PERSONPROFIL

Peter Wade

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 10. oktober 1957 i Canada Gift 2 børn

F

Peter Wade var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Peter Wade blev ikke valgt ind.

Peter Wade (SF) stiller op til kommunalvalget, i Vejle Kommune, som repræsentant for Socialistisk Folkeparti. Han har været medlem af SF Vejle siden 1993 og har i perioderne 2000-2002 og 2005-2006 været formand for den lokale afdeling af Socialistisk Folkeparti. Ved kommunalvalget i 2013 var Peter Wade kandidat til byrådet, men han blev ikke valgt ind. Peter Wade er uddannet fra Frederikshavns Tekniske Skole, og han arbejder til daglig som miljøtekniker i Vejle Kommune.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 99 Socialistisk Folkeparti in total 4358
KV 2013 Personlige stemmer 134 Socialistisk Folkeparti in total 3218

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Det betyder meget for mig, at byrådet fremmer borgerinddragelse og ser positivt på borgernes engagement. Borgerne, virksomheder og organisationer der er berørt af forandringer, skal ikke
altid have ret, men de skal kunne fornemme, at de er blevet hørt og fair behandlet. Og de skal have adgang til de informationer som er nødvendig, for at kunne bidrage aktivt. Blandt mine mærkesager er: Miljø og klima -Forandring af trafikvaner - fra bil til gang, cykling og offentlig transport. Børn – der skal sikres ordentlig med ressourcer til børn og unge – særligt vil jeg arbejde for en
væsentlig forbedring af normeringer i daginstitutioner. Det er her forebyggelse begynder. Miljø – forandring af forbrug i en mere bæredygtig retning, hos de enkelte borgere og i offentlige og private virksomheder/institutioner. F.eks. med fokus på plastikforurening af luft og vand.
Langsigtede klimainvesteringer så der sikres endnu bedre mod oversvømmelser.
Fokus på sundhed og forebyggelse - bl.a. fokus på ensomhed, beskæftigelse, gode livsvilkår for alle, ikke mindst for dem der har vanskelige sociale og økonomiske forhold.
Åbenhed og inddragelse - eksperimenter med nye dialogformer, bl.a. ved udformningen af politik og strategier.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for at styrke børn og unge området bredt set, også daginstitutioner.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af kørte km i private biler skal nedbringes kraftigt

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke mindst er der behov for at styrke miljøet for lokale udøvende kunstnere.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal tilbydes ordentlige boligforhold og rimelige økonomiske rammer gerne med hjælp til styring. Det kræver en ekstra indsats fra kommunerne.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen er spørgsmålet stillet uheldigt enten/eller op. Men sådan er budgetforhandlinger ikke. Man kan hæve budgettet for et helt emneområde.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal sikres en balance men der skal også prioriteres i forhold til de emner der politisk betragtes som vigtige drivkræfter i hele kommunens udvikling. Det kan give nogle geografiske skævheder.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle skulle være ret godt med også med bidrag fra staten.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog mener jeg hele sundhedsindsatsen skal styrkes. Så dette og lignende spørgsmål er stillet grundlæggende skævt op.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er enig i BUPL's målsætninger om minimumsormeringer.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler i høj grad om hvordan man bruger de penge der pt er afsat til formålet. Jeg mener ikke der skal afsættes flere midler og er imod nedsættelse af erhvervsskatten dækningsbidrag. Erhverv skal bidrage til kommunens fælles infrastruktur, kultur mm

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

1987 - 1989

Miljøtekniker Frederikshavns Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2007 - nu

Miljøtekniker Vejle Kommune
F

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

1987 - 1989

Miljøtekniker Frederikshavns Tekniske Skole

Erhvervserfaring

2007 - nu

Miljøtekniker Vejle Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik