PERSONPROFIL

Pia Tørving

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 10. september 1954 i Odense Single 2 børn

A

Pia Tørving (S) har siden 2009 været regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, i dag er hun medlem af Forretningsudvalget og Sundhedsudvalget, Videnskabsetisk Komite, Uddannelsesudvalget, RAR; SOSU Fyn og Hospice Fyn.
Hun genopstiller for partiet i Region Syddanmark ved det kommende valg.

Udover at være regionsrådsmedlem arbejder hun som formand HK Kommunal Midt. Hun har igennem tiden efter- og videreuddannet sig med bl.a. merkonom, kommunen, TR-uddannelse og har en diplomuddannelse. Privat har Pia Tørving to børn og 4 børnebørn og er bosiddende i Odense. Pias interesser er bøger, kunst og rejser.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 6473 Socialdemokratiet in total 154901
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 7601 Socialdemokratiet in total 171645

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Min erfaring, mit menneskesyn og ikke mindst min energi og interesse for vores region - vil gøre en forskel. Politiske emner er blandt andet Lighed i Sundhed, En psykiatri vi kan være stolte af, et sammenhængende sundhedsvæsen og sociale klausuler og kædeansvar.
For mig er det afgørende, at vi sætter fokus på og understøtter - Det gode patientforløb - Der skal skabes gode og sammenhængende patientforløb, så patienterne får en hurtig diagnosticering og en effektiv behandling. Et vigtigt fokuspunkt er samtidig vores nye sygehusbyggerier, hvor vi tager afsæt i nutiden - men skal bygge til fremtiden. Sundhedsvæsenet i Region Syddanmark er til for borgerne, og vi skal være fremsynede i vores tankegang. Psykiatrien skal på finansloven og vi skal ha’ større fokus på vores psykiatriske patienters levetid.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mulighed for to udsagn i samme spørgsmål. Personalet forsøger at holde kvalitete trods for mange arbejdsopgaver. Ja = for mange opgaver Nej = kan jeg ikke svare generelt ..... men det kan ske kvaliteten reduceres i forhold til standard.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - for kvaliteten er nødvendigvis ikke bedre i det private - lægerne er de samme, der så ikke kan disponeres over i offentligt regi. Efterbehandling og fejl i det private lander i offentligt regi.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi kan tiltrække de rigtige specialer til vores region - så borgerne kan behandles "lokalt". Det kræver supersygehuse.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tilgængelighed er vigtig for de unge gennemfører en ungdomsuddannelse

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må aldrig være pengepungen der afgør en mulig behandling.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid godt med et "lokomotiv" men man skal også huske de nødvendige vogne...ellers bliver regionen delt i to - hvilket ikke er til gavn for nogen.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt for bosætningen at der er offentlig transport i yderområderne - så det er en del af et offentligt transportsystem - nogen ruter giver overskud mens andre giver underskud.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2009 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Handelsgymnasiet Vestfyn

Uddannelse

Diplomuddannelse

Erhvervserfaring

2007 - nu

Formand HK Kommunal Midt

1981 - 2007

Konsulent Odense Universitetshospital
A

Politiske hverv

2009 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Handelsgymnasiet Vestfyn

Uddannelse

Diplomuddannelse

Erhvervserfaring

2007 - nu

Formand HK Kommunal Midt

1981 - 2007

Konsulent Odense Universitetshospital

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik