PERSONPROFIL

Villy Søvndal

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 4. april 1952 Gift 3 børn

F

Villy Søvndal (SF) er medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark for Socialistisk Folkeparti (SF).

Villy Søvndal har en lang politisk karriere bag sig, som startede i 1982, da han blev valgt til Kolding Byråd. Han var byrådsmedlem i Kolding indtil 1994, hvor han blev valgt til Folketinget for Socialistisk Folkeparti for første gang. Villy Søvndal fortsatte som folketingsmedlem indtil 2013.

Villy Søvndal blev valgt til formand for Socialistisk Folkeparti i 2005. Han var med i regeringsdannelsen med Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre efter Folketingsvalget i 2011. I Helle Thorning-Schmidts regering var Villy Søvndal udenrigsminister. I 2012 trak Villy Søvndal sig som formand for Socialistisk Folkeparti, og i december 2013 forlod han både ministeriet og Folketinget, efter at han blev ramt af en blodprop i hjertet.

Villy Søvndal er uddannet lærer fra Kolding Seminarium i 1980, og før han blev medlem af Folketinget, var han ansat i Kolding Skolevæsen. Privat er Villy Søvndal bosat i Bjert. Han er gift, og han er far til tre børn.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 69841 Socialistisk Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg er meget optaget af bedre forhold i vores sundhedsvæsen. Vi skal passe på at de konstante krav om effektivisering og tempo ikke ødelægger forholdene for patienterne og de ansatte. Vi har set i skat hvor galt det kan gå, hvis der ikke lyttes til advarslerne og dem er der mange af lige nu. Det gælder både de somatiske afdelinger men i høj grad også de psykiatriske tilbud
Desuden er jeg optaget af at skabe jobs og uddannelsesmuligheder. Vi kommer til at mangle titusinder af faglærte i de kommende år. Det er den største barriere for udvikling og fremgang i Region Syd.
Endelig skal vi sikre bedre tog og busforbindelser så regionen bindes bedre sammen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er bekymret over det pres vore sygehuse udsættes for i disse år med meldinger fra ansvarlige afdelingsledere, der advarer. Vi skal som samfund prioritere vores fælles sundhed højere. Det gælder også psykiatrien. Heldigvis er der råd til det.hvis man undlader at klatte pengene væk på skattelettelser.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SF deltager under ingen omstændigheder i øget brugerbetaling på sundhed, der jo vil ramme de syge. Vi kender fra andre lande f.eks USA hvad konsekvenserne er for de dårligst stillede. Tværtimod vil vi arbejde for mindre brugerbetaling og arbejde for et fællles forbedret offentligt gratis sundhedsvæsen med fri og lige adgang.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke kun et spørgsmål om penge. Det er også et spørgsmål om at tilrettelægge individuelle forløb og omsorg for at en ung familie kan få en dagligdag til at hænge sammen. Alt dette har f.eks Sydvestjysk sygehus i Esbjerg gode erfaringer med.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes virkeligheden har vist en række eksempler på manglende succes ved at udlicitere. Det gælder de over 40 private firmaer der har leveret jemmehjælp og som er lukket den seneste tid. Det samme gælder eventyret med ambulanceselskabet BIOS i region Syddanmark. Jeg tror vi skal gå den anden vej og undersøge hvilke områder regionen med fordel selv skulle tage sig af.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forudsætningen for balance i sundhedsvæsenet efter centraliseringerne på området er, at der overalt er et velfungerende akutberedskab så mennesker med alvorlig pludselig opstået sygdom f. Eks blodpropper, hjertestop eller andre pludselige sygdomme kan være trygt forvisset om at der er hjælp og hurtig hjælp. Det var en fejl at spare på akutberedskabet som et flertal uden bl. a. SF besluttede. Derfor har vi foreslået at tilføre området 15 mio kr både af hensyn til befolkningen men også redderne.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

SF har foreslået en national pulje på 1 milliard til at rydde op på giftgrunde her i regionen ikke mindst forureningen efter Grinstedsværkets forurening. Vi skal passe rigtig godt på vores drikkevand. Den seneste tids mange fund af pesticider i drikkevand viser hvilken fremtidig risiko vi gambler med ikke kun for os men vore børn og børnebørn.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ved at et af de vigtigste parametre for om unge tager en uddannelse er afstand og den tid det tager at nå frem. Vi har brug for at øge antallet af unge, der afslutter en ungdomsuddannelse. Allerede nu mangler virksomheder faglærte. Den udvikling vokser voldsomt i de kommende år medmindre vi helt anderledes alvorligt gør en fælles indsats.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre meget hurtig og kvalificeret hjælp til børn og unge. Vi skal sikre en udbygget lokalpsyiatri i alle dele af regionen. Vi skal videre med at nedbringe tvang i psykiatrien samt et bedre tilbud til dem med de sværeste sindslidelser.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu er regeringen jo heldigvis blevet presset til at opgive dette rigide og for sygehusene ødelæggende krav. Det næste slagsmål bliver at undgå at det bliver erstattet af noget der ligner samt reelt sikre flere midler til drift af vore sygehuse til gavn for patienterne og de ansatte. Det gælder også psykiatrien. Og så tage fat på den store forebyggelsesdagsorden i et samarbejde med kommuner og praktiserende læger.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en vækst der tilgodeser såvel urene som landdistrikterne. Det vi som region kan gøre er ar arbejde for at infrastrukturen er så god som vel mulig. Det gælder både den digitale infrastruktur og den trafikale infrastruktur. Specielt skal vi sikre uddannelsesruter til uddannelsesstederne. Endelig skal vi ved at satse på biobrændsel skabe jobs i landdistrikterne, så landbruget bliver både fødevare og energiproducenter.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt også at trafikbetjene de små samfund for at de unge kan tage en uddannelse og de ældre uden kørekort eller bil kan komme til og fra

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2011 - 2013

Udenrigsminister Socialistisk Folkeparti

2005 - 2012

Formand Socialistisk Folkeparti

1982 - 1994

Byrådsmedlem Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti

1994 - 2013

Folketingsmedlem Folketinget, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Regionrådsmedlem Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Sundhedsudvalget Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

1976 - 1980

Professionsbachelor Lærer, Kolding Seminarium

Erhvervserfaring

1994 - 2013

Folketingsmedlem Socialistisk Folkeparti

1980 - 1992

Lærer Kolding Skolevæsen
F

Politiske hverv

2011 - 2013

Udenrigsminister Socialistisk Folkeparti

2005 - 2012

Formand Socialistisk Folkeparti

1982 - 1994

Byrådsmedlem Kolding Kommune, Socialistisk Folkeparti

1994 - 2013

Folketingsmedlem Folketinget, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Regionrådsmedlem Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Sundhedsudvalget Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

1976 - 1980

Professionsbachelor Lærer, Kolding Seminarium

Erhvervserfaring

1994 - 2013

Folketingsmedlem Socialistisk Folkeparti

1980 - 1992

Lærer Kolding Skolevæsen

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik