Her er forretningsudvalgets indstillinger

Det er ikke kun en politianmeldelse af Carl Holst, der var på tale under mandagens møde i Region Syddanmarks forretningsudvalg.

Det var langt fra kun Carl Holst, som var på tale under mandagens møde i Region Syddanmarks forretningsudvalg. Også direktionen og personerne eller personen, der lækkede Kromann Reumart-rapporten kom i søgelyset. Du kan læse alle forretningsudvalgets indstillinger her:

  • At der foretages en anmeldelse til politiet, hvor statsforvaltningens udtalelse af 20. november 2015 oversendes, idet Region Syddanmark anmoder om, at politi og anklagemyndighed vurderer, om der er grundlag for en strafferetlig forfølgning og sanktionering af de konstaterede forhold i forhold til de implicerede parter, her tænkes særligt på den tidligere regionsrådsformand og den daværende direktion.
  • At forretningsudvalget og regionsrådet forelægges proces for forfølgelse af erstatningskrav.

På forretningsudvalgsmødet blev Kroman Reumart-rapporten også behandlet. Og på den baggrund kom der yderligere anbefalinger:  

  • At der igangsættes en intern undersøgelse i forhold til udgifterne fra konsulentfirmaet Paoli & Partners, jf. rapport fra Kromann Reumert.

  • At leverandøren af indlægget til ”kredsen” kontaktes for yderligere udredning, jf. rapporten fra Kromann og Reumert.

  • At der indgives politianmeldelse af det konstaterede brud på tavshedspligten i relation til uberettiget videregivelse af den foreløbige og fortrolige rapport og indholdet heri.

  • At rapporten fra Kromann og Reumert og regionsrådes beslutning desangående, oversendes til statsforvaltningen med henblik på en afklaring af, om rapporten giver anledning til tilsynsmæssige forhold.

  • At der når Statsforvaltningens udtalelse foreligger, tages stilling til krav om tilbagebetaling.

  • At rapporten medsendes den anmeldelse til politiet, der foretages på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse, jf. beslutning under andet punkt på dagsordenen.

16 stemte for anbefalingerne. Ida Damborg (SF) undlod at stemme i forhold til politianmeldelsen af Carl Holst.