PERSONPROFIL

Troels Ravn

Socialdemokratiet

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Født 2. august 1961 i Bryrup Gift Bor i Vejen Kommune

A

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Som ung arbejdede jeg på et slagteri, og senere blev jeg uddannet lærer. Jeg kender også til livets lidt barskere sider.
Jeg kæmper for et samfund, hvor det ikke blot gælder om at være egoist og rage til sig. Jeg tror på, at alle mennesker har et potentiale, der skal bringes i spil - det gavner både den enkelte og samfundet.
Jeg mener også, at vi opnår det stærkeste fællesskab, når alle får del i samfundets fælles rigdom, og når vi bekæmper ulighed.
Friheden for ethvert menneske er det vigtigste. Forudsætningen for frihed er lighed mellem mennesker. Det bedste samfund til at sikre os frihed og lighed er velfærdssamfundet.
Et velfærdssamfund, som skal formes og udvikles, så det passer til den tid, vi lever i.
Børn, uddannelse, beskæftigelse, socialt udsatte, sundhed er nogle af de vigtige politiske emner for mig.
Jeg tror på, at politik udvikles bedst i et fællesskab - "politik i øjenhøjde".
Jeg er et menneske, der er dannet af forenings- og idrætslivet. Jeg elsker at spille fodbold.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Social dumping er en alvorlig trussel mod vores velfærdssamfund. Den vigtigste arbejdskamp er altid at sikre gode vilkår for medarbejdernes løn- og arbejdsforhold. Der må ikke slækkes på indsatsen mod social dumping. At danske virksomheder og arbejdere ikke udsættes for unfair konkurrence fra udenlandske aktører bør være et fælles udgangspunkt, uanset om du er lønmodtager eller arbejdsgiver.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen og Dansk Folkeparti svigter de ældre med den nye finanslov. Nye tal viser, at der kommer til at mangle minimum 1,5 milliarder til velfærd i 2019. Derimod bliver det billigere at have lystyachter og privatfly - det er jo en absurd prioritering af de borgerlige.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan sagtens følge tankegangen - det er bare ikke så enkelt, da hele spørgsmålet bør vurderes i sammenhæng med skattepolitik og skattetryk Jeg er imidlertid meget bekymret over, at vi får flere og flere udsatte børnefamilier og børn, der vokser op i fattigdom. Her bør vi sætte massivt ind

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at sige, at bekæmpelse af kriminalitet skal altid tage udgangspunkt i tre ben: en forebyggende og tidlig indsats - konsekvens og hårde straffe - og resocialisering Og man kan ikke fjerne et af benene i den model

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende asylsystem er ikke retfærdigt, og det fungerer ikke. Det er de stærkeste flygtninge og migranter, der når frem til de europæiske landegrænser og kan bede om asyl. Kvinder, børn, ældre og syge efterlades ofte tilbage i konfliktområderne. Derfor skal asylsystemet laves om.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange kommuner har eksempelvis betalt dyrt for at udlicitere rengøring og personlig pleje til private udbydere Man bør huske, det er fællesskabets penge, der går til disse liberale eksperimenter - penge, der langt bedre kunne bruges på velfærd

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, der skal findes en løsning, hvor vi slipper for højspændingsmasterne, som både vil påvirke ny bosætning i de berørte områder, samt skæmme vores smukke natur. Beregninger viser, det vil koste 12-28 kr. om året per husstand at kabellægge højspændingsledningerne. Det mener jeg er billigt. En hel landsdel har været ramt af Lars Chr. Lilleholts slingrekurs. Det er beklageligt, jeg mener, vi skylder borgerne ro og sikkerhed.

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har meget svært ved at se, at et vildsvinehegn er effektivt. På den anden side er det vigtigt, at vi undgår afrikansk svinepest.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2011 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2016 - nu

Formand for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Næstformand for OSCEs Parlamentariske Forsamling Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Stedfortræder i Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse Folketinget, Socialdemokratiet

2010 - 2011

Byrådsmedlem Vejen Kommune, Socialdemokratiet

2005 - 2007

Folketingsmedlem Ribe Amtskreds, Socialdemokratiet

2002 - 2005

Byrådsmedlem Vejen Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Læreruddannet Ribe Statsseminarium

Erhvervserfaring

2000 - 2011

Skoleinspektør Gesten Skole, Vejen

1998 - 2000

Viceskoleinspektør Lindknud Skole, Brørup

1985 - 1998

Lærer Bakkely Skole i Vejen
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2011 - nu

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2016 - nu

Formand for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Næstformand for OSCEs Parlamentariske Forsamling Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Stedfortræder i Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse Folketinget, Socialdemokratiet

2010 - 2011

Byrådsmedlem Vejen Kommune, Socialdemokratiet

2005 - 2007

Folketingsmedlem Ribe Amtskreds, Socialdemokratiet

2002 - 2005

Byrådsmedlem Vejen Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Læreruddannet Ribe Statsseminarium

Erhvervserfaring

2000 - 2011

Skoleinspektør Gesten Skole, Vejen

1998 - 2000

Viceskoleinspektør Lindknud Skole, Brørup

1985 - 1998

Lærer Bakkely Skole i Vejen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik