PERSONPROFIL

Poul Martin Filtenborg

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Gift 2 børn

V

Poul Martin Filtenborg var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Poul Martin Filtenborg blev ikke valgt ind.

Han har været aktiv i Venstre i mere end 40 år. Han er uddannet ejendomsmægler og bankrådgiver. Han har tidligere arbejdet som bl.a. bankrådgiver i Vejle, selvstændig ejendomsmægler i Give-Jelling og forsikringskonsulent. Privat er han gift med Kirsten, og sammen har parret to børn samt fire børnebørn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 105 Venstre in total 18285

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

1) Køb Give Sygehus, som bør ændres til Vejle kommunes Sundhedshus - med læger, sygeplejersker, røntgen og genoptræning i bl.a. varmtvandsbassin. Nuværende funktionærboliger bør udlejes eller sælges. Man kunne gøre som Aalborg kommune har gjort med Rehabiliteringscenter i Mou, som ovenikøbet er selvfinancierende - eller man kunne gøre som på Tarm Sygehus med lægehus, sundhedscenter, røntgen, jordemoder, misbrugsrådgivning, øjenlæge, kiropraktor og fys.
2) Vejle kommune skal være mere erhvervsvenlig. Det er Venstres mål i den kommende valgperiode at afskaffe dækningsafgift på erhverv. Et sundt og godt erhvervsklima + gode rammevilkår for erhvervslivet er nogle af forudsætningerne for vækst og flere jobs. Dialogen mellem kommune og erhvervsvirksomheder bør styrkes og udbygges, så den foregår i øjenhøjde med virksomhederne. Vejle kommune skal fastholde sin position - med en af de laveste personskatte-satser i Vest-Danmark.
3) Ny midtjysk motorvej Give-Haderslev skal aflaste Vejlefjordbroen, E45 og Vejle by + hjælpe Billund Lufthavn. Hvis man ikke snart gør noget, vil trafikken igen sande til (=irriterende spildtid, som koster penge) på/omkring Vejlefjordbroen. Det er vigtigt, at den nye motorvej kommer så tæt på Billund Lufthavn som muligt. Billund Lufthavn - med 3,1 mio. passagerer årligt - er den eneste internationale lufthavn i Nord-Europa, som IKKE har motorvejsforbind. Lufthavnen betyder rigtig meget for Vejle kommune, som for øvrigt er den største aktionær i lufthavnen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre i Vejle kommune vil skabe Danmarks bedste folkeskole. Trivslen hos Vejle kommunes elever er den næsthøjeste i Danmark. Fagligt klarer eleverne i Vejle sig bedre end landsgennemsnittet, men det faglige skal højnes.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre ønsker et varieret boligudbud overalt i den geografisk store Vejle kommune. Det betyder et udbud af både ejer- og lejeboliger, sådan at borgeren har flere valgmuligheder.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle kommune skal tage hånd om de svageste. De bedste løsninger opnåes ved at tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov. Dvs. indrette fleksible systemer, der indretter sig efter borgeren. Fint at det kommunale system får konkurrence, men Venstre vil ikke gå på akkord med kvaliteten.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle kommune vækster for tiden. Vækst og trafik hænger sammen. Infrastruktur bliver et tema i de kommende år. Venstre vil også sikre, at den kollektive trafik fungerer. Sammenhængskraften i hele kommunen skal forbedres.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejles borgere har i mange år været førende i Danmark m.h.t. at affaldssortere. Ny teknik og/eller nye opfindelser gør måske, at vi om få år bliver endnu bedre til at affaldssortere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I 2018-budget er der afsat ekstra midler til Kultur- og Idrætsudvalget.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En forudsætning for, at en kommune er attraktiv at bo i, er også, at der findes et rigt og varieret kulturliv. Nye kulturtiltag er en investering i, at nye borgere flytter til kommunen og bliver nye skatteborgere.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle kommune skal tage hånd om de svageste, så de, der ikke selv kan, altid får den støtte og hjælp, der kræves, for at de kan leve et værdigt liv

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi møder alle flygtninge med en forventning om, at de hurtigt vil lære dansk, samt at de vil hurtigt på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, sådan at de senere kan komme på arbejdsmarkedet

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere og fair konkurrence holder det kommunale system oppe på tæerne for at yde den bedste service. I bedste fald fører det til bedre service for borgerne - måske endda for lidt færre penge.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre går ind for den tidlige indsats og forebyggelse. Vi går naturligvis også ind for genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre i Vejle kommune vil skabe Danmarks bedste folkeskole. I 2018-budget er der afsat flere penge. Hver enkelt skole har et frirum til at beslutte antal elever i klasserne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle kommune er den kommune i Syd-Danmark med færrest borgere på overførselsindkomst. De ledige skal mødes med respekt og en beskæftigelsesindsats, der giver mening, men også en forventning om, at de både kan og vil hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre ønsker at fastholde kommuneskatten. Vejle har en af de laveste i kommuneskatte-satser i Vest-Danmark.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I budget 2018 er der afsat ekstra midler til Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere forebyggelse i Vejle kommune fører til bedre velfærd. De stærke unge er indstillet på uddannelse og på at komme i arbejde. Vejle kommune skal tage hånd om de svageste i samfundet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i 2018-budgettet afsat midler til trafiksikre skoleveje og til cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vejle kommunes kommuneplan er nøje overvejet, hvor naturen skal plejes, og andre steder, hvor det er hensigtsmæssigt at udlægge nye erhvervsarealer. Vi skal passe på vor unikke natur og miljø, som skal overleveres til næste generationer, men vi skal nødvendigvis også have noget at leve af.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En forudsætning for, at en kommune er attraktiv at bo i, er også, at der findes et rigt og varieret kulturliv. Nye kulturtiltag er en investering i, at nye borgere søger til Vejle, og bliver skatteborgere i Vejle.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere forebyggelse fører til bedre velfærd. Flertallet af ressourcestærke borgere klarer sig selv. Vejle kommune skal tage sig af de svageste, så de, der ikke selv kan, altid får den støtte og hjælp, der kræves, for at de kan leve et værdigt liv.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at flygtninge hurtigt lærer dansk, og kommer enten i arbejde eller videreuddannelse. Integration og uddannelse er en investering, som lønner sig - til gavn for både den enkelte borger og for samfundet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bedste løsninger skabes ved at tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov. Dvs. fleksible systemer, der indretter sig efter borgeren. Basis ældrepleje skal tilbydes alle. Hvis borgeren ønsker at tilkøbe luksus-ældrepleje, så er det OK.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I budget-2018 er der afsat ekstra penge til Voksenudvalget, som bl.a. har ansvar for sindslidende.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I budget 2018 er der afsat ekstra midler til styrkelse af daginstitutioner - med en fortsat målsætning om det gode børneliv og en styrket førskoleindsats - flere hænder i daginstitutionerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle kommune skal være mere erhvervsvenlig, sådan at kommunen bedre kan konkurrere med nabokommunerne om at tiltrække nye virksomheder, nye jobs og nye skatteborgere.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På sigt skal grundskylden længere ned i Vejle kommune.

Kandidaten på de sociale medier

Erhvervserfaring

Rådgiver
V

Erhvervserfaring

Rådgiver

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik