PERSONPROFIL

Peter Barner Steinbrenner

Alternativet

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Hedensted

Bor i Hedensted Kommune

Å

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Miljø og klima
  • Socialpolitik
  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Du skal stemme på mig og mit parti, Alternativet, fordi vi ser det vigtigste emne i valgkampen og den fremtidige politik, som "klimaet". Alt anden politik er reelt "ligegyldig", hvis vi ikke gør noget for vort klima. Vi har efterhånden fået så mange "advarsler" om klimaforandringer, som bør få os alle til at fokusere på klimaet.
Vi er dybt afhængig af vores natur, vores klima, den rene luft, sunde madvarer m.m.; -så derfor skal vi politikere sætte "klimaet øverst på dagsordenen"!
Flere og flere er blevet "økologiske forbrugere, "genbrugere", men vejen er lang endnu!
Vi skal fjerne afgifterne på el-biler, så den enkelte forbruger kan få råd til at køre klimavenligt.
Vi skal opprioritere den offentlige/kollektive trafik, så den kan hjælpe borgerne til få dækket transportbehovet på en forsvarlig måde, som tager hensyn til også tyndt befolkede områder. Offentlig transport bør være gratis!
Regionerne skal bevares, da vort sygehusvæsen ALDRIG bør styres centralt - og langt væk fra borgerne

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal støtte ledige borgere, som i deres situation ofte har andre "problemer" i deres samfundsmæssige situation. I stedet bør vi hjælpe dem med at blive klar til arbejdsmarkedet via uddannelse, social hjælp i bred forstand og med en "forståelse og ikke dømmende" støtte. Reelt er udgiften til understøttelse for lav; - og hvis alle fik økonomisk støtte, som de kan leve af, - ville det ikke være en reel udgift; da der jo ville komme "indtægter til det offentlige via skat og moms"!

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kræve, at alle på arbejdsmarkedet får overenskomst bestemt løn og vilkår;- og slå hårdt ned med bøder til "underbydere" i respekt for "den danske model" og vores nødvendige fagforeninger, som har æren for vores høje levestandart.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det værste vrøvl, jeg længe har læst!

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ALDRIG. Det vil kunne medføre at borgere med meget lav indkomst ikke får den behandling, som de kunne have behov for. Unge studerende ville ligeledes komme i "et betalingsdilemma", da de måske fravælger og besparer udvalgte ydelser.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må vel være en vurdering fra medicin til medicin, før man kan "fravælge". Der bør forøvrigt lægges stort pres på medicinalindustrien om rimelige priser, som svarer til forbruget. De store "overskud", som industrien har på en del af deres præparater er helt urimelige.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ikke generalisere og der bør være hensynstagen for disse borgere m.h.t. hvor længe, de har boet i landet. Ved gentagen kriminalitet kan en udvisning være nødvendig, men altid med en vurdering af, om "støtte og vejledning" kan få borgeren "på rette vej", så resocialisering kan give dem muligheder for at fungere uden kriminalitet.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er uacceptabelt at alle ikke danskere er en "fare for landet"! Rigtig mange par er tvunget til at leve i "landflygtighed", selvom de sagtens kan klare sig selv i Danmark. Det fremmedhad og angst, som gennem de sidste årtier er "politiseret" skal væk.

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men har gennem de seneste årtier ført en "fremmefjendsk " politik, som kun ser udlændinge på en negativ måde, frem for at støtte integrationen - og erkende, at vi har brug for den arbejdskraft, de tilbyder. Utroligt at opleve et socialdemokrati "glemme deres historiske humanisme og sociale forståelse" for at få vælgeropbakning. Kravene til alle udlændinge er alt for store for en del udlændinge, som har traumatisk oplevelser med sig.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må baseres på individuelle skøn.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vist sig, at man ofte "belaster" klasserne med mere uro, større opmærksomhed på "de inkluderede" = fagniveauet falder. Det kan være svært at se, hvem det gavner med dette tiltag, da mange af de "inkluderede" ikke kan fungere i store klasser, - ikke får den pædagogiske opmærksomhed, som de har behov for, - ikke bliver integreret, men "tilsidesat", - de andre elever lærer mindre osv.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eleverne fokuserer i alt for stor grad på prøver, tests og karakterer, så de "presser sig selv". Dette pres skaber stress, præstationsangst, konkurrencementalitet, pres fra omgivelserne m.m.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle de intentioner, som reformen havde, er ikke blevet indfriet. Tvært imod er eleverne blevet mere presset og dagene er blevet længere - uden nogen effekt. De såkaldte "lektiecafeer", Fælles forberedelse bruges ikke optimalt, men "inddrages " ofte som ekstra tid i de fag, som ligger efter eller før! "Bevægelsesbegrebet" er heller ikke optimalt, da det afhænger af meget kreative lærere, som kan "finde relevant" motion som "brud" i den megen "sidden stille"!

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da, vi får flere ældre, bør der naturligvis være behov for flere ressourcer. Vi kunne evt. finde midler fra den store "lystbåde-flåde", som ligger i næsten alle vore havne. Sæt " miljøafgifter" på bådene efter størrelse og motortype!

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da vi bliver ældre, er det måske rimeligt med en højere pensionsalder, men der bør være individuelle hensyn, som tager højde for belastende, nedslidende arbejdsområder. Man kunne også "nedtrappe" over en årrække med færre arbejdsdage/-timer. På den måde beholder man den "erfarne" arbejdskraft, som endda kan være med til at "oplære" nye medarbejdere. Tilbud om "motion på arbejde", flere pauser, frugtordninger m.m. kunne ligeledes fremme "evnen til at blive noget længere.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er jeg imod brugerbetaling, men ældre med stor formue bør kunne afkræves en betaling for en del ydelser.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lavere moms på udvalgte fødevarer og ydelser, som gavner miljøet giver reelt større indtægter, da "forbruget" af disse vil stige; - og derfor udligne besparelsen. Højere moms på andre varer bør undgås, da momsen er rigelig høj! Vi skal desuden fjerne moms og afgifter på fx elbiler, alternative energiformer, så vi fremmer miljøpolitikken og sænker CO2-mængden.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores lønniveau bygger på meget høje priser på fødevarer, transport og bolig. Ser man på prisen på et almindeligt parcelhus, er der ofte ingen sammenhæng med de reelle byggeomkostninger og den "vurderede salgspris"! Løn er jo også en størrelse, som giver skatteindtægter til det offentlige, så vi borgere kan leve i et samfund, der hjælper med at "sikre et liv i tryghed og sikkerhed"! Vi er et rigt land, som har råd til at hjælpe alle borgere til et anstændigt liv uden afsavn.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger af, om vi samfundsmæssigt får gavn af "besparelsen"! Hvis det gavner beskæftigelsen og økologien/energiforbruget/CO2-belastningen.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er "berømte for en ungdom, der drikker mere end unge i andre lande!" Trist rekord, som kræver en pædagogisk indsats både offentligt og i familierne. Her har vi brug for en "kulturændring"! Der skal være mere kontrol med butikker, som sælger alkohol, så "overtrædelse" giver "repressalier".

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har jeg vist svaret på et andet sted!!

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men med udgangspunkt i familiernes indtægt, Det er ikke altid pengene, der hjælper: Andre ordninger, som flere "barselsdage", barnets flere sygedage, nedsat arbejdstid i de første år med barn m.m.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Vi hører til et af de rigeste lande, som har en pligt til at hjælpe, hvor der er behov. Vi kunne dog yde en bedre hjælp, hvis pengene går til projekter, der giver mulighed for "selvforsyning"; - og ikke bare yde støtte, som vi risikerer støtter et ikke demokratisk styre, der intet gør for deres borgeres velfærd og livsvilkår.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Men vi er med i EU, så vi skal ikke stå alene i bestræbelserne på at få en bedre dialog og samarbejde. Vi skal heller ikke "altid gøre, som USA", men turde at tage stilling på eget grundlag. Vi er en flok selvstændige stater, som repræsenterer EU som en helhed; - og ikke som USA´s forlængede arm.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU skal ikke have egen hær, da baggrunden for EF/EU overhovedet intet har med militær strategi, men baserer på samarbejde, fælles regler, ingen told m.m. NATO har den opgave!

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tvært i mod!! Vi skaber blot mere kriminalitet ved "tidlid straf", da vore fængsler ofte "udvikler " forbrydere. IGEN ER FOREBYGGELSE og tidled indsats en nødvendighed. Ressourcerne er givet godt ud, da den jo kan hindre en senere "fordyrende afstraffelse". En målrettet "pædagogisk indsats" ved første gangs kriminalitet er en udgift, som med tiden vil være "en besparelse"!

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Højere fængselsstraffe har ALDRIG haft nogen effekt, hverken her eller i lande med hårdere straffe. Vi skal satse meget mere på den resocialisering, som fængsling reelt har som mål. Derudover skal vi "forebygge", oplyse, lære respekt for hinanden og i skolerne "lære børnene normer for medmenneskelig omgang med respekt for forskellige kulturer. Hashhandel "fastholder sælgerne i et kriminelt magtmiljø, som fremmer ulovligheder!" Derfor skal hashhandel legaliseres - og styres af det offentlige.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturligvis! Vi skal "forebygge" via tættere kontakt og længere kontakt med børnefamilie i de første 6-7 leveår, så de får en bedre mulighed for at "opdrage, socialisere og demokratisere" børnene. Samfundet har en forpligtelse som vejleder for unge børnefamilier, som ikke altid kan klare opgaven "at være forældre"!

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meget enig; - og tendenserne viser heldigvis en større og større forståelse for genbrug. Genbrug er jo pseudonym med mindre produktion, som ofte hindrer øget CO2.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan ikke gå for stærkt! Vi SKAL tænke miljø, miljø, miljø og derfor give alle mulighed for at kunne investere i en billig el-bil!

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meningsløs "kontrol, som ingen virkning har, men kun koster en kolossal masse ressourcer i arbejdstimer og løn. TV2 eller DR har jo bevist, at det er nemt at komme ind i Danmark via de små grænseovergange. Det er naivt at tro, at grænsekontrol hindrer kriminalitet og "flygtninge i at komme ind i landet!"

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en nødvendig forpligtelse i EU-samarbejdet, som gør at vi må tage en stor del af fælles beslutninger.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ideen kan være god, da man så beholder tilknytningen til sin kultur og derfor ikke bliver mødt med krav om helt radikale kulturændringer. MEN der skal være en mening med sådanne lejre; - og ikke bare en løsning, som hindrer "en flugt til Europa"! Jeg har reelt endnu ikke set lejre som de nævnte, der "hjælper de flygtede"; - men tvært i mod forlænger opholdet, så deres opvækst foregår i lejrene!!!!!

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et velfærdssamfund, som bør styres af det offentlige som en pligt over for borgerne/skatteyderne. På den måde hjælper vi borgerne ud fra et samfundsmæssigt syn; - og ikke ud fra et "indtægtstyret" servicesyn!

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nok svært "generelt " at finde besparelser, men der kunne nok "støvsuges" flere steder. OG topstillinger bør ikke honoreres med så høje lønninger, som de bliver. OG aftrædelseshonorarer skal ligeledes "modificeres" til en fornuftig størrelse!

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores vand er vigtig, så vi skal passe på det og forlange at både landbrugere og øvrige jordbrugere skåner miljøet med højeste prioritet. Økologiske landbrug fungerer fint uden disse sprøjtemidler, så det ER muligt at dyrke landbrug uden at tilføre kunstig næring.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have styrket og udbygget den kollektive trafik, så borgerne får mulighed for billig transport, så privatbilismen begrænses. Det kræver lokalpolitik, som sørger for at dække borgernes behov for transport til en rimelig pris og inden for en rimelig transporttid.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt urimeligt at "reparere en fejlslagen politik" med tvang og trusler. Ghettobegrebet er urimeligt og bør fjernes i respekt for de borgere, som er glade for deres boligområder. Der skal i stedet satses på støtte til " at få uddannelse, -komme i arbejde,- inddrage kulturer i et fælles samarbejde med alle etniske grupper.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 21 Alternativet in total 255

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Alternativet

Tillidsposter

2014 - 2018

Formand Rask Mølle og Omegns Idrætsforening

Uddannelse

1999 - 2004

Pædagogisk Diplomuddannelse Ledelse, JVCU

1977 - 1981

Professionsbachelor Lærer, Gedved Seminarium

Erhvervserfaring

1981 - nu

Underviser Horsens VUC og HF

2017 - nu

Mentor og vejleder Ungeenheden Rørkærgård

1992 - 2002

Afdelingsleder AMU-center Horsens
Å

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Alternativet

Tillidsposter

2014 - 2018

Formand Rask Mølle og Omegns Idrætsforening

Uddannelse

1999 - 2004

Pædagogisk Diplomuddannelse Ledelse, JVCU

1977 - 1981

Professionsbachelor Lærer, Gedved Seminarium

Erhvervserfaring

1981 - nu

Underviser Horsens VUC og HF

2017 - nu

Mentor og vejleder Ungeenheden Rørkærgård

1992 - 2002

Afdelingsleder AMU-center Horsens

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik