PERSONPROFIL

Vibeke Hejnfelt

Socialdemokratiet

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 27. juli 1957 i Rigshospitalet Gift 4 børn

A

Vibeke Hejnfelt var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Hun blev ikke valgt ind.

Hun har tidligere været opstillet for partiet, og været valgt som 1. suppleant for Socialdemokratiet i Region Syddanmark.

Vibeke Hejnfelt er uddannet merkonom, og hun arbejder til daglig som regnskabsassistent. Privat er hun bosat i Give. Hun er gift, og hun er mor til fire børn.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 900 Socialdemokratiet in total 154901

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Jeg går ind for samarbejde.
Samarbejde mellem patienten og sundhedssystemet, patienten ved, hvor det gør ondt. Patienten skal kunne forstå behandlingsforløbet.
Samarbejde mellem Region og kommune, mange opgaver bliver lagt over til kommunen, for at patienten ikke falder ned mellem 2 stole, skal der være et stærkt samarbejde.
Samarbejde mellem ansatte og Regionen. Regionen skal være lydhør overfor personalet, de ved hvor skoen trykker.
SAMMEN NÅR VI LÆNGST

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Personalet gør et stort stykke arbejde, for at det ikke skal gå ud over patienten.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ambulancer er små sygehuse på hjul. Mit svar har intet med redder situationen at gøre.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis de andre partier ønsker endnu en undersøgelse, vil jeg ikke stå i vejen.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark skal vi ikke have bruger betaling på sundhedsområdet.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have lige mulighed for lægebesøg. Ved betaling af gebyr, kan lægen blive fravalgt og det kan få fatale konsekvenser.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal sørge for læger til hele Regionen. Det er ikke ens betydende med, at der skal bruges flere penge.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er muligt den samme læge, som er ansat både på privathospitalet samt det offentlige sygehus. Hvis han lagde alt arbejdet på det offentlige sygehus vil kvaliteten måske stige alligevel.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil alle have den bedste behandling. For at få den, kan det blive nødvendigt at flytte rundt på afdelinger.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når man er ansat tager man ejerskab af sit eget arbejde. Ved udlicitering falder ejerskabet. Det kan man se ved de private firmaer i hjemmeplejen.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne. Det må kunne lade sig gøre uden det går ud over den generelle service.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at undersøge om der er en forurening og hvor slem den er, så Regionen ikke står med en sag lige som Klitgård Plantage senere hen.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kunne komme fra yderområder til centrale områder med kollektiv trafik. Om det er med tog, bus, telebus eller lignende kan diskuteres.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle unge skal have mulighed for at tage en uddannelse uden det tager flere timer i transport. Det skal vi finde en løsning på.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Behandling af psykisk eller fysisk sygdom behandler Regionen bedst. Bostæder for psykiske syge og handicappede, var amterne bedre til at løse. Nogle af de opgaver bør gå tilbage til Regionen.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver flere og flere psykisk syge og andelen af syge unge stiger, det koster at hjælpe dem.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Effektivisering er et andet ord for besparelse. Efter besparelser i 10 år er nok nok,

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal screene mulige sygdomsramte patienter. I forbindelse med forskning, kan det have betydning at screen raske mennesker.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer samarbejder ikke med egen læge og fokuserer kun på et område, hvor i mod der kan være flere årsager til sygdommen

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst skal målrettes til de steder, hvor der sker en udvikling, som der kan bygges videre på. Vindmøllefabrikker og olieboringen foregår ikke i storbyen. Uddannelse af medarbejderne skal ske i storbyerne, da her er flest borgere og nemmest at komme til.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger råstoffer når der skal laves veje og det forurener meget, at transportere grus på lange distancer. Der skal ikke udstedes flere tilladelser end absolut nødvendigt.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være muligt for borgere i yderområderne at komme til centerbyen. Om det skal være små busser, telebusser eller flextrafik, må vurderes ud fra området.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have ungdomsuddannelser, hvor der er mulighed for arbejde. Der er ingen grund til at lave uddannelse for uddannelsens skyld, men fordi der er mangel på arbejdskraft.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Suppleant Region Midtjylland, Socialdemokratiet

Uddannelse

Merkonom

Erhvervserfaring

Regnskabsassistent
A

Politiske hverv

Suppleant Region Midtjylland, Socialdemokratiet

Uddannelse

Merkonom

Erhvervserfaring

Regnskabsassistent

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik