Brand på havn giver alvorlige miljø-skader i Lillebælt

Lillebælt og tilstødende farvande blev forurenet med 5114 tons kvælstof efter branden i februar. Det giver en "risiko for alvorlige miljø-effekter".

Professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet har lavet et notat til Fredericia Kommune. Han noterer, at udslippet svarer til halvanden gang den mængde, som politikernes landbrugspakke skal mindske udvaskningen med. 

Kommunen har gennemført undersøgelse om omfanget af forureningen i Lillebælt. Professoren lægger disse beregninger til grund for sin analyse. I notatet regnes med, at over 5000 tons kvælstof er sluppet ud i Lillebælt.

Man kan ikke sige noget om, hvor forureningen vil være værst. Det kommer an på strøm og vindretninger. Og først efter sommeren vil det være  muligt at sige noget om, hvor belastningen er værst.

- De mulige negative miljøeffekter består i mere uklart vand, højere koncentrationer af planktonalger i vandet, et mere ustabilt økosystem med potentielt generende algeopblomstringer, forøget udbredelse af iltsvind i tid og rum samt negative effekter på bestande af ålegræs og lokale bestande af fiske og muslinger, skriver Stiig Markager i notatet.

Udslippet svarer til halvanden gang det, som den vedtagne landbrugspakke, som skal mindske landbruges udledning af kvælstof.

- Det er således rimligt at fastslå, at udslippet er en hændelse med nationale implikationer for havmiljøet.

Se hele notatet her.

 

 

 

 

 

Illustration fra notatet. Viser hvor miljøbelastningen bliver størst.
Illustration fra notatet. Viser hvor miljøbelastningen bliver størst.