PERSONPROFIL

Svend-Aksel Hansen

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Svendborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 30. december 1959 i Odense Gift 2 børn

V

Svend-Aksel Hansen var i år 2017 kandidat for Venstre i Svendborg ved Kommunalvalget i Svendborg kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Svend-Aksel Hansen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Svend-Aksel Hansen er uddannet socialpædagog og arbejder til daglig med hjemløse, misbrugere og psykisk syge på St. Dannesbo i Odense. Han har tidligere været selvstændig erhvervsdrivende i mere end 20 år.

Privat er han gift og har to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 27 Venstre in total 6573

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Mine visioner som kandidat til byrådet og regionsrådet. Et sundt og sikkert arbejdsmiljø skal tænkes ind i alle beslutninger. Opkvalificering af ledelsen, færre ledelseslag og flere varme hænder. Svendborg sygehus udvikles til et stort og stærkt specialsygehus. Investeringer i Socialpsykiatrien, inkluderende tilbud til alle, koordineret samarbejde imellem de kommunale og regionale tilbud, så der skabes langsigtede holdbare løsninger. Et regionalt trafikselskab. E20 som 6 sporet motorvej på hele Fyn. Decentral skole og institutionsstruktur. Bureaukratiet minimeres, korte og vejledende sagsbehandlinger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Rådhuset i Svendborg bør flyttes væk fra bymidten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På sigt og når det giver en positiv gevinst både i drift og på anlæg. Der er nogle fine bygninger på Ryttervej som eventuelt vil kunne anvendes. Eksisterende relevante bygninger skal tages i anvendelse, inden der tænkes nybygning. Det nuværende rådhus i centrum ligger attraktivt og kan eventuelt anvendes til boliger og mindre erhverv og butikker.

2 Svendborg Kommune skal bruge penge på at gøre flere byggegrunde klar til salg i bydelen Tankefuld.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ny lokalplan er allerede under udarbejdelse og åbner hermed muligheder for salg, dette efter rådgivning fra ejendomsmæglere helt fra begyndelsen af projektet. Når de eksisterende grunde er solgt, skal ny byggemodnes og gøres klar til salg

3 Svendborg Kommune har været for restriktiv i forhold til at imødekomme investorernes ønsker i forbindelse med byggerier på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svendborg kommune har udvist stor imødekommenhed, måske endda for stor. Havneplanen og lokalplanen for området er fremkommet ved høringer og input fra borgere og interesseorganisationer og de skal respektteers.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik skal være et relevant tilbud, som man benytter som et attraktivt alternativ til bilen. Der kan tænkes mere i teletaxaer og minibusser i områder hvor der ikke kan fyldes store busser op.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Miljøet skal altid tænkes ind og sættes i højsæde.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Renovering og vedligeholdelse af idrætsanlæggene skal prioriteres.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svendborg kommune er en af de kommuner med det største udvalg og tilbud af kulturarrangementer, det skal og kan vi være stolte over. Vi skal markedsføre vore kulturtilbud bredere og af den vej skabe en form for selv finansiering af eventuelle nye tilbud.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal investeres i relevante langsigtede løsninger for de socialt udsatte. Vi skal møde de udsatte i deres udfordringer, med de rigtige tilbud, og derfra tage udgangspunkt i deres aktuelle livssituation, så de støttes og hjælpes til et liv med en større livskvalitet. Det vil på sigt være til gavn for de udsattes situation, så de kan byde ind med deres indsats, til gavn for alle. På sigt tror jeg på, at det vil være til gavn for samfunds økonomien.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration fremmer de kompetencer og ressourcer som flygtninge kommer med, de skal bringes i spil med en ordentlig og respektfuld integration. Flygtninge bibringer kulturen en større variation, som vi alle kan lære af og glæde os over. Bekvemmeligheds flygtninge skal sendes retur.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence skærper profilen og kvaliteten.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning skaber en større livskvalitet og selvhjulpethed, hvilket er en gevinst set i et samfunds perspektiv, det vil på sigt være besparende at genoptræne, det vil ikke sker på bekostning af andre områder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af elever i klasserne skal være tilpasset, så der kan foregå en god undervisning, det må være den enkelte skoles ansatte der vurderer dette i overensstemmelse med Undervisningsministeriets vejledninger.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En mere håndholdt og målrettet indsats skal fører til uddannelse og job. Væksten i samfundet, også her i Svendborg, er for opadgående, det skal vi udnytte, så alle dem der kan, skal tilbydes beskæftigelse.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er økonomien ikke til for nuværende, dertil er de udfordringer vi står med for store.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Yderområderne prioriteres allerede, bl.a. ved den decentrale skole og institutions struktur.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke min opfattelse, at vi har voldsomt store udfordringer på dette område. Jeg er dog enig i, at forebyggelse grundlæggende er den rigtige vej. Det er min tro, at jo bedre uddannelses og job muligheder vi skaber for de unge, jo mindre vil udfordringerne på dette område være. Kultur, sport og fritidstilbuddene er medvirkende til, at skabe en meningsfuld tilværelse for de unge, som holder dem ude af bander og kriminalitet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier på stærkt trafikerede veje skal prioriteres. Skoleveje skal gøres sikre med cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bevaringsværdig natur skal sikres.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Større kulturelle begivenheder vil markedsføre Svendborg bredere, hvilket betyder større omsætning i hele Svendborgs by, butikker, hoteller, taxaer og andre servicefag. Større begivenheder skal samlet set være økonomiske rentabel, så de bliver vækstfremmende og gode investeringer.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle af de tilbud som jeg tidligere har beskrevet vedr. de socialt udsatte, kan og skal bruges i de socialt udsatte boligområder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

God integration er grundlæggende for, at flygtninge kan blive integreret og bidrage til samfundet. God integration skal ses som en investering der tjener sig på længere sigt.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tilbydes valgmuligheder, gerne med private udbydere, som kan være forbundet med, egenbetaling for dem der kan, og som ønsker sig et andet og bredere serviceudbud.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal investeres i de social psykiatriske indsatser og det skal ikke ske på bekostning af sundheds budgettet. Der skal tænkes nye veje. Rigtige langsigtede løsninger der holder og skaber en forbedret livkvalitet for de udsatte, vil på lang sigt være til gavn for samfundsøkonomien. Personalet i dette området skal kunne gå sundt og sikkert på job. Arbejdsmiljøet skal tænkes ind alle beslutninger, det gavner også samfundsøkonomien på sigt.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børns trivsel og indlæring er væsentlige faktorer for deres videre liv, så der skal være de fornødne ressourcer på dette område. Jeg har børnebørn i Svendborg og oplever, at der, fra de er helt spæde og videre op i børnehavealderen, investeres i dem, med gode pædagogiske tilbud.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede prioriteret dette område bl.a. ved Fremtidsfabrikken. Vi skal prioriteres en hurtigere sagsbehandling når virksomheder søger byggetilladelser og andre lignende tilladelser ved etablering og eller udvidelse af eksisterende virksomhed. Sagsbehandling skal tilkobles rådgivning.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svendborg kommune ligger i forvejen lavt set i forhold til landsgennemsnittet.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 308 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Mine visioner som kandidat til byrådet og regionsrådet. Et sundt og sikkert arbejdsmiljø skal tænkes ind i alle beslutninger. Opkvalificering af ledelsen, færre ledelseslag og flere varme hænder. Svendborg sygehus udvikles til et stort og stærkt specialsygehus. Investeringer i Socialpsykiatrien, inkluderende tilbud til alle, koordineret samarbejde imellem de kommunale og regionale tilbud, så der skabes langsigtede holdbare løsninger. Et regionalt trafikselskab. E20 som 6 sporet motorvej på hele Fyn. Decentral skole og institutionsstruktur. Bureaukratiet minimeres, korte og vejledende sagsbehandlinger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Personalet på de Syddanske hospitaler er presset helt i bund. Fjernelsen af 2% produktivitetskravet skal nu bruges konstruktivt, så vi kan få tryghed og trivsel tilbage på hospitalerne, vi skal have arbejdsglæden genskabt. Flere varme og kompetente hænder og færre ledelseslag. Ledelsen skal opkvalificeres.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Region Syddanmark har opnået gode driftsresultater, fremadrettet ved hjemtagelsen af ambulancedriften, der spares årligt i omegnen af kr. 55 mill. ift. Falcks bud. Efter hjemtagelsen er der nu fyldt op på uddannelserne til, at blive reddere på ambulancerne. Alle ambulancer er nu fuldt normeret, responstiderne er indenfor rammerne og der har aldrig været så mange kørende beredskaber som nu.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er belyst, at der ikke er grundlag for en erstatningssag og politiet har vurderet, at der ingen ulovligheder er foregået. Etisk og moralsk har Carl Holst overskredet nogle grænser, det skal have konsekvens for ham, ikke flere fremtrædende poster til Carl Holst.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen skatten er så høj, så vi skal kunne forvente en relevant og passende tilbud fra sundhedsvæsnet.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler en skat der berretiger til de velfærd og behandlingsydelser vi kan/skal af sundhedsvæsnet.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal sikre læger i yderområderne, det skal gøres via sundhedshuse og regionalt drevne lægeklinikker, hvor flere læger er samlet under samme tag. Det skal søges gøres indenfor rammen. På sigt skal yderområderne gøres attraktive bosætningsområder, der sikre det nødvendige patoentgrundlag for lægerne.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere tilbud hvor der udfordres på kvaliteten sikre en øget kvalitet. De private aktører kan specialiserer sig, hvilket gør dem til eksperter og derved udfordre kvaliteten i hele sundhedssystemet. Private aktører udfordre og benytter ofte alternative og ikke evidens baserede behandlinger, det giver ny viden og skærper kvaliteten.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Supersygehusene er med til at sikre kvaliteten og forskningen. Placeringen af dem i forbindelse med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, sikre et højt kvalitetsniveau i uddannelser og forskningen. De mindre sygehuse skal nødvendigvis ikke lukkes, de skal/kan bruges som specialsygehuse, skadesklinikker og sundhedshuse.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er opgaver som private aktører ofte kan gøre mere rationelt og derved frigøre midler til anden sundhedsfaglig drift.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal opprioriterer i yderområderne, hvilket den også gør, det må ikke gå ud over det generelle service niveau. Jeg mener også, at en opprioritering i yderområderne er med til løfte det generelle serviceniveau.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have ryddet op på de grunde vi i dag ved er forurenet, derefter kan vi tage fat på, at undersøge og rense op på eventuelle nye områder.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener godt vi kan udbygge den kollektive trafik uden at bruge flere penge, vi skal inddrage alle leverandører på indenfor den kollektive trafik, herunder specielt taxa og mindre busselskaber.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at vi nødvendigvis skal ligge ungdomsuddannelserne i tyndt befolkede områder. Vi skal sikre at uddannelserne er til stede, så skal de unge nok flytte sig efter dem.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen løser vigtige opgave, som jeg mener at staten kunne løse lige så kvalitetsbevidst og godt. For mange kommuner vil det være en for stor opgave de ikke kan løfte.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien skal leve op til deres ansvar, det kan betyde flere midler her og nu. Jeg er dog af den overbevisning, at hvis der nu investeres i de rigtige langsigtede holdbare løsninger, så vil det betyde et mindre pres på de psykiatriske afdelinger fremadrettet. Vi skal her og nu afsætte de penge der er behov for, så vi sikre en forbedret livskvalitet også for mennesker med psykiske lidelser, og derved sikre et sikkert arbejdsmiljø for personalet, vi skal ikke accepterer flere drab på personalet

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er afskaffet. Det har været min vision med opstillingen, jeg beskrev det første gang i maj 2017. Det at kravet nu er fjernet skal bruges konstruktivt, det skal medvirke til genskabelse af et sund og sikkert arbejdsmiljø for alle. Vi skal sygefravær pga. stress og fagdepressioner til livs.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Raske mennesker skal ikke benytte sygehusene, det er for mennesker med et helbredende og forebyggende behov.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer kan benytte de private aktører, det afhjælper presset på det offentlige sundheds system, hvilket er til gavn for alle, det kan nedbringe ventetiderne.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal satses på vækst i hele regionen. En bred vifte af vækstområder sikre vækst i hele regionen.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Råstofudvinding er nødvendigt, specielt i dag med alle de store byggeprojekter der er projekteret. Flere områder, hvor der udvindes råstoffer, medvirker til en bedre logistik for det enkelte projekt og derved en lavere grad af forurening. Miljøet må ikke lide unødigt.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Buslinjer med få passagerer kan erstattes med eksempelvis teletaxaer eller mindre busser. Det er ikke en nedprioritering at gøre som jeg beskriver, men det vil frigøre flere busser til linjer med mange passagerer. Taxaer er en væsenlig del af den kollektive transport, benytter vi dem mere til sådanne opgaver, sikre vi deres overlevelse i yderområderne, så vi også kan blive kørt hjem efter en våd aften.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Behovet for hvilke uddannelser er behov for i de enkelte regioner er og kan være forskellige, derfor skal ungdomsuddannelserne kunnes detailstyres.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Svendborg Kommune, Venstre

Uddannelse

2007 - 2010

Professionsbachelor Socialpædagog, UCL Lillebælt

Erhvervserfaring

Socialpædagog St. Dannesbo Odense
V

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Svendborg Kommune, Venstre

Uddannelse

2007 - 2010

Professionsbachelor Socialpædagog, UCL Lillebælt

Erhvervserfaring

Socialpædagog St. Dannesbo Odense

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik