PERSONPROFIL

Svend Erik Nielsen

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Vejle
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 24. maj 1956 i Snejbejrg

O

Svend Erik Nielsen (DF) har siden 2014 været byrådsmedlem i Vejle Kommune for Dank Folkepari. Her er han næstformand for Arbejds­markeds­ud­valg­et, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati og Sundheds- og Fore­byg­gelses­udvalg­et samt medlem af Teknisk Udvalg. Han stillede til regionsrådsvalget i 2017 op som regionsrådskandidat dog uden at blive valgt. Han er derudover tidligere folketingskandidat for Dansk Folkepart.

Til daglig arbejder han som accountant hos Kel-Berg Scandinavia gruppen.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 510 Dansk Folkeparti in total 6755

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Fokus punkter Vejle Byråd:

Anstændig, respektfuld og tryg ældrepleje.
Kvalitet, respekt og danske værdier i folkeskolen.
Bakke op om mobilfri tid i skolen.
Afskaffe lukkedage i daginstitutioner.
Bakke op om lokalråd og det gode foreningsliv.
Støtte breddeidrætten og det levende frie kulturliv.
Den kommunale service skal være i top.
Afvikle dækningsafgiften og derved tiltrække nye virksomheder og skatteydere til kommunen.
Mobilt borgerservice i hele kommunen.
Forbedret infrastruktur.
Fortsat lav skatteprocent.

Fokus punkter Region Syddanmark:

Et forbedret samarbejde mellem regionen og kommunen
Døgnåben skadestue på Vejle Sygehus.
Bevarelse af Give Sygehus i en eller anden form, gerne suppleret som udskrivnings hospital, for de som efter udskrivning har svært ved at bo i eget hjem.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1905 Dansk Folkeparti in total 72356

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Fokus punkter Vejle Byråd:

Anstændig, respektfuld og tryg ældrepleje.
Kvalitet, respekt og danske værdier i folkeskolen.
Bakke op om mobilfri tid i skolen.
Afskaffe lukkedage i daginstitutioner.
Bakke op om lokalråd og det gode foreningsliv.
Støtte breddeidrætten og det levende frie kulturliv.
Den kommunale service skal være i top.
Afvikle dækningsafgiften og derved tiltrække nye virksomheder og skatteydere til kommunen.
Mobilt borgerservice i hele kommunen.
Forbedret infrastruktur.
Fortsat lav skatteprocent.

Fokus punkter Region Syddanmark:

Et forbedret samarbejde mellem regionen og kommunen
Døgnåben skadestue på Vejle Sygehus.
Bevarelse af Give Sygehus i en eller anden form, gerne suppleret som udskrivnings hospital, for de som efter udskrivning har svært ved at bo i eget hjem.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal generelt bedre arbejdsvilkår for de ansatte. Der skal arbejdes mere med kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet. Der skal uddannes flere danske læger. Der bør snarest oprettes mange flere studiepladser i medicin. Den kan meget vel være Syddansk Universitet i Odense, der har ekspertisen, der opretter pladserne, men de nye studiepladser bør placeres i f. eks. Aabenraa eller Esbjerg. Der er ikke behov for flere studiepladser i København.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu skal der være ro på dette i mindst 3 år. Skal der være et nyt udbud, bør det håndteres bedre en sidste gang. Det udbud der var har Region Syddanmark har håndteret meget ringe, og fejl på fejl har allerede kostet en masse millioner, og der er kun udsigt til at det vil koste mange flere millioner fremover. Det er for let at give Bios skylden for at der er kørt af sporet, men endnu har vi ikke set mange politikere, eller ledende medarbejdere tage ansvar.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke være nogen brugerbetaling på kerneydelser i vores sundhedsvæsen.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke være nogen brugerbetaling på kerneydelser i vores sundhedsvæsen.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Store sygehuse giver god mening på den meget specialiserede behandling. Når det derimod den mindre specialiserede pleje, så mener jeg det i størst mulig udstrækning på foregå på et sygehus nær dig.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener det var bedre at beholde disse områder i regionens regi, og så der lade et stort antal stillinger gå til de borgere, der ikke har let ved at vinde fodfæste på det alm. arbejdsmarked.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en bedre indsats/opfølgning for psykiatriske patienter der udskrives. Der skal oprettes flere psykiatriske sengepladser. Der må ikke være ventetid på at komme i psykiatrisk behandling.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede stor vækst i de store byer, og de vil nok også klare sig fint fremover. Der er behov for at regionen understøtter vækst og udvikling i de mindre byer.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand, Arbejds­markeds­ud­valg­et Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand, Sundheds- og Fore­byg­gelses­udvalg­et Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1980 - 1991

Merkonom, Herning Handelsskole

Erhvervserfaring

2012 - nu

Accountant Kel-Berg Scandinavia gruppen

2010 - 2011

General Manager NWA Nordic ApS

2009 - 2010

Accountant Dovista A/S

2002 - 2006

Ejer Trendzetter
O

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand, Arbejds­markeds­ud­valg­et Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand, Sundheds- og Fore­byg­gelses­udvalg­et Vejle Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1980 - 1991

Merkonom, Herning Handelsskole

Erhvervserfaring

2012 - nu

Accountant Kel-Berg Scandinavia gruppen

2010 - 2011

General Manager NWA Nordic ApS

2009 - 2010

Accountant Dovista A/S

2002 - 2006

Ejer Trendzetter

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik