PERSONPROFIL

Søren Hillers

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Faaborg-Midtfyn
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 21. oktober 1973 i Havndrup Gift 5 børn Bor i Faaborg-Midtfyn Kommune

B

Søren Ulrik Hillers (R) er kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg-Midtfyn Kommune. Han er medlem af Økonomiudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Han er bestyrelsesmedlem for partiet i Faaborg-Midtfyn og medlem af partiets hovedbestyrelse, hvor han er formand for Dialogforum for Uddannelse og Forskning.

Søren Hillers er uddannet folkeskolelærer ved Silkeborg Seminarium, og han har siden efteruddannet sig i ledelse. Han arbejder til daglig som skoleleder ved Brobyskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune, og han har tidligere bl.a. haft flere stillinger som skoleleder på andre skoler.

Privat er Søren Hillers bosat i Horne.

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere
  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Jeg bor påSydfyn og er stillet op som folketingskandidat på Fyn.
Jeg har derfor kendskab til min ø, som jeg bringer med ind i arbejdet, som politiker i folketinget
Jeg er uddannet skolelærer og arbejder som skoleleder.
Jeg kender og kæmper for folkeskolen indefra.

Hvis du vil have et folketingsmedlem, der:
- er talerør for provinsen og landområderne
- vil satse massivt på bedre skoler og uddannelsesmuligheder i hele landet
- har en stærk opmærksomhed på klima og bæredygtighedsdagsordenen
- vi have flere el-biler og grøn transport

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er heldigvis fri bevægelighed indenfor EU. Mennesker, der ansættes her i landet, skal naturligvis ansættes på de overenskomstmæssige vilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fint med konkurrence til glæde for den enkelte borger. Det ses fx i forhold ventetider på operationer, hvor der er fritvalgsordning. Men kvaliteten øges ikke pr. automatik ved, at der er flere private udbydere.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en vanskelig balancegang, hvor man må se på de konkrete tilfælde.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende udlændingepolitik er en skændsel. Vi sender velfungerende borgere ud af landet og splitter familier. Det er uværdigt. Samtidig tømmer vi vores sundhedssektor for medarbejdere. Det giver slet ingen mening.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kærlighed kender ingen grænser. Derfor er det horribelt at opleve de sager, hvor ægtefæller ikke må bo sammen i Danmark.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Det skal ikke være lettere. Der er faktisk ganske gode muligheder for at udvise borgere, der har begået alvorlig kriminalitet.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, der skal investeres en milliard i folkeskolen, således skolerne bedre kan møde de børn, der også er udfordrede.. I nogle kommuner er der en skævhed i forhold, om skolerne kan løfte opgaverne med de børn, der går i skolen. I andre kommuner løftes opgaverne fint.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er blevet et alt for stor fokus på de høje karakterer. Vi skal igen finde en læringskultur frem i stedet for en præstationskultur.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, men der skal investeres i vores fælles folkeskole, således intensionerne om mere varieret undervisning, bevægelse og inddtagelse af det omgivende samfund er lettere realiserbare. Ligeledes skal der gives bedre tid til forberedelse.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør tilføres ressourcer til området, da der bliver flere ældre.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem, der kan bidrage, skal også bidrage ved at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Dem, der er nedslidte fysisk eller psykisk skal naturligvis kunne forlade arbejdsmarkedet, når de er nedslidte.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for en fair udligningsordning hurtigst muligt. Jeg ønsker et Danmark uden kanter på alle parametre. I øjeblikket nogle kommuner for at få kommuneskatten ned under 20%, mens andre kommuner kæmper for at holde den under 30%. Det er ikke fair.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt rimeligt og nødvendigt, at de bredeste skuldre også bidrager mest til vores velfærd.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener niveauet for skatter og afgifter for virksomheder er passende, som det er nu.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, der skal offentlige investeringer til. Det er der behov for, men ikke nødvendigvis for at styrke økonomien. Derimod er det vigtigt for at skabe bedre rammer i vores daginstitutioner, skoler og hos de ældre.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der intet, der tyder på er korrekt, så længe vi investerer massivt i uddannelse.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver flere og flere fattige i vores land. Det skyldes integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet med mere. Her er det vigtigt, at vi sætter ind, således børn ikke vokser op i fattigdom.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden bør hæves. Vi kan ikke lukke af for verden. Vi skal tage del i den og tage ansvar.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver ikke med min stemme.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke på at længere straffe mindsker kriminaliteten i vores land. Samtidig er kriminaliteten meget lav.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgiftssystemet for virksomheder bør omlægges, således der er større motivation for miljøvenlige løsninger

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den bedste løsning vil være at fjerne afgifterne på el-biler. Hvis det ikke er muligt, så er det afgørende, at afgiftsniveauet er kendt mange år ud i fremtiden. Det vil skabe ro på og tillid til markedet for elbiler.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klimadagsordenen bliver kun mere aktuel. Vi har brug for massive investeringer og prioriteringer indenfor området. Det gælder fx indenfor transport området, hvor vi skal have flere elbiler på banen. Det gælder landbrugsområdet.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener i stedet, at vi skal samarbejde i EU, således vi løser opgaverne i fællesskab. I øjeblikket kører Østeuropa generelt på frihjul i denne sag. Det duer ikke i et forpligtende fællesskab.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er stor fan af EU. Der skal ikke være grænser imellem medlemslandende. Der skal i stedet samarbejdes om den fælles ydre grænse.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der intet, der tyder på. Men konkurrence imellem offentlige og private udbydere er godt.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt med et fokus på, om der er effektiviseringer at hente. Det har offentlige instanser allerede meget fokus på. Vi skal værne om kvaliteten i den offentlige sektor.

43 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 455 Radikale Venstre in total 1478

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Vi skal satse på vores børn. Det gode børneliv med endnu bedre daginstitutioner og skoler er helt essentielt.
Vi skal:
- have flere pædagoger i børnehaverne.
- Styrke tidlige indsatser i familierne
- give en demokratisk gave til skolebørn i 6-7.klasse, hvor demokratisk dannelse er overskriften
- oprette en kommunal ungdomsbestyrelse (KUB)
Flere cykelstier i vores kommune
Vi skal:
- styrke sundhed og bevægelse i alle aldre
- skabe sikre skoleveje for vores børn
- give vores borgerestørre cyklist mobilitet
- være i fornt ifht. samarbejdet med Destination Fyn om at gøre Fyn til Bike Island

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Faaborg-Midtfyn Kommune skal bruge yderligere skattekroner på at udvikle og bygge en Als-Fyn-bro.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Faaborg Midtfyn Kommune skal ikke lukke folkeskoler i den kommende valgperiode, selvom der bliver færre elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Faaborg-Midtfyn Kommune skal bevare den nuværende ledelsesstruktur på trods af samarbejdsvanskeligheder og utilfredshed blandt medarbejderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være fornuftig at sætte en max grænse på klassestørelsen, der er mindre end de 28. 24 vil være rigtig godt.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det arbejde, der i øjeblikket gøres indenfor området, viser det modsatte. Indsatsen for at få flere af vores borgere ind på arbejdsmarkedet, skal fortsættes.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal styrke hele vores kommune, uanset hvor det der. Fx mener jeg, at vi skal øge beløbet til borgerbudgettering.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal styrke indsatsen for at unge får en uddannelse og er tæt på arbejdsmarkedet. SSP samarbejdet skal gerne styrkes endnu mere. Det forebyggende arbejde er afgørende.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Natur og erhverv skal styrkes i vores kommune. Jeg tænker ikke, det er et enten eller.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ydes en større indsats for at flygtninge integreret og få dem i gang med uddannelse og ind på arbejdsmarkedet. Om det koster flere penge, må tiden vise.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 336 Radikale Venstre in total 23926

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

Vi skal satse på vores børn. Det gode børneliv med endnu bedre daginstitutioner og skoler er helt essentielt.
Vi skal:
- have flere pædagoger i børnehaverne.
- Styrke tidlige indsatser i familierne
- give en demokratisk gave til skolebørn i 6-7.klasse, hvor demokratisk dannelse er overskriften
- oprette en kommunal ungdomsbestyrelse (KUB)
Flere cykelstier i vores kommune
Vi skal:
- styrke sundhed og bevægelse i alle aldre
- skabe sikre skoleveje for vores børn
- give vores borgerestørre cyklist mobilitet
- være i fornt ifht. samarbejdet med Destination Fyn om at gøre Fyn til Bike Island

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Radikale Venstre

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

2016 - nu

Hovedstyrelsesmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

2008 - 2012

Diplom Ledelse, VIA University College

1997 - 2001

Bachelor Lærer, Silkeborg Seminarium

Erhvervserfaring

2014 - nu

Skoleleder Brobyskolerne
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Radikale Venstre

2017 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Radikale Venstre

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

2016 - nu

Hovedstyrelsesmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

2008 - 2012

Diplom Ledelse, VIA University College

1997 - 2001

Bachelor Lærer, Silkeborg Seminarium

Erhvervserfaring

2014 - nu

Skoleleder Brobyskolerne

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik