PERSONPROFIL

Rasmus Vestergaard Madsen

Enhedslisten

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Aarhus

Født 7. juni 1991 i Århus Single Bor i Aarhus Kommune

Ø

Rasmus Vestergaard Madsen (EL) er medlem af folketinget som stedfortræder for Nikolaj Villumsen. Han er Socialordfører, ligestillings- og LGBTQ+-ordfører og ordfører for dyrevelfærd. Han er medlem af Europarådet, Ligestillingsudvalget, Social-, Indenrigs- og Børneudvalget samt Udvalget for Landdistrikter og Øer.

stillede op til kommunalvalget i 2017 som byrådskandidat i Aarhus kommune men blev ikke valgt ind.
Han er er folketingskandidat til valget i 2019.

Rasmus Vestergaard Madsen er landbrugsuddannet fra Kalø Økologisk Landbrugsskole, og han er nu i gang med at uddanne sig som pædagog ved VIA University College i Aarhus. Rasmus Vestergaard Madsen arbejder til daglig som økologisk landmand.

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Hospitaler og sundhed
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Vi står overfor en enorm klimakrise. En krise som kræver, at vi handler meget meget hurtigt. Hele samfund skal omstilles til en grøn fremtid, hvis der ikke skal ske drastiske ændringer i den måde, som vi lever og bor på. Det er min første prioritet! Men vi skal samtidig gøre det på en socialt ansvarlig måde, som sikrer lige muligheder for alle mennesker, uanset baggrund, hudfarve, køn og seksualitet.
Derfor skal velfærden styrkes, de rige skal levere mere til fællesskabet og uligheden skal mindskes.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja! Vi skal styrke sikkerhedsnettet i Danmark.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må gerne komme udenlandsk arbejdskraft til Danmark, men det skal ske på danske løn- og arbejdsvilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25.000 varme hænder er blevet fyret i den offentlige sektor i de sidste 10 år. De skal genansættes, så vi kan løfte velfærden for børn, syge og ældre.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej det er både sindsygt dyrt og dumt. Vi skal styrke det offentlige sundhedsvæsen.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

nej nej nej - det er en glidebane. Vi skal styrke sundhedsvæsenet og sikre alles ret til gratis sundhed. Enhedslisten arbejder derudoverfor, at tandpleje og psykologhjælp ligeledes skal betales over sygesikringen.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integrationsydelsen skal afskaffes, og vi skal give alle udlændinge som kommer til vores land de bedste muligheder for at integrere sig i det danske samfund.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - kontanthjælpsloftet er noget, som fanden har skabt. Det er forfærdeligt at 60.000 børn i dag vokser op i fattigdoms pga. regeringens asociale politik. Kontanthjælpsloftet skal hurtigst muligt droppes.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja! Vi skal have forkortet skoledagen. Ungerne kan ikke holde til det, og set med mine øjne, har de også krav på fritid. Målet for mig er kvalitet i folkeskolen, fremfor kvantitet.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion skal ske, når det giver mening for det enkelte barn, og skal være ske på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barn. Den måde man gør det på i dag, er derimod en spareøvelse. Det er en skandale, som vi skal have rettet op på, og som børnene betaler prisen for.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - Folkeskolen skal sættes fri. Lærerenes faglighed skal i fokus og standardiserede tests og kontrol skal droppes.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej! Lad os trække topskatterabatterne til de rigeste tilbage og istedet løfte hele velfærden.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej! Der skal prioriteres flere midler til velfærden.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - vi skal have stoppet den galoperende folkepensionsalder, som rammer enormt socialt skævt. Enhedslisten forslår, at kan skal kunne gå på pension efter 40 år på arbejdsmarkedet.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja! Vi skal understøtte de sunde valg, men også de bæredygtige valg. Det skal vi som politikere hjælpe forbrugerene med.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De rigeste i det her land skal betale mere til fællesskabet. Jeg så gerne topskattegrænsen bliver hævet.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærden har i den grad brug for at få et løft.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej! Jeg vil gerne trække de seneste selskabsskatterabatter, som Helle Thorning-regeringen gav til de store virksomheder, tilbage.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej! Almindelige lønmodtagere har gennem krisen været løntilbageholdende. Samtidig er direktørlønningerne stukket afsted, og de store aktieselskaber har mange milliarder liggende på kistebunden. Det er på tide, at lønmodtagerne får en større del af kagen.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej! Danmark skal øge ulandsbistanden til 1,5% af BNI (fordobling af i dag). Vi skal tage ansvar for verden og understøtte en bæredygtig udvikling gennem bla. en højere ulandsbistand.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej! Børn skal behandles som børn. Det er ikke politiet men de sociale myndigheder, der skal hjælpe børn, når de er på afveje.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - vi skal i langt højere grad have fokus på forebyggelse, så folk slet ikke begår kriminalitet. Hvis det så sker, skal vi gøre alt hvad vi kan, for at få folk tilbage i fællesskabet. Straf har EB minimal effekt og derfor giver det ikke mening at øge straffene.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja ja ja! Vi skal have gang i den cirkulære økonomi nu! Danskerne vil gerne genbruge. Derfor skal vi fra politisk hånd sikre ordentlige rammer for, at alle danskere kan genbruge mest muligt.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

JA! Vi skal hurtigst muligt sætte gang i den grønne omstilling alle steder i samfundet.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej den er fjollet og spild af politiets ressourcer.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej! Hvis der skal trækkes profit ud til en privat udbyder, vil det betyde dårligere service eller ringere løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Det er den gale vej at gå. Vi skal styrke den offentlige velfærd istedet.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - det offentlige løfter en kæmpe opgave og skaber enorm værdi for vores samfund. Desværre har højrefløjen i alt for lang tid fået lov til at udsulte vores fælles velfærd, og samtidig strammet grebet om kommuner og regioners muligheder for at foretage investeringer og være innovative. Vi skal have løsnet grebet og tilført flere penge til velfærden.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er bestemt steder i det offentlige, hvor ekstra ledelseslag og unødig administration kan skæres væk. Det skal vi selvfølgelig gøre. Men det er samtidig også afgørende for mig, at sikre en ordentlig forvaltning og et ordentligt arbejdsmiljø for medarbejderene.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vildsvinehegnet er spild af penge og løser ikke problemet, da svinene alligevel kan komme igennem. Det er først og fremmest lastbilerne som er en trussel ifb. med svinepest. Det er her vi skal tage fat.

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Viking Link er en skandale! Det er skadeligt for klimaet, da kablet skal bruges til at sælge svinende tysk brunkulsstrøm til England, og samtidig vil højmasterne i den grad skæmme landskabet.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 93 Enhedslisten in total 13567

Mærkesager

  • Trafik
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Aarhus skal være kendt som byen, hvor vi tager hånd om dem, som har brug for fællesskabet, uanset om det er vores små i dagsinstitutionerne, de ældre på plejehjemmene eller den hjemløse på Klostertorv. Der skal være plads til det enkelte menneske i systemet, og velfærden skal have et betydeligt løft.

Aarhus kommune skal give plads til naturen, beskytte vores fælles drikkevand og være en aktiv medspiller i den nødvendige grønne omstilling til en bæredygtig verden.

Aarhus skal være en levende og mangfoldig by, hvor der er plads til, at byens borgere kan udfolde sig og vokse, uanset køn, seksualitet, social baggrund eller hudfarve.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - der er forsat alt for stor fokus på privatbiler i byrådet. Vi skal have gang i de næste letbaneetaper og langt langt flere cykelstier.

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - det er spild af penge. Vi har i forvejen et relativt nyt stadion, som meget meget sjældent er fyldt.

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja og kommunen skal i højere grad understøtte mulighederne for affaldssortering. Århus er alt for bagstræberisk på dette punkt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja til den brede idræt

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af unge hjemløse i Århus er eksploderet - det er trist for den enkelte og det skal vi gøre noget ved.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - private aktører skal skabe et overskud. Et overskud som unægteligt kun kan hentes fra dårlige løn- og arbejdsforhold for de ansatte eller dårligere service for vores ældre. Vi skal i stedet styrke den kommunale ældrepleje og sikre en værdig alderdom.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener det skal være en klassekvotient på max 22 elever i klasserne, så alle kan blive set og hørt af læreren.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi i stedet kunne hæve dækningsafgiften på ejendom og grundskylden for de store virksomheder, så kunne vi godt sænke den flade kommune skat, for min skyld. Dog mener jeg, at der er et generelt behov for et løft af velfærden først og fremmest.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bilerne fylder alt for meget i Århus. Nu er det på tide de sættes bagerst, så vi kan skabe plads til cykler, gående, kollektiv trafik og flere grønne åndehuller i Århus.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - i stedet burde de rigeste i det her land betale noget mere i skat.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej hele sundhedsvæsenet og psykiatrien trænger til et økonomisk løft.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er på tide vi indfører minimumsnormeringer, så der max er 3 børn pr vuggestuepædagog og 6 børn pr. børnehavepædagog.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingsmedlem (stedfortræder) Folketinget, Enhedslisten

2018 - nu

Kandidat til Europa-parlamentet Enhedslisten

2018 - nu

Ligestillingsordfører Folketinget, Enhedslisten

2018 - nu

Socialordfører Folketinget, Enhedslisten

2018 - nu

Dyrevelfærdsordfører Folketinget, Enhedslisten

2009 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

2015 - nu

1. suppleant Folketinget, Enhedslisten

2017 - 2017

Byrådskandidat Aarhus Kommune, Enhedslisten

Tillidsposter

2015 - 2017

Hovedbestyrelsesmedlem Enhedslisten

Uddannelse

2015 - nu

Professionsbachelor Pædagog, VIA University College Aarhus

2010 - 2013

Faglært økologisk Landmand Landbrug, Kalø Økologiske landbrugsskole

Erhvervserfaring

2010 - nu

Økologisk landmand Husbondafløser
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingsmedlem (stedfortræder) Folketinget, Enhedslisten

2018 - nu

Kandidat til Europa-parlamentet Enhedslisten

2018 - nu

Ligestillingsordfører Folketinget, Enhedslisten

2018 - nu

Socialordfører Folketinget, Enhedslisten

2018 - nu

Dyrevelfærdsordfører Folketinget, Enhedslisten

2009 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

2015 - nu

1. suppleant Folketinget, Enhedslisten

2017 - 2017

Byrådskandidat Aarhus Kommune, Enhedslisten

Tillidsposter

2015 - 2017

Hovedbestyrelsesmedlem Enhedslisten

Uddannelse

2015 - nu

Professionsbachelor Pædagog, VIA University College Aarhus

2010 - 2013

Faglært økologisk Landmand Landbrug, Kalø Økologiske landbrugsskole

Erhvervserfaring

2010 - nu

Økologisk landmand Husbondafløser

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik