Task Force løser tegl-problemer

Mange hus-ejere har oplevet problemer med imprægnerede Heimdal mursten fra Egernsund Tegl. En task force nedsat af Dansk Byggeri og Egernsund Tegl har nu fået løst mange af problemerne.

I sommeren 2012 indgik Egernsund Tegl en aftale med Dansk Byggeri om at oprette en Task Force. Målet med Task Forcen var at få løst reklamationerne hos kunderne med et murværk opført med imprægnerede Heimdal mursten og det er lykkedes i en meget stor del af sagerne. Det fortæller Egernsund Tegl i en pressemeddelelse.

Der er i Task Force regi gennemført 188 besigtigelser af beskadigede ejendomme i løbet af to år. 116 af disse er endt med et forlig, mens 52 sager er afsluttede uden, at et forlig har været muligt.

I de resterende 20 sager foregår der på nuværende tidspunkt forhandlinger om en forligsmæssig løsning. Task Forcen består af teknisk kompetente personer fra Dansk Byggeris Murersektion og Egernsund

Tegl, der gennemfører besigtigelser af murværket på de berørte ejendomme. Entreprenøren og bygherren har også mulighed for at være til stede. Her giver Task Forcen i samråd med bygherren og entreprenøren forslag til, hvordan skaderne kan afhjælpes ud fra en faglig kompetent vurdering. Hvis bygherren accepterer løsningsforslaget, forhandler Egernsund Tegl og entreprenøren sammen med bygherre en aftale om fordeling af omkostningerne på plads ud fra en

fordelingsnøgle aftalt mellem Dansk Byggeri og Egernsund Tegl.

Problemerne giver sig udtryk i misfarvninger, dårlige fuger og tynde afskalninger på murstenene. I de seneste to år er der lavet tekniske undersøgelser og udarbejdet en række skønsrapporter.

Problemet er grundlæggende forhøjet fugt i murværket. Udbedring af problemet vil afhænge af en konkret vurdering af det beskadigede murværk, idet der er stor forskel fra ejendom til ejendom

på, hvor slemt murværket er beskadiget. I nogle tilfælde vil udkradsning af fuger og udskiftning af enkelte mursten være nok, mens der i andre tilfælde skal ske ommuring af beskadige facader.

Der verserer sideløbende retssager, hvor husejere ikke har været tilfredse med foreslåede løsninger og tilbud.