PERSONPROFIL

Peter Martin Pedersen

Partiet Klaus Riskær Pedersen

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds

Bor i Herning Kommune

E

Mærkesager

  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • EU
  • Hospitaler og sundhed
  • Børn og ungeområdet
  • Bureaukrati

Med kandidatens egne ord

- Børn og Unge
- Sundhed og Uddannelse
- Privatliv og frihed

Det politiske landskab i Danmark trænger til fornyelse.

Fornyelsen tror jeg ikke på kan komme fra de etablerede politiske partier. Fornyelsen skal komme fra borgerne, i et repræsentativt Demokrati.

Vi skal sammen finde og udvikle løsninger der er holdbare i længden, og gerne ved at droppe mistillid og kontrol, til fordel for respekt og tillid.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med ændringer i den nye Ferielov til månedsvis optjening skal de andre områder på beskæftigelsesfronten følge med, og gøres mere fleksible. 12 måneder er for længe så hurtigt arbejdsmarkedet kører.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må sagkundskaben tage stilling til.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et mindre bidrag f. eks til privatpraktiserende læge synes jeg er OK. Til gengæld synes jeg man kan tage spørgsmålet om at forbedre ordningerne i fht. tandpleje.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten blander sig alt for meget i folks privatliv, også på dette område. Pt. diskrimineres danske statsborgere der forelsker sig i en fra udlandet, i fht. EU borgere der gør det samme, da de hurtigere kan få ophold i Danmark med ægtefællen eller kæresten efter EU-reglerne.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den har efter så mange stramninger nået et rimeligt leje.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal ikke være for bagateller eller særlovsforseelser, men gentagne volds- og røveridomme bør føre til udvisning. Voldtægt og voldtægtsforsøg bør føre til udvisning. Vi skal have aftaler i stand med mulige hjemsendelseslande.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt kan ikke gøres op i penge... og så længe den mindste fællesnævner er stor nok, er det ikke noget problem at der er forskel i indkomster og velstand. Hvis vi skal tiltrække de aller skarpeste hoveder til vore virksomheder skal de også have en ordentlig løn.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den lave arbejdsløshed er det ikke ydelserne der er problemet i sig selv, tror jeg. Men mange tilskud burde fjernes og så i stedet visiteres til borgerløn i 2 eller 5 år af gangen.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerløn vil løse mange administrative problemer, og vil give kontanthjælpsmodtagere højere livskvalitet. Og kommunen slipper for at skulle foretage en række kontroller af borgerne.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men man bør måske kigge på om den nuværende timefordeling og placering/skemasætning er den mest hensigtsmæssige for børn, forældre og lærere. Desuden skal frtidstilbud integreres i folkeskolen i større grad.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nationale tests skal blive bedre, men børn har godt af også at blive udfordret intellektuelt. Det kommer de alligevel til at blive senere i livet på arbejdsmarkedet.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først nå længere med en bedre pritoritering decentralt, og større grad af selvstændighed og medbestemmelse til SOSU-assistenter og plejepersonale. Det de higer efter er ikke nødvendigvis flere penge, men mere fleksibilitet, medbestemmelse og ikke mindst respekt for faget. Vi skal også uddanne flere SOSUere.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er dog svært at spå om hvordan verden ser ud om 10 år.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil måske kunne forebygger nogle sygdomme og øge sundhedsniveauet.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fair nok.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For eksportvirksomheder, så OK, men internationale aktører og tech giganter skal ikke slippe. Fordelingen af SKAT skal balanceres bedre, så virksomhederne betaler en lidt større del af kagen, og lønmodtagerne lidt mindre.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

DK er det dyrt land at leve i...

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland er et "næsten-naboland" med mange forskellige facetter. Jeg tror vi i mange henseende kan kigge mod øst, uden at gå på kompromis med egne danske værdier. Der er i forvejen et stort samarbejde med "Øst" og det må gerne udbygges.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

VI har råd til at bidrage til at give andre lande et løft. Det er mere bæredygtigt for os på den lange bane.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er for store/brede emner at udtale sig meningsfyldt om.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kunne godt hedde 14 år, da vi ser flere og flere unge børn der begår voldsom kriminalitet. Til gengæld skal stemmeretsalderen også følge med ned.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et godt eksempel er pantstationerne, som mange er glade for da det sparer tid og penge, og ikke mindst er godt for miljøet. Der skal også gøres noget i fht. madspild og overforbrug.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe den virker er det ok.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når man ser på hele kaos omkring Brexit. er jeg personligt glad for at DK ikke gør sig selv sådan til grin på den store scene. EU skal dog blive bedre til at forklare sig i medlemslandene for at holde sammen på samarbejdet.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have MENA landene med i et forpligtende samarbejde, så vi undgår gentagelser af kaos i fht. økonomisk migration fra disse lande.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Større grad af lokalt selvstyre. Og så skal det offentlige også blive bedre til at kommunikere success historierne ud til borgerne.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver brugt for meget tid og energi på regneark, og kontrol for kontrollens skyld. Særligt inden for Sundhed/pleje og Uddannelse, er der for langt fra lederniveau og til den ansatte på gulvet.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fødevaresikkerhed er meget vigtig at sikre, også i produktionsleddet.

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke længere den store forskel på priserne, og grænsehandel i fht. slik og søde sager er "soooo last year"

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det kan sikre forsyningssikkerheden bedre er det nok at foretrække. Vi kan være foregangsland i Europa på området.

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Partiet Klaus Riskær Pedersen

Uddannelse

1995 - 2003

cand. jur. Jura, Aarhus Universitet

1991 - 1993

HHX handel og kontor, Ikast Handelsskole

1994 - 1994

Kører, Skydecentralen Tung Mortér , II Dronningens Livregiment Værnepligt, Nørre Uttrup

Erhvervserfaring

2017 - nu

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

2011 - 2017

Legal Consultant Witt Hvidevarer A/S

2007 - 2010

Sekretariatschef Dansk Autohjælp A/S (Nu SOS international)
E

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Partiet Klaus Riskær Pedersen

Uddannelse

1995 - 2003

cand. jur. Jura, Aarhus Universitet

1991 - 1993

HHX handel og kontor, Ikast Handelsskole

1994 - 1994

Kører, Skydecentralen Tung Mortér , II Dronningens Livregiment Værnepligt, Nørre Uttrup

Erhvervserfaring

2017 - nu

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

2011 - 2017

Legal Consultant Witt Hvidevarer A/S

2007 - 2010

Sekretariatschef Dansk Autohjælp A/S (Nu SOS international)

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik