PERSONPROFIL

Stephanie Lose

Venstre

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 14. december 1982 i Løgumkloster Gift 2 børn

V

Stephanie Lose (V) har været regionsrådsformand i Region Syddanmark siden 2015, hvor hun overtog posten fra Carl Holst, som blev folketingsmedlem. I forbindelse med sin plads i regionsrådet er hun medlem af Forretningsudvalget. Hun har været regionsrådsmedlem i Region Syddanmark siden 2006.

Stephanie Lose har en kandidat i økonomi fra Syddansk Universitet, og inden hun blev regionsrådsformand, arbejdede hun som lektor på Erhvervsakademi SydVest.

Privat er Stephanie Lose gift med Jakob Lose, som er byrådsmedlem i Esbjerg Kommune, og sammen har parret to døtre.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 89583 Venstre in total 214646
RV 2013 Personlige stemmer 5569 Venstre in total 227458

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Vi vil mere og bedre sundhed - og vækst i hele regionen!

Region Syddanmark gør det godt. Vi har bygget nye topmoderne sygehuse, mindsket hjertedødeligheden med 30%, sikret at langt flere overlever kræft, forøget tilfredsheden hos patienterne, mere end halveret andelen af genindlæggelser.... og meget, meget mere.

Syddanmark er bedst til vækst og er Danmarks største turismeregion. Det skal vi styrke, så vi kan få endnu flere arbejdspladser i hele regionen.

Ja, der er rigtig meget at glæde sig over - og det gør vi. Men vi er i arbejdstøjet, er ambitiøse og vil videre - med mere og bedre sundhed samt vækst i hele regionen.

Mere og bedre sundhed - bl.a. ved at stå vagt om patienternes rettigheder til hurtig udredning og behandling. Ved at sætte medarbejderne på sygehusene fri til at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb. Ved at styrke patient- og pårørendeinddragelse. Og ved at udvikle det nære sundhedsvæsen gennem mere og bedre samarbejde med kommuner og almen praksis og gøre sygehuset mere "udadgående".

Syddanmark skal være et attraktivt sted at bo, arbejde, uddanne sig og drive virksomhed. Derfor skal vi bl.a. sikre at de unge kan få en uddannelse, at virksomhederne får adgang til den rette arbejdskraft, at vores styrker på erhvervsområdet udvikles endnu mere - så flere virksomheder skaber endnu flere jobs. Og at regionen er talerør for syddanske interesser, f.eks. indenfor infrastruktur.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en generalisering. Sundhedsvæsnets kvalitet er forbedret på en række parametre over årene, f.eks. fald i hjerte- og kræftdødelighed og fald i andelen af genindlæggelser. Men der er generelt rigtig travlt på hospitalerne. Det må ikke gå ud over patientsikkerheden, det er en ledelsesopgave at sikre. Hvis det sker, skal der handles på det.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ambulancekørslen i Trekantområdet er allerede udliciteret - til den private virksomhed Responce, og kontrakten løber i 8 år endnu. Den aftale har jeg ingen planer om at ændre på. I resten af regionen kører det regionale ambulanceselskab Ambulance Syd. Hvordan leverandør-billedet skal se ud om 8 år - det er for tidligt at lægge sig fast på.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiet har efter halvandet års efterforskning og en række afhøringer afsluttet spørgsmålet om, hvorvidt der var en straffesag. Efterfølgende har regionens egne jurister vurderet, at er ikke er grundlag for en erstatningssag. Et flertal udenom Venstre har yderligere bestilt endnu en vurdering hos eksterne jurister, der sagde det samme. Derfor er der ikke grundlag for at forfølge en erstatningssag.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske sundhedsvæsen er finansieret over skatten, som er høj i forvejen. Så nej til mere brugerbetaling.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske sundhedsvæsen er finansieret over skatten, som er høj i forvejen. Så nej til mere brugerbetaling.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis penge var løsningen - så ja. Men penge er ikke løsningen. Man kan få en praksis "gratis" i mange yderområder, alligevel vælger mange læger at købe en praksis i de store byer. Der skal andre værktøjer i brug. Og så skal der uddannes flere læger.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Muligheden for at man kan få behandling / udredning i det private har øget kapaciteten og sænket ventetiden i det offentlige sundhedsvæsen. Generelt giver det god mening, at sundhedsvæsnet ikke kun samarbejder med privathospitaler, men private virksomheder i det hele taget - det kan skabe innovation og nye løsninger.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nye sygehusstruktur med de rette specialister samlet om patienten i de fælles akutmodtagelser giver rigtig god mening. Det er vigtigt at understrege, at vi fortsat skal udvikle de lokale sundhedstilbud i de byer, hvor der ikke er store sygehuse. F.eks. i form af sundhedshuse, hvor der kan være både regionale, kommunale og andre sundhedstilbud. Sygehusene skal være "udadvendte", sådan at de har udgående funktioner, rådgiver andre i sundhedsvæsnet og bruger ny teknologi til at komme ud!

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et mål i sig selv, at en opgave løses privat. Men den skal løses til rette pris og rette kvalitet. Derfor giver konkurrenceudsættelse god mening. Hvis den private part giver det bedst bud - så skal de løse opgaven.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden være villig til at kigge på, hvordan vi hjælper flest borgere i regionen bedst muligt (kompetencer) og hurtigst muligt.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Principielt set - ja. Men det kan ikke lade sig gøre uden at nedprioritere andre områder, som f.eks. kollektiv trafik og erhvervsudvikling. Det ønsker jeg ikke. Så når budgettet har den størrelse, det har nu, så kan der ikke tilføres en masse ekstra penge til jordforureningsområdet.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Principielt set - ja. Men det kan ikke lade sig gøre uden at nedprioritere andre områder, som f.eks. jordforurening trafik og erhvervsudvikling. Det ønsker jeg ikke. Så når budgettet har den størrelse, det har nu, så kan der ikke tilføres en masse ekstra penge til kollektiv trafik.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En decentral uddannelsesstruktur er vigtig - men selvfølgelig skal det være fagligt bæredygtige løsninger. Lige for tiden placerer mange erhvervsskoler grundskoleforløb mere decentralt. Det er rigtig godt.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fortsat vigtigt at prioritere psykiatrien højt. Region Syddanmark har brugt hver en krone, der er givet til psykiatrien, på psykiatrien - og lidt til. Hvis der bliver ekstra midler eller frie midler, skal vi have psykiatrien for øje.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kravet er suspenderet. Region Syddanmark gjorde det - for egen regning og risiko - allerede ved årsskiftet på en stor del af sygehusafdelingerne. Nu kan vi stoppe kravet på de resterende.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der er faglig belæg for at indføre en screening, gør vi det i hele landet. Senest med tarmkræftscreening, som blev indført som en del af Kræftplan III - og bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Flere screeninger er ikke et mål i sig selv. Vi skal indføre de, der giver mening.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil vækst i hele regionen, men man kan ikke bare dele op i land og by. En by og dens opland er hinandens forudsætninger.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Råstofplanen anviser forsyninger til de næste 24 år. Tilladelser, der ligger ud over, hvad der er beskrevet i råstofplanen er ikke nødvendigt før der evt. kommer en ny plan.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Region Syddanmark har ikke ændret det regionale rutenet af betydning efter omfattende ruteændringer for år tilbage, hvor der bl.a. blev sat flere bus-afgange ind på nogle af de ruter med mange passagerer. Men den kollektive trafik skal også virke der, hvor der ikke er masser af passagerer. Her skal vi være bedre til at tage ny teknologi og nye løsninger i brug, hvis det giver øget mobilitet.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver frem mod 2030 færre unge svarende til 900 gymnasieklasser på landsplan. Hvis det ikke sikres, at der tages hånd om den udvikling, risikerer vi, at gymnasier i landområderne får svært ved at overleve. Så hvis der skal være et decentralt uddannelsesudbud kræver det en større samfundsmæssig styring.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2015 - nu

Regionsrådsformand Region Syddanmark, Venstre

2005 - 2015

Regionrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre
Formand for Forretningsudvalget Region Syddanmark, Venstre

Tillidsposter

2015 - nu

Bestyrelsesformand UC Syd

2014 - nu

Formand Syddansk Vækstforum
Formand Syddansk Vækstforum
Medlem Danske Regioners bestyrelse
Næstformand Danske Regioner
Formand bestyrelsen for UC Syd
Bestyrelsesmedlem Væksthus Syddanmark
Medlem Syddansk Universitets repræsentantskab
Medlem Danmarks Vækstråd

Uddannelse

2001 - 2006

Kandidat Økonomi, Syddansk Universitet

2001 - nu

Gymnasium Sproglig linje, Tønder Gymnasium

Erhvervserfaring

2010 - 2015

Lektor Erhvervsakademi SydVest
V

Politiske hverv

2015 - nu

Regionsrådsformand Region Syddanmark, Venstre

2005 - 2015

Regionrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre
Formand for Forretningsudvalget Region Syddanmark, Venstre

Tillidsposter

2015 - nu

Bestyrelsesformand UC Syd

2014 - nu

Formand Syddansk Vækstforum
Formand Syddansk Vækstforum
Medlem Danske Regioners bestyrelse
Næstformand Danske Regioner
Formand bestyrelsen for UC Syd
Bestyrelsesmedlem Væksthus Syddanmark
Medlem Syddansk Universitets repræsentantskab
Medlem Danmarks Vækstråd

Uddannelse

2001 - 2006

Kandidat Økonomi, Syddansk Universitet

2001 - nu

Gymnasium Sproglig linje, Tønder Gymnasium

Erhvervserfaring

2010 - 2015

Lektor Erhvervsakademi SydVest

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik