PERSONPROFIL

Steen Holm Iversen

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Varde
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 10. oktober 1964 i Charlottenlund Gift 2 børn Bor i Varde Kommune

I

Steen Holm Iversen (LA) har siden 2018 været byrådsmedlem i Varde Kommune. Han er medlem af Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. I 2015 var han folketingskandidat. Han blev ikke valgt ind men har i en periode været stedfortræder for Mette Bock i 2015.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Steen Holm Iversen har gjort karriere ved Forsvaret, og til daglig er han major på kasernen i Varde. Privat er Steen Holm Iversen bosat i Varde. Han er gift, og han har to børn og et bonusbarn.

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Bureaukrati
  • Retspolitik
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

I gennem de sidste par årtier er mængden af love tre doblet. Det kan ikke forsætte og fratager både direkte og indirekte borgerne deres frihed, ligesom som føder en hær af bureaukrater, der er nødvendige for at administrere dem. Vi skal have gjort op med udviklingen og have afbureaukratiseret det danske samfund. uanset om det gælder sundhedsvæsent eller skattevæsnet, er der behov for at forsimplinger og for at tingene bliver mere gennemskuelige. Vi står overfor et skæbnevalg. Venstrefløjen og sågar Venstre er parat til slippe det offentlige forbrug løs igen. Det er ikke det der er brug for. Vi har brug for at ruste os og gøre det danske samfund mere robust. Det gør vi ved at styrke økonomien, fremme væksten og øge både investeringslysten, men tillige ved at gøre det mere attraktivt at arbejde. Vi skal derfor fortsætte med at sænke skatterne og samtidig øge kravene til den offentlige effektivitet og den kvalitet vi møder i det offentlige. Udgangspunktet for mit valg er din frihed

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance har ikke aktuelle planer om at ændre på dagpengeperiode eller genoptjeningsperiode.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for mere arbejdskraft, og det er glædeligt, hver gang en udlænding søger en ledig stilling i Danmark. Langt de fleste udlændinge arbejder på overenskomster. Dansk Arbejdsgiverforening finder, at blandt DAs medlemsvirksomheder har 85 pct. af udlændinge en overenskomst, hvilket er nærmest det samme som danskere, hvor 87 pct. har overenskomst. For hele den private sektor har 3 ud af 4 udlændinge overenskomst på danske vilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance ønsker en stærk privat sektor og en mindre og mere effektiv offentlig sektor. Det er derfor rigtig godt, at den private sektor i disse år vokser hurtigere end den offentlige, og den private andel af økonomien fylder derfor mere og mere af den samlede økonomi. Vi skal sørge for at slanke og effektivisere det offentlige system, så det lægger beslag på færre ressourcer, og vi skal igangsætte en afbureaukratisering, så der frigøres ressourcer til at kerneopgave og service.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at vi skal have meget mere frit valg og pengene skal følge borgeren. Man skal selv kunne bestemme hvilket godkendt sygehus – privat såvel som offentligt – i Danmark eller i EU, man vil vælge. Konkurrencen vil skabe et mere effektivt offentligt system med kortere ventetider, færre patienter på gangene og bedre service. Ved at lade pengene følge borgeren bliver det ikke kun dem, som har råd, der kan vælge frit. Det vil betyde mere lige adgang til sundhedsvæsenet.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Faglighed står over pris, og det er væsentligt at få størst mulig effekt for bedst mulig pris. I Danmark foretager Medicinrådet faglige vurderinger af nye produkter og måler effekten af nye produkter i forhold til effekten af eksisterende produkter. For produkter med samme effekt vælges det billigste. For nye produkter med bedre effekt vurderes effekt i forhold til pris. På den baggrund vurderer Medicinrådet, om et produkt skal gøres til standard baseret på effekt.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker på sigt en beskeden brugerbetaling med inspiration fra bl.a. Sverige, der skal medvirke til at øge borgernes ansvarsbevidsthed og målrette ydelserne langt bedre mod dem, der har et reelt behov. Skattefinansieringen skal stadig være det bærende princip i sundhedsvæsenet, og brugerbetalingen skal ses i sammenhæng med skattelettelser, for skatten skal selvfølgelig falde, hvis der skal tales brugerbetaling. Danskerne betaler mere end rigeligt i skat.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et åbent samfund, hvor enhver, der kan forsørge sig selv og overholder landets love, skal være velkommen. Men Danmark hverken kan eller skal være socialkontor for hele verden. Derfor skal såvel indvandring som familiesammenføring være betinget af egenfinansiering og selvforsørgelse i de første fem år. I de år vil der ikke være mulighed for at modtage sociale ydelser eller offentligt betalt sygehjælp.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der behov for at føre en stram, men fair udlændingepolitik. Årtiers mislykket integration koster os i dag dyrt og vi skal derfor fokusere på både selvforsørgelse og tage et opgør med de parallelsamfund, der forhindre eller begrænser beskæftigelse og selvforsørgelse. Der er områder af nuv. udlændingepolitik, der skal ændres, så det dels bliver lettere for virksomheder at tiltrække den arbejdskraft de har brug for, samtidig med at dem der kan og vil respektere og bidrage til Danmark skal belønnes

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opholder man sig i Danmark, skal man naturligvis overholde landets love og regler. Kan man ikke det, er man ikke velkommen. Vi skal derfor se på mulighederne med internationale aftale, og inden for internationale konventioner at gøre det lettere at sende kriminelle udlændinge, dømt for grovere kriminalitet ud af landet.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er optaget at øge den samlede velstand i Danmark. Det vil muligvis øge forskellen imellem de højeste og laveste indkomster, men vi vil alle få en højere levestandard. Det giver derfor ikke ret meget mening at stræbe efter at skabe økonomisk lighed, så længe den samlede levestandarden stiger. Hvis Bill Gates flyttede til Danmark i morgen ville uligheden stige, men ville nogen danskere være dårligere stillet af den grund? Nej, det ville vi ikke.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Analyser peger på at over 200.000 mennesker har et "svagt" incitament til at gå fra offentlig forsørgelse og ud i et job. Dette skyldes at de offentlige ydelser kompensere dem netto med omkring 80% af hvad de kan tjene i et job. Det skal altid kunne betale sig at arbejde og dette forhold kan opnås ved at sænke skatten på arbejde og derved øge udbyttet ved at tage et job. Det opnås også ved konsekvent at sikre at de offentlige ydelser ikke stikker af og gør det mindre attraktivt at komme i job.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er tænkt som en tilskyndelse til at komme i arbejde og for at gøre forskellen på arbejde og offentlig forsørgelse større. Alt for mange mennesker har hidtil haft for lidt ud af at gå på arbejde, og det gavner intet formål – det skal altid kunne betale sig at arbejde. Selv med det nye kontanthjælpsloft ligger den danske kontanthjælp i top internationalt. Der skal være en klar og tydelige tilskyndelse til at vælge beskæftigelse fremfor offentlig forsørgelse.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance har altid været imod folkeskolereformen og heldagsskolen. De lange skoledage ikke er ensbetydende med et højere fagligt niveau. Vi skal sørge for høj kvalitet i skolen og de danske skolebørn skal have kortere dage, så børn også har frihed til et liv uden for skolen.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, der skal findes en bedre balance end i dag, så der er særlige tilbud til dem, der har særlige handicap og også skærme nogle af den, der er særlig voldsomme. Særligt af hensyn til børn med særlige udfordringer, men også af hensyn til kvaliteten af den almindelige undervisning. Som det fungere i dag taber for mange på inklusionen, ligesom vi efterlader lærerne i stikken.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det faglige niveau i folkeskolen halter gevaldigt. Vi bliver nødt til at sikre et skarpt fokus på fagligheden og her spiller tests og karakterer en væsentlig rolle. Test og karakterer er en måde at hjælpe både lærere, forældre og elever med at fortælle hvor eleverne står, så man har noget at sammenligne med, og så man har noget at stræbe efter. Karakterer øge kvaliteten i undervisningen og bidrage til at øge fagligheden.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de kommende år kommer der mange flere ældre, og der kan være behov for at omprioritere ressourcerne. I LA er vi opmærksomme på det stigende antal borgere, der trækker på det offentlige forbrug. Vi har derfor i vores økonomiske plan, foruden et stærkt fokus på at effektivisere den offentlige sektor, afsat midler til at følge det demografiske træk, så der faktisk er afsat ressourcer til, at de mange flere ældre får en god service i bl.a. ældreplejen.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance er tilhængere af, at private i højere grad kan levere ydelser på ældreområdet. Vi skal sikrer maksimalmangfoldighed og så bredt et udbud og frit valg som muligt til gavn for brugerne.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kommer i de kommende år mange flere ældre, og vil man sikre et højt niveau i ældreplejen, er det nødvendigt dels at gennemføre arbejdsmarkedsreformer, der sikrer vækst og velstand i det danske samfund og dels at afbureaukratisere ældreområdet, så opgaveløsningen bliver så god og effektiv som muligt med fokus på kerneopgaven i stedet for fokus på indberetninger og dokumentationskrav. I Liberal Alliances økonomiske plan lægger vi op til at afsætte midler til at vi kan følge med udviklingen.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det statslige overformynderi har kronede dage. Danskernes frihed til at foretage de dispositioner, der vurderes rigtige i deres liv, er i den grad under pres. Jeg mener ikke, at en differentieret moms på sunde fødevarer er vejen frem, for borgerne er fint i stand til selv at træffe valg på egne veje. Samtidig betaler danskerne allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter og tanker om højere afgifter er ikke noget vi støtter.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at vi kan fremme en ansvarliggørelse af kommunerne bl.a. ved at ændre udligningsordningen til en mere retfærdig udligningsordning. Retfærdig udligning indebærer mindre omfordeling, større gennemsigtighed men også sikring af rimeligt ensartede serviceniveauer uanset hvor du bor i Danmark.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omkring en halv million danskere betaler nu topskat. Det er altså ikke blot en skat for de personer, der har skyhøje lønninger. Topskatten er i realiteten blot er en særskat på flid og hårdt arbejde. Topskatten gør det mindre attraktivt at tage en længere uddannelse, en ekstra tørn på jobbet eller søge et vellønnet job i Danmark. Topskatten koster med andre ord dansk velstand. Jeg vil afskaffe topskatten, for uden topskatten vil Danmark være et mere velstående land.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har et af verdens højeste offentlige forbrug, og Liberal Alliance mener ikke det skal være højere. I stedet, at man bør fokusere på at sænke skatter og afgifter for borgere og virksomheder for at styrke økonomien. Vi skal sørge for at slanke og effektivisere det offentlige system, så det lægger beslag på færre ressourcer, og vi skal igangsætte en afbureaukratiseringsproces i den offentlige sektor, så der frigøres ressourcer til at fokusere på kerneservice.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det samlede skattetryk i Danmark skal ned. Danmark har et skattetryk på ca. 46 pct. af BNP. Det er blandt de absolut højeste skattetryk i verden. Det høje danske skattetryk skader Danmarks og danske virksomheders konkurrenceevne. Det er svært at konkurrere med virksomheder i andre lande, når danske virksomheder skal betale høje afgifter og danske lønmodtagere skal betale høje skatter.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark er lønniveau ikke en politisk bestemt opgave, men derimod noget, der aftales mellem arbejdsmarkedets parter. Man kan konstatere, at det danske lønniveau er højt ift. niveauet i mange af de lande virksomhederne konkurrerer med i en global økonomi. Det danske lønniveau er ikke i sig selv til skade for dansk økonomi. Det danske skattetryk er derimod en stor hindring for dansk konkurrenceevne, fordi det er en stærkt medvirkende årsag til, at gevinsten ved at gå på arbejde er for lille.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at ansvaret for børn og unges alkoholforbrug forældrenes og ikke statens. Liberal Alliance ikke planer om at ændre aldersgrænserne for køb af alkohol.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten skal give mest mulig frihed og opkræve færrest muligt penge fra familierne. Danskerne betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Der er allerede i dag alt for meget omfordeling i det danske samfund. Liberal Alliance vil derfor nedsætte skatten for alle. Jeg ser det som en meget væsentlig opgave for staten at yde ordentlig hjælp til socialt udsatte børnefamilier. Det er en opgave, der skal prioriteres højt, men det kræver ikke mere omfordeling, men derimod omprioritering.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end i dag. Til gengæld skal danskerne have markante skattelettelser, så der gives mere frihed til at leve det liv, man ønsker. Vi har siden folketingsvalget i 2015 lettet skatter og afgifter for over 20 mia. kr., men det danske skattetryk er stadig for højt. Det besværliggør danskernes liv, og det indsnævrer børnefamiliernes økonomiske handlerum.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Europas sikkerhedspolitisituation er forandret. USA optræder i stigende grad isolationistisk, og fremmede stater angriber demokratiske valg, kritisk infrastruktur og udfører attentater på europæisk jord imens Rusland siden 2014 har optrådt stadigt mere aggressivt. Der er er behov for, at vi i Danmark indstiller os på denne nye sikkerhedssituation. NATO skal fortsat være vores primære alliance, men EU s rolle skal styrkes således vi i fællesskab kan imødegå de udefrakommende trusler.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den samlede danske udviklingsbistand bør følge FN’s anbefalinger, som i øjeblikket er på 0,7 pct. af BNI. Det er det niveau udviklingsbistanden er på i dag. Dog skal Danmark skal prioritere sin udviklingsbistand, så den i højere grad tilfalder verdens fattigste og bidrager til at begrænse migrationen til Europa. Det opnår vi kun ved at sikre at mennesker kan se en fremtid der hvor de bor og derfor vælger at opbygge deres fremtid der.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks reaktion på Ruslands truende adfærd og de militære aktioner i bl.a. Ukraine må være fastholdelse og etablering af stærke sikkerhedsalliancer samt konkrete sanktioner og skarp afstandtagen af den adfærd der skaber stor sikkerhedspolitiske usikkerhed og øge oprustningen. Aktuelt er det dybt bekymrende at Rusland ikke overholder betingelserne i INF traktaten der begrænser antallet af mellemdistanceraketter.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne besluttet at indføre et nyt ungdomskriminalitetsnævn, der har særlige kompetencer ift. at kunne skræddersy en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforebyggende indsats for den unge i alderen 10-17 år, som på den ene eller anden måde står med foden på vej ind i en kriminel løbebane, med det mål for øje at løfte den unge ud af kriminalitet og tilbage ind i fællesskabet. Børn skal ikke sidde i fængsel med voksne.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, Straffene for voldsforbrydelser bør generelt skærpes.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kun rimeligt, at kriminelle handlinger fører til straf – det følger af det personlige ansvar, man har som borger. Denne straf må ud over selve strafelementet også gerne have et resocialiserende sigte. Når man har udstået sin straf er det vigtigt at man igen bliver en bidragende borger der kan tage aktivt del i samfundet.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Det bør stå den enkelte dansker frit for, hvorvidt de ønsker at genbruge i deres hverdag – men at kalde det en vigtig politisk opgave vil være en overdrivelse. Det bør i vid udstrækning være op til den enkelte forbruger, og der bør skal gode og sunde økonomiske incitamenter der belønner og gør genbrug attraktivt.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man helt bør afskaffe registreringsafgiften for alle biler, så danskerne kan få mere sikre biler med bedre komfort. En afskaffelse af registreringsafgiften vil også være kraftigt medvirkende til en fornyelse af bilparken i Danmark, så der kommer nyere biler, der benytter sig af miljøvenlig teknologi. Der er i øjeblikket meget lavere afgift på elbiler end på benzin- og dieselbiler. Regeringen har foreslået at afgiften på elbiler også i de kommende år skal være på et meget lavt niveau.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, danske virksomheder betaler allerede i dag meget høje skatter og afgifter. Det forringer vores konkurrenceevne, begrænser investeringerne, og jobskabelsen. skatter og afgifter skal ikke sættes op men sættes ned.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at man bør fokusere på at hjælpe migranter og flygtninge i deres nærområder. Omkostningerne til asylbehandlinger i Danmark er store, og kan man hjælpe langt flere, hvis man vælger at hjælpe flygtningene i deres nærområde.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I en tid hvor stærke ydre kræfter søger at destabilisere det europæiske samarbejde, er det vigtigt, at vi i Europa står sammen om grundlæggende vestlige værdier. LA vil arbejde for et smalt og stærkt EU. Et smalt EU fokuserer på at løse problemer, der i deres natur er grænseoverskridende. De overordnede indsatsområder vil derfor være det indre marked med fordele for den enkelte og for europæisk økonomi, sikkerhedspolitiske problemstillinger og sikring af borgernes valgfrihed.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis Danmark indfører permanent grænsekontrol, vil det i praksis betyde, at vi må forlade Schengensamarbejdet og den nordiske pasunion, hvilket vil have særdeles negative konsekvenser for Danmark. Derfor bør den nuværende midlertidige grænsekontrol ikke gøres permanent.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

: Alle egnede opgaver skal udliciteres, privatiseres eller sendes i udbud, da det er bedste redskab til at sikre gode ydelser til den rigtige pris. Ud over besparelser, så kan samfundet også få gavn af udlicitering, fordi virksomhederne, der leverer den efterspurgte ydelse, forbedrer sig og udvikler sig i takt med, at der opstår konkurrence om at udbyde det bedste produkt til den bedste pris til det offentlige.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler nogle af verdens højeste skatter, og burde med rette forvente, at pengene bruges så effektivt som overhovedet muligt i den offentlige sektor. Den offentlige sektor har imidlertid med tiden vokset sig større, end den burde være, og at den undertiden er ganske ineffektiv. Den velfærd, der burde være råd til i et rigt land som Danmark, forsvinder for ofte, fordi store summer går til unødvendigt bureaukrati.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Produktivitetskommissionen, der blev nedsat af den tidligere socialdemokratisk-ledede regering konkluderede, i deres analyse af den offentlige sektor, hvor de undersøgte folkeskoleområdet, daginstitutionsområdet og ældreområdet, at potentialet for produktivitetsgevinster i den offentlige sektor er på 10 pct. alene ved at udbrede bedste praksis. På langt sigt er potentialet endnu højere, da der også er mulighed for løbende innovation og forbedringer

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et vildsvinehegn er en foranstaltning for at minimere risikoen for at afrikansk svinepest spredes til Danmark. Målet er at beskytte dansk eksport af grisekød ud ad, der andrager 11 mia. kr. årligt, og det er væsentligt for Danmark og dansk landbrug, at opretholde den eksport. Derfor er det en rigtig beslutning, og der er virkelig god grund til at gøre en massiv indsats for at forhindre udbredelse af vildsvin med afrikansk svinepest.

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler mere end rigeligt i skatter og afgifter. Afgifterne skal sættes ned. Både af hensyn til danske forbrugere og af hensyn til dansk detailhandel, der i dag oplever en ulig konkurrence. Regeringen med Liberal Alliance har allerede taget væsentlige skridt for at nedbringe afgiftspresset på grænsehandelsfølsomme varer- Men vi skal endnu længere ned. Derfor indgår det som et element i Liberal Alliances økonomiske plan, at afgiften på grænsehandelsfølsomme varer skal nedsættes.

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler nogle af verdens højeste energipriser, og om den økonomiske belastning for borgerne, ved jordkabler i stedet for højmaster, står mål omkostningen, skal bero på en konkret vurdering. Det er ikke i dag teknologisk muligt, at nedgrave kabler over længere strækninger, hvorfor der bør investeres i forskning og udvikling af ny teknologi. De borgere bør der berøres af højmaster, ved værdiforringelse af deres private ejendom, skal holdes skadesløse.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 364 Liberal Alliance in total 1102

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Kommunalvalg:
En kommune i særklasse! Varde kommune skal levere og præstere som de bedste kommuner i Danmark.

Afvikling skal vendes til udvikling! Vi kan vende udviklingen og skabe både attraktive bymiljøer, levedygtige landsbyer, bosætning og arbejdspladser hvis vi står sammen.

Stop centraliseringerne – skab nærhed, fleksibilitet, ansvar og medindflydelse! Vi er en kommune med mange identiteter. Vores forskellighed er vores styrke.

Der bor lidt over 50.000 borgere i Varde Kommune. 4/5 af dem bor udenfor Varde by. Den væsentligste opgave i den kommende byrådsperiode bliver at sikre en sammenhængende udvikling i hele kommunen. Vi skal fokusere på kommunens kerneydelser, og sikre en høj kvalitet. Om det børnehaver, skoler, borgerservice eller ældrepleje skal der være den størst mulige grad af frihed og kvalitet i både undervisning, omsorg og pleje.

Varde er et fantastisk sted at bo med en helt unik historie og kultur. Det skal vi værne om. Vi har meget at være stolte af.

Varde – Vores egn – Vores Styrke

Vi skal skabe en stærk kommune ved at støtte og styrke de lokale ildsjæle og det lokale

engagement og ansvar – uanset om det er i Varde by eller i oplandsbyerne. Vi har

forskellige identiteter – det skal være vores styrke.

Vi skal skabe et stærkt demokrati ved at inddrage borgerne i de beslutninger der vedrører

dem – uanset om det handler om skoler eller ældrepleje. Vi kan gøre tingene mere enkelt,

mere logisk og mere forståeligt for borgere, foreninger og for erhvervslivet.

At skal kunne tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser og skabe både vækst og velstand. En

stærk profil i vores omgivelser vil tiltrække både nye borgere og virksomheder.

Region Syddanmark

Sundhed for alle pengene

Vi skal skabe et stærkt sundhedssystem ved at udvikle systemet indefra, ved inddragelse af de sygeplejersker, læger og administratorer der hver dag slås for at få systemet til at levere kvalitet, nærhed og omsorg.

Vi skal sikre bedre kvalitet ved at følge patientens vej og...

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal anlægge flere parkeringspladser ved Tirpitz – væk fra sommerhusområdet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Det er fornuftigt at lukke skoler, når skolestrukturen skal ændres i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger i høj grad af situationen og omstændighederne. I særligt yderområderne er skolerne helt centrale for opretholdelse af livet og for at lokalsamfundet vil være i stand til at udvikle sig.

3 Kommunen bør ikke bruge penge på lobbyister, som da den betalte lobbyister for at hjælpe med at bevare kasernen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brug af lobbyister og konsulenter kan være en nødvendighed men bør helt afgjort begrænses. I den konkrete situation synes målet og dermed at forhindre en kaserne lukning og et stort tab af arbejdspladser at være nået hvorved udgiften er tjent ind. Men nej det skal være undtagelsen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er utopi at tro at vi kan inddække Varde kommune med kollektiv transport og borgerne i Varde er i en meget stor grad afhængige af deres private biler. Flex ordningen bør udvides til at omfatte flex-unge og derudover skal den idag lukkede skolebus kørsel åbnes op,

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En miljøbevidst adfærd er et fælles ansvar og det omfatter også affaldssortering.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have kigget på lokale tilskudsregler og satser. Meget tyder på at Varde niveau er for højt og at det hæmmer udviklingen. Optimalt set var det gratis men kan risikere at brugeren ikke udviser omhu og omtanke ved bookning og administration.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det koster ikke nødvendigvis flere penge at lave en bedre og mere effektfuld indsats over for udsatte grupper. Der er frivillige foreninger der arbejder målrettet med dette område i samarbejde med kommunen og de skal støttes således de kan koncentrere sig om det de er gode til - nærhed, social kontakt og støtte imens kommunen bør lette dem mest muligt for dokumentation og kontrol.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlæninge der bare vil nyde uden at nyde må ud. Skal man være i DK må man bidrage. I varde har vi brug for al den arbejdskraft vi kan få og heri går flygtningene fint ind som det er nu. Lokalt kan de også hurtigere blive en ressource hvis man tager imod den og inddrager dem.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence vil alt andet lige udvikle på produkterne i forhold til både omfang og kvalitet. Vi skal dog sikre os at vi bliver bedre til at lave aftale grundlaget når vi udlicitere hvorved vi kan sikre den fortsatte drift selv om leverandørerne evt. går konkurs.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal sikres en sammenhæng imellem en behandlingsforløb og genoptræningen således borgeren hurtigst muligt kan komme tilbage i sit eget liv. Det koster ikke nødvendigvis flere penge.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er data der peger på at andel af unge udenforarbejdsmarkedet stiger og andel af ledige er relativ konstant. Hvis man ikke kan arbejde, og ikke vurderes at kunne komme til det bør man førtidspensioneres

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuneskatten i Varde er idag høj og skal sættes ned for at vi dels kan styrke vores konkurrencemæssige position. Pengene skal komme fra at vi sikre os at Varde præstere på niveau med de bedste kommuner på så mange områder som muligt.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre der er en rimelig balance imellem alle Vardes fem store lokalområder (de gl. kommuner) Varde er for mange mere en administrativ funktion end Deres kommune-

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid interessant og se hvad man kan gøre ikke kun når ulykken er sket men så sandelig også før den sker.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Synes ikke man stille det op som hinandens modsætninger

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Målet skal være at flytte flest mulige borgere ud af passiv forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet. Dette kan ske ved et samarbejde imellem erhvervslivet og kommunen.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integrationsindsatsen e vigtig og skal sikre at flygtninge ikke havner på passiv forsørgelse. Dette vil kræve en kommunal indsats. Området er dog allerede i dag inddækket.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De har allerede betalt deres skat og deres rimelige andel og det er ikke rimeligt at pålægge dem at betale endnu mere.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, er der brug for flere midler til det psykiatiske område skal de penge ikke findes ved at spare på andre sundhedsområder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nærhed, tryghed og omsorg skabes af mennesker og der er derfor en lige sammenhæng imellem antallet af pædagoger i vores institutioner.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhvervsfremmen er det vigtigste område overhovedet. Varde har mistet 1000 arbejdspladser de sidste 10 år. I samme periode er udpendlingen steget. Det ændre dog ikke ved at det er af afgørende betydning at vi får sat gang i den erhvervsmæssige vækst og får skabt flere arbejdspladser da det også skaber bosætning.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Varde har en af landets højeste grundskylds promiller. Den skal sættes ned for at styrke kommunens konkurrenceposition overfor omkringliggende kommuner.

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Kommunalvalg:
En kommune i særklasse! Varde kommune skal levere og præstere som de bedste kommuner i Danmark.

Afvikling skal vendes til udvikling! Vi kan vende udviklingen og skabe både attraktive bymiljøer, levedygtige landsbyer, bosætning og arbejdspladser hvis vi står sammen.

Stop centraliseringerne – skab nærhed, fleksibilitet, ansvar og medindflydelse! Vi er en kommune med mange identiteter. Vores forskellighed er vores styrke.

Der bor lidt over 50.000 borgere i Varde Kommune. 4/5 af dem bor udenfor Varde by. Den væsentligste opgave i den kommende byrådsperiode bliver at sikre en sammenhængende udvikling i hele kommunen. Vi skal fokusere på kommunens kerneydelser, og sikre en høj kvalitet. Om det børnehaver, skoler, borgerservice eller ældrepleje skal der være den størst mulige grad af frihed og kvalitet i både undervisning, omsorg og pleje.

Varde er et fantastisk sted at bo med en helt unik historie og kultur. Det skal vi værne om. Vi har meget at være stolte af.

Varde – Vores egn – Vores Styrke

Vi skal skabe en stærk kommune ved at støtte og styrke de lokale ildsjæle og det lokale

engagement og ansvar – uanset om det er i Varde by eller i oplandsbyerne. Vi har

forskellige identiteter – det skal være vores styrke.

Vi skal skabe et stærkt demokrati ved at inddrage borgerne i de beslutninger der vedrører

dem – uanset om det handler om skoler eller ældrepleje. Vi kan gøre tingene mere enkelt,

mere logisk og mere forståeligt for borgere, foreninger og for erhvervslivet.

At skal kunne tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser og skabe både vækst og velstand. En

stærk profil i vores omgivelser vil tiltrække både nye borgere og virksomheder.

Region Syddanmark

Sundhed for alle pengene

Vi skal skabe et stærkt sundhedssystem ved at udvikle systemet indefra, ved inddragelse af de sygeplejersker, læger og administratorer der hver dag slås for at få systemet til at levere kvalitet, nærhed og omsorg.

Vi skal sikre bedre kvalitet ved at følge patientens vej og...

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mængden af administration og kontroldokumentationer eksploderet og med den antallet af administrative medarbejdere. Antallet af administrative ansatte er steget med 30% hvorimod antallet af ansatte i de primære pleje i samme periode kun er steget med 8%. Det er galt og vi skal have vendt udviklingen således tempoet kan sættes ned. Det betyder ikke at vi skal stoppe med at sætte krav til produktivitet. De skal istedet være rettet imod sammenhængende forløb for borgene og styrket kvalitet.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den gennemførte proces med BIOS viser med al tydelighed hvor svært det kan være at nedbryde monopoler. Monopoldannelse giver ikke borgerne eller Regionen den bedste og billigste service og ambulance driften skal derfor udliciteres igen. Det er vigtigt at der i et kommende udbud drages lære af de erfaringer som Regionen har gjort sig i BIOS sagen. Vi skal ikke have en ny BIOS sag. I en kommende udlicitering vil det nuværende ambulance selskab kunne deltage på lige fod med andre udbydere.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, Sagen har kostet så mange ressourcer og det er igen og igen slået fast at der ikke kan gøres krav gældende. Carl Holst og Venstre må stå på mål for forløbet overfor vælgerne og selvom mange gerne så det er en anløben etik og moral ikke ulovligt i Danmark.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, Der skal ikke generelt indføres brugerbetalinger på behandling. Der dog visse typer af kometiske operationer hvor man godt kunne overveje det.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre os at den praktiserende læge virker bedst muligt. Der er meget der pege på at et mindre brugergebyr det virker men det må ikke forhindre adgangen til læge. Samtidig skal vi håndtere bagatelsagerne som borgerne i nogen udstrækning i dag søger læge for. Jeg tror vi ved øget brug af digitalkommunikation kan luge ud i mange ting herunder øge brugen og de ydelser vores sundhedshuse kan og må levere.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal sikre en god lægedækning i hele regionen også i yderområderne. Liberal Alliance indgik i februar 2017 en aftale der skal sikre bedre lægedækning i yderområderne.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at sikre os den bedst mulige behandling med den bedst mulige kvalitet. Den kan vi ikke opretholde ved at have en meget decentral struktur. Vi er derfor nødt til at samle specialerne. Det betyder ikke at de de mindre sygehuse skal lukke - tværtimod. De kan fint tænkes ind som udskrivningssygehuse og center for genoptræning og opfølgende behandling der kan følges fra specialisterne på supersygehusene.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Offentlige funktioner skal løbende konkurrenceudsættes så vi sikre os at vi får den bedst mulige kvalitet til den bedst pris.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, man skal ikke forringe det generelle serviceniveau for at tilgodese yderområderne. Det handler om at fokusere på både responstiderne men ikke mindst også opbygning af lokal beredskaber af eks. førstehjælpere hvorved de nødstedte kan få hjælp hurtigst muligt. Jeg tror vi kan tænke mere ud af boksen og inddrage flere af de ressourcer der allerede er tilstede i yderområder for at kunne sikre en god dækning i hele regionen med lavest mulige responstider.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger helt af hvor og hvordan. Regionen skal sikre borgernes mobilitet det gøres ved en god infrastruktur der udgøres af både veje, motorveje og kollektiv trafik.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jeg enig i men som anført i tidligere besvarelse så er det afhængig af de lokale forhold og de muligheder for at skabe gode faglige miljøer og nærhed.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne er 10 år gamle. De har nu af regeringen fået to år til at bevise de bedst til at drive vores sundhedsvæsen og vores regionale udvikling. Jeg mener ikke Regionerne løser de to opgaver og må konstatere at udviklingsopgaven er blevet nedprioriteret eller overset i forhold hvad de tidl. amter evnede. Regionerne er blevet meget administrativt tunge hvilket i høj grad er det største problem som jeg ser. Min holdning er derfor at regionerne bør nedlægges.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er bekymret for de massive nedlæggelser af sengepladser der sket i psykiatrien og ikke mindst de problemer der med borgere der må gå forgæves og borgere der udskrives uden at der følges op fra kommuner og lægens side. Det er en dårlig samfundsinvestering ikke at sikre sig at der er beredskab og behandling til rådighed for borgerne når de på tragisk vis rammes af psykisk sygdom. På den lidt længere bane kan en sengeplads på det rigtige tidspunkt vise sig helt afgørende.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er principielt ikke noget galt med 2% kravet. Det er har været og er galt med kravet har været måde det har været administreret på hvor det ikke er muligt for hospitalerne at udvikle sammenhængende forløb for borgerne uden at det koster dem penge på driften. At det samtidig har ført til overbehandling gør jo bare sagen værre. Det er derfor godt at de suspenderes. Så håber jeg bare at KL og Regionerne evner at lave et nyt system med fokus på kvalitet for både ansatte og borgere.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en sundhedsfaglig vurdering. Den forebyggende indsats er vigtig for tidlig indsats hvorved man spare penge på sigt til behandling med det er en sundhedsfaglig vurdering.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, vi skal arbejde for at skabe vækst i hele regionen. Væksten er i dag fokuseret om de større byer hvorved oplandet og yderområderne er blevet hægtet af. Den udvikling skal stoppes og set i historiske perspektiv er det muligt at få gang i udvikling og vækstdannelse i hele regionen hvis man fremmer og understøtter den. Der er gode muligheder for at fremme både iværksætteri, produktion af eg erhvervsudvikling i hele regionen men det kræver god infrastruktur.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger helt af hvor og hvordan.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer i høj grad an på hvor og hvilke konsekvenser det vil have for de samfund som berøres. Det er klart at ikke alle ruter nødvendigvis kan opretholdes men særligt i de små samfund er der også behov for kollektiv transport hvorfor det ikke er muligt at svarer entydigt på dette spørgsmål. Det afhænger som sagt af hvor og hvem det berøre.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen bør i større grad have mulighed for at bestemme hvor ungdomsuddannelserne er placeret og ligeledes have indflydelse på hvordan de organiseres. Vi har brug for en mere decentral struktur der kan understøtte både gode uddannelse, gode faglige miljøer men i høj også den lokale udvikling og erhvervsudvikling. Vi har ikke brug for mere regulering eller detailstyring.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2018 - nu

Byrådsmedlem Varde Kommune, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem af Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune, Liberal Alliance

2015 - 2015

Stedfortræder Folketinget, Liberal Alliance

Tillidsposter

2018 - nu

Medlem af KL repræsentantskab Kommunernes Landsforening

2018 - nu

Medlem af forretningsudvalget for kommunale kontatråd Kommunernes landsforening

2018 - nu

Medlem af bestyrelsen for den Lokale aktions gruppe (LAG) Varde og Fanø Erhvervsstyrelsen

Uddannelse

1987 - nu

Officer Befalingsmand, Forsvaret

Erhvervserfaring

2008 - nu

Major Forsvaret, Varde Kasserne
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Liberal Alliance

2018 - nu

Byrådsmedlem Varde Kommune, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem af Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune, Liberal Alliance

2018 - nu

Medlem af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune, Liberal Alliance

2015 - 2015

Stedfortræder Folketinget, Liberal Alliance

Tillidsposter

2018 - nu

Medlem af KL repræsentantskab Kommunernes Landsforening

2018 - nu

Medlem af forretningsudvalget for kommunale kontatråd Kommunernes landsforening

2018 - nu

Medlem af bestyrelsen for den Lokale aktions gruppe (LAG) Varde og Fanø Erhvervsstyrelsen

Uddannelse

1987 - nu

Officer Befalingsmand, Forsvaret

Erhvervserfaring

2008 - nu

Major Forsvaret, Varde Kasserne

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik