PERSONPROFIL

Pernille Vermund

Nye Borgerlige

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Bor i Helsingør Kommune

D

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Økonomi
  • Bureaukrati
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Danmark har brug for et borgerligt parti, der vil løse udlændingepolitikken fra bunden.

Staten har fået for meget magt over danskerne og årtiers fejlslagen udlændingepolitik ødelægger vores frie og trygge samfund.

Borgerlige politikere har siddet med magten i landet i næsten to årtier, men vi lever stadig i landet med et af verdens højeste skattetryk.

Og politikerne har i årevis lovet at få styr på udlændingepolitikken, men deres lappeløsninger virker ikke. Problemerne bliver stadig større år for år.

Det er tid til at vende udviklingen.

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden, politikerne skal bestemme mindre og danskerne skal have friheden og trygheden tilbage.

For mig er udlændingepolitikken vigtigst. Får vi ikke løst den, så kan alt andet være lige meget.

Derfor har Nye Borgerlige tre ufravigelige krav til enhver, der ønsker vores opbakning til at danne regering.

- Asylstop
- Udvisning af kriminelle udlændinge efter første dom
- Udlændinge skal forsørge sig selv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løndannelsen er ikke et område politikerne skal beskæftige sig med. Det er arbejdsmarkedets parter, der i Danmark aftaler lønnen. Politikerne skal lovgive mindst muligt om arbejdsmarkedsforhold, men til gengæld holde justits med, at de regler, der er, bliver overholdt.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige mener, at alle bør forsikre sig mod arbejdsløshed. Vi mener også, at dagpengesystemet skal finansieres af arbejdsmarkedets parter og ikke over skatten.Til gengæld skal arbejdsløshedsforsikringen være mere fleksibel, så man kan tilkøbe sig større dækning og eventuelt også en kortere optjeningsperiode gennem en højere præmie.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor skal være mindre –ikke større. Der er ansat 6.000 flere i den offentlige sektor alene i 2018. Den udvikling skal vendes, så den private sektor bliver større og den offentlige mindre.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke afgørende om sundhedsydelsen leveres af et offentligt hospital eller et privat, men at sundhedssystemet afbureaukratiseres. Alt for mange ressourcer bruges på kontrol, skemaer og administration. Politikerne skal bestemme mindre og fagpersonerne mere. Det vil i sig selv give mere plads til, at private udbydere af sundhedsydelser kan komme frem og konkurrere på pris og kvalitet med det offentlige.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler allerede omkring 16 procent af udgifterne til sundhed gennem brugerbetaling på især medicin og visse behandlinger. Så længe skatten er så høj, skal der ikke indføres yderligere brugerbetaling.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør altid ligge en lægefaglig prioritering til grund for de behandlinger, der tilbydes i sundhedssystemet. Det er almindeligt anerkendt, at nye behandlingsmetoder er dyre. Men Danmark er et rigt land og skal i fremtiden kunne tilbyde sine borgere den nyeste og bedste behandling. Derfor er det afgørende, at Danmark fører en vækstpolitik, som vil gøre den samlede kage større, således at der også i fremtiden vil være råd til et moderne sundhedsvæsen.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikerne har skabt et problem for de danskere, der rejser ud og forelsker sig i en udlænding. Det er svært at få sin livsledsager med til Danmark. Der er uddelt statsborgerskab alt for mange indvandrere, som henter deres ægtefælle i deres tidligere hjemland og lever deres liv efter mellemøstlige værdier. Politikerne har lappet på deres egne fejl ved at gøre det vanskeligere for alle danskere at få en ægtefælle hertil. Mange danskerne bliver uskyldige ofre for en mislykket udlændingepolitik.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udenlandske statsborgere skal udvises konsekvent og efter første dom. Det skal skrives ind i loven, at disse paragraffer har forrang frem for afgørelser ved den europæiske menneskerettighedsdomstol.

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden. Stramninger i form af lappeløsninger virker ikke. De betyder i bedste fald, at udviklingen går langsommere, men stadig i den forkerte retning. Der skal indføres et totalt asylstop. Flygtninge skal udelukkende hjælpes i nærområderne. Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom, og så skal udlændinge, der kommer her til selvfølgelig forsørge sig selv. Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke kun ydelsernes størrelse, der afholder folk fra at tage et arbejde. Der er andre barrierer såsom et meget formynderisk og kontrollerende system i jobcentrene, som koster rundt med de syge og gør alle raske til klienter, der betyder mere. Det skal vi tage et opgør med. Desuden skal gevinsten ved arbejde være større. Skatten skal ned og ydelserne aftrappes langsomt, så hver krone, man selv tjener, betaler sig. Og så skal retten til offentlig forsørgelse knyttes til statsborgerskabet.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den økonomiske ulighed i Danmark er meget lille. Det er ikke noget problem, at uligheden målt som gini-koefficient er steget lidt i de senere år. Problemet i Danmark er, at velfærdsstaten ikke hjælper de svageste godt nok. De psykisk syge, de hjemløse og børn i udsatte positioner har ikke nogen gavn af den store omfordeling, der foregår gennem den høje skatteopkrævning.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil langt hellere forenkle systemet, således, at syge mennesker kommer væk fra kontanthjælpssystemet, og de raske tilbydes en basisydelse på 6.000 kroner skattefrit uden modkrav i forbindelse med, at kontanthjælp og en række andre supplerende ydelser fjernes. Desuden skal alle tegne en arbejdsløshedsforsikring.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikernes skolereform har lagt skolerne i en spændetrøje. Nye Borgerlige vil sætte skolerne fri af politikernes omklamring og dermed sikre, at blandt andet skoledagens længde afgøres på den enkelte skole.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Karakterer og prøver i skolen er et godt værktøj for både lærere og elever. Desværre er de nationale tests lavet for politikernes og DJØF’ernes skyld. Nye Borgerlige mener, at tests i folkeskolen skal tilrettelægges og udføres efter skolens, lærernes og elevernes behov – ikke for at tilfredsstille politikernes behov for kontrol.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det politiske diktat til skolerne er gået for vidt. Det bør være en faglig vurdering, som bør ligge til grund for, om en elev har bedre af et specialskoletilbud. Det bør også være den enkelte skole, der fastlægger retningslinjer for, hvor mange inklusionselever en klasse kan rumme, eller en lærer overkomme.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke sikkert, at pensionsalderen behøver at blive hævet yderligere end aftalt med velfærdsforliget fra 2006. Men det er afgørende, at pensionsalderen hæves med den forventede levealder. Det vil også afhjælpe problemet, hvis flere får mulighed for at spare mere op til deres egen alderdom.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det er ikke nødvendigt. Det vil være en god idé at lade flere af pengene følge den ældre, så den ældre i større omfang kunne vælge frit blandt private til at få den hjælp, der er behov for.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver flere ældre danskere i de kommende år. Samfundet skal blive rigere for at kunne opretholde den samme velfærd til de ældre, de syge og de svage. Løsningen er, at få pengene til at yngle gennem investeringer i private arbejdspladser, udvikling innovation og produktion. Løsningen er ikke at flytte rundt på pengene eller opkræve flere penge i skat. Den samlede kage skal blive større, og det bliver den kun ved, at vi sænker skattetrykket og sætter gang i væksten.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et meget stort problem for et mindre antal kommuner, og et mindre problem for et stort antal kommuner. Samlet set er udligningsordningerne både uretfærdige og så komplicerede og uigennemskuelige, at de virker ødelæggende for det kommunale selvstyre. Der bør være en klarere sammenhæng mellem den skat man betaler til kommunen og den service kommunen leverer. Det vil kræve en gennemgribende reform af hele systemet.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Topskatten er en ren misundelsesskat, som er væksthæmmende og stærkt forvridende for økonomien. Nye Borgerlige vil indføre en flad skat for alle, hvor de, der tjener mest, betaler mest, fordi den løn, de betaler skat af er højere.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Differentieret moms i denne form er endnu et forsøg på at regulere borgernes adfærd efter politikernes ønsker og personlige præferencer. Hvis man skal sænke momsen, hvilket i sig selv kræver stor finansiering ved besparelser andre steder, skal det ske for alle fødevarer, som man kender det fra blandt andet Tyskland.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønningerne i Danmark er ikke for høje. Det er skatten, der er for høj, så virksomhederne belastes, uden at lønmodtagerne får tilsvarende mere at råde over.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en falsk forestilling, at en større offentlig sektor giver højere velstand. Det forholder sig omvendt. Den offentlige sektor er blevet så stor og kontrollerende, at den hæmmer danskernes frihed til at skabe øget velstand. I stedet skal de offentlige udgifter koncentreres på kerneområder, så vi bruger færre penge, men bruger dem bedre på kernevelfærd og på forskning og uddannelse.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Beskatning af virksomheder hæmmer væksten og velstanden i vores samfund. Så længe pengene bliver i virksomhederne, er der ingen grund til at beskatte dem. Når pengene udbetales i form af udbytte eller løn til ansatte og ejere, skal beskatning finde sted. En afskaffelse af selskabsskatten vil give konkurrencefordele til danske virksomheder, øge den økonomiske vækst i vores samfund og medføre både lønstigninger for medarbejderne og højere ydelser til danske folkepensionisterne.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske familier skal have øget deres økonomiske råderum. Ikke gennem flere tilskud, men ved at vi sænker eller fjerner en række afgifter, der tynger familiernes økonomi. Nye Borgerlige vil blandt andet halvere afgiften på benzin og el samt helt fjerne registreringsafgifterne samt en række afgifter på almindelige forbrugsvarer som øl, vin, spiritus, is og chokolade.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil give danskerne mere frihed til at bestemme mere selv – også over deres egne penge. Med mere frihed følger også et større ansvar til at tage vare på sig selv, når man kan.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke brug for flere forbud i Danmark. Der er brug for større personligt ansvar. Det er først og fremmest forældrenes opgave at opdrage deres børn til et sundt alkoholforbrug

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland er med Putin i spidsen ikke en venlig nabo. Det er gået ud over Ukraine, og Rusland truer også de små baltiske lande. Det skal vi gennem NATO sørge for at beskytte os selv og hinanden imod. Men Rusland er også en partner i den vestlige kulturkreds, og på længere sigt bør vi i Vesten arbejde for, at de europæiske demokratier kommer på bedre fod med Rusland.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks forsvar er forankret i NATO, og det skal det forblive. NATO-samarbejdet på tværs af Atlanten skal styrkes –ikke svækkes. EU bør ikke beskæftige sig med forsvar. EU bør reduceres til et handelssamarbejde.

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil fjerne udviklingsbistanden helt til fordel for bedre frihandelsaftaler med de fattige lande. Over skatten skal vi kun betale til nødhjælp og til drift af FN’s flygtningelejre i nærområderne.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Retssikkerheden for unge under 15 år, der begår kriminalitet, halter. De bliver i dag anbragt af de sociale myndigheder uden at blive stillet for en domstol, uden tidsbegrænsning af ”dommen” og med ringere ankemulighed end en 15-årig. Derfor vil vi sænke den kriminelle lavalder og sikre, at en eventuel sanktion kun udstås sammen med jævnaldrende, samt at formålet med sanktionerne er opdragelse og resocialisering.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straf for vold og voldtægt bør sættes op. Kriminelle udlændinge skal slet ikke resocialiseres. De skal udvises konsekvent og efter første dom. For danske fanger, bør der være et resocialiseringsprogram, der sikrer færre tilbagefald og giver håb hos den indsatte om, at der er en vej til en normal tilværelse, hvis man vælger at yde en personlig indsats og tage ansvar for sit eget liv.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffene for vold og voldtægt er ude af trit med befolkningens retsfølelse. Derfor skal straffene sættes op. Straf tjener både som afskrækkelse og som et middel til at undgå selvtægt i et retssamfund.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige går ind for at fjerne registreringsafgiften på alle biler. Det er en dum afgift på mobilitet, som koster arbejdspladser og hæmmer den økonomiske vækst. At sænke afgiften på elbiler alene løser kun et lille problem, men vil være bedre end ikke at lette afgifter overhovedet.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt at håndtere affald på en måde, så mest muligt kan genanvendes. Initiativerne skal dog drives af fornuft og ikke af ideologi. Der skal være økonomisk rimelighed i de mål om genanvendelse, der stilles op.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgifter på forurening skal dække de udgifter samfundet påføres. De skal ikke bruges som en pengemaskine for staten.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være grænsekontrol både ind og ud af landet. Ind i landet, fordi det er afgørende, at vi har styr på, hvem vi lukker ind og har mulighed for at afvise udviste og uønskede på grænsen. Ud af landet for at kunne fange og afsløre tyvebander, der hver dag uhindret kører ud af landet med tyvekoster.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal have hjælp udelukkende i nærområderne. De skal ikke herop. Men EU-lejre i Nordafrika løser ikke problemet, med mindre vi først afskaffer muligheden for at søge spontan asyl. Og gør vi det, forsvinder behovet for at oprette og drive lejre. Vi kan i stedet for vælge at øge støtten til de FN-drevne lejre i de områder, hvor flygtningene er og behovet for hjælp er størst.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige går ind for frihandel og for et arbejdsmarked, hvor virksomhederne kan få arbejdskraft fra udlandet, når behovet er der.Men det er afgørende, at love, der gælder i Danmark, vedtages af det danske folketing og ikke i EU. Derfor er vi modstandere af den politiske union, som det gamle EF har udviklet sig til. Vi ønsker, at danskerne skal have deres nationale suverænitet tilbage, så danskerne selv afgør, hvad og hvor meget, der skal samarbejdes om.

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er foregået en DJØF’isering af den offentlige sektor i mange år. Akademiske stillinger er oprettet på bekostning af kerneydelserne. Nye Borgerlige vil blandt andet lukke jobcentrene og derved frigøre 9.000 offentligt ansatte til gode produktive jobs i den private sektor. Jobcentrene koster fire milliarder kroner om året i ren administration. Og de får kun ganske få mennesker i arbejde.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrden af regler og love vokser år for år. Alene dagpengereglerne fylder 29.000 sider. Antallet af DJØF’ere i staten er næsten fordoblet siden Anders Fogh Rasmussen blev statsminister i 2001.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering kan være et godt værktøj, men er ikke en mirakelløsning og ofte meget bureaukratisk. Det vil ofte være en bedre løsning at lade pengene følge borgerne og privatisere udbuddet af velfærdsydelser. Så sikrer man på en enkel måde, at kvalitet og pris følges ad. Privatisering giver større konkurrence og plads i markedet til flere udbydere.

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil gerne afsætte de ekstra penge, det koster, at grave kablerne ned. Højspændingsmaster skæmmer i landskabet. Vi har et fælles ansvar for at værne om vores smukke kulturlandskab.

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal beskytte de danske dyr og danske landmænd bedst muligt. Hvis et hegn langs grænsen vil fungere som et effektivt værn imod, at afrikansk svinpest spreder sig til danske dyr, så skal værnet opføres.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgifter på grænsehandel skal helt væk. Det vil være et værn mod butiksdøden i Sønderjylland og give besparelser til alle danskere, som i dag rammes af afgifterne.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2015 - nu

Partiformand Nye Borgerlige
Folketingskandidat Nye Borgerlige

2014 - 2015

Folketingskandidat Det Konservative Folkeparti

2010 - 2012

Byrådsmedlem Det Konservative Folkeparti

Erhvervserfaring

2006 - nu

Arkitekt Vermund+Gere arkitekter MAA

2011 - 2015

Arkitekt Mutiform Design

2001 - 2006

Arkitekt - tegnestueleder HS White arkitekter A/S
D

Politiske hverv

2015 - nu

Partiformand Nye Borgerlige
Folketingskandidat Nye Borgerlige

2014 - 2015

Folketingskandidat Det Konservative Folkeparti

2010 - 2012

Byrådsmedlem Det Konservative Folkeparti

Erhvervserfaring

2006 - nu

Arkitekt Vermund+Gere arkitekter MAA

2011 - 2015

Arkitekt Mutiform Design

2001 - 2006

Arkitekt - tegnestueleder HS White arkitekter A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik