PERSONPROFIL

Ulla Tørnæs

Venstre

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Født 4. september 1962 i Esbjerg Bor i Holstebro Kommune

V

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere
  • Ældreområdet
  • Økonomi
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Sydvestjylland har brug for min erfarne og stærke stemme på Christiansborg. Jeg
har brug for din stemme. Stem personligt på mig. Din garanti for, at lokale mærkesager giver landspolitiske resultater.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har med en bred politisk aftale skabt ro om dagpengesystemet. Det er en aftale, som gør det mere attraktivt at tage et arbejde, og som samtidig sikrer mere fleksibel genoptjening af dagpengeretten. Vi ønsker ro om dagpengesystemet, og vi ønsker derfor ikke at ændre i reglerne.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indenfor visse sektorer, fx. sundhed, hvor regeringen vil uddanne 2000 nye sygeplejerske og flere læger.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre er tilhængere af den frie bevægelighed i EU. Men vi mener samtidig, at arbejde i Danmark selvfølgelig skal ske under danske løn- og arbejdsvilkår. Derfor arbejder vi også løbende for at bekæmpe social dumping og sikre lige konkurrencevilkår.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har løftet sundhedsvæsenet og regionernes budgetter markant siden valget i 2015. Så der bl.a. er flere til de nyeste behandlingsformer. Det vil vi også sikre i fremtiden. Men det er klart, at der skal være en dokumenteret effekt af den konkrete behandling, før vi anvender mange skattepenge – som ellers kan bruges andre steder – på den. Sådan er det i dag, og det princip støtter Venstre.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre vil IKKE indføre mere brugerbetaling i sundhedsvæsenet. For Venstre er det helt afgørende, at der er er lige adgang til sundhedsvæsenet, og at det ikke er pengepungen, der afgør den enkeltes sundhed. Derfor har vi bl.a. sikret alle lige adgang til at tage på et privathospital på det offentliges regning, hvis det lokale sygehus har lange ventelister.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre har genindført behandlingsgarantien på 30 dage. Det betyder, at patienterne gratis kan vælge ventetiden på det offentlige sygehus fra. Det afgørende er nemlig ikke, om det er en offentligt eller et privat hospital, der udfører behandlingen. Det afgørende er, at behandlingen er i topkvalitet og uden unødig ventetid, og at alle har lige adgang til hurtig behandling uanset størrelsen på deres pengepung, så det ikke kun er de velstillede, der har mulighed for behandling på et privathospital.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der er en balance mellem stramme regler for familiesammenføring af hensyn til integrationen på den ene side, og at vi ikke rammer utilsigtet med en for stram udlændingepolitik på den anden side. Derfor har vi strammet reglerne for ægtefællesammenføring, så det samtidig er muligt for danske statsborgere, der under et ophold i udlandet forelsker sig, at tage deres ægtefælle med hjem, hvis de ønsker at vende tilbage til Danmark.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre er vælgernes garant for en stram udlændingepolitik. Vi har strammet udlændingepolitikken markant efter den røde regerings mange lempelser, og i dag har vi det laveste antal asylansøgere i ni år. Samtidig har vi styrket integrationen og fået flere flygtninge i arbejde, så de kan forsørge sig selv, indtil de kan vende hjem og bygge deres land op.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge skal naturligvis ikke være i Danmark. Vi skal derfor gøre alt, hvad vi kan for at udvise dem.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Set i et internationalt perspektiv er Danmark et af de mest lige samfund i verden. Her handler det ikke om, hvad du kommer fra. Men hvad du kommer med. Der er lige adgang til uddannelse, sundhed, en værdig ældrepleje og et stærkt social sikkerhedsnet, og det skal vi værne om.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal løbende se på, om der er den rette balance, så vi på den ene side sikrer, at man har et rimeligt forsørgelsesgrundlag, når man i en periode står uden arbejde. Og mens man på den anden side har et klart incitament til at arbejde. Vi har allerede indført et kontanthjælpsloft og en integrationsydelse, det gør, at det nu bedre kan betale sig at arbejde. Det skal vi bevare. Og vi skal fortsat turde se på, om de offentlige ydelser er på et niveau, der sikrer, at det kan betale sig at arbejde.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at måle og følge det faglige niveau i en klasse og hos den enkelte elev. Men vi skal samtidig sikre, at vi ikke får udviklet en usund præstationskultur, hvor folkeskolens elever bliver stressede. Derfor skal brugen af tests heller ikke tage overhånd. Vi skal finde den rette balance.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da vi overtog ansvaret i 2015, var inklusionen gået for vidt. For mange elever, der virkeligt havde brug for særlig hjælp og opmærksomhed, blev presset ind i folkeskolen. Det er hverken godt for den enkelte eller for resten af eleverne. Derfor har vi bl.a. droppet den tidligere regerings målsætning om, at 96 pct. af børnene skal ind i folkeskolen.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser løbende på, om Folkeskolereformen virker efter hensigten. Derfor har vi også gjort det muligt, at en række skoler får større selvbestemmelse og mulighed for at tilrettelægge skoledagen mere fleksibelt. Vi skal sikre den rette balance og samtidig sikre, at fagligheden i folkeskolen fortsat er i top. Senest har et enigt Folketing forkortet skoledagene for de mindste børn. Det betyder, at alle folkeskoleelever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse får 90 timer færre om året.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Venstre står vi ved vores aftaler, og vi har ingen planer om at hæve folkepensionsalderen yderligere udover den brede politiske pensionsaftale, der allerede er indgået. Vi ser dog gerne, at flere ældre frivilligt vælger at blive et par år ekstra på arbejdsmarkedet, hvis helbredet tillader det, og hvis lysten er der. Derfor har vi givet de ældre en større økonomisk gulerod hvis de vælger at arbejde et par år ekstra, og det benytter flere sig heldigvis af, så den udvikling vil vi gerne fortsætte

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre prioriterer ældreområdet højt. Vi vil sikre, at alle ældre kan nyde en værdig alderdom med tryghed, varme og mennesker omkring én. Det er derfor, at vi siden valget i 2015 bl.a. har afsat penge til en værdighedsmilliard, som sikrer flere varme hænder. Vi vil også fremadrettet prioritere ældreplejen. Og det kan betyde, at vi skal bruge færre ressourcer andre steder – fx på papirnusseri og overførselsindkomster.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, jeg ønsker ikke at indføre brugerbetaling på ældreområdet. Vores ældre skal have en god og værdig ældrepleje, uden at de skal have penge op af lommen. I Venstre arbejder vi for at indføre mere frit valg i ældreplejen. Den ældre skal frit – uanset pengepungen - kunne vælge, om fx hjemmehjælpen skal komme fra kommunen eller fra en privat hjemmehjælper. Det giver selvbestemmelse og værdighed for den ældre.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en række skævheder ved den nuværende ordning. Skævheder, der går på kryds og tværs. Derfor har Venstre også forsøgt at lave en aftale om et nyt udligningssystem, som skulle rette op på nogle af disse skævheder. Det var desværre ikke muligt at lave en aftale med Socialdemokratiet og Mette Frederiksen. Vi har fuld forståelse for, at nogle borgmestre er frustrerede over den nuværende situation.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Venstre vil vi gerne sænke skatter og afgifter. Vores førsteprioritet er at styrke velfærden – eksempelvis vores sundhedsvæsen. Vi har ingen planer om at give topskattelettelser, hvis vi skal sænke skatterne yderligere. Vi vil lette skatten i bunden på de små arbejdsindkomster, så det bedre kan betale sig at arbejde for alle danskere og især tilskynde folk til at gå fra passiv overførselsindkomst og ind i det arbejdende fællesskab.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har forsøgt os med særlige afgifter på sukker, fedt og andre usunde fødevarer, men det var svært at gennemføre i praksis. Desuden tror jeg mere på, at vejen frem er oplysning, og at den enkelte forbruger skal have bedre muligheder for at købe fødevarer på et oplyst grundlag, når det handler om påvirkningen på sundheden eller eksempelvis klimaet og miljøet.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ifølge den danske model fastsættes lønnen af arbejdsmarkedets parter. Derfor vil jeg ikke blande mig i, hvad danske lønmodtagere skal have i løn.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre vil fortsat investere i velfærden i de kommende år, som vi har gjort siden folketingsvalget i 2015. Men vi synes også, at det er vigtigt, at vi skaber vækst, velstand og arbejdspladser. For det er i sidste ende sådan, at vi sikrer en god velfærd.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Siden valget i 2015 har vi sænket skatter og afgifter med over 20 mia. kr. Det har vi gjort for at gøre det billigere at være dansker, samtidig med at vores virksomheder kan skabe vækst og danske arbejdspladser. For det er vores velstand, der er forudsætning for vores velfærd. Vi vil gerne sænke skatter og afgifter yderligere. Men vores hovedprioriteret lige nu er at investere i vores fælles velfærd – fx i vores sundhedsvæsen.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre arbejder hele tiden på at gøre det billigere at være dansker – også for børnefamilierne. Derfor har vi allerede bl.a. indført BoligJob-ordningen, som er en økonomisk håndsrækning til eksempelvis børnefamilierne, som billigere kan få hjælp til rengøring og børnepasning. Vi ser gerne, at det bliver endnu billigere at være dansker – og endnu billigere og lettere at være børnefamilie.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre har ingen planer om at sænke eller øge børnechecken, da det nuværende niveau er fornuftigt. Socialt udsatte børnefamilier skal have den hjælp, der skal til for at sikre, at deres børn får den bedste start på livet. Vi skal blive bedre til at lave sociale indsatser og tiltag, der rent faktisk har en effekt. Så socialt udsatte børnefamilier får den hjælp, de har behov for.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt løbende at følge udviklingen i unges køb og indtag af alkohol og behovet for tiltag på området. Vi har derfor allerede skærpet håndhævelsen af salg af alkohol til børn og unge.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal fortsat leve op til FNs målsætning om at bidrage med 0,7 pct af vores BNI i udviklingsbistand. Vi har en egeninteresse i at bidrage til fattigdomsbekæmpelse i verdens fattigste lande, fx i Afrika, så vi kan forebygge nye migtrationsstrømme mod Europa.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Truslen fra et stadigt mere aggresivt Rusland er både reel og tiltagende og udgør en trussel mod sikkerhed og stabilitet i Europa.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser gerne, at forsvarsforbeholdet afskaffes på sigt. Vi mener grundlæggende, at forsvarsforbeholdet skader Danmarks muligheder for at være med til at skabe stabilitet og fred. Og derfor ønsker vi, at der kommer en dag, hvor vi ikke har et forsvarsforbehold. Så Danmark på sigt kan være med i eksempelvis fredsbevarende operationer med de andre EU-lande.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle, der begår kriminalitet, skal retsforfølges hurtigt og effektivt. Straffene for alvorlig kriminalitet skal være hårde. Det handler nemlig også om offerets retfærdighedsfølelse. Samtidig skal vi styrke det forebyggende arbejde, så eksempelvis unge mennesker ikke kommer ind i en kriminel løbebane.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminalitet, der involverer vold, skal straffes hårdt. Vi har allerede hævet straffen, men vi ønsker også, at domstolene i endnu højere grad udnytter sine muligheder til at straffe vold hårdt. Samtidig skal voldsdømte, som har begået alvorlig skade på andre, ikke kunne nøjes med samfundstjeneste. De skal i fængsel, så de forstår, at deres forbrydelse har konsekvenser

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker ikke at sænke den kriminelle lavalder. Men vi skal sætte ind over for den hårde kerne af unge kriminelle. Derfor har vi etableret et ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelser i sager om unge i alderen 10-17 år. Fokus skal være på den forebyggende indsats, og vi skal sikre, at myndighederne har de bedste redskaber til at hjælpe unge mennesker, som tidligt er kommet ind i en kriminel løbebane.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i fremtiden genbruge langt mere, end vi gør i dag. I husholdningerne skal vi bl.a. nedbringe madspild, og for virksomhederne vil vi bl.a. arbejde for at øge genanvendelsen af materialer med udgangspunkt i den cirkulære økonomi.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er helt i front på den grønne omstilling, og det skal vi fortsat være. Men hvis vi sætter afgifterne uhensigtsmæssigt op i Danmark, risikerer vi, at dansk produktion flytter til andre lande med lavere miljø- og klimastandarder end Danmark. Det er hverken klimaet eller kloden tjent ved.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at få flere danskere til at købe elbiler, skal vi gøre det mere attraktivt at vælge klimavenlige biler. Venstre vil derfor bl.a. fortsat sikre, at man ikke skal betale afgift på klimavenlige biler, der koster under 400.000 kr. i de kommende år. Vi har et mål om, at der skal være en mio. klimavenlige biler i Danmark i 2030.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre i Nordafrika er et vigtigt instrument til at begrænse asyltilstrømningen. Det er dog urealistisk at forvente, at Danmark helt selv kan oprette en lejr i Nordafrika uden noget samarbejde med andre lande. Venstre arbejder i stedet målrettet for en EU-løsning, der kan stoppe strømmen af flygtninge og migranter over Middelhavet og stoppe menneskesmuglernes kyniske forretningsmodel.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af den fri bevægelighed i Europa. Men det er en forudsætning, at der er styr på Europas ydre grænser. Så længe, der fortsat er pres på Europas ydre grænser og samtidig en alvorlig terrortrussel mod Danmark, skal vi opretholde grænsekontrollen i Danmark.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i dag gode mulighed for at påvirke EU-samarbejdet i den retning, vi ønsker. Og det gør vi også. Danmark er både historisk, politisk og økonomisk forbundet til vores europæiske naboer. Og vores EU-medlemskab gør Danmark rigere og stærkere. Men det er klart, at vi skal sige fra, hvis samarbejdet på nogle områder bevæger sig i en retning, som vi synes er forket. Det gælder fx spørgsmålet om, hvorvidt EU skal bestemme barselsreglerne. Det er Venstre lodret imod.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange områder, hvor den offentlige sektor kan gøres mindre bureaukratisk. Registrering og unødig dokumentation fylder stadig meget i den offentlige sektor.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved at skabe konkurrence om velfærdsopgaverne sikrer vi bedst mulig velfærd for pengene. Det afgørende er ikke, om det er en offentlig eller privat aktør, der står for udførelsen af en opgave. Det afgørende er, at den service, der kommer ud af det, er i topkvalitet. Skatteydernes penge skal bruges bedst muligt.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Registrering og unødig dokumentation fylder alt for meget i den offentlige sektor. Ved at fjerne unødvendig bøvl og bureaukrati kan vi frigive ekstra varme hænder til pleje og omsorg. Fokus skal være på de varme hænder og den borgernære velfærd - ikke på rigide regler og registrering.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vildsvinehegnet er en nødvendig foranstaltning, hvis vi skal forhindre afrikansk svinepest i at komme ind i landet.

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af, at så meget som muligt af de kommende 400 kV-kabler graves ned.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre har sænket punktafgifterne med 135 mio. kr målrettet grænsehandlen, ligesom Folketinget tidligere helt har fjernet punktafgiften på sodavand.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Venstre

2016 - 2019

Minister for udviklingssamarbejde Venstre

2016 - 2016

Uddannelses- og forskningsminister Venstre

2005 - 2010

Minister for udviklingsbistand Venstre

2001 - 2005

Undervisningsminister Venstre

2007 - 2014

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Venstre

1994 - 2014

Folketingsmedlem Ribe Amtskreds, Venstre

1998 - 2001

Politisk ordfører Folketinget, Venstre

2014 - 2016

Medlem af Europa-Parlamentet Venstre

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Venstres Hovedbestyrelse

1998 - 2010

Bestyrelsesmedlem Venstres Hovedbestyrelse

2010 - 2016

Bestyrelesmedlem DLDP - Danish Liberal Democracy Programme

2010 - 2013

Bestyrelsesmedlem Plan Danmark

1998 - 2010

Bestyrelsesmedlem Venstres Hovedbestyrelse

1989 - 1993

Vicepræsident The International Federation of Liberal and Radical Youth

Uddannelse

1991 - 1991

Jurastudiet Københavns Universitet

1985 - 1988

Erhvervssproglig korrespondent Engelsk, Handelshøjskolen, København

1985 - 1988

Erhvervssproglig diplomuddannelse Fransk, Handelshøjskolen, København

1984 - 1985

Chambéry, Frankrig

1982 - 1984

Exam.art. Fransk, Odense Universitet

1981 - 1982

Gymnasieophold Chambéry, Frankrig
Student Nysproglig, Esbjerg Statsskole

Erhvervserfaring

1986 - 1994

Ansat Venstres folketingsgruppes sekretariat
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Venstre

2016 - 2019

Minister for udviklingssamarbejde Venstre

2016 - 2016

Uddannelses- og forskningsminister Venstre

2005 - 2010

Minister for udviklingsbistand Venstre

2001 - 2005

Undervisningsminister Venstre

2007 - 2014

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Venstre

1994 - 2014

Folketingsmedlem Ribe Amtskreds, Venstre

1998 - 2001

Politisk ordfører Folketinget, Venstre

2014 - 2016

Medlem af Europa-Parlamentet Venstre

Tillidsposter

2014 - nu

Bestyrelsesmedlem Venstres Hovedbestyrelse

1998 - 2010

Bestyrelsesmedlem Venstres Hovedbestyrelse

2010 - 2016

Bestyrelesmedlem DLDP - Danish Liberal Democracy Programme

2010 - 2013

Bestyrelsesmedlem Plan Danmark

1998 - 2010

Bestyrelsesmedlem Venstres Hovedbestyrelse

1989 - 1993

Vicepræsident The International Federation of Liberal and Radical Youth

Uddannelse

1991 - 1991

Jurastudiet Københavns Universitet

1985 - 1988

Erhvervssproglig korrespondent Engelsk, Handelshøjskolen, København

1985 - 1988

Erhvervssproglig diplomuddannelse Fransk, Handelshøjskolen, København

1984 - 1985

Chambéry, Frankrig

1982 - 1984

Exam.art. Fransk, Odense Universitet

1981 - 1982

Gymnasieophold Chambéry, Frankrig
Student Nysproglig, Esbjerg Statsskole

Erhvervserfaring

1986 - 1994

Ansat Venstres folketingsgruppes sekretariat

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik