PERSONPROFIL

Troels Lund Poulsen

Venstre

Valgt i Østjyllands Storkreds

Født 30. marts 1976 i Vejle Bor i Holbæk Kommune

V

Mærkesager

  • Økonomi
  • Miljø og klima
  • Hospitaler og sundhed
  • Flygtninge og indvandrere
  • Beskæftigelse

Med kandidatens egne ord

Jeg er det lokale folketingsmedlem i Østjylland, der får arbejdet gjort og ved, hvilke muligheder og udfordringer, der er i det østjyske.

Jeg er født og opvokset i Lindved.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er med en bred politisk aftale skabt ro om dagpengesystemet, hvor vi har sikret en mere fleksibel genoptjening. Den danske arbejdsmarkedsmodel tjener Danmark godt.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man arbejder i Danmark, så skal det ske på danske løn- og arbejdsvilkår. Det betyder, at vi skal prioritere indsatsen mod social dumping og unfair konkurrence - og derfor har vi netop i den historisk store og brede politiske aftale om en ny arbejdsmiljøindsats sat flere penge af til indsatsen mod social dumping, og generelt øget kontrol og tilsyn med danskernes arbejdsmiljø.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et mål i sig selv at få ansat flere mennesker i den offentlige sektor. Men omvendt er der ikke tvivl om, at der bliver behov for flere varme hænder i den offentlige velfærd. Så der vil være behov for flere ansatte, men det skal i overvejende grad være frontmedarbejdere i den nære velfærd.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sund konkurrence er altid godt - for alle parter. Derfor har Venstre indført en behandlingsgaranti på 30 dage. Men det offentlige vil også fremover stå for langt hovedparten af vores sundhedsvæsen.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan heldigvis behandle langt flere sygdomme i dag end tidligere. Derfor koster vores sundhedsvæsen også mere. Men der skal være en dokumenteret effekt, før ny dyr medicin tages i brug.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige og gratis adgang til behandling i sundhedssektoren er en grundpille i vores velfærdssamfund, som vi ikke skal rokke ved.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre har strammet udlændingepolitikken markant de seneste fire år, for at rette op på årtiers fejlslagen politik. Flygtninge i Danmark skal i langt højere grad forsørge sig selv, og rejse hjem, når der er fred i hjemladet.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis du begår alvorlig kriminalitet, så hører du ikke hjemme i Danmark.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan i dag langt bedre betale sig at arbejde - bl.a. takket være lavere integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225-timers regel. Vi skal gøre det endnu mere attraktivt at tage et job, men selvfølgelig sikre at mennesker kan leve et værdigt liv på ydelser.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg bliver ikke fattigere af, at min nabo tjener flere penge. Derfor giver diskussionen om økonomisk ulighed ikke meget mening. Men vi skal fortsat arbejde for, at Danmark er et samfund uden alt for store økonomiske skel.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er med til at sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde. I dag har vi bla. derfor det laveste antal på offentlig forsørgelse siden 1987.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at også børn med særlige behov kan rummes i vores folkeskole. Men det skal være muligt for lærerne at gennemføre undervisningen, så inklusionen må ikke trækkes så vidt, at det bliver umuligt.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Relevante test og karakterer styrker eleverne til et voksenliv, hvor man også bliver bedømt på sin kunnen.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for lidt mere fleksibilitet, og det har regeringen også sørget for nu kan ske.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Syge og gamle medborgere, der har knoklet et helt arbejdsliv, skal ikke mødes med brugerbetaling i den nære velfærd. Her må det ikke være pengepungen, der afgør om man får den tilstrækkelige hjælp.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kommer til at bruge langt flere penge på ældrepleje, alene fordi, der kommer langt flere ældre. Men også fordi, standarden har været for lav i nogle kommuner. Hvis vi får endnu flere i job, så har vi også råd til det, uden at skære i anden velfærd.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en politisk aftale om, hvordan pensionsalderen skal stige i takt med levealderen. Den aftale står Venstre grundlæggende ved.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for et nyt udligningssystem. Det håber jeg, at der kan blive flertal for efter valget. Der er en række skævheder, der skal rettes op på.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal endnu bedre kunne betale sig at arbejde end i dag. Derfor er første prioriteten af lette skatten i bunden.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores madvaner er heldigvis under forandring. Der sælges økologi som aldrig før. Vi skal oplyse og opmuntre både forbrugere og producenter, men ikke gøre vores skattesystem endnu mere indviklet.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal fortsat investeres i velfærd de kommende år, sådan som regeringen allerede har gjort. Sygehuse, ældrepleje, uddannelse. Og det kan kun ske ved at vi give de rette vækst-vilkår for de private virksomheder, som tjener pengene.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen har sænket skatter og afgifter med 20 mia siden valget i 2015. Kun ved at give de rette vilkår for, at der kan blive skabt flere private arbejdspladser, kan vi sikre, at vi kan fortsætte med velfærd på højt niveau.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønnen aftales i Danmark mellem arbejdsmarkedets parter, og det er vi godt tjent med. Det betyder, at når det går godt, så er der også råd til gode lønninger.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende grænse er helt fornuftig.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De udsatte børnefamilier skal have den nødvendige hjælp, og vi skal sørge for, at forældrene får en tilknytning til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være lettere og billigere at være børnefamilie. Det skal vi sikre gennem lavere skatterne og ved bl.a. en boligjob-ordning, der kan lette hverdagen i familien.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et fornuftigt niveau, der lever op til FN målsætningen og er et de højeste bidrag i verden.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desværre er Rusland blevet en stadig større trussel for Danmark og andre vestlige lande.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skader Danmark, at vi har et forsvarsforbehold. Derfor skal vi på et tidspunkt høre danskerne igen ved en folkeafstemning, om de er med på det.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kriminelle lavalder har et passende niveau.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har hævet en række strafferammer for voldsforbrydelser, men mangler endnu at se domstolene udnytte mulighederne fuldt ud.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal straffe hårdt for alvorlige forbrydelser. Det skylder vi både ofrene, og resten af befolkningen, der med rette føler sig stødt på deres retsfølelse, når gerningsmænd går smilende fra retten.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er også en politisk opgave at skubbe til en udvikling, hvor vi genbruger langt mere. Det gælder eksempelvis plastik, hvor vi skal videre med pantordninger og også afgifter. Men der er også et personligt ansvar.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er i front med den grønne omstilling. Og vi skal meget længere. Men det nytter ikke at belaste virksomhederne med ekstra afgifter, fordi det betyder, at fremtidens arbejdspladser bliver lagt i andre lande.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have grønne biler, og her er lavere afgifter en af de skruer, vi helt sikkert skal bruge. Men vil skal samtidig sikre, at vi har penge til den nære velfærd, så vi skal lave nogle kloge modeller.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal opretholde en grænsekontrol, så længe der er brug for den.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har stor gavn af det europæiske samarbejde. Men der er steder, hvor vi synes - bl.a. på hele arbejdsmarkeds- og socialpolitikken - at andre EU-lande vil gå videre end vi i Danmark vil være parate til.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Verdens flygtningestrømme skal så vidt muligt håndteres i nærområder for at begrænse tilstrømningen af flygtninge til Vesten, herunder Danmark. Men det vil kræve en samlet EU-løsning for at kunne lykkedes.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er sundt, og derfor viser det sig ofte, at der kommer mere service for pengene, hvis flere byder på en offentlig betalt opgave.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stadig alt for meget bøvl og mærkelige regler, som vi skal have luget ud. Vi er kommet langt på beskæftigelsesområdet, men opgaven er ikke slut.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er fortsat alt for meget bureaukrati i det offentlige. Det skal væk - og dermed kan der spares stillinger, som vi så i stedet skal bruge på varme hænder i den nære velfærd.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges sund fornuft. Hvis der er fare for drikkevandet, så er både kommunen og landmanden selvfølgelig interesseret i at løse problemerne.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Østjyderne spilder tiden i kø på motorvejen. Derfor har regeringen sat penge af til en udvidelse af E45 til seks spor - i stedet for at bygge en togbro over Vejle Fjord. Jeg arbejder på at få aftalen helt i mål.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen ghettoplan går netop ud på at få opløst ghettoområder, så beboerne her får en reel mulighed for at blive integreret i det danske samfund.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

2016 - 2019

Beskæftigelsesminister Folketinget, Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Venstre

2001 - 2007

Folketingsmedlem Vejle Amtskreds, Venstre

2015 - 2016

Erhvervs- og vækstminister Folketinget, Venstre

2011 - 2011

Undervisningsminister Folketinget, Venstre

2010 - 2011

Skatteminister Folketinget, Venstre

2007 - 2010

Miljøminister Folketinget, Venstre

2006 - 2007

Politisk ordfører Folketinget, Venstre

Tillidsposter

1992 - nu

Medlem af Venstres Ungdom

1997 - 1999

Landsformand for Venstres Ungdom

1997 - 2002

Medlem af Venstres hovedbestyrelse

2006 - nu

Medlem af Venstres hovedbestyrelse

2006 - 2007

Bestyrelsesmedlem Nationalbanken

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Green Network

Uddannelse

1992 - 1995

Student Tørring Amtsgymnasium

1982 - 1992

Folkeskole Lindved Skole

Erhvervserfaring

2005 - nu

Ejer Birkehøjgaard

1998 - 2001

Pressekoordinator Ørestadsselskabet

1995 - 1997

Politisk sekretær Christansborg
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Venstre

2016 - 2019

Beskæftigelsesminister Folketinget, Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Venstre

2001 - 2007

Folketingsmedlem Vejle Amtskreds, Venstre

2015 - 2016

Erhvervs- og vækstminister Folketinget, Venstre

2011 - 2011

Undervisningsminister Folketinget, Venstre

2010 - 2011

Skatteminister Folketinget, Venstre

2007 - 2010

Miljøminister Folketinget, Venstre

2006 - 2007

Politisk ordfører Folketinget, Venstre

Tillidsposter

1992 - nu

Medlem af Venstres Ungdom

1997 - 1999

Landsformand for Venstres Ungdom

1997 - 2002

Medlem af Venstres hovedbestyrelse

2006 - nu

Medlem af Venstres hovedbestyrelse

2006 - 2007

Bestyrelsesmedlem Nationalbanken

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Green Network

Uddannelse

1992 - 1995

Student Tørring Amtsgymnasium

1982 - 1992

Folkeskole Lindved Skole

Erhvervserfaring

2005 - nu

Ejer Birkehøjgaard

1998 - 2001

Pressekoordinator Ørestadsselskabet

1995 - 1997

Politisk sekretær Christansborg

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik