PERSONPROFIL

Rune Ranaivo Bjerremand

Alternativet

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 18. november 1981 i Vejle Gift 3 børn Bor i Vejle Kommune

Å

Rune Ranaivo Bjerremand var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Rune Ranaivo Bjerremand blev ikke valgt ind.

Rune er uddannet M.Sc. i lokal bæredygtig udvikling fra University of Bradford og uddannet cand.scient. i kulturgeografi med speciale i bæredygtig levevis fra Københavns Universitet. Til daglig arbejder han som graver for Givskud Kirke og driver desuden sin egen hobbyvirksomhed.

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Skole og uddannelse
  • Skattepolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Vi bør gøre en kæmpe indsats, for at få reduceret vores klimabelastning i Danmark og være et forbillede for resten af verden. Ligeledes bør vi prioritere natur- og biodiversitetsbevarelse både i Danmark og globalt helt i top på linje med klimaet. Vi har allerede mange løsninger, der kan bidrage til at afhjælpe klima- og biodiversitetskrisen i Danmark som vi hurtigst muligt bør få implementeret, men vi bør også tænke fremad og afsætte langt flere midler til forskning og udvikling af grøn teknologi, som der på verdensplan kun vil blive større efterspørgsel på i fremtiden.

Vi bør gøre en større indsats for at blive endnu bedre til at beskytte vores grundvand, jord, luft, fødevarer, bolig- og bygningsmiljøer mod forurenende og giftige stoffer, samt få bevilget flere midler til oprensning af jordforurening.

På alle uddannelser bør vi have mere fokus på miljø, klima og iværksætteri, samt at der er ressourcer til undervisning og til at tilføre undervisningen den nyeste viden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdskraft fra andre EU-lande skal ansættes på danske overenskomster.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bureaukratiet bør reduceres. Der bør være kontrol med de økonomiske midler så der ikke sker misbrug, men der ud over bør der være mere tillid og mindre kontrol.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må komme an på en læge faglig vurdering, sygdommens art og hvad der findes af alternative behandlingsmuligheder.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gebyrene for at søge om opholdstilladelse eller om forlængelse af opholdstilladelse skal fjernes.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ønsker i stedet indført en basisydelse uden modkrav, med tilskudsydelser hvis man er handikappet, har nedsat arbejdsevne, eller af andre årsager har brug for økonomisk kompensation.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er indholdet i skoledagen der er det vigtigste. En kortere skoledag ville for mange forældre betyde øgede udgifter til at sende deres børn længere tid i SFO, hvilket kan være fint for de forældre der har råd og svært for de forældre der ikke har råd.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigere at elevernes motivation styres af lysten til at lære og tilegne sig viden og erfaring, end af at skulle opnå nogle høje karakterer.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan også være muligt at tilføre ekstra ressourcer til ældreplejen uden at andre velfærdsområder får færre ressourcer. Der bør gøres mere for at uddanne plejepersonale og vi bør gentænke velfærden i ældreplejen. F.eks. at forsøge med kombinerede bofælleskaber med unge og ældre.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Progressiv beskatning er nødvendigt for at skabe en retfærdig fordeling af samfundets goder

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke kun for at styrke økonomien, men med fokus på at styrke den grønne omstilling.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatter og afgifter bør være progressive, samt tilpasset så det kan betale sig at tage hensyn til miljø og klima.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alkohol er sundhedsskadeligt og vi bør forebygge at unge mennesker indtager det. Derfor fint at hæve aldersgrænsen.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at der bliver givet mere støtte til socialt udsatte børnefamilier, men vi skal heller ikke øge det økonomiske pres på velfungerende børnefamilier ved at fratage dem økonomisk støtte. Derfor bør det kun være for de allermest velhavende at støtten evt. sættes ned.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Særligt de fattigste familier bør gives mere økonomisk støtte. Det er vigtigt for mig at alle børn kan få en tryg opvækst og det må ikke være økonomien der står i vejen for det.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark bør arbejde i retning af at blive et neutralt land i forhold til militært samarbejde og arbejde for fred og nedrustning.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør gøre alt hvad vi kan for at fremme fred og militær nedrustning globalt.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør have mere fokus på det forebyggende arbejde. Dels at alle børn får lært empati og får en tryg opvækst. Dels at der tages hånd om at kriminelle personer hjælpes ud af en kriminel løbebane så tidligt som muligt.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i dag den laveste ledighed siden finanskrisen

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forudsat at det sker efter princippet, at det er forureneren der betaler.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi fører en form for kontrol med hvad der kommer ud og ind af landet af personer og varer, men den nuværende grænsekontrol virker ikke som den rigtige løsning.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal leve op til FN's konventioner for menneskerettigheder og flygtninge. En bæredygtig løsning er ikke at oprette lejre for migranter eller asylansøgere i Nordafrika som det Radikale Venstre og andre partier vil. Vi bør gøre en større indsats for at bedre livsvilkårene i de lande hvor folk flygter fra. Det handler om at få skabt fred og få styr på landenes statslige adminitration bl.a. gennem støtte til digitalisering som kan bidrage til at modvirke korruption, nepotisme og diskrimination

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan både give mere eller mindre service for pengene. Det samme gælder med hensyn til kvaliteten.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør gøre hvad vi kan, for at undgå at afrikansk svinepest kommer ind i landet, men den største risiko pt. består i importen af varer og personer der hjemfører sygdommen fra områder hvor den forefindes.

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fint med afgifter på usunde varer, blot det ikke fører til alt for omfattende grænsehandel og indsmugling af de pågældende varer. Afgifter på e-numre kunne også være fint af sundhedsmæssige hensyn.

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Masterne kan være til skade for visse fuglearter og de pynter ikke i landskabet. Vi bør så vidt muligt få kablerne nedgravet.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 232 Alternativet in total 1139

Mærkesager

  • Sundhed
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg vil overordnet arbejde for et bedre miljø samt at vi aktivt bidrager til at reducere de globale klimaforandringer.

1: Økologi og sundhed: Det er afgørende for vores livskvalitet og samfundet, at vi er sunde både fysisk og mentalt. Derfor bør vi i kommunalt regi arbejde for at fremme den økologiske fødevareproduktion og få mere økologi ind i institutionerne og forvaltningerne, samt mere grønt og mindre kød af hensyn til vores sundhed. Vi bør arbejde i retning af en giftfri og forureningsfri kommune og beskyttelse af kommunens naturområder.

2: Klimavenlig transport og infrastruktur: Af hensyn til vores klimabelastning bør vi satse langt mere helhjertet på el-cykler, el-busser og el-tog, men også el- og brintbiler i den offentlige service og hjemmepleje. Vedr. infrastruktur bør vi prioritere en cykelring rundt om vejle, busbaner og gerne togforbindelse til Billund. Busafgange efter kl 22, flere weekendafgange, gratis bus for pensionister og stort NEJ til Hærvejsmotorvej!

3: Økosamfund og grønne virksomheder: Vi bør have fokus på at investere i naturressourceopbygning og ressourcekredsløb med fokus på at vi undgår at producere affald og forurening, både fra vores husholdninger og virksomheder. Vi bør tænke mere i lokale deleøkonomiske løsninger indenfor andelstanken, levefællesskaber, hjemmearbejdspladser, lokalt iværksætteri og lokal fødevareudvikling. Vi bør tage et grønt ansvar for fremtiden!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at der tilføres flere ressourcer der hvor der er behov. Det er vigtigt at vi gør en indsats for at gøre skolerne mere klimavenlige og økologiske, med f.eks. solceller på tagene, økologiske råvarer i køkkenenerne og nøddetræer på udenomsarealerne.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste er at der bliver taget hensyn til miljøet når der bygges nye boliger.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at tænke i fleksible løsninger, hvor også private aktører kan varetage kommunale velfærdsopgaver. Det er vigtigt med et godt samarbejde imellem den kommunale, private og frivillige sektor.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De grundlæggende offentlige velfærdsydelser bør være lige tilgængelige uanset om man er velhavende eller ej.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen bør prioritere lokale iværksættere og eksisterende virksomheder i forhold til økologi, ressourceeffektivitet, kvalitetsforbedringer, klimavenlighed, sundhed, m.v.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Alternativet

2017 - 2018

Byrådskandidat Alternativet

2016 - nu

Bestyrelsesmedlem, Vejle afd. Alternativet

Uddannelse

2004 - 2005

M.Sc. Lokal bæredygtig udvikling University at Bradford

2000 - 2007

Cand.scient. Geografi og geoinformatik Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Graver Givskud Kirke
Å

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Alternativet

2017 - 2018

Byrådskandidat Alternativet

2016 - nu

Bestyrelsesmedlem, Vejle afd. Alternativet

Uddannelse

2004 - 2005

M.Sc. Lokal bæredygtig udvikling University at Bradford

2000 - 2007

Cand.scient. Geografi og geoinformatik Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Graver Givskud Kirke

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik