PERSONPROFIL

Preben Friis-Hauge

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Varde
Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 7. december 1961 i København Gift 2 børn

V

Preben Friis-Hauge (V) har siden 2007 været byrådsmedlem i Varde Kommune, hvor han er formand for Plan- og Teknikudvalget. Han startede sin kommunalpolitiske karriere i Ølgod Kommune, hvor han var byrådsmedlem fra 1997-2007.

Udover at være byrådsmedlem så har Friis-Hauge været regionsrådsmedlem i Region Syddanmark siden 2009. Her er han medlem af Miljøudvalget samt Udvalget for Regional Udvikling.

Ved siden af det politiske arbejder han som major i Forsvaret på Varde Kasserne. Privat er Preben Friis-Hauge gift med Birgit, og sammen har parret to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 602 Venstre in total 11788
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 667 Venstre in total 15369

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg har fokus på:
- vækst og udvikling
- tilbud til børnefamilier
- foreningslivets vilkår, og
- et værdigt seniorliv

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal anlægge flere parkeringspladser ved Tirpitz – væk fra sommerhusområdet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er fornuftigt at lukke skoler, når skolestrukturen skal ændres i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et mål i sig selv at lukke skoler (dårligt formuleret Q). Skolestrukturen skal ændres således oplandsbyer også styrkes, samt at eksisterende skoler bliver robuste og langtidsholdbare, samt interessante for elever og forældre at vælge til.

3 Kommunen bør ikke bruge penge på lobbyister, som da den betalte lobbyister for at hjælpe med at bevare kasernen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgeren kender tydeligvis ikke forskel på anlægsudgifter og på driftsudgifter. Investeringer til gavn for biltrafik vil efter min opfattelse typisk være anlægsudgifter (engangsinvestering), mens investeringer i kollektiv trafik typisk vil udvidelse af eksisterende ruter eller oprettelse af nye ruter (en vedvarende og årligt tilbagevende driftsudgift). Man kan således ikke umiddelbart sammenligne de to typer investeringer

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Husholdninger skal affaldssortere organisk husholdningsaffald. Det skal ske via kommunens affaldsselskab, og gerne i samarbejde med fælleskommunale affaldsselskaber hvor varde kommune er medlem

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Q er besvaret en gang tidligere

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tryghed og stabilitet i den leverede vare: ældreplejen er vigtig. I nogle kommuner har det vist sig, at private aktører ikke altid kan levere stabilitet, og dermed heller ikke en stigning i serviceniveauet

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gør man allerede i varde kommune med den besluttede skolestruktur, hvor man tillader ned til 10 elever pr årgang i en filialskole/børneby

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har jeg ingen viden om, men jeg hører at jobcenteret prøver på at få folk i arbejde

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis driftsbudgettet og anlægsbudgettet er i balance og med et overskud, så kan man godt sætte skatten ned

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange yderområder har i de seneste 10 år fået flere penge til anlægsprojekter målt i kr pr indbygger indenfor byskiltet, end i den mere centrale del af kommunen. Det betyder ikke at yderområder ikke fortsat skal støttes, men mange steder er man ikke bagud med at få penge, hvis man bare vil holde fokus på det man har fået.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der med “andre trafikområder” fx menes trafiksikkerhedspuljen, så er jeg ikke enig i, at dette område skal betale til flere cykelstier. Hvem har formuleret disse Q? Studentermedhjælpere uden vejledning?

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen dårligt formuleret Q. Mener man at erhvervsejendomme udstykkes i naturområder? Som princip kan dette jo ikke lade sig gøre pga lovgivningen, så hvis spørgeren tænker på Hafniagrunden i Blåvand, så skriv det. Det er dog et særskilt pilotprojekt med tilladelse fra ministeriet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror der bruges passende midler på dette område, men man kan som med skolestrukturen vælge at bruge ressourcerne mere geografisk balanceret

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge de penge vi har og tillige i højere grad engagere lokalsamfundet de få steder hvor de ikke allerede er aktiveret

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Principielt enig, men som blandet sommerhus- og landbrugskommune, da er det en balancegang

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2207 Venstre in total 214646
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3673 Venstre in total 227458

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Jeg har fokus på:
- vækst og udvikling
- tilbud til børnefamilier
- foreningslivets vilkår, og
- et værdigt seniorliv

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes man skal lade ambulance syd stå sin prøve i nogle år. Her efter kan man evaluere og overveje/drøfte om man vil udlicitere

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der er kommet mere fokus på uddannelsesruter, så finder jeg at opgaverne kan løses indenfor budgettet. Der er også indenfor budgettet plads til pilotprojekter, hvis man vil afprøve andre/smarte løsninger indenfor kollektiv trafik

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det forudsætter at “tyndt befolkede områder” har folk til, til at der kan være et tilstrækkeligt antal “kunder i butikken” (læs: på den ønskede ungdomsuddannelse)

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er faldet væk

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen bør styrke en balanceret vækst i de byregioner, der er ved at danne sig. Herved får man også de mindre store byer med

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der tænkes buslinier i fx en storby, så enig, men hvis der sammenlignes buslinier i yderområder af regionen med fx buslinier i tæt befolkede områder, så er jeg uenig som anført

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2007 - nu

Byrådsmedlem Varde Kommune, Venstre

2013 - nu

Formand, Plan- og Teknikudvalget Varde Kommune, Venstre

2009 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

1997 - 2007

Byrådsmedlem Ølgod Kommune, Venstre

Tillidsposter

2010 - nu

Formand Det Trilaterale Vadehavsforum

Uddannelse

Officeruddannelse Hærens Officersskole

1978 - 1981

STX Grenå Gymnasium

Erhvervserfaring

1981 - nu

Major Forsvaret
V

Politiske hverv

2007 - nu

Byrådsmedlem Varde Kommune, Venstre

2013 - nu

Formand, Plan- og Teknikudvalget Varde Kommune, Venstre

2009 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

1997 - 2007

Byrådsmedlem Ølgod Kommune, Venstre

Tillidsposter

2010 - nu

Formand Det Trilaterale Vadehavsforum

Uddannelse

Officeruddannelse Hærens Officersskole

1978 - 1981

STX Grenå Gymnasium

Erhvervserfaring

1981 - nu

Major Forsvaret

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik