.eks. på Skat, mere sundhed osv.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er meget administration. Også for meget. Lad flere faglige medarbejdere få større faglig frihed og spar så på noget administration, kontrol og dokumentation.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for meget det ikke kører eller har kørt ordentligt.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt effektivt bliver hegnet nok ikke. Men vigtigt at beskytte et erhverv her mod sygdom. Måske skulle der også være aftaler om hjælp fra lokale jægere?

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke rimeligt at nogle skal tåle en ulempe her - for at andre kan have en beskeden fordel på deres elforsyning.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fint med handel i Danmark - men også fint med en begrænsning i forbrug af usunde fødevarer via afgifter.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 303 Radikale Venstre in total 2525
KV 2013 Personlige stemmer 110 Radikale Venstre in total 2836

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Lige udviklingsvilkår for børn og unge, også de med særlige udfordringer.
Lighed i sundhed og akutberedskab.
Fremme brugen af vedvarende energi.
Værdige forhold for ældre medborgere.
Gode rammer for erhvervslivet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtig med en god skole - der er god plads til forbedringer. Børn og unges uddannelse er realt det eneste "råstof", der kan sikre fremtidens velfærd for den enkelte og for samfundet.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uanset leje- eller ejeboliger skal alle have mulighed for at bo godt. Det at bo attraktivt kan opfattes på flere måder. Centralt, grønt, udsigt osv.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mange dårlig eksempler på at det ikke går godt..

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er og vil blive øget pladsproblemer for biltrafikken. Så kollektiv trafik skal øges så der er et realt alternativ til biltrafik i såvel Vejle by som ud i oplandet.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt med genbrug - der ikke uendelige ressourcer. Godt for såvel miljøet og for økonomien.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har et passende niveau, måske der skal investeres i ekstra og bedre haller?

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et passende niveau for nuværende.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo bedre hjælp til socialt udsatte, jo hurtigere bliver de en mindre byrde. Måske ligefrem en ikke længere en byrde.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Håndteret korrekt skal og bør flygtninge blive e ressource. De skal blive en del af samfundet og bidrage til samfundet for på den måde at blive en ressource. Rimeligt at stille krav til flygtninge og de har også en forventning om at få mulighed for at klare sig selv, hvilket de jo vel realt har gjort indtil deres ankomst til Danmark. Helt uværdigt når mennesker ikke for muligheden for at klare sig selv. Selvfølgelig er der nogle med særlige behov for hjælp som der skal tages ekstra hensyn til.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Måske, men ellers set flere eksempler på at det ikke går godt. Ofte typisk også en serviceforringelse.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er uenig i at det samlet vil koste flere penge totalt, hvis man bruger flere penge på genoptræning. På sigt kan der nem spares mange penge til andre tilbud når man får en god genoptræning. Hvilke jo også for den enkelte giver en bedre livskvalitet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for stor klasser er ikke godt for læringen i klassen. Især hvis klasses elever er forskellige kander være særligt behov for færre elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fin vækst i beskæftigelsen og god hjælp til omskoling.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke lavere skat, så længe der forsat er behov for forbedringer af skoletilbud, daginstitutioner, ældreomsorg osv.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Yderområderne er vigtige for natur, bosætning, småerhverv mv. Her kan det være aktuelt at sikre at der ikke sker tilbagegang - evt. måske ligefrem fremgang så alt ikke klumpes sammen i f.eks. Vejle, med de lemper det kan medføre mht. bl.a. trængsel.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt at unge får et godt ungdomsliv. Ikke laver kriminalitet mv. til skade for dem selv, deres omgivelser og belaster samfundsøkonomien senere med fængsel og sociale ydelser.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er trængselsproblemer og de vokser. En af de "billige" og sunde måder at lette trængslen på er bedre forhold for cykellister. Især vægt på sikre forhold omkring børns skoleveje, da de ikke har samme trafikale erfaringer som voksne.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturområder bliver i fremtiden endnu vigtigere at have end i dag. Erhvervsejendomme skal være andre steder- hvilket ikke bør volde problemer.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveau er passende efter min opfattelse.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mit indtryk er at niveauet er fint og der sker gode fremskridt. Boligforeninger og kommunen arbejder godt her er mit indtryk.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt at flygtninge bliver integreret og en del af samfundet så de også kan få job og betale skat. Godt for flygtningene og for samfundet samt samfundsøkonomien.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I princippet bør det base være i orden så der ikke er behov for ekstra ydelser. Nogle kan tidligere have fået dækket ekstra behov - hvorfor de så kan forsætte med det ved egenbetaling.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidelser er, efter min opfattelse, fortsat overset og delvis tabubelagte sygdomme. Her er hurtig og effektiv indsats vigtig. Både for den enkelte og de pårørende med alle de omkostninger såvel menneskelige som økonomiske, der ellers vil løbe på. Samt for samfundsøkonomien:

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er sparet for meget på daginstitutionerne. Vigtig med en god start for de små børn . Godt for børnene og godt for deres senere udvikling i skolen og voksenlivet. Det må ikke kun være en pasningsordning at være i en daginstitution.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rigtig fint med flere arbejdspladser - og det gerne fordelt på hele kommunen. En attraktiv kommune bliver også vurderet på uddannelse, fritidstilbud, natur, kultur osv.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden skal være retfærdig. Der skal være skatteindtægter til for at drive vores velfærdssamfund. Dette er en af mange måder at opkræve skat på. Tror at man forhåbentlig har en model vi alle kan accepter.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 811 Radikale Venstre in total 23926

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Lige udviklingsvilkår for børn og unge, også de med særlige udfordringer.
Lighed i sundhed og akutberedskab.
Fremme brugen af vedvarende energi.
Værdige forhold for ældre medborgere.
Gode rammer for erhvervslivet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er neget administrativ arbejde, der ikke er patientrettet. Fint med dokumentation, men kan og bør i et vist omfang erstattes af tillid og faglighed spm medarbejderne besidder.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pt. kører det godt, men på sigt skal man sikre at det ikke er blevet en for kostbar drift.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sagen er undersøg uden at der af den grund er fremkommet et grundlag der er stærkt nok til en sag mod Carl Holst..

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhed er en fælles central opgave vi alle skal kunne benytte os af. Brugerbetaling her opfatter jeg som ekstra skat og rammer samfundets svageste patienter.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomi skal ikke have indflydelse på den enkeltes sundhed. Kan bliv dyrt for den enlige mor med flere børn!

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har krav på en ordentlig og rimelig tilgang til dem almene læge.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommer helt an på hvordan man samarbejder.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fint med supersygehuse til de tunge opgaver, men lokale sygehuse kan få lettere sundhedsopgaver DR bedst ligger tæt på brugerne.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtig med sikker og stabil drift på et aftalt kvalitetsniveau kan privatisering være en mulighed.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lighed bør også være gældende på akutområdet, så bopæl ikke har betydning for hvor god hjælp man får. Hurtig og korrekt hjælp er også billig hjælp på sigt. Behøver ikke at være en ekstra omkostning.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især vigtigt at sikre grundvand, fødevareproduktion og boligområder.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtig for ikke at tømme yderområderne for unge og ældre. En

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fint med lokalt tilbud på ungdomsuddanelse, men det koster så på valgmuligheder, studieretninger osv. Men ikke længere væk end at man søger uddannelsen fra hjemmet.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De tunge sygehusopgaver løses bedst her. Andre opgaver kan flyttes til kommunerne eller staten efter behov.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Området er underprioriteret og rigtig mange mennesker bør have bedre og tidligere hjælp.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der model er brugt op. Man kan ikke tvinge flere besparelser igennem på den måde. Derimod skal der styres og planlægges ud fra helheder og ikke enkeltydelser med taxamer mv.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forbyggelse er vejen gram for os som patienter, men der spares nåde på behandling og længere sygdomsforløb.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kan også være en måde at vælte offentlige ydelser over på egenbetaling. Men ok til de de ikke kan eller vil vente på en venteliste af forskellige private årsager.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Væksten bør bredes ud hvor det er muligt. Sundt for nåde by og land.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ok , i det omfang det er miljømæssigt forsvarligt og ikke er til ulempe for lokalbefolkningen.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Få passager kan også være udtryk for dyre busbilletter og for få afgang. På den måde tømmer man et lokalområde for passager. De flytter eller får flere biler.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt at sikre en rimelig fordeling af ungdomsuddannelse geografisk, men helst ikke for meget på bekostning af et bredere udbud af uddannelsesretninger og studeforløbsretnibger.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Radikale Venstre

2014 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2006 - nu

Bestyrelsesmedlem og kasserer FLSH

Uddannelse

1978 - 1983

Civiløkonom, Handelshøjskolen i Kolding

Erhvervserfaring

1995 - 2019

Handelsskolelærer Campus Vejle
B

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Radikale Venstre

2014 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

2006 - nu

Bestyrelsesmedlem og kasserer FLSH

Uddannelse

1978 - 1983

Civiløkonom, Handelshøjskolen i Kolding

Erhvervserfaring

1995 - 2019

Handelsskolelærer Campus Vejle

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik