PERSONPROFIL

Vicky Bender Lorenzen

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 14. maj 1977 Gift 2 børn Bor i Faaborg-Midtfyn Kommune

F

Vicky Lorenzen (SF) er regionsrådsmedlem i Region Syddanmark for Socialistisk Folkeparti. I de politiske udvalg er hun medlem af Psykiatri- og socialudvalget samt
Udvalget for regional udviklinger.
I 2013 var hun kandidat til Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune men blev ikke valgt ind.

Vicky Lorenzen har siden 2006 været ansat som fængselsbetjent i Ringe Statsfængsel med speciale i børn og besøg. I 2016 påbegyndte hun en bachelor i jura ved Syddansk Universitet. Privat er hun gift og mor til to.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1168 Socialistisk Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Trafik
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

• Mere lighed i sundhedssystemet
Vi skal sikre, at det er muligt at få den rette behandling, uanset om det drejer sig om fysisk eller psykisk sygdom. Der er mange grupper af patienter, som bliver utrygge eller har svært ved, at håndtere det etablerede system.

• Offentlig transport
Den offentlige transport skal forbedres, så man kan komme rundt i regionen, selvom man ikke har bil. Det er vigtigt, uanset om det handler om, at komme til et uddannelsessted eller for at opretholde det sociale liv i dagligdagen.
I forhold til de studerende på uddannelsesinstitutionerne, har der vist sig en klar sammenhæng mellem manglen på offentlig transport og frafaldet på uddannelserne.

• Klimaregion
Region Syddanmark skal være klimaregion i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Vi skal arbejde med at sikre at rengøringsmidler og sæbe er miljøvenlige, så de ikke indeholder plastmateriale, der kan udledes i naturen og at affald sorteres, så det kan genanvendes. Så skal der fokus på vask af arbejdstøj, linned og måtter, så vi sikrer, der ikke udledes mikroplast til vandmiljøet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have lige adgang til sundhedsvæsenet. Det skal aldrig være pengene, der afgør, om nogen kan få behandling.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have lige adgang til sundhedsvæsenet. Det skal aldrig være pengene, der afgør, om nogen kan få behandling.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være læger, også i yderområderne. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kikkede på, om systemet kan laves anderledes. Måske kan en læge tilknyttes en afdeling/klinik og samtidig dække et yderområde i noget af sin arbejdstid.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det er det offentlige der skal betjene sundhedsvæsenet. Så jeg vil hellere investere i offentlige hospitaler.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god løsning i forhold til de områder, der kræver høj specialisering, som ikke kan opnås på mindre sygehuse. Helt almindelige opgaver bør løses så tæt på borgerne som muligt.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Beredsskabet skal være i orden i hele regionen.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have renset op i de forurenede grunde, så hurtigt som muligt.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende mener jeg, at uddannelsesinstitutioner skal være så tæt på eleverne, som muligt. Det har vist sig, at der er en sammenhæng mellem hvor lang transporttiden er og hvor mange elever, der dropper ud af uddannelsen. Derfor skal der være ordentlige forbindelser med den offentlige transport.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være pladser nok i psykiatrien og der skal ikke ske såkaldte "fredags-udskrivninger" fordi der ikke er personale eller senge nok. Samtidig skal vi kikke på løsninger, som kan give mening for de brugere, der ikke passer i det klassiske psykiatriske system.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal satses på hele regionenen.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt grundlæggende mener jeg, at det bør være muligt at komme rundt i regionen, selvom man ikke har bil. Der kan godt kikkes på løsninger, så det ikke nødvendigvis er store busser, der kører rundt, men gerne mere miljøvenlige løsninger.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelsesinstitutionerne skal selv prioriotere deres økonomi. Regionen skal understøtte uddannelsernes drift, f.eks. ved at sikre, at eleverne kan komme til skolen ved hjælp af offentlig transport.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Udvalget for regional udviklinger Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Psykiatri- og socialudvalget Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2018 - nu

Landledelsesmedlem Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand Haveforeningen Hvidkilde

2014 - 2018

Kasserer SF Faaborg-Midtfyn

Uddannelse

2016 - nu

Bachelor Jura, Syddansk Universitet

2015 - 2016

Professionsbachelor Offentlig administration, University College Lillebælt

2006 - 2009

Fængselsbetjent, Kriminalforsorgens Uddannelsescenter

Erhvervserfaring

2006 - 2017

Fængselsbetjent Ringe Statsfængsel

2004 - 2005

Sekretær Ungdomsskolen i Aabenraa

2000 - 2004

Kursussekretær KursusCenter Vest

1998 - 1999

Receptionist - barselsvikar Hotel Dagmar
F

Politiske hverv

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Udvalget for regional udviklinger Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Psykiatri- og socialudvalget Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2018 - nu

Landledelsesmedlem Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand Haveforeningen Hvidkilde

2014 - 2018

Kasserer SF Faaborg-Midtfyn

Uddannelse

2016 - nu

Bachelor Jura, Syddansk Universitet

2015 - 2016

Professionsbachelor Offentlig administration, University College Lillebælt

2006 - 2009

Fængselsbetjent, Kriminalforsorgens Uddannelsescenter

Erhvervserfaring

2006 - 2017

Fængselsbetjent Ringe Statsfængsel

2004 - 2005

Sekretær Ungdomsskolen i Aabenraa

2000 - 2004

Kursussekretær KursusCenter Vest

1998 - 1999

Receptionist - barselsvikar Hotel Dagmar

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik