PERSONPROFIL

Tom Eriksen

Venstre

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds

Bor i Esbjerg Kommune

V

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Bureaukrati
  • Ældreområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

MIT SYN PÅ VORES LAND:
Danmark er et LILLE, FANTASTISK LAND. A small great nation.
LILLE, derfor skal unødvendig kompleksitet og bureaukrati minimeres.
FANTASTISK, fordi et velindtjenende, effektivt erhvervsliv med stor eksport finansierer verdens bedste velfærd.
LAND, den lille plet på jorden, som vi har fået ansvar for at give bæredygtigt videre til vores børn.

HVORFOR VÆLGE MIG?
Mine mange års erfaring fra det lokale, vestjyske, danske og internationale erhvervsliv, dansk foreningsliv og NGOer og det danske kirkeliv skal gøre en forskel. Jeg ved hvor skoen trykker og jeg ved hvad der skal- og hvad der kan gøres, for at sikre at Danmark fortsat vil være et LILLE FANTASTISK LAND for vores børn og børnebørn.

SEND MIG I FOLKETINGET MED NY ENERGI FRA VEST.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på at brugerbetaling er efterspørgselsbegræn-sende og jeg tror nogen ydelser udføres alene fordi de er gratis. Hvor tit har du ikke modtaget en kop kaffe fordi den er gratis, hvor du ikke ville have den, hvis den havde kostet 10 kroner.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Påstanden kræver dog detaljerede analyser, for det gælder ikke altid.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er for svært at få lov til at få den udenlandske arbejdskraft ind i vores virksomheder der er behov for, og som kan være med til at sikre forøget velfærd. Der er en fødselsrate på 1,7 i Danmark, det vil sige vores tipoldebørns generation vil være på kun 50% af de danskere vi er i dag. Derfor vil der være behov for flere udlændinge i fremtiden, uden de behøver at få permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på de initiativer der er taget på dette område er tilstrækkelige.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomisk ulighed kan ikke ses isoleret. Ulighed i fritid er tæt sammenhængende med økonomisk ulighed og bliver i et eller andet omfang et individuelt valg. Jeg går ind for valgfrihed i en kontekst af lige muligheder.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn er en del af en familie. Familien skal derfor have lov at være en væsentlig del af børnenes hverdag. Ellers er det også en illusion at stille krav til forældre om at gøre deres børn duelige til uddannelse og duelige til ansvarligt samfundsliv.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er overbevist om, at nogen ældre borgere gerne vil tilkøbe ekstra services mod brugerbetaling. Det vil øge ressourcerne på det generelle niveau.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Principielt skal vi yde efter evne og nyde efter behov, hele livet.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke i Folketinget nu. Når jeg kommer ind vil jeg gerne være med til at prioritere, men så vil jeg gøre det på et oplyst grundlag. Spørgsmålet her lægger op til et svar på uoplyst grundlag.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aktuelt er der ingen planer om at ændre på topskatten, men jeg tror på at en væsentlig forhøjelse af grænsen vil have postitiv effekt på arbejdsudbuddet.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men jeg vil rigtig gerne i gang med en vurdering af fordele og ulemper ved differentieret moms.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan ikke se den direkte sammenhæng mellem at invester i det offentlige for at styrke økonomien. Hvis det er investeringer i Skattestyrelsens område så er investeringerne i gang og de har været nødvendige. Skattestyrelsen har været en katastrofe.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mere behov for en regelreform for private virksomheder end en satsreform. Regelreformen vil være en win win mellem det offentlige og de private virksomheder. Jeg møder sjældent virksomheder der synes skatten er for høj, men ofte virksomheder der synes reglerne er for komplekse.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønniveauet afspejler i et eller andet omfang udbud og efterspørgsel. Der for kan svaret ikke være på det generelle niveau.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan bedre lide modent fravalg end forbud. Der er et væsentligt forældreansvar og en væsentlig forældreindflydelse på dette område.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle områder bør følge det grundlæggende princip: VI SKAL YDE EFTER EVNE OG NYDE EFTER BEHOV. Det er et vigtigt Venstre princip.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnefamilierne er pressede.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et lille land. Vi er afhængige af de større internationale organisationer vi er en del af, som EU, NATO og FN. Mit principielle synspunkt er, at uden at yde i disse organisationer afskærer vi os fra at nyde. Så derfor skal vi på væsentlige område agere sammen med de store organisationer vi har valgt at være en del af.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ulandsbistanden er vigtig at give. Vi er en velstående stat i en globaliseret verden. Vi skal være med til at overgive en bedre verden til vores børn end vi modtog fra vores forældre.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er domsmand. Problematikken er meget individuel fra sagsøgt til sagsøgt.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er domsmand og det er min erfaring, at voldssituationer er meget individuelle. Nogen straffes for hårdt og nogen straffes for mildt.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil arbejde for danske virksomheders internationale konkurrenceevne og grønne afgifter skal ses i denne sammenhæng.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udfasningen bør ikke ske i ekstremt hurtigere end i vores nabolande.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke denne løsningsmodel er analyseret godt nok til at gennemføre nu.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke Danmark der har afgivet, men landende i samarbejdet der fælles har givet for meget magt til EU. Danmark styrer ikke EU men skal have et aktivt medlemsskab.

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er helt overbevist om at regelforenkling og afbureaukratisering kan frigive ressourcer til vigtigere opgaver. Prisen for kompleksitet er for høj.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er statsautoriseret revisor, jeg ved at udregningen nogen gange holder og nogen gange ikke. Derfor er det ikke en sandhed uden undtagelser.

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis effektiviteten stiger mere i den private sektor end i den offentlige, så er den for ineffektiv og bureaukratisk. Jeg tror på, at regelforenkling der går hånd i hånd med afbureaukratisering kan effektivisere den offentlige sektor.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Principielt er det landbrugets problem, så hvis de mener det er en beskyttelse af dansk produktion og eksport, så vil jeg gerne støtte det.

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke det er teknisk muligt pt.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Venstre

Uddannelse

1983 - 1988

Cand merc aud Revision, Handelshøjskole Syd

Erhvervserfaring

1985 - nu

Statsautoriseret revisor, partner Deloitte
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Venstre

Uddannelse

1983 - 1988

Cand merc aud Revision, Handelshøjskole Syd

Erhvervserfaring

1985 - nu

Statsautoriseret revisor, partner Deloitte

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik